SJVFS 1996:25

Statens jordbruksverks föreskrifter om veterinära kontroller m.m. vid handel med länder som ingår i Europeiska unionen (EU)

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om veterinära kontroller m.m. vid handel med länder

som ingår i Europeiska unionen (EU);

beslutade den 14 februari 1996

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 och 21 §§ förord-

ningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.1 och 2 och 10 §§

förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m. samt efter

samråd med Generaltullstyrelsen, följande.

SJVFS 1996:25

Saknr J 29

Utkom från trycket

den 1 mars 1996

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller veterinära kontroller vid handel mellan

länder inom Europeiska unionen (EU) med levande djur, produkter av

animaliskt ursprung och andra produkter som kan sprida smittsamma

sjukdomar till djur.

Föreskriften gäller inte införsel av sällskapsdjur som åtföljer ägaren.

Dessa föreskrifter omfattar inte införsel av produkter som regleras

särskilt i Statens livsmedelsverks föreskrifter.

2 § För officiella veterinärer gäller förordningen (1994:1830) om införsel

av levande djur m.m., förordningen (1994:542) om utförsel av levande

djur m.m., förordningen (1971:1810) med allmän veterinärinstruktion,

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:18) om officiella

veterinärer, Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:105) om

avgifter vid veterinär yrkesutövning samt de föreskrifter som gäller vid in-

och utförsel av djur och produkter från land inom EU.

-------------------------

1Jfr rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kon-

troller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att för-

verkliga den inre marknaden (EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29, Celex 390L0425) och

kommissionens beslut 94/339/EG av den 25 maj 1994 om tillämpningsföreskrifter till arti-

kel 9.1 i rådets direktiv 90/425/EEG om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln

med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre

marknaden (EGT nr L 151, 17.6.1994, s. 38, Celex 394D0339).

SJVFS 1996:25

Saknr J 29

2

Definitioner

3 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med

dokumentkontroll: kontroll av veterinärintyg eller motsvarande doku-

ment som medföljer sändningen,

fysisk kontroll: klinisk undersökning av det enskilda djuret eller kon-

troll av produkten inbegripet eventuell provtagning och analys av prover,

identitetskontroll: visuell kontroll för att fastställa överensstämmelse

mellan intygen, märkningen och djuret eller produkten,

produkt: vara som helt eller delvis består av material som härrör från

djur eller annan vara som kan sprida smittsam sjukdom till djur,

stickprovskontroll: kontroll som innefattar dokument- och identitets-

kontroll samt eventuellt fysisk kontroll. Vid provtagning skall alltid två

prover tas, ett för analys vid ett godkänt laboratorium och ett kontrollprov

som skall förvaras under övervakning av en officiell veterinär,

sällskapsdjur: hund, katt, tam iller, små sällskapsdjur (möss, råttor,

marsvin, guldhamstrar, chinchillor, ökenråttor och kaniner) samt finkar

och papegojfåglar,

sändning: ett antal djur av samma art eller en kvantitet produkter av

samma slag, vilka omfattas av samma veterinärintyg eller dokument,

transporteras med samma transportmedel och kommer från samma land,

transitering: transport genom landet av sändning som står under tull-

kontroll, samt

uppsamlingsplats: varje plats, med undantag av besättning, där djur

samlas för lastning.

Utförsel

4 § Den officiella veterinären skall förvissa sig om att ursprungsbesätt-

ningen eller anläggningen är registrerad hos Statens jordbruksverk för

utförsel om så krävs enligt Jordbruksverkets föreskrifter om utförsel av

respektive djurslag eller produkt.

I samband med utförseltillfället skall den officiella veterinären ange i

intyg2

1. att djur eller produkter som ingår i sändningen uppfyller samtliga

hälsokrav som är uppställda för handel inom EU, och

2. att djur eller produkter uppfyller samtliga hälsokrav som det mot-

tagande landet har rätt att ställa.

Den officiella veterinären skall förvissa sig om att djurtransporten

kommer att ske på ett ur djurskyddssynpunkt tillfredsställande sätt.

-------------------------

2Hälsointyg rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

SJVFS 1996:25

Saknr J 29

3

5 § Utfärdade intyg skall omfatta

1. ett sändningstillfälle,

2. djur eller produkter som kommer från samma besättning, anlägg-

ning, uppsamlingsplats eller region, och

3. djur eller produkter som är avsedda för samma mottagare och som

transporteras i samma transportmedel.

6 § Den officiella veterinären skall omgående via ett animomeddelande3

underrätta det mottagande landet om att intyg har utfärdats.

Införsel

Stickprovskontroll

7 § Vid införsel kan den officiella veterinären efter självständig be-

dömning eller på begäran av Jordbruksverket göra stickprovskontroller.

Denna kontroll skall ske hos mottagaren men kan vid misstanke om

sjukdom eller annan överträdelse även ske under transporten.

Stickprovskontrollen skall ske så snart som möjligt eller senast två

arbetsdagar efter det att Jordbruksverket eller den officiella veterinären

har fått information om sändningens ankomst till mottagaren.

Tidsfristen om två dagar skall inte gälla för sådan kontroll som den

officiella veterinären gör på grund av uppgifter som ger anledning till

misstanke om oriktighet.

8 § Om stickprovskontroll genomförs får mottagaren eller transportören

inte förfoga över sändningen förrän den officiella veterinären har gett

tillstånd därtill.

Insättningskontroll

9 § Vid införsel av djur där en obligatorisk veterinärkontroll föreskrivs

före insättning av djuren i mottagarbesättningen skall denna kontroll

innefatta dokument-, identitets- och fysisk kontroll.

Transitering

10 § Vid misstanke om sjukdom eller annan överträdelse kan stick-

provskontroll göras under transitering.

-------------------------

3Blankett rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

SJVFS 1996:25

Saknr J 29

4

Särskilda bestämmelser

11 § Om det framkommer, vid de kontroller som anges i dessa före-

skrifter, att villkoren för införsel inte är uppfyllda skall den officiella

veterinären ge importören anvisningar om vilka åtgärder som skall vidtas

för att införselvillkoren skall anses uppfyllda.

Om åtgärder inte vidtas skall den officiella veterinären efter samråd

med Jordbruksverket besluta om återutförsel av sändningen. Består

sändningen av djur kan den officiella veterinären besluta om karantäni-

sering eller isolering i avvaktan på kompletterande åtgärder eller återut-

försel.

12 § Om återutförsel inte kan ske kan den officiella veterinären efter

samråd med Jordbruksverket besluta om slakt eller destruktion.

13 § Om det framkommer, vid de kontroller som anges i dessa före-

skrifter, att en sändning riskerar att utgöra omedelbar fara för människors

eller djurs hälsa skall den officiella veterinären se till att sändningen

genast omhändertas och destrueras.

Den officiella veterinären skall snarast informera Jordbruksverket om

vidtagna åtgärder.

14 § Bestämmelser om tullmyndighetens övervakning av in- och utförsel

av djur och produkter till landet finns i förordningen (1994:1830) om

införsel av levande djur m.m. och förordningen (1994:542) om utförsel av

levande djur m.m.

15 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 mars 1996, då Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:227) om veterinära kontroller m.m.

vid handel med länder som ingår i Europeiska unionen (EU) skall upphöra

att gälla.

SVANTE ENGLUND

Karin Cerenius

(Smittskyddsenheten)