Upphävd författning

Livsmedelsförordning (1971:807)

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1979-11-05
Ändring införd
SFS 1971:807 i lydelse enligt SFS 2005:1042
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Beteckningar i förordningen har samma betydelse som i livsmedelslagen (1971:511).

[S2]De EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen anges i ett tillkännagivande av regeringen. Förordning (1998:1247).

Livsmedels beskaffenhet

2 §  Fråga om godkännande av livsmedelstillsats enligt 6 § livsmedelslagen (1971:511) prövas av Livsmedelsverket. Tillsats får godkännas endast om den är av värde för konsumenterna eller av särskilda skäl behövs för livsmedlets hantering.

3 § har upphävts genom förordning (1993:1376).

4 §  Livsmedelsverket meddelar föreskrifter om livsmedelstillsatser. I fråga om berikningsmedel får föreskrivas att sådana medel får användas endast efter tillstånd av Livsmedelsverket.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Livsmedelsverket i enskilda fall medge att en livsmedelstillsats används utan att den är godkänd enligt 6 § livsmedelslagen (1971:511). Förordning (1993:1376).

6 § Har upphävts genom förordning (1993:1376).

Hantering m.m.

7 § Har upphävts genom förordning (2005:1042).
8 § Har upphävts genom förordning (2005:1042).

9 §  Den som yrkesmässigt för in livsmedel i landet skall vara registrerad hos Livsmedelsverket.

[S2]Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om registreringsskyldigheten och om undantag från denna skyldighet, om det finns särskilda skäl.

[S3]I fråga om hantering av oförtullat livsmedel gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor m.m. Förordning (1995:813).

10 §  Livsmedel får inte behandlas med joniserande strålning. Örtkryddor, kryddor och smakgivande ingredienser av vegetabiliskt ursprung får dock på de villkor som Livsmedelsverket föreskriver behandlas med sådan strålning.

[S2]Ett livsmedel som har behandlats med joniserande strålning får föras in eller saluhållas i landet endast om behandlingen är tillåten här. Livsmedelsverket meddelar föreskrifter om ytterligare villkor för import av livsmedel från ett land som inte är medlem i Europeiska unionen.

[S3]Livsmedelsverket skall tillhandahålla Tullverket en förteckning över

 1. slag av livsmedel som bestrålas utomlands,
 2. länder där livsmedel bestrålas eller kan antas bestrålas. Förordning (2000:695).

10 a § Har upphävts genom förordning (2005:1042).
11 § Har upphävts genom förordning (2005:1042).
12 § Har upphävts genom förordning (2005:1042).
13 § Har upphävts genom förordning (2005:1042).

14 §  Sådana nya livsmedel som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser3 får bara saluhållas här i landet om de släppts ut på den gemensamma marknaden i enlighet med förordningens bestämmelser. Förordning (1998:133).

15 §  Om det behövs från hälsosynpunkt får Livsmedelsverket meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om särskilda villkor för eller förbud mot användning av visst slag av förpackningsmaterial, ämne, utrustning eller transportmedel vid hantering av livsmedel. Förordning (1993:1376).

16 §  Livsmedel får utan särskilt tillstånd hanteras på andra ställen än i en livsmedelslokal, om verksamheten är registrerad eller godkänd i enlighet med vad som följer av de EG- förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511) eller av föreskrifter meddelade av Livsmedelsverket. Förordning (2005:1042).

17 §  Livsmedelsverket meddelar föreskrifter enligt 3 § livsmedelslagen (1971:511). Förordning (1989:462).

18 § Har upphävts genom förordning (2005:1042).

19 §  Livsmedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om hantering m.m. av livsmedel enligt 9-12 §§livsmedelslagen (1971:511). Förordning (2000:695).

20 § Har upphävts genom förordning (1993:1376).
21 § Har upphävts genom förordning (1993:1376).
22 § Har upphävts genom förordning (1993:1376).
23 § Har upphävts genom förordning (1993:1376).
24 § Har upphävts genom förordning (1993:1376).

25 §  Nötkött som kommer från ett djur som är fött, uppväxt och slaktat i Sverige skall vara märkt med dess ursprung.

[S2]Ytterligare föreskrifter om märkning av livsmedel meddelas av Livsmedelsverket. Förordning (2000:692).

26 §  Föreskrifter enligt 15 § livsmedelslagen (1971:511) meddelas av Livsmedelsverket. Förordning (1993:1376).

Saluhållande

27 §  Om det behövs från hälso- eller näringssynpunkt, får Livsmedelsverket föreskriva villkor för eller förbjuda saluhållande av varor som i fråga om utseende och användning liknar livsmedel av sedvanligt slag och som lätt kan förväxlas med sådana livsmedel. Förordning (2004:163).

28 §  Livsmedelsverket meddelar föreskrifter om saluhållande av livsmedel för särskilda näringsändamål och av naturliga mineralvatten. Förordning (1993:1376).

Personalhygien

29 § Har upphävts genom förordning (2005:1042).

30 §  För att hindra menlig inverkan på livsmedel skall den som driver verksamhet där livsmedel hanteras tillhandahålla arbetstagaren ändamålsenliga livsmedel. Förordning (2005:1042).

31 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldighet för den som skall syssla med livsmedelshantering att genom läkarintyg visa att han är fri från sjukdom eller smitta som genom livsmedel kan överföras på människor.

[S2]Läkarintyget skall utfärdas enligt formulär som Livsmedelsverket fastställer efter samråd med Socialstyrelsen. Förordning (1981:1372).

32 §  Livsmedelsverket meddelar efter samråd med Socialstyrelsen föreskrifter om skyldighet för den som sysslar med livsmedelshantering att genomgå läkarundersökning eller annan hälsokontroll.

[S2]Den som driver den verksamhet i vilken livsmedelshanteringen ingår skall föranstalta om och bekosta hälsokontrollen. Förordning (1985:803).

33 §  Om det behövs av livsmedelshygieniska skäl, skall den som sysslar med livsmedelshantering på uppmaning av tillsynsmyndigheten genomgå läkarundersökning. Sådan undersökning bekostas av myndigheten om den inte skall ersättas enligt smittskyddslagen (2004:168). Förordning (2004:258).

34 §  Livsmedelsverket meddelar ytterligare föreskrifter enligt 21 § andra stycket livsmedelslagen (1971:511). Avser föreskrift hälsokontroll av personal, skall verket samråda med Socialstyrelsen.

Livsmedelslokal m.m.

35 §  Utrymmen i fordon skall anses som livsmedelslokal enligt 22 § första stycket livsmedelslagen (1971:511) endast om fordonet används vid beredning av livsmedel, vid saluhållande av livsmedel till allmänheten eller vid leverans av livsmedel till återförsäljare utan förhandsbeställning. Förordning (1983:423).

36 §  Livsmedelslokal skall vara inredd på sådant sätt och skötas så att fara ej finns för att livsmedel i lokalen utsättes för sådan menlig påverkan som avses i 7 §.

[S2]I fråga om konstruktion och utformningen i övrigt av byggnad som inrymmer livsmedelslokal samt om bygglov finns bestämmelser i plan- och bygglagen (1987:10) och med stöd av nämnda lag meddelade föreskrifter. Förordning (1987:177).

37 §  En livsmedelslokal får inte tas i bruk förrän lokalen med dess inredning blivit färdigställd och godkänd för sitt ändamål. Godkännandet skall inte avse sådant byggnadstekniskt förhållande som prövas i ärendet om bygglov och inte heller utrustningen i lokalen i andra fall än som avses i andra stycket. Godkännandet kan förenas med villkor.

[S2]Livsmedelsverket får föreskriva att en livsmedelslokal får godkännas bara om verksamheten och utrustningen i den anläggning som lokalen ingår i kan antas uppfylla de krav som verket föreskriver.

[S3]Livsmedelsverket får meddela föreskrifter som avviker från första stycket. Förordning (1993:1376).

38 §  Frågor om godkännande och registrering av livsmedelsanläggning prövas enligt följande, om inte något annat följer av andra stycket:

Typ av livsmedelslokalPrövningsmyndighet
1. Slakterier och vilthanteringsanläggningarLivsmedelsverket
2. Styckningsanläggningar och anläggningar för malet kött som producerar mer än 5 ton per veckaLivsmedelsverket
3. Kyl- och fryshus, utom sådana som lagrar och omgrupperar köttvaror för distribution enbart inom detaljhandelnLivsmedelsverket
4. Köttproduktanläggningar och köttberedningsanläggningar som producerar mer än 7,5 ton per veckaLivsmedelsverket
5. Mjölk- och mjölkproduktanläggningar som producerar mjölkprodukter av mer än 2 000 000 liter mjölk om åretLivsmedelsverket
6. Fiskanläggningar som producerar mer än 250 ton per år och fiskgrossistanläggningar som hanterar mer än 500 ton om åretLivsmedelsverket
7. Äggpackerier som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1907/90 av den 26 juni 1990 om vissa handelsnormer för äggLivsmedelsverket
8. ÄggproduktanläggningarLivsmedelsverket
9. Livsmedelslokaler i järnvägsvagnar, luftfartyg och fabriksfartyg samt kyltankbåtar för fiskLivsmedelsverket
10. Tillverkningsanläggningar för spritdrycker, vin, aromatiserade viner, aromatiserade drycker baserade på vin och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukterLivsmedelsverket
11. Sådana livsmedelsanläggningar som drivs av det detaljhandelsbolag som avses i 5 kap. 2 § alkohollagen (1994:1738)Livsmedelsverket
12. Exportkontrollerade anläggningar som avses i kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedelLivsmedelsverket
13. Anläggningar för behandling av livsmedel med joniserande strålningLivsmedelsverket
14. Skeppshandelslager, tullager, frilager och anläggningar inom frizon i vilka det förvaras livsmedel som från veterinärsynpunkt inte är godkända för fri omsättningLivsmedelsverket
15. Anläggningar för dricksvattenförsörjningEn sådan kommunal nämnd som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511)
16. Anläggningar för tillverkning av snus och tuggtobakEn sådan kommunal nämnd som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511)
17. Andra livsmedelsanläggningar, inklusive anläggningar för tillverkning av tillsatser, aromer och processhjälpmedel samt primärproducenter av livsmedelEn sådan kommunal nämnd som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511)

[S2]Om tillsynen över verksamheten i en anläggning med stöd av 46 § femte stycket flyttas över från en kommunal nämnd till Livsmedelsverket, skall verket i fortsättningen pröva frågor om godkännande eller registrering av anläggningen. Förordning (2005:1042).

39 § Har upphävts genom förordning (1981:1372).
40 § Har upphävts genom förordning (1989:1108).

41 §  Ansökan om godkännande av livsmedelslokal skall göras skriftligen hos den myndighet som prövar godkännandet. Förordning (1981:1372).

42 §  Innan en livsmedelslokal med dess inredning eller verksamheten i lokalen ändras väsentligt skall anmälan göras till den myndighet som utövar tillsyn över verksamheten i lokalen. Förordning (1993:1376).

43 §  Den som överlåter och den som övertar en livsmedelslokal skall genast anmäla detta till den myndighet som utövar tillsyn över verksamheten i lokalen. Förordning (1993:1376).

44 §  Godkännande av livsmedelslokal får återkallas av den myndighet som prövar godkännandet av lokalen

 1. om lokalen inte längre uppfyller de krav som anges i 36 § första stycket,
 2. om verksamheten eller utrustningen i den anläggning som lokalen ingår i inte uppfyller kraven i livsmedelslagen (1971:511), i denna förordning eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen,
 3. om den i lokalen bedrivna verksamheten har upphört eller ändrats väsentligt,
 4. om lokalen eller dess inredning ändrats väsentligt,
 5. om villkor som meddelats vid godkännandet inte följs. Förordning (2001:747).

44 a §  Den myndighet som prövar godkännande av en anläggning prövar även frågor om återkallande eller tillfälligt upphävande av godkännande i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Förordning (2005:1042).

45 §  Livsmedelsverket meddelar ytterligare föreskrifter enligt 22 § tredje stycket livsmedelslagen (1971:511).

Tillsyn

46 §  Den myndighet som prövar godkännandet av en anläggning eller registrerar anläggningen utövar tillsyn över verksamheten i anläggningen.

[S2]I fråga om tillsyn över livsmedelshantering i skeppshandelslager, tullager, frilager och frizon som avses i 38 § 13 finns bestämmelser i förordningen (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land.

[S3]Livsmedelsverket får, i fall som avses i första och andra stycket, efter samråd med den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, i det enskilda fallet besluta att tillsynen över en viss verksamhet skall flyttas över från verket till nämnden. Förordning (2005:1042).

46 a §  Livsmedelsverket skall utföra de inspektioner som behövs för att övervaka att Sverige på livsmedelsområdet fullgör de förpliktelser som föranleds av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

[S2]Livsmedelsverket skall utföra de uppgifter som enligt avdelning II avsnitt II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/974 ankommer på en behörig myndighet eller, enligt artikel 18 i förordningen, en medlemsstat.

[S3]Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet inom kommunen skall utföra de uppgifter som enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 ankommer på ett oberoende kontrollorgan. Vid de anläggningar som står under Livsmedelsverkets direkta tillsyn skall dock dessa uppgifter utföras av verket. Förordning (2000:692).

47 §  Inom Försvarsmakten har generalläkaren de uppgifter som en tillsynsmyndighet annars har. Förordning (1994:1092).

48 §  Det åligger länsstyrelsen och en sådan kommunal nämnd som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) att biträda vid särskild provtagning och undersökning som Livsmedelsverket bestämmer.

[S2]Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur tillsynen skall bedrivas och om undersökning och annan kontroll som behövs för att livsmedelslagen och de EG-förordningar som kompletteras av lagen skall följas. Livsmedelsverket får också meddela föreskrifter om skyldighet för övriga tillsynsmyndigheter att underrätta Livsmedelsverket om den tillsynsverksamhet som bedrivs och resultaten av verksamheten. Förordning (2005:1042).

49 §  För kontrollen av kött får Livsmedelsverket meddela föreskrifter om

 1. köttbesiktning,
 2. åtgärder som har samband med köttbesiktning,
 3. uppgiftsskyldighet för den som lämnar djur till slakt.

[S2]Sådana föreskrifter får meddelas för kött från olika djurslag i den utsträckning de behövs från hälso- eller näringssynpunkt. Förordning (1990:310).

49 a §  Livsmedelsverket får föreskriva vad som skall göras med kött som tagits om hand i samband med slakt med stöd av 27 § första stycket livsmedelslagen (1971:511). Förordning (1990:310).

49 b §  Innehavare av ett kontrollslakteri skall betala avgifter till Livsmedelsverket för den kontroll som utförs av verket. Avgifterna bestäms av Livsmedelsverket efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:447).

50 §  Laboratorier som utför undersökningar av livsmedel skall, i den utsträckning som följer av artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, vara ackrediterade av SWEDAC eller annat likvärdigt ackrediteringsorgan.

[S2]Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att även sådana laboratorier som inte omfattas av krav på ackreditering enligt första stycket skall vara ackrediterade eller att de skall godkännas av verket. Livsmedelsverket får även meddela föreskrifter om vilka krav som skall ställas på laboratorier som verket skall godkänna. Förordning (2005:1042).

51 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll har tillsyn över ackrediterade laboratorier enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

[S2]Livsmedelsverket har tillsyn över de laboratorier som verket har godkänt.

[S3]Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och Livsmedelsverket skall samråda i frågor om tillsyn över livsmedelslaboratorier och i fråga om föreskrifter för sådana laboratorier. Förordning (1995:197).

52 §  Om det behövs från allmän hälsosynpunkt och om Livsmedelsverket begär det, skall innehavaren av eller föreståndaren för en verksamhet där livsmedel hanteras eller ett laboratorium anmäla när sjukdomsalstrande bakterier eller främmande ämnen har iakttagits vid undersökning av livsmedel och andra tillsynsprov. Sådan anmälan skall göras till Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet.

[S2]En läkare eller veterinär som finner grundad anledning att anta att matförgiftning orsakats av att livsmedel vid yrkesmässig hantering förorenats av sjukdomsalstrande bakterier eller något främmande ämne skall anmäla detta till länsstyrelsen, smittskyddsläkaren och den eller de kommunala nämnder som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511). Detta gäller dock inte om anmälan skall göras enligt smittskyddslagen (2004:168).

[S3]En läkare som finner grundad anledning att anta att en person som yrkesmässigt hanterar oförpackade livsmedel har sjukdom, smitta, sår eller annan skada som kan göra livsmedel som han hanterar otjänligt till människoföda skall anmäla detta till den eller de kommunala nämnder som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen i den kommun där hanteringen sker samt till smittskyddsläkaren. Anmälan skall innehålla uppgift om personens namn och arbetsplats.

[S4]Tillsynsmyndigheten skall utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan vara av betydelse för smittskyddet för människor. Förordning (2004:258).

53 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att den som hanterar livsmedel skall utöva tillsyn över verksamheten (egentillsyn) och om program som närmare reglerar hur kontrollen skall utövas (kontrollprogram). Förordning (2001:747).

 • RÅ 1995:73:Samfällighetsförening vars verksamhet uteslutande varit inriktad på att förse föreningens delägare med vatten har inte ansetts vara näringsidkare inom livsmedelshanteringen. Miljö- och hälsoskyddsnämnds förordnande enligt livsmedelsförordningen (1971:807) om att föreningen skall utföra s.k. egentillsyn har därför ansetts sakna författningsmässigt stöd.

53 a §  Om ägg för konsumtion eller kött av nöt, svin eller fjäderfä förs in från ett land som är medlem i Europeiska unionen utan handlingar som visar att äggen kommer från en besättning med godkänt kontrollprogram för salmonella eller att salmonella inte har påvisats i köttet, skall anmälan utan dröjsmål göras till tillsynsmyndigheten av den som första gången tar hand om äggen eller köttet. Anmälan behöver inte göras om äggen skall användas vid tillverkning av äggprodukter eller om kött av nötkreatur eller svin skall användas som råvara vid tillverkning av värmebehandlade köttprodukter.

[S2]Kostnaderna för den provtagning och undersökning som föranleds av anmälan skall ersättas av den hos vilken provtagningen och undersökningen utförs. Förordning (1997:48).

53 b §  Om salmonella påvisas vid undersökning av livsmedel i egentillsynen, skall detta utan dröjsmål anmälas till tillsynsmyndigheten. Om tillsynsmyndigheten är en kommunal nämnd som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511), skall nämnden snarast underrätta Livsmedelsverket om att salmonella har påvisats. Förordning (2005:1042).

53 c §  De kostnader som uppkommer för en tillsynsmyndighet till följd av åtgärder enligt 27 § livsmedelslagen (1971:511) skall ersättas av den som var ägare till livsmedlen när dessa togs om hand. Förordning (1995:813).

Behörig myndighet

53 d §  Livsmedelsverket skall utföra de uppgifter som enligt de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511) ankommer på en behörig myndighet, om inte regeringen beslutar något annat.

[S2]Livsmedelsverket skall också utföra

 1. den uppgift som enligt artikel 4 i rådets förordning 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter ankommer på en medlemsstat,
 2. de uppgifter som enligt artikel 5.2 i rådets direktiv 91/492/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktion och utsläppande på marknaden av levande tvåskaliga mollusker ankommer på den behöriga myndigheten,
 3. de uppgifter som enligt artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 753/2002 av den 29 april 2002 om vissa tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller beteckning, benämning, presentation och skydd av vissa vinprodukter ankommer på en medlemsstat.

[S3]Livsmedelsverket skall svara för godkännande av sådana tävlingar som avses i kommissionens förordning (EG) nr 753/2002. Förordning (2005:1042).

Övriga bestämmelser

54 §  Frågor om undantag enligt 4 § livsmedelslagen (1971:511) prövas av Livsmedelsverket eller såvitt gäller försvarsmakten av generalläkaren i samråd med livsmedelsverket. Förordning (1994:1092).

55 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter till komplettering av de EG-förordningar som helt eller delvis faller inom livsmedelslagens (1971:511) tillämpningsområde.

[S2]Närmare föreskrifter för verkställighet av livsmedelslagen och denna förordning meddelas av Livsmedelsverket.

[S3]Föreskrifter som avses i andra stycket meddelas dock

 1. i fråga om lagens tillämpning på försvarsmakten av generalläkaren efter samråd med Livsmedelsverket,
 2. i fråga om anmälningsskyldighet enligt 52 § andra stycket av Socialstyrelsen efter samråd med Livsmedelsverket.

[S4]Statens jordbruksverk får i det enskilda fallet medge undantag från 1 § förordningen (1956:413) om klassificering av kött. Förordning (1998:133).

56 §  Föreskrift, som meddelas enligt denna förordning och som uppenbarligen har väsentlig ekonomisk betydelse eller på annat sätt är av större vikt, skall fastställas av regeringen. Förordning (1981:1372).

57 §  Beslut av en kommunal nämnd enligt denna förordning får överklagas hos länsstyrelsen. Förordning (1998:1105).

58 §  Bestämmelser om hur beslut som Livsmedelsverket meddelat enligt denna förordning överklagas, finns i livsmedelslagen (1971:511).

[S2]Beslut som generalläkaren har meddelat enligt denna förordning och som inte är beslut i särskilt fall får överklagas hos regeringen. Detsamma gäller om beslut som Socialstyrelsen meddelat enligt denna förordning. För att tillvarata konsumentintresset inom livsmedelsområdet får en central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller motsvarande sammanslutning på arbetsgivarsidan överklaga beslut som avses i detta stycke.

[S3]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1105).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Livsmedelsförordning (1971:807)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.
  2. Genom kungörelsen upphäves
  kungörelsen (1928:352) angående införsel till riket av idisslande djur och svin,
  mejeristadgan (1936:174),
  kungörelsen (1937:746) angående märkning av kärl, vari surströmming saluföres, m.m.
  kungörelsen (1942:91) med vissa bestämmelser angående handeln med mjölk,
  kungörelsen (1942:328) angående förfarandet vid pastörisering av mjölk och grädde m.m.,
  kungörelsen (1947:207) om överflyttande av vissa medicinalstyrelsen givna uppdrag och befogenheter å veterinärstyrelsen,
  kungörelsen (1949:444) angående beredning och inläggning m.m. av salt strömming, avsedd för försäljning inom riket,
  kungörelsen (1950:610) om skyldighet att anmäla vissa kylanläggningar, livsmedelsstadgan (1951:824),
  förordningen (1951:830) om införsel och utförsel av margarinvaror samt om kontroll över tillverkningen av dessa varor,
  brevet (1952:402) till samtliga länsstyrelser angående fastställelse av normallivsmedelsordning enligt livsmedelsstadgan den 21 december 1951 (nr 824),
  reglementet (1953:506) för hushållningssällskapens veterinärbakterio- logiska laboratorier.
  1. Godkännande av livsmedelslokal som meddelats enligt äldre bestämmelser anses som godkännande enligt 38--40 §§ denna kungörelse.
  2. Livsmedelsverket och försvarets sjukvårdsstyrelse får föreskriva de avvikelser från denna kungörelse som behövs med hänsyn till kungörelsens ikraftträdande.

Ändring, SFS 1972:294

  Omfattning
  ändr. 30, 37, 49 §§

Ändring, SFS 1973:665

  Förarbeten
  Prop. 1973:96
  Omfattning
  ändr. 5, 25, 31, 32, 38, 47, 49, 52, 55 §§; nya 57, 58 §§

Ändring, SFS 1973:1025

  Omfattning
  ändr. 9 §

Förordning (1976:25) om ändring i livsmedelskungörelsen (1971:807)

  Omfattning
  ändr. 9, 21, 56, 58 §§

Förordning (1976:830) om ändring i livsmedelskungörelsen (1971:807)

  Omfattning
  ändr. 58 §

Förordning (1981:616) om ändring i livsmedelskungörelsen (1971:807)

  Omfattning
  ändr. 52 §

Förordning (1981:1372) om ändring i livsmedelskungörelsen (1971:807)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1982. Vad som enligt 22 och 23 §§ i dess förutvarande lydelse föreskrivs om hållbarhetsmärkning skall dock gälla intill dess märkningsskyldighet föreligger enligt bestämmelser som Livsmedelsverket meddelar med stöd av 23 § i dess nya lydelse,
  En besiktningsmans godkännande av livsmedelslokal gäller fortfarande. Ett sådant godkännande anses vid tillämpning av 42--44 §§ meddelat av hälsovårdsnämnden.
  Omfattning
  upph. 17, 39, 46 §§; ändr. författningsrubr., 1, 4, 9, 16, 18, 21-25, 27, 31, 32, 35, 37, 38, 40-43, 47, 50, 54-58 §§; omtryck

Förordning (1983:423) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Omfattning
  ändr. 16, 24, 35, 40, 48, 50-52, 54, 57 §§; ny 17 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1985:803) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Omfattning
  ändr. 32 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1987:177) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Omfattning
  ändr. 36, 37 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1989:58) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Omfattning
  ändr. 10, 28, 50, 51 §§
  Ikraftträder
  1989-04-01

Förordning (1989:462) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Omfattning
  ändr. 10, 11, 17, 19, 23, 48, 49, 52, 53 §§; ny 10 a §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:1108) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Omfattning
  upph. 40, 49 §§; ändr. 38 §; rubr närmast före 47 § sätts närmast före 46 §; ny 46 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:310) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 21 § den 1 januari 1992, och i övrigt den 1 juli 1990.
  Kommuner som vid ikraftträdandet inte omfattas av slakteritvång enligt äldre bestämmelser skall se till att köttbesiktningsbyrå finns att tillgå intill utgången av juni 1993. Om besiktningen kan utföras på annat sätt får kommunen avveckla köttbesiktningsbyrån före detta datum.
  Kommunen skall betala lön och annan ersättning till besiktningsveterinärer och annan personal som behövs för besiktningen vid byrån.
  Livsmedelsverket meddelar de ytterligare föreskrifter som enligt punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1989:461) om ändring i livsmedelslagen (1971:511) kan behövas i fråga om skyldigheter för kommunen att vidta nödvändiga åtgärder i den verksamhet som bedrivs vid köttbesiktningsbyrån.
  Omfattning
  ändr. 21, 33, 52, 57, 58 §§; nya 49, 49 a, 49 b §§; omtryck
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:172) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före den 1 juli 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:146
  Omfattning
  ändr. 5, 25, 47, 55, 58 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1613) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Omfattning
  ändr. 16, 38, 46, 48, 52, 57 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:474) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Omfattning
  ändr. 55 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:930) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Omfattning
  ändr. 48 §
  Ikraftträder
  1992-08-15

Förordning (1993:456) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Omfattning
  ändr. 52 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1376) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Omfattning
  upph. 3, 6, 14, 20, 21, 22, 23, 24 §§; ändr. 4, 15, 25, 26, 28, 37, 38, 42, 43, 44, 46 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1376

Förordning (1994:56) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om de avvikelser från 50 § första stycket som kan behövas övergångsvis.
  Omfattning
  ändr. 50, 51 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1092) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Omfattning
  ändr. 47, 54, 55, 58 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1833) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Omfattning
  ny 53 a §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:197) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Omfattning
  ändr. 50, 51 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:813) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Omfattning
  ändr. 9, 53 a §§; nya 53 b, 53 c §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1666) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1996 och skall gälla till utgången av år 1996.
  Omfattning
  ny 14 § begr. giltighet
  Ikraftträder
  1996-01-15

Förordning (1996:91) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Omfattning
  upph. 14 §
  Ikraftträder
  1996-03-06

Förordning (1996:299) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 57, 58 §§
  Ikraftträder
  1996-05-01

Förordning (1996:1656) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:113, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:JoU1
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1997-02-01

Förordning (1997:48) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Omfattning
  ändr. 38, 44, 46, 49 b, 53 a §§; ny 46 a §
  Ikraftträder
  1997-03-01

Förordning (1997:202) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Omfattning
  ändr. 19 §; ny 14 §
  CELEX-nr
  397R0258
  Ikraftträder
  1997-05-15

Förordning (1997:1264) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Omfattning
  ändr. 38 §
  CELEX-nr
  390R1907
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:133) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

  Omfattning
  ändr. 1, 14, 38, 46 a, 48, 55 §§; ny 53 d §, rubr. närmast före 53 d §
  CELEX-nr
  397R0258
  Ikraftträder
  1998-04-01

Förordning (1998:447) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Omfattning
ändr. 49 b §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1105) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Omfattning
ändr. 57, 58 §§
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1247) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1998-11-01

Förordning (1998:1347) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Omfattning
ändr. 53 d §
CELEX-nr
391L0492
Ikraftträder
1998-12-01

Förordning (1999:479) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:692) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Omfattning
ändr. 25, 46 a §§
CELEX-nr
32000R1760
Ikraftträder
2000-09-15

Förordning (2000:695) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Omfattning
ändr. 10, 19, 38 §§
CELEX-nr
31999L0003
Ikraftträder
2000-09-20

Förordning (2001:747) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Omfattning
ändr. 44, 53 §§
Ikraftträder
2001-11-15

Förordning (2001:800) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Omfattning
ändr. 53 d §
CELEX-nr
32000R0104
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:183) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Omfattning
ändr. 38, 46 §§
CELEX-nr
31990R1907
Ikraftträder
2002-06-01

Förordning (2004:135) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Omfattning
ändr. 53 d §
CELEX-nr
32002R0753
Ikraftträder
2004-04-01

Förordning (2004:163) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
2004-05-01

Förordning (2004:258) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 33, 52 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2005:418) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Omfattning
ändr. 38, 46 §§
CELEX-nr
31990R1907
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:1042) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807)

Omfattning
upph. 7, 8, 10 a, 11, 12, 13, 18, 29 §§; ändr. 16, 30, 38, 46, 48, 50, 53 b, 53 d §§; ny 44 a §
CELEX-nr
32004R0882
Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2006:813

Omfattning
upph.