SJVFS 1997:3

Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket;

beslutade den 16 januari 1997

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 7 §§ förord-

ningen (1996:1562) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket,

följande.

SJVFS 1997:3

Utkom från trycket

den 20 januari 1997

Allmänt

1 § Stödberättigad avbytarförrättning är djurskötsel vid ordinarie djur-

skötares frånvaro från arbetet på grund av dennes sjukdom, olycksfall,

dödsfall, föräldraledighet eller planerad ledighet.

Godkännande av företag

2 § Ansökan om godkännande av företag som tillhandahåller avbytar-

tjänster inom jordbruket skall ges in till Statens jordbruksverk. Stöd kan

utgå tidigast för två kalendermånader närmast före den månad då ansökan

om godkännande kommit in till verket.

Ansökan skall innehålla följande uppgifter

1. beträffande företaget:

a. organisationsform,

b. inom vilka eventuella olika yrkesområden företaget verkar,

c. det geografiska området för avbytarverksamheten, samt

d. beräknat antal avbytardagar per år, fördelat per jordbruksföre-

tag, och

2. beträffande avbytarna:

a. antalet avbytare,

b. deras namn och adress, utbildning och arbetserfarenhet inom

området, samt

c. beräknad sysselsättningsgrad.

Enkelt bolag godkänns inte som organisationsform.

Företag som under 1996 uppburit stöd enligt förordningen

(1994:1832) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket är godkända

utan särskild ansökan.

SJVFS 1997:3

2

3 § För godkännande krävs att företaget har en omfattning på avbytar-

verksamheten som motsvarar minst två heltidsarbetande avbytare. Antalet

jordbruksföretag som regelmässigt anlitar företagets tjänster skall vara

minst 12.

Företaget skall även ha kapacitet för jourverksamhet enligt 9 §. För

mindre företag skall det totala antalet engagerade avbytare vara minst 1,5

gånger det antal heltidsarbetande avbytare som den ordinarie verk-

samheten motsvarar. För större företag, där den ordinarie verksamheten

beräknas motsvara mer än 10 heltidsarbetande avbytare, skall det totala

antalet avbytare vara minst 5 fler än det antal heltidsarbetande avbytare

som den ordinarie verksamheten motsvarar.

4 § Som villkor för stöd gäller att avbytarförrättningen utförs av avbytare

som har lämplig utbildning och erfarenhet för i frågavarande arbete och

som är ansluten till ett godkänt avbytarföretag.

5 § Företag som godkänts är skyldigt att meddela när det avser att söka

stöd för nya avbytare, eller andra betydelsefulla förändringar av verk-

samheten.

6 § Om företaget lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på

annat sätt bryter mot villkoren för stöd kan Jordbruksverket återkalla

godkännandet.

Partiellt stöd - stöd grundat på körsträcka som överstiger 50 kilo-

meter per dag

7 § Stöd grundat på körsträcka utöver 50 kilometer per dag enligt 2 § 1

förordningen (1996:1562) om stöd till avbytarverksamhet inom jord-

bruket, lämnas vid planerade eller schemalagda avbytarturer.

Den totala körsträckan räknas från avbytarens bostad till arbetsplatsen,

tur och retur, längs närmaste, lämplig bilväg.

8 § För avbytardag som utgörs av två arbetspass med mellanliggande

hemresa får även denna resa läggas till grund för stödberäkning då av-

ståndet vid enkel resa mellan bostad och arbetsplats inte överstiger 80

kilometer. Som alternativ till mellanliggande hemresa får medräknas resa

till annat mål om den är kortare än hemresan.

SJVFS 1997:3

3

Helt stöd - stöd grundat på hela körsträckan vid jourverksamhet

9 § Stöd enligt 2 § 2 förordningen (1996:1562) om stöd till avbytar-

verksamhet inom jordbruket, lämnas vid, förutom den ordinarie djurskö-

tarens sjukdom,

1. olycksfall eller dödsfall som drabbat den ordinarie djurskötaren, och

2. ordinarie djurskötarens ledighet för vård av barn med tillfällig

föräldrapenning.

Körsträckan beräknas enligt 7 § andra stycket och 8 §.

Stödnivå

10 § Stöd utgår med högst 2,50 kronor per kilometer stödgrundande

körsträcka.

Redovisning och ansökan

11 § Som villkor för stöd gäller att varje avbytare för en noggrann och

utförlig resejournal över stödgrundande körsträckor. I journalen skall

varje stödgrundande resa antecknas med datum, kundens namn och adress,

helt eller partiellt stöd, anledningen till resa som berättigar till helt stöd,

total körsträcka samt stödgrundande körsträcka. Avbytaren skall med sin

namnteckning intyga att uppgifterna är korrekta.

12 § Som villkor för stöd gäller även att företaget kontrollerat och god-

känt varje avbytares resejournal för aktuell månad samt upprättat en

sammanfattande månadsredovisning med antalet stödgrundande kilometer

fördelat per avbytare.

13 § Ansökan om stöd görs för varje kalendermånad i efterskott och skall

ha kommit in till Jordbruksverket senast under efterföljande månad utom

vid godkännande av företag enligt 2 § första stycket. Ansökan skall

innehålla

1. uppgift om antalet avbytare som gjort stödgrundande resor under

månaden,

2. särredovisning av antalet kilometer som ligger till grund för partiellt

stöd respektive helt stöd, samt

3. det beräknade stödbeloppet.

Ansökan skall särredovisas per avbytare om antalet avbytare som gjort

stödgrundande resor under månaden är mindre än 10.

SJVFS 1997:3

4

Utbetalning och kontroll

14 § Företaget skall ha tillfredsställande och lättillgänglig redovisning

och bokföring som möjliggör enkel kontroll av att villkoren för stöd är

uppfyllda. Företag som är föremål för kontroll skall vara behjälpligt vid

kontrollen på det sätt som Jordbruksverket begär.

15 § Den sammanfattande månadsredovisningen för stöd samt de rese-

journaler som ligger till grund för stödansökan skall, då Jordbruksverket

begär det, lämnas in till verket utan dröjsmål för kontroll. Resejournaler

skall lämnas in i original.

16 § Utbetalning av månatligt stöd under 5 000 kronor senareläggs till

nästföljande månadsutbetalning.

17 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag

från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 20 januari 1997, men skall dock

tillämpas från och med den 1 januari 1997, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:91) om stöd till avbytarverksamhet inom jord-

bruket skall upphöra att gälla. De äldre bestämmelserna skall dock til--

lämpas i fråga om stöd som avser tid före den 1 januari 1997.

SVANTE ENGLUND

Lars Runemo

(Företagsenheten)