SJVFS 1998:19

Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. och förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för

handläggning av ärenden enligt förordningen ( 1994:1830 ) om

införsel av levande djur m.m. och förordningen ( 1994:2027 )

om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade

arter;

beslutade den 17 februari 1998

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 18 § förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m. och 16 § förordningen

(1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyd-

dade arter, följande.

SJVFS 1998:19

Saknr J 50

Utkom från trycket

den 9 mars 1998

1 § Dessa föreskrifter gäller avgifter för ansökningar om

1. tillstånd för registrerad importör att föra in djur eller produkter av

animaliskt ursprung,

2. införseltillstånd som meddelas med stöd av förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m.,

3. import- och exporttillstånd samt CITES-intyg inom den Europeiska

unionen (EU) som meddelas med stöd av förordningen (1994:2027) om

åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter (CITES),

4. tillstånd för transitering av djur eller produkter av animaliskt ur-

sprung genom landet, samt

5. undantag från gällande införselbestämmelser.

I dessa föreskrifter skall begreppet sällskapsdjur ha samma betydelse

som i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:52) om införsel av

sällskapsdjur.

Tillstånd för registrerad importör

2 § Avgift för ansökningar om tillstånd för registrerad importör att föra in

djur eller produkter av animaliskt ursprung skall erläggas med följande

belopp.

1. Hundar och katter som hålls som sällskapsdjur ........................400 kr

2. Övriga djur och produkter av animaliskt ursprung ...................500 kr

SJVFS 1998:19

Saknr J 50

2

Införseltillstånd, import- och exporttillstånd samt CITES-intyg

3 § Avgift för ansökningar om införseltillstånd som meddelas med stöd

av förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. och för

ansökningar om import- och exporttillstånd samt CITES-intyg som med-

delas med stöd av förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur

och växter som tillhör skyddade arter skall erläggas med följande belopp.

1. Hundar och katter som hålls som sällskapsdjur ....................... 400 kr

2. Ärenden enligt CITES-lagstiftningen, förutom CITES-intyg inom

EU ................................................................................................ 400 kr

3. CITES-intyg inom EU samt andra sällskapsdjur än hundar och

katter ............................................................................................ 100 kr

4. Övriga djur och produkter av animaliskt ursprung ................ 500 kr

Transiteringstillstånd

4 § Avgift för ansökningar om tillstånd för transitering av djur eller

produkter av animaliskt ursprung genom landet skall erläggas med 500

kronor.

Ansökningar om undantag från gällande införselbestämmelser

5 § Avgift för ansökningar om undantag från gällande införselbestäm-

melser skall erläggas med belopp som anges i 3 §.

Begränsning av en ansöknings omfattning

6 § Varje ansökning får omfatta införsel av djur eller produkter från högst

15 olika länder. Detta gäller inte sådana ansökningar som avses i 2 § 1

och 3 § 1.

Varje ansökning för införsel av hundar eller katter får omfatta högst tio

djur.

Varje ansökning för införsel av animaliska produkter får omfatta högst

tio olika produktslag.

Varje ansökan om import- och exporttillstånd som meddelas med stöd

av förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som

tillhör skyddade arter får endast avse en sändning och omfatta högst fem

arter.

Erläggande av avgift

7 § Avgift för ansökningar skall erläggas i samband med att ansökningen

lämnas till Jordbruksverket.

Särskild utredning

8 § Om en särskild utredning eller inspektion behöver göras för att en

ansökning skall kunna prövas, skall sökanden stå för kostnaden för ut-

redningen eller inspektionen. Kostnaden för resa och traktamente skall

beräknas enligt de vid varje tidpunkt gällande lokala kollektivavtalen för

resekostnadsersättning, lönetillägg och traktamente inom distriktsveteri-

SJVFS 1998:19

Saknr J 50

3

närorganisationen. Övriga kostnader skall debiteras till självkostnadspris,

dock högst med 3 000 kr.

9 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 15 mars 1998, då Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:62) om taxa för in- och utförsel

av djur och vissa andra varor skall upphöra att gälla.

SVANTE ENGLUND

Håkan Henrikson

(Smittskyddsenheten)