Upphävd författning

Förordning (1996:1562) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1996-12-19
Ändring införd
SFS 1996:1562
Ikraft
1997-01-01
Upphäver
Förordning (1994:1832) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statligt stöd lämnas i mån av tillgång på medel till företag som tillhandahåller avbytartjänster inom jordbruket och som har godkänts av Statens jordbruksverk.

2 §  Stöd kan lämnas i form av bilersättning för

  1. den del av en avbytares körsträcka som under en dag överstiger 50 kilometer, och
  2. en avbytares hela körsträcka de första 10 dagarna av en period för vilken det varit nödvändigt att anlita avbytaren på grund av sjukdom eller annan liknande omständighet.

3 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

  1. vilka förrättningar som berättigar till stöd enligt 2 §,
  2. stödbeloppens storlek,
  3. den utbildning eller de kunskaper i övrigt som en avbytare skall ha, och
  4. övriga villkor för stödet.

  • SJVFS 1997:3: Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket

4 §  Som villkor för stöd gäller att Jordbruksverket får genomföra den kontroll av stödmottagaren som behövs.

5 §  Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Jordbruksverket.

6 §  I fråga om stöd enligt denna förordning gäller i övrigt föreskrifterna i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet med undantag av 2, 4 och 8 §§.

7 §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av stödet.

  • SJVFS 1997:3: Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:1562) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997, då förordningen (1994:1832) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket skall upphöra att gälla. Den äldre förordningen gäller fortfarande i fråga om stöd som avser tid före ikraftträdandet.
Ikraftträder
1997-01-01

Förordning (2010:1026) om upphävande av förordningen (1996:1562) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket

Omfattning
upph.