SJVFS 2000:111

Statens jordbruksverks föreskrifter om schablonersättning vid frivillig kassering av traditionella hönsburar i samband med beslut enligt zoonoslagen (1999:658)

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter om

schablonersättning vid frivillig kassering av

traditionella hönsburar i samband med beslut enligt

zoonoslagen (1999:658) ;

beslutade den 13 juni 2000

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 11 § 2 och 19 §

zoo-

nosförordningen (1999:660), följande.

SJVFS 2000:111

Saknr K 109

Utkom från trycket

den 6 juli 2000

1 § En producent av hönsägg som på grund av ett beslut med stöd av zoonoslagen

(1999:658) drabbas av kostnader på grund av smittrening utöver normal rengöring

kan ansöka om ersättning enligt den schablon som anges i dessa föreskrifter.

2 § Av en ansökan om ersättning för smittreningskostnader skall det framgå

huruvida producenten begär ersättning enligt schablon eller enligt bestämmelserna i

zoonosförordningen (1999:660) och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1999:104) om ersättning på grund av beslut med stöd av zoonoslagen (1999:658).

Saknas uppgift om detta bedöms ansökan enligt bestämmelserna i

zoonosförordningen och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:104) om

ersättning på grund av beslut med stöd av

zoonoslagen (1999:658).

Villkor för ersättning enligt schablon

3 § En sökande skall för att vara berättigad till ersättning enligt schablon ha

drabbats av salmonella på höns varvid en saneringsplan skall ha upprättats för

sanering av de traditionella hönsburar som den smittade besätt

ningen hysts i.

4 § Sökanden kan erhålla utbetalning av ersättning enligt schablon tidigast efter det

att spärrförklaringen har upphävts och samtliga villkor för ersättningen är

uppfyllda.

SJVFS 2000:111

Saknr

K 109

2

Schablonersättningens storlek

5 § Det ersättningsgrundande schablonbeloppet uppgår till 80 kronor per

traditionell hönsbur.

Hur stor del av det ersättningsgrundande beloppet som ersättning lämnas med

framgår av 6 §

zoonosförordningen.

6 § Om det vid tidpunkten för beslutet om spärrförklaringen återstår mindre än 49

veckor av dispensperioden uppgår det ersättningsgrundande schablonbeloppet till

40 kronor per traditionell hönsbur.

Om det vid motsvarande tidpunkt återstår mindre än 25 veckor av

dispensperioden ersätts saneringskostnaderna enligt zoonosförordningen och

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:104) om ersättning på grund av

beslut med stöd av

zoonoslagen (1999:658).

Tidsberäkningarna enligt första och andra styckena skall göras för varje enskild

bur.

7 § Kostnaderna för smittrening av det befintliga bursystemet motsvaras av

ersättningen enligt schablon. Övriga smittreningskostnader ersätts enligt

zoonosförordningen och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:104) om

ersättning på grund av beslut med stöd av

zoonoslagen

(1999:658).

Med bursystem avses i dessa föreskrifter burar i olika våningsplan,

gödselmattor med drivanordningar inklusive elanslutning, vattenledningssystem,

äggband med drivningsanordningar inklusive elanslutning samt utfodringsanläggning

inklusive drivningsanordning och elanslutning ingående i bursystemet.

Övrigt

8 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 15 juli 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

Bo Lövström

(Enheten för

epizootiersättning)