SJVFS 1999:76

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur

och svin;

beslutade den 26 juli 1999

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 och 21 §§ förord-

ningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt efter samråd

med Generaltullstyrelsen, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

1998:70) om införsel av nötkreatur och svin

dels att 6 § och rubriken närmast före 6 § skall upphöra att gälla,

dels att 1, 2, 5, 7 - 10, 14, 16, 17, 22, 25 och 29 §§ samt bilagorna 1 -

4 skall ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall införas tre nya paragrafer, 1 b, 8 a

och 13 a §§ samt närmast före 13 a § en ny rubrik, av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med

den dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 1999:76

Saknr J 18

Utkom från trycket

den 26 juli 1999

Omtryck

1Jfr rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar

handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (EGT nr 121, 29.7.1964, s. 1977, Celex

364L0432), senast ändrat genom rådets direktiv 98/46/EG (EGT nr L 198, 15.7.1998, s. 22,

Celex 398L0046), samt rådets direktiv 97/12/EG (EGT nr L 109, 25.4.1997, s. 1, Celex

397L0012), senast ändrat genom rådets direktiv 98/99/EG (EGT nr L 358, 31.12.1998, s.

107, Celex 398L0099). Jfr även rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om

veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom

gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (EGT nr L 224, 18.8.1990, s.

29, Celex 390L0425), senast ändrat genom kommissionens beslut 94/339/EG (EGT nr L

151, 17.6.1994, s. 38, Celex 394D0339). Jfr även kommissionens beslut 93/24/EEG av den

11 december 1992 om ytterligare garantier med avseende på Aujeszkys sjukdom för svin

som skall sändas till medlemsstaterna eller regioner som är fria från sjukdomen (EGT nr L

16, 25.1.1993, s. 18, Celex 393D0024), senast ändrat genom kommissionens beslut

99/399/EG (EGT nr L 150, 2.6.1999, s. 32, Celex 299D0399), kommissionens beslut

93/42/EEG av den 21 december 1992 om tilläggsgarantier avseende infektiös bovin

rhinotrakeit för nötkreatur som skall skickas till medlemsstater eller till områden i

medlemsstater som är fria från sjukdomen (EGT nr L 16, 25.1.1993, s. 50, Celex

393D0042), senast ändrat genom kommissionens beslut 98/548/EG (EGT nr L 263,

26.9.1998, s. 35, Celex 398D0548), samt kommissionens beslut 98/653/EG av den 18

november 1998 om nödåtgärder som krävs med hänsyn till förekomsten av bovin

spongiform encefalopati (BSE) i Portugal (EGT nr L 311, 20.11.1998, s. 23, Celex

398D0653).

SJVFS 1999:76

Saknr J 18

2

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter avser införsel av nötkreatur och svin. Införsel får

endast ske från länder inom Europeiska unionen (EU) och Norge samt de

tredje länder som anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Dessa föreskrifter gäller inte nötkreatur och svin som skall delta i

kultur- eller sportevenemang. Föreskrifterna gäller inte heller vildsvin.

Införsel av nötkreatur får inte ske från Storbritannien, Nordirland eller

Portugal. (SJVFS 1999:76).

1 a § Införsel får inte ske av nötkreatur och svin om djuren är uppfödda i

Belgien från och med den 15 januari 1999 i anläggningar som är belagda

med restriktioner av behörig myndighet i Belgien. (SJVFS 1999:58).

1 b § Bestämmelser om handlare finns i Statens jordbruksverks före-

skrifter (SJVFS 1998:72) om handlare som bedriver handel med nöt-

kreatur och svin avsedda för in- eller utförsel m.m.

Bestämmelser om uppsamlingsplatser finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1998:71) om uppsamlingsplatser för nötkreatur och

svin avsedda för utförsel.

Bestämmelser om avgifter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1998:19) om avgifter för handläggning av ärenden enligt för-

ordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Bestämmelser om införsel från tredje land finns även i tullagstift-

ningen. Bestämmelser om anmälan till Tullverket vid införsel från ett

annat land inom EU finns i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter

vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

Bestämmelser om märkning och registrering finns i Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och registrering

av djur. (SJVFS 1999:76).

Definitioner

2 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med

besättning: samtliga djur som hålls i en anläggning som en epidemi-

ologisk enhet; om flera besättningar hålls i en och samma anläggning

skall de bilda en enhet som har samma hälsostatus,

infektiös bovin rhinotracheit (IBR): infektion med bovint herpes -

virus 1,

nötkreatur avsedda för avel eller produktion: andra nötkreatur inklu-

sive bison (bison bison) och vattenbuffel (bubalus bubalus) än de som är

avsedda för slakt eller för vetenskapligt bruk,

SJVFS 1999:76

Saknr J 18

3

nötkreatur avsedda för slakt: nötkreatur inklusive bison (bison bison)

och vattenbuffel (bubalus bubalus) avsedda för omedelbar slakt,

svin avsedda för avel eller produktion: andra svin än vildsvin och svin

som är avsedda för slakt eller för vetenskapligt bruk,

svin avsedda för slakt: svin, utom vildsvin, avsedda för omedelbar

slakt,

transitering: transport genom landet av sändning som står under

tullkontroll,

tullplats: plats där det finns lokalt tullkontor,

uppsamlingsplats: varje plats inklusive anläggningar, uppsamlings-

stationer och marknader som godkänts av Jordbruksverket, dock inte

handelsanläggningar, där nötkreatur eller svin som kommer från olika

besättningar samlas för att utgöra sändningar av djur avsedda för handel,

samt

vildsvin: andra svin än sådana som hålls eller föds upp i en anläggning

inom- eller utomhus. (SJVFS 1999:76).

Registrering

3 § En importör skall vara registrerad hos Statens jordbruksverk.

Ansökan om registrering skall ske på fastställd blankett2 och vara

Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före det första införseltillfället.

Registreringen gäller under ett år.

4 § För att bli registrerad som importör av svin avsedda för produktion

krävs att importören garanterar att djuren, efter godkänd karantäns-

behandling, kommer att föras direkt till mottagarbesättningen och att inget

djur flyttas därifrån annat än direkt till ett slakteri.

Denna garanti skall inte lämnas i de fall djuren kommer från ett land

eller område som anges i bilaga 2 punkt 5 till dessa föreskrifter.

Föranmälan

5 § Importören skall till Jordbruksverket senast en arbetsdag före sänd-

ningens ankomst anmäla införsel från land inom EU eller från Norge.

Vid införsel från tredje land, utom från Norge, skall anmälan ske till

gränskontrollveterinären på införselorten senast en arbetsdag före sänd-

ningens ankomst. (SJVFS 1999:76) .

6 § har upphävts genom (SJVFS 1999:76).

2Blankett E9.26 rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

SJVFS 1999:76

Saknr J 18

4

Gränskontroll

7 § Införsel från tredje land, utom från Norge, får endast ske vid

gränskontrollstation på de införselorter som anges i Statens jordbruks -

verks föreskrifter (SJVFS 1996:23) om veterinär gränskontroll m.m. vid

införsel från och utförsel till tredje land. (SJVFS 1999:76).

Insättningskontroll och förflyttning av djur från mottagarbesättningen

8 § Vid införsel från tredje land skall djur avsedda för avel eller pro-

duktion kontrolleras av en veterinär före insättning i mottagarbesätt-

ningen. Vid insättningskontrollen skall veterinären försäkra sig om att

djuren inte utgör en risk för mottagarbesättningens hälsostatus.

Vid införsel av djur avsedda för avel och produktion från tredje land

får inga klövbärande djur lämna mottagarbesättningen inom 30 dagar från

införseltillfället om inte de importerade djuren är helt isolerade i enlighet

med veterinärens instruktioner. Undantag kan medges för slakt efter

tillstånd från en officiell veterinär. (SJVFS 1999:76).

8 a § Vid införsel från land inom EU eller från Norge skall mottagaren,

innan en sändning delas upp, kontrollera att djuren är ID-märkta, åtföljs

av hälsointyg och härstamningsbevis samt att intygen överensstämmer

med djuren.

Varje oklarhet eller misstanke om sjukdom skall omgående rappor-

teras till Jordbruksverket. Djuren skall, i sådant fall, isoleras i avvaktan på

att Jordbruksverket beslutar om vad som skall ske med sändningen.

(SJVFS 1999:76).

Transport m.m.

9 §3 Djuren får inte vid något tillfälle från transport en från avsändar-

besättningen till destinationsorten komma i kontakt med andra klöv-

bärande djur som har lägre hälsostatus.

Transporten från avsändarbesättningen till destinationsorten kan ske

via en godkänd uppsamlingsplats.

Djuren skall transporteras i transportmedel som uppfyller de villkor

som anges i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:105) om

transport av levande djur. (SJVFS 1999:76).

Hälsointyg

10 § Djuren skall vid införsel åtföljas av ett hälsointyg utformat i en lighet

med ett av Europeiska gemenskapernas råd fastställt formulär. Intyget

skall utfärdas av en officiell veterinär.

3Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

SJVFS 1999:76

Saknr J 18

5

Intyget skall vara utfärdat samma dag som en klinisk undersökning av

djuren utförs. Denna undersökning får utföras i avsändarbesättningen eller

på en uppsamlingsplats. Den officiella veterinären skall även kontrollera

djurens identitet.

Intyget gäller i tio dagar och skall i original åtfölja djurtransporten till

gränskontrollstationen eller destinationen. Om sändningen är avsedd för

flera mottagare skall varje djur eller djurgrupp åtföljas av ett hälsointyg.

Det skall vara utfärdat på svenska och på minst ett i avsändarlandet

officiellt språk. Intyget skall ha ett löpnummer och bestå av ett enda ark

eller vara utformat så att varje sidpar bildar en odelbar enhet.

Av intyget skall framgå att djuren uppfyller de hälsovillkor som anges

i dessa föreskrifter.

Importören skall under minst sex månader behålla de intyg som åt-

följer sändningen och på begäran uppvisa dem för en officiell veterinär.

(SJVFS 1999:76).

10 a § Vid införsel av djur med ursprung i Belgien skall varje sändning

förutom hälsointyg enligt 10 § också åtföljas av en officiell förklaring i

enlighet med bilaga 5. Förklaringen skall vara undertecknad av den

behöriga belgiska myndigheten.

Den officiella förklaringen skall vara utfärdad samma dag som last-

ningen av djuren sker. Förklaringen skall vara utfärdad på svenska och på

det avsändande landets eller de avsändande ländernas språk, samt bestå av

ett enda ark. (SJVFS 1999:67).

11 § För djur som kommer från en godkänd uppsamlingsplats skall den

officiella veterinär som utövar tillsyn över uppsamlingsplatsen utfärda

sådant hälsointyg som avses i 10 § på grundval av

1. handlingar som innehåller nödvändiga uppgifter om djuren från den

officiella veterinär som är ansvarig för avsändarbesättningen, eller

2. det hälsointyg som avses i 10 §, där avsnitt A och B har ifyllts och

undertecknats av den officiella veterinär som är ansvarig för avsändar-

besättningen.

12 § För djur som kommer från en anläggning, som ingår i ett av Euro-

peiska gemenskapernas kommission godkänt epidemiologiskt övervak-

ningssystem, skall en officiell veterinär utfärda sådant hälsointyg som

avses i 10 § på grundval av

1. handlingar som innehåller nödvändiga uppgifter om djuren från den

veterinär som är ansvarig för avsändarbesättningen, eller

2. det hälsointyg som avses i 10 §, där avsnitt A och B har ifyllts och

undertecknats av den veterinär som är ansvarig för avsändarbesättningen.

SJVFS 1999:76

Saknr J 18

6

Härstamningsbevis

13 § Djur som är avsedda för avel skall vid införsel åtföljas av ett här-

stamningsbevis i enlighet med de regler som har uppställts av kommis -

sionen.

Märkning

13 a § Djur som förs in till landet skall märkas vid ankomsten till den

första mottagande produktionsplatsen i enlighet med Statens jordbruks-

verks föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och registrering av

djur. (SJVFS 1999:76).

Djurhälsokrav

Allmänt

14 § Djuren

1. skall vara märkta och registrerade i enlighet med avsändarlandets

bestämmelser,

2. får inte ha visat kliniska sjukdomssymtom vid en klinisk under-

sökning som skall utföras av en officiell veterinär inom 24 timmar före

avsändningen,

3. får inte vara avsedda för slakt till följd av ett bekämpningsprogram

för smittsam sjukdom,

4. får inte härröra från en besättning eller ett område som står under

djurhälsorestriktioner, samt

5. skall vid införsel från tredje land utom från Norge, uppfylla de

ytterligare hälsovillkor som anges i hälsointyget. (SJVFS 1999:76).

Karantän

15 § Vid införsel av nötkreatur och svin skall djuren genomgå en

karantänsbehandling enligt bilaga 4 till dessa föreskrifter.

Bestämmelserna om karantän gäller inte vid införsel av djur som är

födda i och sedan födseln har befunnit sig i Danmark, Finland eller Norge

under förutsättning att de villkor som anges i bilaga 4 till dessa

föreskrifter är uppfyllda.

Nötkreatur avsedda för avel eller produktion

16 § Vid införsel från land inom EU eller från Norge, skall nötkreatur

avsedda för avel eller produktion ha vistats i samma besättning under

minst 30 dagar före avsändningsdagen eller sedan födseln.

Vid införsel från tredje land, utom Norge, skall nötkreatur avsedda för

avel eller produktion på avsändningsdagen ha vistats i avsändarlandet

under minst sex månader eller sedan födseln. (SJVFS 1999:76).

SJVFS 1999:76

Saknr J 18

7

17 § Nötkreatur avsedda för avel eller produktion skall komma från en

besättning som

1. är officiellt fri från brucellos; djur som är äldre än tolv månader och

som inte har kastrerats skall inom 30 dagar före avsändandet individuellt

ha testats mot brucellos genom ett seroagglutinationstest med resultat <30

IE/ml eller genom ett av kommissionen godkänt test med negativt

resultat,

2. är officiellt fri från tuberkulos; djur som är äldre än sex veckor skall

inom 30 dagar före avsändandet ha visat negativ reaktion på ett int-

radermalt tuberkulintest utfört i enlighet med Europeiska gemenskapernas

råds bestämmelser vid handel mellan medlemsländer, samt

3. är officiellt fri från enzootisk bovin leukos (EBL); djur som är äldre

än tolv månader skall ha reagerat negativt på ett individuellt

immunodiffusionstest eller ELISA-test utfört inom 30 dagar före avsän-

dandet.

Djur som kommer från ett land eller del av land inom EU eller från

Norge som är officiellt fritt från brucellos, tuberkulos eller EBL eller från

ett land eller del av land som ingår i ett av kommissionen godkänt

epidemiologiskt övervakningssystem behöver inte provtas enligt första

stycket punkt 1 - 3. (SJVFS 1999:76).

18 § Vid införsel av nötkreatur avsedda för avel eller produktion skall de

villkor som anges i bilaga 3 till dessa föreskrifter avseende infektiös

bovin rhinotracheit (IBR) vara uppfyllda.

Nötkreatur avsedda för slakt

19 § Vid införsel från tredje land skall nötkreatur avsedda för slakt på

avsändningsdagen ha vistats i avsändarlandet under minst tre månader

eller sedan födseln.

20 § Nötkreatur, som är kastrerade och som är avsedda för slakt, skall

komma från en besättning som är officiellt fri från tuberkulos och EBL.

Nötkreatur, som inte är kastrerade och som är avsedda för slakt, skall

komma från en besättning som är officiellt fri från brucellos, tuberkulos

och EBL.

21 § Djuren skall efter införseln föras direkt till ett slakteri för att slaktas

så snart som möjligt eller senast 72 timmar efter ankomsten.

SJVFS 1999:76

Saknr J 18

8

Svin avsedda för avel eller produktion

22 § Vid införsel från land inom EU eller från Norge, skall svin avsedda

för avel eller produktion ha vistats i samma besättning under minst 30

dagar före avsändningsdagen eller sedan födseln.

Vid införsel från tredje land, utom från Norge, skall svin avsedda för

avel eller produktion på avsändningsdagen ha vistats i avsändarlandet

under minst sex månader eller sedan födseln. (SJVFS 1999:76).

23 § Svin avsedda för avel eller produktion skall ha testats serologiskt

med negativt resultat avseende porcine respiratory and reproductive

syndrome (PRRS) om det under de senaste tolv månaderna har före-

kommit fall av PRRS i regionen. Regionens status avseende PRRS eller

resultatet av testningen skall särskilt intygas i hälsointyget av en officiell

veterinär.

24 § Vid införsel av svin avsedda för avel eller produktion skall de

villkor som anges i bilaga 2 till dessa föreskrifter avseende Aujeszkys

sjukdom (AD) vara uppfyllda.

Svin avsedda för slakt

25 § Vid införsel från tredje land, utom från Norge, skall svin avsedda för

slakt på avsändningsdagen ha vistats i avsändarlandet under minst tre

månader eller sedan födseln. (SJVFS 1999:76).

26 § Vid införsel av svin avsedda för slakt skall de villkor som anges i

bilaga 2 till dessa föreskrifter avseende AD vara uppfyllda.

27 § Djuren skall efter införseln föras direkt till ett slakteri för att slaktas

så snart som möjligt eller senast 72 timmar efter ankomsten.

Övriga bestämmelser

Transitering

28 § Tillstånd krävs för transitering genom Sverige av djur som inte

uppfyller de hälsovillkor som anges i dessa föreskrifter.

Ansökan om tillstånd skall vara Jordbruksverket tillhanda senast 30

dagar före transitering.

Vid transitering skall sändningen föras in via tullplats.

29 § Bestämmelser om tullverkets övervakning av införsel av djur till

landet finns i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

(SJVFS 1999:76).

SJVFS 1999:76

Saknr J 18

9

30 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag

från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning4 träder i kraft den 15 juli 1998, då Statens jord -

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:221) om införsel av tamdjur av

nötkreatur och svin skall upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning5 träder i kraft den 9 juni 1999.

-------------------------

Denna författning6 träder i kraft den 30 juni 1999.

-------------------------

Denna författning7 träder i kraft den 26 juli 1999.

ANDERS SWAHNBERG

Mariann Sköld

(Smittskyddsenheten)

4SJVFS 1998:70.

5SJVFS 1999:58.

6SJVFS 1999:67.

7SJVFS 1999:76.

SJVFS 1999:76

Saknr J 18

10

Bilaga 1

8

Införsel av nötkreatur och svin får ske från följande tredje länder

under förutsättning att de villkor som anges i dessa föreskrifter är

uppfyllda.

Bulgarien (endast nötkreatur)*

Kanada *

Cypern (endast svin)

Estland (endast nötkreatur)**

Island

Kroatien (endast nötkreatur)

Lettland (endast nötkreatur)**

Litauen (endast nötkreatur)**

Nya Zeeland

Polen (endast nötkreatur)

Rumänien (endast nötkreatur)

Schweiz*

Slovenien (endast nötkreatur)

Slovakien (endast nötkreatur)

Tjeckien*

Ungern

*Regionalisering

Bulgarien: införsel får inte ske fr ån Bourgas, Jambol, Sliven,

Starazagora, Has skovo och Kardjali.

Kanada: införsel av nötkreatur och svin får inte ske från Okanagan

Valley regionen i British Columbia.

8Jfr kommissionens beslut 83/494/EEG av den 27 september 1983 om djurhälsovillkor och

utfärdande av veterinärintyg vid import av tamdjur av nötkreatur och svin från Kanada (EGT

nr L nr 273, 6.10.1983, s. 37, Celex 383D0494) senast ändrad genom kommissionens beslut

88/212/EEG (EGT nr L 95, 13.4.1988, s. 21, Celex 388D0212), kommissionens beslut

92/460/EEG av den 2 september 1992 om djurhälsovillkor och veterin ärintyg vid import av

tama nötkreatur och tamsvin från Schweiz (EGT nr L 085, 6,9,1993, s 28, Celex

392D0460R), kommissionens beslut 92/463/EEG av den 2 september 1992 om

djurhälsovillkor och veterinärintyg vid import av tama nötkreatur och svin från Island (EGT

nr L 261, 7.9.1992, s 50, Celex 392D0463), kommissionens beslut 93/491/EEG av den 28

juli 1993 om djurhälsobestämmelser och veterinärintyg för import av tamdjur av nötkreatur

och svin från Nya Zeeland, kommissionens beslut 96/650/EG av den 30 oktober 1996 om

djurhälsovillkor och veterinärintyg vid import av tamdjur av svin från Cypern (EGT nr L

294, 19.11.1996, s. 18, Celex 396D0650),samt

kommissionens beslut 98/372/EG av den 29

maj 1998 om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av levande

nötkreatur och svin från vissa europeiska länder (EGT nr L 170, 16.6.1998, s. 34, Celex

398D0372), senast ändrat genom kommissionens beslut 98/505/EG (EGT nr L 226,

13.8.1998, s. 50, Celex 398D0505).

SJVFS 1999:76

Saknr J 18

11

Schweiz: införsel av svin får inte ske från Trubschachen, Trub,

Langnau, Eggiwil, Signau och Lauperswil i kantonen Bern samt

Escholzmatt och Marbach i kantonen Luzern.

Tjeckien: införsel av svin får inte ske från Breclav, Kromeriz,

Prostejov, Vyskov, Hodonin, Uherske Hradiste, Zlin, Znojmo och Prerov.

** Införsel får endast ske om landet har ett kontrollprogram för restsub-

stanser som godkänts av Europeiska kommissionen. (SJVFS 1999:76).

SJVFS 1999:76

Saknr J 18

12

Bilaga 2

Vid införsel av svin avsedda för avel eller produktion och slakt skall

följande villkor vara uppfyllda enligt 24 och 26 §§.

1. Allmänt

Djuren ska ll komma från ett land där obligatorisk anmälningsplikt

gäller för Aujeszkys sjukdom (AD).

2. Svin avsedda för avel

Kliniska eller patologisk anatomiska fynd eller serologiska reaktioner

på AD får inte ha påvisats i avsändarbesättningen under de senaste tolv

månaderna.

Djuren skall ha funnits i avsändarbesättningen sedan födseln eller ha

funnits i avsändarbesättningen i tre månader före utförseltillfället eller

sedan födseln i andra besättningar med samma hälsostatus.

Om vaccin avseende AD har använts i avsändarbesättningen får

endast deleterat gl vaccin ha använts de senaste tolv månaderna.

Djuren får inte ha vaccinerats mot AD.

Djuren skall under minst 30 dagar närmast före utförseltillfället ha

varit isolerade i lokaler som den behöriga myndigheten i avsändarlandet

har godkänt.

Djuren skall med negativt resultat ha genomgått ett ELISA -test avse-

ende AD i enlighet med bestämmelserna i bilaga 2 till kommissionens

beslut 93/24/EEG av den 11 december 1992 om ytterligare garantier med

avseende på Aujes zkys sjukdom för svin som skall sändas till med-

lemsstater eller regioner som är fria från sjukdomen9med avseende på g1

antikroppar i serum som skall ha tagits efter minst 21 dagars isolering.

Samtliga isolerade djur skall ha visat negativt resultat vid detta test. Om

djuren är äldre än fyra månader skall helvirus-ELISA-test användas.

I hälsointyget som anges i 10 § skall följande uppgift vara införd:

"Svin i enlighet med kommissionens beslut 93/24/EEG av den 11 de-

cember 1992 om Aujeszkys sjukdom. För avelssvin har det använda testet

varit fullständig virus-ELISA/ELISA för g1 antikroppar" (stryk det som

inte gäller).

9EGT nr L 16, 25.1.1993, s. 18, Celex 393D0024.

SJVFS 1999:76

Saknr J 18

13

3. Svin avsedda för produktion

Kliniska eller patologisk anatomiska fynd eller serologiska reaktioner

på AD får in te ha påvisats i avsändarbesättningen under de senaste tolv

månaderna.

Djuren får inte ha vaccinerats mot AD.

Djuren behöver inte testas för AD före utförseltillfället om avsändar-

besättningen ingår i ett officiellt övervakningsprogram i enlighet med

bestämmelserna i kommissionens beslut 93/24/EEG. Mottagande av djur

till avsändarbesättningen får endast ske från besättningar av likvärdig

eller högre status och inga kliniska fall får ha förekommit inom två

kilometer från avsändarbesättningen under de senaste 60 dagarna före

mottagandet.

Om avsändandarbesättningen inte ingår i något övervakningsprogram

skall svinen isoleras samt provtas i isoleringen. Ett antal djur tas ut i

enlighet med nedanstående tabell för provtagning tidigast tio dagar före

utförseltillfället. Provtagningen skall ske i enlighet med bestämmelserna i

bilaga 2 till kommissionens beslut 93/24/EEG. Samtliga testade djur skall

ha visat negativt resultat.

Antal svin i besättningen

Antal svin som ska testas

under 25

Alla

25 - 100

25

över 100

30

Svinen skall ha funnits i avsändarbesättningen sedan födseln eller i tre

månader eller sedan födseln i andra besättningar med samma hälsostatus.

I hälsointyget som anges i 10 § skall följande uppgift vara införd:

"Svin i enlighet med kommissionens beslut 93/24/EEG av den 11 de-

cember 1992 om Aujeszkys sjukdom.".

4. Svin avsedda för slakt

Kliniska eller patologisk anatomiska fynd eller serologiska reaktioner

på AD får in te ha påvisats i avsändarbesättningen under de senaste tre

månaderna.

Om djuren har vaccinerats avseende AD får endast deleterat g1 vaccin

ha använts.

Djuren skall ha funnits i avsändarbesättningen under de senaste 60

dagarna före utförseln eller sedan födseln.

SJVFS 1999:76

Saknr J 18

14

5. Undantag

Dessa villkor gäller inte vid införsel av svin från:

Danmark

Fin land

Frankrike: departementen Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée,

Charante-Maritime, Deux-Sévres, Vienne, Aude, Dordogne,

Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Ariège,

Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn- et-

Garonne, Aisne, Allier, Ardennes, Aube, Calvados, Cantal, Cher,

Corréze, Côte d´Or, Creuse, Eure, Eure-et -Loir, Gard, Indre,

Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loiret, Lozére,

Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Oise, Puy-de-dôme,

Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Seine-Maritime,

Somme, Vosges och Yonne

Luxemburg

Norge

Storbritannien (England, Skottland, Wales)

Tyskland: delstaterna Thüringen, Sachsen, Brandenburg,

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz

Österrike. (SJVFS 1999:76)

SJVFS 1999:76

Saknr J 18

15

Bilaga 3

Vid införsel av nötkreatur avsedda för avel eller produktion skall

följande villkor vara uppfyllda enligt 18 §.

Kliniska eller patologisk anatomiska fynd på infektiös bovin

rhinotracheit (IBR) får inte ha påvisats i avsändarbesättningen under de

senaste tolv månaderna.

Djuren skall under 30 dagar närmast före utförseltillfället ha hållits

isolerade i lokaler som den behöriga myndigheten i avsändarlandet har

godkänt.

Djuren skall med negativt resultat ha genomgått ett serologiskt test

avseende IBR efter minst 21 dagars isolering. Samtliga isolerade djur

skall ha visat negativt resultat vid detta test.

I hälsointyget som anges i 10 § skall följande uppgift vara införd:

"Nötkreatur i enlighet med kommissionens beslut 93/42/EEG av den 21

december 1992 om IBR för nötkreatur som skickas till Sverige".

Djuren får inte ha vaccinerats mot IBR.

Undantag

Dessa villkor gäller inte vid införsel av nötkreatur från:

Danmark

Finland

Norge

Österrike: länen Burgenland, Kärnten, Steiermark, Niederösterreich

(utom Amstetten och Waidhofen och Ybbs- (Stadt), Salzburg, (utom

Salzburg-Stadt och Salzburg-Umgebung), Oberösterreich (endast

Freistadt, Linz-Stadt, Perg, Rohrbach och Urfahr-Umgebung), Tirol,

Vorarlberg och Wien. (SJVFS 1999:76).

SJVFS 1999:76

Saknr J 18

16

Bilaga 4

Karantän

Nedanstående undersökningar skall utföras i en av Jordbruksverket

godkänd karantän.

Djuren skall under tullkontroll transporteras direkt från införselorten

till karantänen. För tullkontoret på införselorten skall uppvisas skriftlig

bekräftelse utvisande att karantänen är godkänd av Jordbruksverket och

att plats finns för ifrågavarande djur.

Djuren skall stanna kvar i karantän till dess resultaten av nedanstå ende

undersökningar är klara för samtliga tillsammans isolerade djur och

utvisar att undersökt sjukdom inte har konstaterats. Karantänen hävs

genom beslut av Jordbruksverket efter slutrapport från karantänsveteri-

nären. Efter godkänd karantänsbehandling får djuren föras in i landet.

Vid införsel av djur från Danmark, Finland eller Norge får karantäns-

vistelsen ersättas av en isolering i avsändarlandet under förutsättning att

dokumentation kan uppvisas att nedanstående krav avseende

provtagningar är uppfyllda.

Nötkreatur

Leptospiros

Tidigast efter tre veckor i karantän skall djuren underkastas en sero-

logisk undersökning avseende leptospira hardjo.

Campylobacterios och Trichomoniasis

Tidigast efter två veckor i karantän skall betäckt hondjur samt köns-

mo gen tjur underkastas undersökning avseende campylobacter foetus spp

veneralis infektion och trichomonas foetus infektion. Detta gäller inte vid

införsel från Danmark, Finland eller Norge.

Salmonella

Djuren skall undersökas med avseende på förekomst av salmonella i

faeces. Undersökningen skall upprepas minst två veckor efter första prov-

tagningstillfället. Detta gäller inte vid införsel från Finland eller Norge.

Paratuberkulos

Djuren skall undersökas med avseende på förekomst av paratuber-

kulos i faeces med slutlig avläsning tidigast fyra månader från provtag-

ningstillfället. Träckprov avseende paratuberkulos skall tas tidigast vid ett

års ålder.

SJVFS 1999:76

Saknr J 18

17

Exportdjuret samt övriga djur i den besättning varifrån de härrör skall

såvitt är känt ha varit fria från paratuberkulos under de senaste fem åren.

Om så inte är fallet skall undersökningen upprepas två gånger med tre

månader mellan varje provtagningstillfälle.

Djuren skall minst tre månader efter varje träckprovtagning under-

kastas serologisk undersökning avseende paratuberkulos. Undersökningen

kan utföras i karantän eller påbörjas före införseln till Sverige under förut-

sättning att exportdjuren står isolerade under veterinär övervakning från

provtagningen till utförseltillfället utan att ha haft kontakt med andra djur.

I de fall undersökningen påbörjas i avsändarlandet skall för karan-

tänsveterinären uppvisas ett av en officiell veterinär i avsändarlandet,

inom tio dagar utfärdat intyg, av vilket skall framgå följande:

1. att djuren har varit isolerade under veterinär övervakning i av-

sändarlandet från provtagningen till utförseltillfället utan att ha haft

kontakt med andra djur

2. att, i de fall endast en paratuberkulosodling har utförts, exportdju ren

samt övriga djur i den besättning varifrån de härrör såvitt är känt har varit

fria från paratuberkulos under de senaste fem åren.

Svin

Leptospiros, Porcine epidemic diarrhea (PED, Porcine respiratory

and reproductive syndrome (PRRS) och Transmissible gastroenteritis

(TGE).

Tidigast efter tre veckor i karantän skall djuren underkastas serologisk

undersökning avseende leptospira pomona, PED, PRRS och TGE. Vid

införsel från Danmark, Finland eller Norge behöver inte djuren provtas

avseende TGE.

Salmonella

Djuren skall undersökas med avseende på förekomst av salmonella i

faeces. Undersökningen skall upprepas minst två veckor efter första prov-

tagningstillfället. Detta gäller inte vid införsel från Finland eller Norge.

(SJVFS 1999:76).

SJVFS 1999:76

Saknr J 18

18

Bilaga 5 10

OFFICIELL FÖRKLARING

för nötkreatur och svin av det slag som förtecknas i artikel 1.1 B i beslut 1999/389/EG

Hälsointyg nr: ..............................................................................................................

FÖRKLARING

Förklaring nr: ...............................................................................................................

Undertecknad intygar i egenskap av officiell veterinär att jag har tagit del av bestämmel-

serna i beslut 1999/389/EG och intygar att de nötkreatur/grisar (1) som detta hälsointyg avser

uppfyller kraven i beslut 1999/389/EG och särskilt att djuren inte har fötts upp i

anläggningar som belagts med restriktioner av de belgiska myndigheterna.

Utfärdad i ...............................................

den ........................................................

(ort)

(datum)

..............................................................

(Undertecknas av officiell veterinär vid Ministère

des classes moyennes et de

l’Agriculture/Ministerie van Middenstand en

Landbouw) (2)

..............................................................

(Namnförtydligande, befattning och titel)

10Senaste lydelse SJVFS 1999:67.

(1)

Stryk det ej tillämpliga.

(2) Namnteckningen och stämpeln måste vara i annan färg än den tryckta texten.

Stämpel

(2)