SJVFS 1995:101

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:106) om veterinärdistrikt och stationeringsorter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1992:106) om veterinärdistrikt och

stationeringsorter;

beslutade den 22 juni 1995

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 13 § förordningen

(1971:810) med allmän veterinärinstruktion, att verkets föreskrifter

(1992:106) om veterinärdistrikt och stationeringsorter skall upphöra att

gälla.

SJVFS 1995:101

Saknr C 70:1

Utkom från trycket

den 28 juni 1995

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 juli 1995.

SVANTE ENGLUND

Leif Denneberg

(Djurhälsoenheten)