SJVFS 1998:119

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:25) om veterinära kontroller m.m. vid handel med länder som ingår i Europeiska unionen (EU)

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1996:25) om veterinära kontroller

m.m. vid handel med länder som ingår i Europeiska

unionen (EU);

beslutade den 25 november 1998

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 och 21 §§ förord-

ningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. och 2 och 10 §§

förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m. samt efter

samråd med Generaltullstyrelsen, att 1 och 3 §§ verkets föreskrifter

(SJVFS 1996:24) om veterinära kontroller m.m. vid handel med länder

som ingår i Europeiska unionen (EU) skall ha följande lydelse.

SJVFS 1998:119

Saknr J 29:1

Utkom från trycket

den 22 december 1998

1 § Dessa föreskrifter gäller veterinära kontroller vid handel mellan

länder inom Europeiska unionen (EU) med levande djur, produkter av

animaliskt ursprung och andra produkter som kan sprida smittsamma

sjukdomar till djur.

Dessa föreskrifter gäller inte införsel av de sällskapsdjur som omfattas

av bestämmelserna i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:52)

om införsel av sällskapsdjur.

Dessa föreskrifter omfattar inte införsel av produkter som regleras

särskilt i Statens livsmedelsverks föreskrifter.

3 §1 Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med

dokumentkontroll: kontroll av veterinärintyg eller motsvarande doku-

ment som medföljer sändningen,

fysisk kontroll: klinisk undersökning av det enskilda djuret eller kon-

troll av produkten inbegripet eventuell provtagning och analys av prover,

identitetskontroll: visuell kontroll för att fastställa överensstämmelse

mellan intygen, märkningen och djuret eller produkten,

produkt: vara som helt eller delvis består av material som härrör från

djur eller annan vara som kan sprida smittsam sjukdom till djur,

stickprovskontroll: kontroll som innefattar dokument- och identitets-

kontroll samt eventuellt fysisk kontroll. Vid provtagning skall alltid två

_________________________

1Ändringen innebär att definitionen av sällskapsdjur tagits bort.

SJVFS 1998:119

Saknr J 29:1

2

prover tas, ett för analys vid ett godkänt laboratorium och ett kontrollprov

som skall förvaras under övervakning av en officiell veterinär,

sändning: ett antal djur av samma art eller en kvantitet produkter av

samma slag, vilka omfattas av samma veterinärintyg eller dokument,

transporteras med samma transportmedel och kommer från samma land,

transitering: transport genom landet av sändning som står under tull-

kontroll, samt

uppsamlingsplats: varje plats, med undantag av besättning, där djur

samlas för lastning.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 15 februari 1999.

INGBRITT IRHAMMAR

Kaisa Sörén

(Smittskyddsenheten)