Upphävd författning

Förordning (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
SFS 1994:2027 i lydelse enligt SFS 1997:217
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Förordning (1975:542) om tillämpning av konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter enligt lagen (1994:1818) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter.

[S2]Bestämmelser om sådana åtgärder finns också i rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och kommissionens förordning (EEG) nr 3418/83 av den 28 november 1983 om fastställande av ett enhetligt förfarande för utfärdande och användning av de handlingar som krävs för genomförandet i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter .

[S3]Konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (konventionen) har den lydelse som framgår av bilaga A till rådets förordning (EEG) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter. Förordning (1997:217).

2 §  Vad som sägs i konventionen och i de av Europeiska gemenskapens förordningar som hänvisas till i 1 § andra stycket om administrativ myndighet avser för Sveriges del Statens jordbruksverk och vad som där sägs om vetenskaplig myndighet avser för Sveriges del Statens naturvårdsverk.

[S2]Uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (1994:1818) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter. Förordning (1997:217).

3 §  Jordbruksverket skall till Europeiska gemenskapernas kommission och i förekommande fall även till det sekretariat som upprättats i enlighet med konventionen lämna de upplysningar som avses i artikel 6.1, artikel 12.3, artikel 13.3, artikel 14.1 och 2 och artikel 15.5 i rådets förordning (EG) nr 338/97. Förordning (1997:217).

Import, export och reexport

4 §  Med import avses i denna förordning införsel till Sverige från ett område utanför Europeiska unionen. Med export avses utförsel och med reexport avses återutförsel från Sverige till en plats utanför Europeiska unionen.

5 § har upphävts genom förordning (1997:217).
6 § har upphävts genom förordning (1997:217).
7 § har upphävts genom förordning (1996:370).

8 §  Reexportintyg för levande djur som omfattas av bestämmelserna i de av Europeiska gemenskapens förordningar som hänvisas till i 1 § andra stycket får utfärdas endast för sådan reexport som krävs för att tillgodose vetenskapliga ändamål eller om det annars finns särskilda skäl.

[S2]Innan Jordbruksverket utfärdar reexportintyg enligt första stycket skall verket samråda med Naturvårdsverket. Förordning (1997:217).

9 § har upphävts genom förordning (1997:217).

10 §  Import, export eller reexport av sådana exemplar av djur eller växter som omfattas av bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 338/97 får ske endast över tullplatser som Jordbruksverket bestämmer efter samråd med Generaltullstyrelsen. Förordning (1997:217).

11 §  Vid prövning av frågor om import eller export av sådana exemplar av djur eller växter som omfattas av artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 3626/82 får Jordbruksverket godta tillstånd eller certifikat som har utfärdats av en behörig myndighet i en stat som inte tillträtt konventionen, om tillståndets eller certifikatets innehåll motsvarar de krav som ställs i konventionen.

11 a §  Skinn av ungar av grönlandssäl (Pagophilus groenlandicus) eller klappmyts (Cystophora cristata) får inte importeras yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte vare sig som oberedda pälsskinn eller som garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, inbegripet sådana pälsskinn som är sammansatta i flak, kors eller liknande former. Det som sägs om skinn gäller också produkter av sådana skinn.

[S2]Första stycket gäller dock inte, om importören kan visa att produkten kommer från sälar som fångats eller dödats av inuiter vid traditionell säljakt. Förordning (1995:293).

12 §  I fråga om rätten att hantera oförtullade varor som inte får införas på grund av denna förordning gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Återutförsel av varor enligt 2 § 4 den lagen får ske endast till exportlandet. Detta gäller även i fråga om hantering av oförtullade varor som inte får införas på grund av bestämmelser i de av Europeiska gemenskapens förordningar som hänvisas till i 1 § andra stycket.

[S2]Jordbruksverket får, om det behövs för att skydda vilt levande djur- och växtarter, meddela föreskrifter om ytterligare begränsningar av rätten att hantera sådana oförtullade varor som avses i första stycket. Förordning (1997:217).

Övrig befattning

13 §  Innan Jordbruksverket, i enlighet med artikel 8.3 i rådets förordning (EG) nr 338/97, medger undantag från förbudet i samma förordning mot vissa kommersiella aktiviteter med exemplar av vilda djur och växter, skall verket samråda med Naturvårdsverket. Förordning (1997:217).

Avgifter

14 §  Importörer eller exportörer skall betala en avgift för följande åtgärder med anledning av denna förordning eller de av Europeiska gemenskapens förordningar som hänvisas till i 1 § andra stycket:

 1. handläggning av frågor om tillstånd och intyg,
 2. omhändertagande av gods,
 3. kontroll, inspektion och andra därmed jämförliga åtgärder.

[S2]Betalningsansvariga för åtgärder som berör gods i transportmedel är även transportmedlets ägare och, i förekommande fall, transportmedlets befälhavare. Förordning (1997:217).

15 §  Den som ansöker om undantag enligt artikel 8.3 i rådets förordning (EG) nr 338/97 skall betala en avgift för handläggningen av frågan om undantag. Detsamma gäller den som ansöker om godkännade av en sådan transport av ett levande djur eller en levande växt som enligt artikel 9 i samma förordning är förbjuden utan sådant godkännande. Förordning (1997:217).

16 §  Avgift enligt 14 och 15 §§ skall betalas enligt taxa som fastställs av Jordbruksverket efter samråd med Riksrevisionsverket.

[S2]När taxan saknar uppgift om avgiftens storlek skall det i taxan anges hur avgiften skall beräknas.

 • SJVFS 1998:19: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. och förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter

Verkställighetsföreskrifter

17 §  Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning och de av Europeiska gemenskapens förordningar som hänvisas till i 1 § andra stycket meddelas av Jordbruksverket.

[S2]Innan verket meddelar en föreskrift som berör en annan myndighets verksamhetsområde, skall verket samråda med den myndigheten. Förordning (1997:217).

Tillsyn och förverkande

18 §  Naturvårdsverket och länsstyrelserna skall utöva tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter avseende transport, handel, förvaring, preparering och förevisning som meddelats med stöd av lagen (1994:1818) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter och av villkor som meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Detta gäller även beträffande efterlevnaden av motsvarande bestämmelser i de av Europeiska gemenskapens förordningar som hänvisas till i 1 § andra stycket.

[S2]Naturvårdsverket har den centrala tillsynen, samordnar tillsynsverksamheten och lämnar vid behov bistånd i denna verksamhet. Förordning (1997:217).

[S3]Länstyrelserna utövar tillsyn inom respektive län.

[S4]Tillsynsmyndigheterna skall samarbeta med varandra samt med statliga och kommunala organ som fullgör uppgifter av betydelse för tillsynsverksamheten. Tillsynsmyndigheterna skall verka för att överträdelser av denna förordning och av Europeiska gemenskapens förordningar som hänvisas till i 1 § andra stycket beivras. Förordning (1997:217).

19 §  Djur och växter samt delar av djur och växter får efter samråd med mottagaren och efter beslut av Naturvårdsverket överlämnas till Naturhistoriska riksmuseet för forskning eller undervisning eller till någon annan mottagare att användas i sådan verksamhet som bedöms vara till fördel för en vilt levande djur- eller växtart. Detta om djuret, växten eller del av ett djur eller en växt förverkats enligt lagen (1994:1818) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter eller som i samband med införsel eller export i strid mot denna förordning eller de av Europeiska gemenskapens förordningar som hänvisas till i 1 § andra stycket förverkats enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

[S2]Domstol som beslutat om sådant förverkande skall skicka en kopia av domen eller beslutet till Naturvårdsverket. Förordning (1997:217).

Registrering

20 §  Jordbruksverket skall besluta i frågor som rör sådan registrering av forskare och forskningsinstitutioner som anges i artikel VII 6 i konventionen. Jordbruksverket skall också föra det register som avses i artikel VIII 6 i konventionen. Förordning (1997:217).

Samråd med myndighet i annan stat

21 §  Om inte annat framgår av de Europeiska gemenskapens förordningar som hänvisas till i 1 § andra stycket skall Jordbruksverket vid tvist mellan Sverige och en annan stat som är bunden av konventionen om tolkningen eller tillämpningen av konventionen samråda med den administrativa myndighet som enligt konventionen har utsetts i den andra staten. Förordning (1997:217).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  Genom förordningen upphävs förordning (1975:542) om tillämpning av konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES-förordningen).
  1. Föreskrifter som meddelats med stöd av CITES- förordningen skall anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna förordning.
  2. Tillstånd som meddelats och certifikat som utfärdats enligt CITES-förordningen gäller till dess giltighetstiden som är angiven i handlingen har gått ut.
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:293) om ändring i förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter

  Omfattning
  ändr. 6 §; ny 11 a §
  CELEX-nr
  383L0129
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1996:370) om ändring i förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter

  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. 1 §
  CELEX-nr
  395R2727
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:217) om ändring i förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997.
 2. Föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter i dess lydelse före den 1 juni 1997 skall anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna förordning.
 3. Tillstånd som meddelats och intyg som utfärdats enligt den förordning som anges i punkt 2 eller förordningen (1975:542) om tillämpning av konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter gäller till dess den giltighetstid som är angiven i handlingen har gått ut.
Omfattning
upph. 5, 6, 9, 11 §§; ändr. 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 §§
CELEX-nr
397R0338
Ikraftträder
1997-06-01

Ändring, SFS 1998:179

  Omfattning
  upph.