SJVFS 1999:89

Statens jordbruksverks föreskrifter om handel och andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter om handel och

andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och

växtarter som behöver skydd;

beslutade den 25 augusti 1999.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5, 12, 29, 33 och 37 §§

artskyddsförordningen (1998:179) och 7 kap. 4 § förordningen (1998:940)

om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, samt efter samråd

med

Tullverket, Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen,

Ekonomistyrningsverket och Naturhistoriska riksmuseet, följande.

SJVFS 1999:89

Saknr J 15

Utkom från trycket

den 2 september 1999

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser finns i

1. rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet

av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem,1

2. kommissionens förordning (EG) nr 939/97 av den 26 maj 1997 om

närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97

om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln

med dem,2

3. miljöbalken, och

4. artskyddsförordningen(1998:179).

Förutom de grundläggande bestämmelserna och bestämmelserna i

dessa föreskrifter finns föreskrifter om införsel och utförsel av djur, växter

samt produkter av animaliskt ursprung.

1EGT nr L 61, 3.3.1997, s. 1 (Celex 397R0338).

2EGT nr L 140, 30.5.1997, s. 9 (Celex 397R0939).

SJVFS 1999:89

Saknr J 15

2

Definitioner

2 § Med import avses i dessa föreskrifter införsel till Sverige från ett

område utanför Europeiska unionen. Med export avses utförsel och med

reexport avses återutförsel från Sverige till en plats utanför Europeiska

unionen.

Tullkontor för import, export och reexport

3 § I bilagan till föreskrifterna förtecknas de tullkontor där import, export

samt reexport enligt 5 § artskyddsförordningen (1998:179) får ske. Efter

ansökan kan Statens jordbruksverk efter samråd med Tullverket medge att

import, export eller reexport får ske även över annat tullkontor.

Artbestämning vid import

4 § Artbestämning av vilda arter av djur och växter som omfattas av

artskyddsförordningen samt delar och produkter av dessa skall ske vid

varje importtillfälle. Föreligger tveksamhet om arttillhörigheten skall på

begäran av tullmyndigheten artbestämning utföras av sakkunnig på om-

rådet som utsetts av Jordbruksverket.

Artbestämning av exemplaret skall ske på tullkontoret där importen

sker. Jordbruksverket kan dock för däggdjur, fåglar och växter medge att

artbestämning får ske i samband med karantänsbehandling när sådan

föreskrivs av veterinära smittskydds- eller fytosanitära skäl.

Vid artbestämning skall kontrolleras att varan svarar mot uppgifterna i

importtillstånd, certifikat, intyg och andra handlingar som åtföljer varan.

Artbestämning vid export och reexport

5 § Artbestämning av vilda arter av djur och växter som omfattas av

artskyddsförordningen samt delar och produkter av dessa skall ske vid

export och reexport. Föreligger tveksamhet om arttillhörigheten skall på

begäran av tullmyndigheten artbestämning utföras av sådan sakkunnig

som anges i 4 §.

Artbestämning av exemplaret skall ske på tullkontoret där exporten eller

reexporten sker. Jordbruksverket kan dock medge att artbestämning får

ske på annan plats.

Vid artbestämning skall kontrolleras att varan svarar mot uppgifterna i

exporttillstånd, reexportintyg, intyg och andra handlingar som åtföljer

varan.

SJVFS 1999:89

Saknr J 15

3

Beslag

6 § Levande djur och växter som beslagtagits vid misstanke om brott mot

29 kap.miljöbalken eller som med tillämpning av artskyddsförordningen

(1998:179) eller rådets förordning (EG) nr 338/97 beslagtagits enligt lagen

(1960:418) om straff för varusmuggling, och som inte återutförs, skall föras

till ett räddningsinstitut (rescue centre) eller till annan förvaringsplats.

Räddningsinstitutet och förvaringsplatsen skall vara godkända av

Jordbruksverket.

Bestämmelser för skötseln och hållandet av djur samt krav som ställs

från djurskyddssynpunkt på förvaringsutrymmena under beslagstiden

finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:61) om villkor för

hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap

och hobby, samt i Statens jordbruksverks allmänna råd (1997:1) i

anslutning till djurskyddslagen (1988:534) och Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1997:61) om villkor för hållande, uppfödning och

försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.

Avgifter m.m.

7 § Avgift för ansökan om import-, export- och reexporttillstånd skall

betalas med

a)

400 kronor per tillstånd beträffande djur och produkter av animaliskt

ursprung,

b)

300 kronor per tillstånd beträffande växter och växtprodukter.

Avgift för intyg enligt artiklarna 8.3 och 9.2 b i rådets förordning (EG)

nr 338/97 skall betalas med 100 kronor per intyg.

Avgiften skall betalas i samband med att ansökan lämnas till

Jordbruksverket. Om avgiften inte betalas, tas ärendet inte upp till

prövning.

Varje ansökan får endast avse en sändning och omfatta högst fem

arter.

8 § Avgift för ansökan om undantag från gällande bestämmelser för

import, export och reexport skall betalas med 475 kronor per ansökan.

9 § Avgift för artbestämning vid import, export och reexport skall utgå för

minst 30 minuters arbete med 180 kronor och för varje påbörjad 15-

minutersperiod därutöver med 90 kronor. Debitering skall därvid ske för all

den tid som åtgår för inställelse och arbetets utförande.

Avgiften i första stycket höjs med 50 procent om förrättningen utförs

på lör-, sön- eller helgdag, midsommar-, jul- eller nyårsafton, eller måndag

till fredag före klockan 08.00 och efter klockan 17.00.

SJVFS 1999:89

Saknr J 15

4

Ersättning för reskostnad i samband med förrättningsbesök beräknad

på avståndet från stationeringsorten eller annat ställe där artbestämmaren i

tjänsten befinner sig, utgår med 2 kronor och 50 öre per kilometer. För varje

förrättning tillkommer en administrativ avgift med 40 kronor.

10 § Om en särskild utredning eller inspektion, förutom artbestämning,

behöver göras för att en ansökan skall kunna prövas, skall sökanden

betala avgift enligt 9 § för utredningen eller inspektionen.

11 § Jordbruksverket kan efter särskild ansökan medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 1999, då Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:48) om åtgärder beträffande djur

som tillhör skyddade arter och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1996:28) om åtgärder beträffande växter som tillhör skyddade arter skall

upphöra att gälla.

INGBRITT IRHAMMAR

Ernst Mehnert

(Djurskyddsenheten)

SJVFS 1999:89

Saknr J 15

5

Bilaga

Förteckning över tullkontor för import, export samt reexport från länder

utanför Europeiska Unionen (EU)

Levande djur

Djurprodukter

Växter

Flygplats

Göteborg-Landvetter

X

X

X

Malmö-Sturup

X

Norrköping

hovdjur enbart

Stockholm-Arlanda

X

X

X

Hamn

Helsingborg

X

Göteborg

X

X

X

Karlskrona

X

Malmö

X

Stockholm

X

X

Varberg

X

Wallhamn

X

Ystad

X

Post

Malmö posttullexpedition

per post

Väg

Björnfjell/Riksgränsen

X

X

Hån

X

X

Storlien

X

X

Svinesund

X

X

Vid import via Storlien respektive Björnfjell sker gränskontrollen i Järpen

respektive Kiruna.