SJVFS 1999:101

Statens jordbruksverks föreskrifter om zoonotiska sjukdomar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om zoonotiska sjukdomar;

beslutade den 29 september 1999

Statens jordbruksverk föreskriver följande med stöd av 1 §

zoonosförordningen (1999:660).

SJVFS 1999:101

Saknr K 107

Utkom från trycket

den 30 september 1999

1 § Salmonella omfattas av zoonoslagen (1999:658).

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 1999.

INGBRITT IRHAMMAR

Bengt Larsson

(Smittskyddsenheten)