SJVFS 1995:70

Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av djur, sperma och embryon till länder inom Europeiska unionen (EU)

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om utförsel av djur, sperma och embryon till länder

inom Europeiska unionen (EU);

beslutade den 30 mars 1995

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 och 10 §§ förord-

ningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m., följande.1

SJVFS 1995:70

Saknr J 133

Utkom från trycket

den 28 april 1995

1 § Dessa föreskrifter avser kommersiell utförsel till länder inom EU av

djur, sperma, ägg och embryon som inte omfattas av Statens jordbruks-

verks föreskrifter om utförsel av

1. nötkreatur och svin till länder inom EU och till Norge,

2. får och getter till länder inom EU,

3. hästdjur till länder inom EU och till Norge,

4. fjäderfä och kläckägg till länder inom EU och till Norge,

5. embryo och sperma från nötkreatur och sperma från tamsvin till

länder inom EU och till Norge, samt

6. vattenbruksdjur till länder inom EU.

Förutom bestämmelserna i dessa föreskrifter finns bestämmelser om

internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter.

2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med

godkänd anläggning: en permanent, geografiskt begränsad anlägg-

ning godkänd och registrerad av landets behöriga myndighet där en eller

flera djurarter hålles regelbundet oavsett om den är av kommersiell art eller

avsedd för något av följande ändamål:

1. utställning av djur och undervisning av allmänheten,

2. bevarande av djurarter, eller

3. grundforskning eller tillämpad forskning eller för uppfödning av

försöksdjur för vetenskapliga ändamål.

1Jfr rådets direktiv 92/65/EEG (EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 54).

SJVFS 1995:70

Saknr J 133

2

För godkännande av anläggning i Sverige skall kraven i bilaga 3 vara

uppfyllda.

anmälningspliktig sjukdom: de sjukdomar som är uppräknade i

bilaga 1.

registrerad handlare: juridisk eller fysisk person som på permanent

eller tillfällig basis bedriver handel med djur och som har registrerats av

Jordbruksverket och som uppfyller kraven i 3 och 6 §§.

Allmänna bestämmelser

3 § Exportör skall vara registrerad hos Jordbruksverket för utförsel av vara

enligt 8 - 21 §§ till land inom EU. Ansökan om registrering skall vara

Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före första beräknade

utförseltillfället.

4 § Vid utförsel av djur, sperma och embryo som omfattas av bestäm-

melserna i dessa föreskrifter skall bestämmelserna i 3 - 7 §§ och de sär-

skilda villkor som ställs för respektive varuslag i 8 - 21 §§ vara uppfyllda.

5 § Djur som avses utföras skall inte uppvisa några tecken på smittsam

sjukdom eller misstänkas vara smittade. Djur får ej utföras från områden

som är spärrade på grund av smittsam sjukdom för djurslaget som berörs.

Exportör skall tillse att djurskyddet under transport minst uppfyller de krav

som gäller internationella transporter av djur.

6 § Utförsel av varor som omfattas av 8 - 21 §§ får endast ske från

handlare eller anläggning som är registrerad av Jordbruksverket för

utförsel till EU för det djurslag som avses. Handlare eller den som ansvarar

för anläggning skall därvid ha förbundit sig att

1. anmäla varje misstänkt fall av anmälningspliktig sjukdom till

Jordbruksverket,

2. deltaga i obligatoriskt nationellt bekämpningsprogram för djurslaget

ifråga och uppfylla de krav som anges i bekämpningsprogrammet,

3. endast saluföra djur som inte uppvisar några tecken på smittsam

sjukdom och som härrör från besättningar och områden som inte lyder

under några restriktioner av djurhälsoskäl,

4. se till att försändelsen, där det särskilt anges, åtföljs av ett djur-

hälsointyg, som har en giltighetstid av tio dagar, och skall

a) vara utfärdat på ett av Jordbruksverket fastställt formulär,

b) vara utfärdat av officiell eller särskilt förordnad veterinär,

c) vara utfärdat på mottagarlandets språk och svenska,

d) vara utfärdat inom 24 timmar före utförsel, och

e) åtfölja försändelsen i original,

SJVFS 1995:70

Saknr J 133

3

5. för de djur som inte skall åtföljas av ett hälsointyg, endast saluföra

djur som åtföljs av en försäkran från driftsledaren, som skall intyga att de

aktuella djuren vid avsändningstillfället inte visar några tecken på

smittsam sjukdom och att anläggningen inte är underkastad några djur-

hälsorestriktioner, samt

6. uppfylla gällande djurskyddsbestämmelser.

Registrerad handlare skall regelbundet och minst två gånger per år

inspekteras av en officiell veterinär.

7 § De hälsointyg som skall medfölja djur, sperma, ägg eller embryon,

avsedda för en godkänd anläggning, enligt 8 och 21 §§, skall vara utfär-

dade inom 24 timmar före utförsel av den avsändande godkända anlägg-

ningens ansvarige veterinär eller av en officiell veterinär.

Intyget skall bestå av ett enda ark, vara utfärdat på avlastningsdagen

och vara utfärdat på svenska och mottagarlandets språk.

Apdjur

8 § Utförsel av apor (simiae och prosimiae) får enbart ske från en av

Jordbruksverket godkänd anläggning till en godkänd anläggning i motta-

garlandet. Apor skall åtföljas av ett hälsointyg enligt mallen i bilaga 4 a.

Hovdjur

9 § Hovdjur av andra arter än nötkreatur, buffel, svin, får, get eller hästdjur

skall

1. vara identifierade så att ursprungsanläggningen kan spåras,

2. inte vara avsedda för slakt på grund av ett bekämpningsprogram för

smittsam sjukdom,

3. inte härröra från ett område som lyder under några restriktioner

avseende mul- och klövsjuka,

4. härröra från en anläggning som inte lyder under några djurhälso-

restriktioner för det berörda djurslaget och de skall ha befunnits där sedan

födelsen eller de senast 30 dagarna före avsändning, samt

5. åtföljas av ett djurhälsointyg motsvarande mallen i bilaga 4 b.

10 § Idisslare skall, förutom att uppfylla kraven i 9 §, antingen härröra från

1. en officiellt tuberkulosfri och en officiellt brucellosfri besättning som

inte lyder under några restriktioner för nötkreatur, får eller getter, eller

2. en besättning i vilken inga fall av tuberkulos eller brucellos har

registrerats under de senast 42 dagarna före lastning. Djuren skall inom de

senaste 30 dagarna före avsändandet, med negativt resultat genomgått en

tuberkulosreagenstest och en brucella-antikroppstest.

SJVFS 1995:70

Saknr J 133

4

11 § Svindjur skall, förutom att uppfylla kraven i 9 §, antingen härröra från

en brucellosfri besättning eller inom 30 dagar före avsändandet ha

genomgått en test för att påvisa frihet från brucellosantikroppar.

Fåglar

12 § Fåglar skall härröra från

1. en anläggning i vilken inga fall av hönspest eller aviär influensa har

diagnosticerats inom de senaste 30 dagarna före avsändandet, eller

2. en anläggning eller ett område som inte lyder under några restrik-

tioner avseende Newcastlesjukan.

13 § Papegojfåglar skall, förutom att uppfylla bestämmelserna i 12 §

1. härröra från en anläggning i vilken psittakos (Chlamydia psittaci)

inte har diagnosticerats och som inte har varit i kontakt med fåglar från en

smittad anläggning,

2. vara identifierade på så vis att ursprungsanläggningen kan spåras,

samt

3. åtföljas av ett hälsointyg undertecknat av en officiell eller förordnad

veterinär som är ansvarig för anläggningen enligt bilaga 4 f.

Bin

14 § Bin (Apis melifera) skall

1. härröra från ett område som inte lyder under förbudsåtgärder

avseende amerikansk yngelröta, och

2. åtföljas av ett hälsointyg motsvarande mallen i bilaga 4 c, under-

tecknad av en bitillsynsman förordnad av Jordbruksverket.

Hardjur

15 § Hardjur (lagomorfer)

1. får inte härröra från eller varit i kontakt med en besättning som under

månaden närmast före avsändandet har haft förekomst av rabies,

2. skall härröra från en besättning som inte uppvisar några kliniska

tecken på myxomatos, och

3. skall, när mottagarlandet så kräver, åtföljas av ett hälsointyg

undertecknat av en officiell veterinär enligt mallen i bilaga 4 d.

SJVFS 1995:70

Saknr J 133

5

Djur avsedda för pälsproduktion

16 § Iller, mink och rävar får inte härröra från eller ha varit i kontakt med

djur från en anläggning där rabies har förekommit eller misstänks har

förekommit under de senaste sex månaderna före utförseln.

Hundar och katter

17 § Hundar eller katter får inte härröra från en anläggning som lyder

under några restriktioner på grund av smittsam sjukdom som dessa arter är

mottagliga för.

18 § Djur över tre månaders ålder skall, förutom att uppfylla kraven i 17 §,

1. inte uppvisa några kliniska tecken på smittsam sjukdom vid avsän-

dandet,

2. vara örontatuerade eller märkta med mikrochipsimplantat,

3. i de fall det rör sig om hundar, ha blivit vaccinerade mot valpsjuka,

och

4. åtföljas av ett individuellt pass som klart utvisar djurets identitet och

vaccinationsdatum eller ett djurhälsointyg motsvarande mallen i bilaga 4 e

utfärdat av en officiell veterinär.

Djur under tre månaders ålder skall uppfylla kraven i punkt 1 och 4 i

denna paragraf.

Rovdjur avsedda för utförsel till Storbritannien eller Irland

19 § Vid utförsel av rovdjur till Irland och Storbritannien skall motta-

garlandets särskilda krav vara uppfyllda.

Sperma, ägg och embryon

20 § Sperma från får, get eller hästdjur skall härröra från en av Jord-

bruksverket godkänd seminstation och åtföljas av ett djurhälsointyg enligt

bilaga 4 g utfärdat av en officiell veterinär.

21 § Ägg och embryon från får, get, hästdjur eller svin skall ha samlats av

ett av Jordbruksverket godkänt embryosamlingslag, behandlats i ett

godkänt laboratorium och åtföljas av ett djurhälsointyg enligt bilaga 4 g

utfärdat av en officiell veterinär.

Övriga bestämmelser

22 § Jordbruksverket kan efter ansökan meddela undantag från bestäm-

melserna i dessa föreskrifter.

SJVFS 1995:70

Saknr J 133

6

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 maj 1995.

SVANTE ENGLUND

Sven Johansson

(Smittskyddsenheten)

SJVFS 1995:70

Saknr J 133

7

Bilaga 1

ANMÄLNINGSPLIKTIGA SJUKDOMAR (a)

Sjukdomar

berörda arter

Newcastlesjukan, hönspest

fåglar

Psittakos

papegojfåglar

Amerikansk yngelröta

bin

Mul- och klövsjuka

idisslare

Brucellos (Brucella species)

Tuberkulos

Klassisk svinpest

svin

Afrikansk svinpest

Mul- och klövsjuka

Rabies

(a) Vid utbrott av dessa sjukdomar åläggs avsändare utförselförbud till

annat land. Denna lista omfattar inte samtliga i Sverige anmälnings-

pliktiga sjukdomar eller påverkar åtgärder vidtagna enligt bestämmelser i

epizootilagen eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter.

SJVFS 1995:70

Saknr J 133

8

Bilaga 2

Sjukdomar som ingår i svenskt nationellt kontrollprogram

Tuberkulos

Trakekvalster

Varroa

SJVFS 1995:70

Saknr J 133

9

Bilaga 3

KRAV PÅ GODKÄND ANLÄGGNING

A. En anläggning enligt 1 och 5 § skall uppfylla följande krav för att

kunna bli officiellt godkänd.

Belägenhet, inredning m.m.

Anläggningen skall

1. vara isolerad från omgivningen och vara inhägnad eller klart avgränsad

på annat sätt,

2. ligga på sådant avstånd från jordbruksanläggningar att det inte finns

någon risk för spridning av smitta till jordbruksdjur,

3. ha godtagbara karantänslokaler,

4. ha resurser för att kunna ta hand om kroppar av djur som dött på grund

av sjukdom, och

5. ha lämpliga obduktionslokaler (en eller vid behov flera).

Skötsel, hälsokontroll m.m.

1. Anläggningen skall stå under tillsyn av veterinär.

Denne skall ansvara för

a. att djurens hälsa dagligen kontrolleras,

b. att djur kan infångas och hållas instängda, och

c. att träckprover regelbundet tas på djuren.

2. Djuren i anläggningen skall vara fria från de sjukdomar som anges i

bilaga 1 och 2.

3. Journal skall kontinuerligt föras och omfatta följande uppgifter:

a. antal djur av varje art som hålls i anläggningen,

b. respektive djurs ålder,

c. antal djur som anländer till respektive lämnar anläggningen,

d. på vilket sätt djur som anländer till eller lämnar anläggningen trans-

porteras

e. hälsotillståndet hos de djur som anländer till eller lämnar anläggningen,

f. resultat av genomförda laboratorieundersökningar av träckprov, blod-

prov m.m.,

g. inträffade sjukdomsfall och dödsfall,

h. utförda behandlingar,

i. resultat av obduktioner av djur som dött i anläggningen inklusive död-

födda djur, och

j. övriga observationer av betydelse beträffande de djur som finns i an-

läggningen.

4. Anläggningen skall övervakas av officiell veterinär.

SJVFS 1995:70

Saknr J 133

10

Denne skall minst två gånger per år granska anläggningens journaler och

hälsokontrollera djuren.

Hälsokontrollen skall omfatta

a. inspektion av samtliga djur i anläggningen, och

b. representativ provtagning eller undersökning på annat sätt av samtliga

djur som är mottagliga för sjukdomar som finns angivna i bilaga 1 och 2.

Proverna skall undersökas på godkänt laboratorium beträffande förekomst

av sjukdomar enligt bilaga 1.

Övriga krav

1. Djur som förs till anläggningen skall komma från en annan anläggning

som är officiellt godkänd av landets behöriga myndighet.

2. Djur som hålls i en godkänd anläggning får endast lämna denna efter

tillstånd av den officiella veterinär som har tillsyn över anläggningen.

3. Om smittämne som ger upphov till någon av sjukdomarna angivna i

bilaga 1 eller 2 påvisas antingen vid laboratorieundersökning av prover

tagna på djur i anläggningen eller på annat sätt skall detta omedelbart

anmälas till Jordbruksverket.

4. Dödsfall, sjukdomssymtom eller andra tecken som kan tyda på före-

komst av någon sjukdom enligt bilaga 1 eller 2 skall omedelbart anmälas

till Jordbruksverket.

B. Återkallande av godkännande

En anläggning kan få sitt godkännande återkallat permanent eller tillfälligt

av Jordbruksverket, om sjukdom enligt bilaga 1 eller 2 påvisas hos djur i

anläggningen eller om något av kraven enligt A inte uppfylls.

Godkännande kan återfås om, i förekommande fall, påvisad infektion ut-

rotats och sanering av anläggningen genomförts samt om övriga krav för

godkännande åter uppfylls och detta bekräftats av officiell veterinär.

SJVFS 1995:70

Saknr J 133

11

Bilaga 4 a

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Apor

1. Avsändare (fullst. namn & adress)

3. Mottagare( fullst. namn & adress)

HÄLSOINTYG

Nr.

ORIGINALa

2. Ursprungsstat inom gemenskapen

Sverige

4. ANSVARIG MYNDIGHET

Statens jordbruksverk

5. Adress

- till godkänd anläggningb

- till mottagande godkänd anläggningb

6. Lastningsplats

7. Transportmedel

8. Djurart

9. Antal djur

10. Sändningens märke

11. ATTESTERING

Utfärdat i ............................ den ................................

Signatur ...........................................................................................................

Stämpel

Namn(textat)..................................................................................................

Titel och befattning ........................................................................................

aEtt särskilt intyg skall utfärdas för varje sändning och originalet måste medfölja

sändningen till den slutliga bestämmelseorten. Intyget gäller i 10 dagar.

bStryk det som inte gäller.

SJVFS 1995:70

Saknr J 133

12

Bilaga 4 b

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Hovdjur

1. Avsändare (fullst. namn & adress)

3. Mottagare( fullst. namn & adress)

HÄLSOINTYG

Nr.

ORIGINALa

2. Ursprungsstat inom gemenskapen

Sverige

4. ANSVARIG MYNDIGHET

Statens jordbruksverk

5. Adress

- till godkänd anläggningb

- till mottagande godkänd anläggningb

6. Lastningsplats

7. Transportmedel

8. Djurart

9. Antal djur

10. Sändningens märke

aEtt särskilt intyg skall utfärdas för varje sändning och originalet måste medfölja

sändningen till den slutliga bestämmelseorten. Intyget gäller i 10 dagar.

bStryk det som inte gäller.

SJVFS 1995:70

Saknr J 133

13

11. ATTESTERINGb

Jag, intygande (officiell veterinär) intygar att idisslare/svin förutom de som täckes av direktiv

64/432/EEG:

(i) tillhör .....................arten;

(ii) vid undersökningstillfället inte uppvisar några kliniska tecken på sjukdom för vilken arten är

mottaglig;

(iii) härrör från en officiellt tuberkulos och en brucellosfri eller en officiellt brucellosfri besättning som

inte är under några restriktioner avseende svinpest eller från en besättning som har genomgått tester i

enlighet med Art 6(2)(a)(ii) av 92/65/EEG".

Utfärdat i ............................ den ................................

Signatur ...........................................................................................................

Stämpel

Namn(textat)..................................................................................................

Titel och befattning ........................................................................................

SJVFS 1995:70

Saknr J 133

14

Bilaga 4 c

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Bin

aEtt särskilt intyg skall utfärdas för varje sändning och originalet måste medfölja

sändningen till den slutliga bestämmelseorten. Intyget gäller i 10 dagar.

bStryk det som inte gäller.

1. Avsändare (fullst. namn & adress)

3. Mottagare( fullst. namn & adress)

HÄLSOINTYG

Nr.

ORIGINALa

2. Ursprungsstat inom gemenskapen

Sverige

4. ANSVARIG MYNDIGHET

Statens jordbruksverk

5. Adress

- till godkänd anläggningb

- till mottagande godkänd anläggningb

6. Lastningsplats

7. Transportmedel

8. Djurart

9. Antal djur/kupor/eller drottningar (med

följebin)b

10. Sändningens märke

11. ATTESTERING

Jag intygar att ovanstående djur inte härrör från ett område som lyder under några förbud avseende

amerikansk yngelröta.

Utfärdat i.............................den ................................

Signatur ..........................................................................................................

Stämpel

Namn(textat) .................................................................................................

Titel och befattning........................................................................................

SJVFS 1995:70

Saknr J 133

15

Bilaga 4d

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Hardjur

aEtt särskilt intyg skall utfärdas för varje sändning och originalet måste medfölja

sändningen till den slutliga bestämmelseorten. Intyget gäller i 10 dagar.

bStryk det som inte gäller.

1. Avsändare (fullst. namn & adress)

3. Mottagare( fullst. namn & adress)

HÄLSOINTYG

Nr.

ORIGINALa

2. Ursprungsstat inom gemenskapen

Sverige

4. ANSVARIG MYNDIGHET

Statens jordbruksverk

5. Adress

- till godkänd anläggningb

- till mottagande godkänd anläggningb

6. Lastningsplats

7. Transportmedel

8. Djurart

9. Antal djur

10. Sändningens märke

11. ATTESTERING

Jag, intygande (officiell veterinär) intygar att djuren inte härrör från en besättning eller har varit i

kontakt med en besättning som har visat tecken på rabies eller misstänks vara smittad med rabies den

senaste månaden.

Utfärdat i.............................den ................................

Signatur ..........................................................................................................

Stämpel

Namn(textat) .................................................................................................

Titel och befattning........................................................................................

SJVFS 1995:70

Saknr J 133

16

Bilaga 4 e

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Hundar och katter

aEtt särskilt intyg skall utfärdas för varje sändning och originalet måste medfölja

sändningen till den slutliga bestämmelseorten. Intyget gäller i 10 dagar.

bStryk det som inte gäller.

1. Avsändare (fullst. namn & adress)

3. Mottagare( fullst. namn & adress)

HÄLSOINTYG

Nr.

ORIGINALa

2. Ursprungsstat inom gemenskapen

Sverige

4. ANSVARIG MYNDIGHET

Statens jordbruksverk

5. Adress

- till godkänd anläggningb

- till mottagande godkänd anläggningb

6. Lastningsplats

7. Transportmedel

8. Djurart

9. Antal djur

10. Sändningens märke

11. ATTESTERINGb

Undertecknad intygar härmed att hundarna/katterna somavses i detta intyg uppfyller kraven enligt

artikel 10.2.a och b samt 10.3.b i direktiv 92/65/EEGa och kommer från en anläggning där inget fall av

rabies har registrerats under de senaste sex månaderna.

Utfärdat i ............................ den ................................

Signatur ...........................................................................................................

Stämpel

Namn(textat)..................................................................................................

Titel och befattning ........................................................................................

SJVFS 1995:70

Saknr J 133

17

Bilaga 4 f

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Papegojor (Psittaci)

aEtt särskilt intyg skall utfärdas för varje sändning och originalet måste medfölja

sändningen till den slutliga bestämmelseorten. Intyget gäller i 10 dagar.

bStryk det som inte gäller.

1. Avsändare (fullst. namn & adress)

3. Mottagare( fullst. namn & adress)

HÄLSOINTYG

Nr.

ORIGINALa

2. Ursprungsstat inom gemenskapen

Sverige

4. ANSVARIG MYNDIGHET

Statens jordbruksverk

5. Adress

- till godkänd anläggningb

- till mottagande godkänd anläggningb

6. Lastningsplats

7. Transportmedel

8. Djurart

9. Antal djur

10. Sändningens märke

11. ATTESTERING

Undertecknad intygar härmed att fåglarna somavses i detta intyg inte lyder under några

djurhälsorestriktioner avseende Newcastlesjukan, hönspest eller psittacos och inte visar kliniska tecken

på smittsam sjukdom.

Utfärdat i.............................den ................................

Signatur ..........................................................................................................

Stämpel

Namn(textat) .................................................................................................

Titel och befattning........................................................................................

SJVFS 1995:70

Saknr J 133

18

Bilaga 4 g

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Sperma, ägg och embryon enligt direktiv 92/65/EEG

aEtt särskilt intyg skall utfärdas för varje sändning och originalet måste medfölja

sändningen till den slutliga bestämmelseorten. Intyget gäller i 10 dagar.

bStryk det som inte gäller.

1. Avsändare (fullst. namn & adress)

3. Mottagare( fullst. namn & adress)

HÄLSOINTYG

Nr.

ORIGINALa

2. Ursprungsstat inom gemenskapen

Sverige

4. ANSVARIG MYNDIGHET

Statens jordbruksverk

5. Adress

- till godkänd anläggningb

- till mottagande godkänd anläggningb

6. Lastningsplats

7. Transportmedel

8. Djursperma, ägg eller embryonb

9. Antal

10. Sändningens märke

11. ATTESTERING

Undertecknad intygar härmed att sperma/ägg/embryonb uppfyller de krav som fastställts i 92/65/EEG

för handel inom gemenskapen och härrör från en godkänd

seminstation/godkänt

embryosamlingsamlinglagb.

Utfärdat i ............................ den ................................

Signatur ...........................................................................................................

Stämpel

Namn(textat)..................................................................................................

Titel och befattning ........................................................................................