SJVFS 2000:172

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och

kläckägg;

beslutade den 20 december 2000

Statens jordbruksverk föreskriver

1,

med stöd av 3 och 21 §§ förord-

ningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt efter samråd

med Tullverket, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1994:223) om

införsel av fjäderfä och kläckägg

dels att 5 a och 6 a §§ samt bilagorna 5 och 6 skall upphöra att gälla,

dels att 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12-14 och 20 §§ skall ha följande lydelse,

samt

dels att det i föreskrifterna skall införas nio nya paragrafer, 1 a, 8 a, 17

a och 21-26 §§ samt nya rubriker närmast före 2-4, 20-23 och 26 §§ av

följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den

dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 2000:172

Saknr J 22

Utkom från trycket

den 12 januari 2001

Omtryck

Allmänna bestämmelser

1 §2 Dessa föreskrifter avser införsel av fjäderfä och kläckägg från länder

som ingår i Europeiska unionen (EU) och Norge samt från tredje land.

(SJVFS 2000:172).

1 a § Bestämmelser om avgifter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1998:19) om avgifter för handläggning av ärenden enligt

förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

1Jfr rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för

handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och

kläckningsägg (EGT L 303, 31.10.1990, s. 6, Celex 31990L0539), ändrat genom bl.a.

rådets direktiv 1999/90/EG (EGT L 300, 23.11.1999, s. 19, Celex 31999L0090)

samt Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 69/98 av den 17 juli 1998 om ändring

av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet (EGT L 158,

24.6.1999, s. 1, Celex 21999D0624 (1)).

2 Senaste lydelse SJVFS 1995:98.

SJVFS 2000:172

Saknr J 22

2

Bestämmelser om införsel från tredje land finns även i tullag-

stiftningen. Bestämmelser om anmälan till Tullverket finns i lagen

(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat

land inom EU. (SJVFS 2000:172).

Definitioner

2 §3 I dessa föreskrifter avses med

fjäderfä: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, änder,

fasaner, rapphöns och strutsfåglar (ratiter) som föds upp eller hålls i

fångenskap för avel, produktion av kött eller ägg för konsumtion eller för

att genom utsättning vidmakthålla viltstammen,

kläckägg: befruktade ägg avsedda för kläckning,

daggamla kycklingar: kycklingar som inte mottagit foder och som inte

är äldre än 72 timmar,

avelsfjäderfä: fjäderfä som är 72 timmar gamla eller äldre och som är

avsedda för produktion av bruksfjäderfä eller fjäderfä avsedda för

produktion av föräldradjur,

bruksfjäderfä: fjäderfä som är 72 timmar gamla eller äldre och som hålls

för produktion av konsumtionsägg (värphöns) eller uppföds för

produktion av kött,

fjäderfä för slakt: fjäderfä som skickas direkt till ett slakteri för slakt

snarast möjligt, dock senast 72 timmar efter ankomsten, samt

flock: fjäderfä med samma hälso- och immunitetsstatus, vilka hålls i

samma djurutrymme. (SJVFS 2000:172).

Införsel från länder inom EU och från Norge

Registrering

3 § Importör skall vara registrerad hos Statens jordbruksverk. Ansökan

om registrering skall ske på fastställd blankett

4

och vara Jordbruksverket

tillhanda senast 30 dagar före det första införseltillfället. Registreringen

gäller under ett år.

Föranmälan

4 §5 Mottagare av en leverans av fjäderfän eller kläckägg från ett land

inom EU eller från Norge skall senast en arbetsdag före djurens ankomst

till Sverige göra anmälan till Jordbruksverket. (2000:172).

3 Senaste lydelse SJVFS 1995:98. Ändringen innebär att änder lagts till i definitionen

av fjäderfä.

4 Blankett rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

5 Senaste lydelse SJVFS 1995:98. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje stycket

upphävs.

SJVFS 2000:172

Saknr J 22

3

5 § Vid införsel av fjäderfän och kläckägg, med undantag för fjäderfä för

slakt, får inga fjäderfän eller kläckägg lämna den mottagande besättningen

inom 30 dagar från införseltillfället. Efter tillstånd från officiell veterinär,

kan undantag medges för slakt.

5 a §6 har upphävts genom (SJVFS 2000:172).

Hälsointyg

6 §7 Fjäderfän och kläckägg skall vid införsel åtföljas av ett hälsointyg

utformat i enlighet med ett av Europeiska gemenskapernas råd fastställt

formulär. Intyget skall vara utfärdat av en officiell veterinär.

Intyget skall vara utfärdat på dagen för lastningen. Det skall vara

utfärdat separat för varje mottagare samt vara signerat och stämplat med

en färg som avviker från den övriga texten.

Intyget gäller i fem dagar och skall i original åtfölja sändningen till

destinationsorten. Det skall vara utfärdat på svenska och på ett i

avsändar-landet officiellt språk och bestå av ett enda ark.

Av hälsointyget skall framgå att djuren och kläckäggen uppfyller de

hälsokrav som anges i dessa föreskrifter.

Importör skall under minst sex månader behålla de hälsointyg som

åtföljer sändningen och på begäran kunna uppvisa dem för officiell

veterinär. (SJVFS 2000:172).

6 a §8har upphävts genom (SJVFS 2000:172).

Kläckägg, daggamla kycklingar, avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

Allmänna bestämmelser

7 § Djuren respektive kläckäggen skall komma från en anläggning som är

godkänd och tilldelad ett registreringsnummer av ansvarig myndighet i

avsändarlandet.

6 Senaste lydelse SJVFS 1999:85. Jfr kommissionens beslut 2000/301/EG av den 18

april 2000 om upphävande av skyddsåtgärder när det gäller dioxinförorening av vissa

svin- och fjäderfäprodukter avsedda att användas som livsmedel eller foder (EGT L

97, 19.4.2000, s. 16, Celex 32000D0301).

7 Senaste lydelse SJVFS 1995:98.

8 Senaste lydelse SJVFS 1999:85. Jfr kommissionens beslut 2000/301/EG av den 18

april 2000 om upphävande av skyddsåtgärder när det gäller dioxinförorening av vissa

svin- och fjäderfäprodukter avsedda att användas som livsmedel eller foder (EGT L

97, 19.4.2000, s. 16, Celex 32000D0301).

SJVFS 2000:172

Saknr J 22

4

Djuren får vid tiden för avsändandet inte vara underkastade några

djurhälsorestriktioner som avser fjäderfä.

Den anläggning äggen eller djuren härrör från får inte vara belägen

inom ett område som är underkastat restriktioner på grund av någon för

fjäderfä smittsam sjukdom.

Äggen eller djuren skall härröra från en flock som vid tiden för av-

sändandet inte uppvisar några kliniska tecken på eller misstänks vara

angripen av någon smittsam fjäderfäsjukdom.

Om fjäderfäna är vaccinerade skall vaccinationen ha utförts med ett

officiellt godkänt och kontrollerat vaccin.

Kläckägg

8 §9 Kläckägg skall härröra från en flock

1. som hållits i godkända och registrerade anläggningar i mer än sex

veckor,

2. som uppfyller kraven i 7 § och

3. där djuren

a. inte har vaccinerats mot Newcastlesjuka, eller

b. har vaccinerats med ett inaktiverat vaccin, eller

c. har vaccinerats med ett levande vaccin, förutsatt att vaccinationen

utförts minst 30 dagar före insamlingen av kläckäggen.

Kläckäggen skall vara desinfekterade enligt den officiella veterinärens

anvisningar och vara märkta enligt bestämmelserna i kommissionens

förordning (EEG) nr 1868/77 om tillämpningsföreskrifter för förordning nr

2782/75 om produktion och saluförande av kläckägg och kycklingar av

fjäderfä.

10

(SJVFS 2000:172).

8 a § Flocken som kläckäggen härrör från skall

a. inom 72 timmar före transporten ha genomgått en hälsounder-

sökning av en officiell veterinär och därvid inte visat tecken på eller givit

anledning till misstanke om förekomst av sjukdom, eller

b. ha genomgått månatliga hälsoundersökningar av en officiell

veterinär, varvid den senaste undersökningen skall ha skett inom 31 dagar

före avsändandet. Bedömningen av djurens hälsostatus skall ha skett på

grundval av journaler och aktuell information från den person som varit

ansvarig för flocken under de sista 72 timmarna före avsändandet. Om

journaler eller annan information givit anledning till misstanke om

förekomst av sjukdom, skall flocken dessutom ha undersökts av en officiell

veterinär och smittsam fjäderfäsjukdom inte ha konstaterats.

9 Senaste lydelse SJVFS 1995:98.

10 EGT L 209, 17.8.1977, s. 1, Celex 31977R1868.

SJVFS 2000:172

Saknr J 22

5

Vid införsel skall, förutom ovanstående bestämmelser, även bestäm-

melserna i bilagorna 3 och 4 följas. (SJVFS 2000:172).

Daggamla kycklingar

9 §11 Daggamla kycklingar måste ha kläckts ur kläckägg som uppfyller

kraven i 7, 8 och 8 a §§ samt härröra från ett kläckeri som tillämpar rutiner

som säkerställer att ägg som inte uppfyller dessa krav inkuberas vid tider

och på platser som är helt skilda från ägg som skall levereras till land som

är fritt från Newcastlesjuka.

Daggamla kycklingar skall inte vara vaccinerade mot Newcastlesjuka.

Daggamla kycklingar skall härröra från en flock

1. som har varit isolerad i 14 dagar före avsändandet, och

2. som antingen är provtagen och befunnits fri från samtliga serotyper

av salmonella enligt bilaga 1, eller genomgått ett salmonellakontroll-

program likvärdigt med det svenska, vilket skall vara fastställt av

kommissionen.

Vid införsel skall förutom ovanstående bestämmelser, även bestäm-

melserna i bilaga 4 följas. (SJVFS 2000:172).

Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

10 § Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä skall

1. uppfylla kraven i 7 §,

2. sedan kläckningen eller i mer än sex veckor ha hållits i godkända och

registrerade anläggningar,

3. ha underkastats en djurhälsoundersökning inom 48 timmar före

transport och därvid inte visat några tecken på eller på annat sätt givit

anledning till misstanke om förekomst av smittsam fjäderfäsjukdom,

4. inte vara vaccinerade mot Newcastlesjuka,

5. ha varit isolerade vid en anläggning eller karantänsstation under

tillsyn av officiell veterinär under 14 dagar före avsändandet, samt

6. tidigast 14 dagar före avsändandet, med negativt resultat, ha

genomgått en representativ serologisk undersökning beträffande New-

castlesjuka.

Avelsfjäderfä skall antingen vara provtagna och befunnits fria från

samtliga serotyper av salmonella enligt bilaga 1, eller genomgått ett

salmonellakontrollprogram likvärdigt med det svenska, vilket skall vara

fastställt av kommissionen.

Värphöns skall antingen vara provtagna och befunnits fria från

invasiva salmonellaserotyper tidigast 10 dagar före avsändandet enligt

11 Senaste lydelse SJVFS 1995:98.

SJVFS 2000:172

Saknr J 22

6

bilaga 2, eller genomgått ett salmonellakontrollprogram likvärdigt med det

svenska, vilket skall vara fastställt av kommissionen.

Vid införsel skall förutom ovanstående bestämmelser, även bestäm-

melserna i bilaga 4 följas. (SJVFS 1995:98).

Fjäderfä för slakt

11 §12 Fjäderfä som är avsedda för omedelbar slakt skall

1. härröra från en anläggning,

a. där de hållits i minst 21 dagar eller sedan kläckning,

b. som inte är underkastad restriktioner på grund av smittsam

fjäderfäsjukdom, samt

c. som inte är belägen i ett område som är underkastat restriktioner på

grund av någon för fjäderfä smittsam sjukdom,

2. härröra från en flock som har underkastats en hälsoundersökning

inom fem dygn före transport och därvid inte visat några tecken på eller på

annat sätt givit anledning till misstanke om förekomst av smittsam

fjäderfäsjukdom, samt

3. härröra från en flock som

a. om djuren inte är vaccinerade mot Newcastlesjuka, med negativt

resultat har genomgått en representativ serologisk undersökning beträf-

fande sjukdomen under de senaste 14 dagarna före avsändandet, eller

b. om djuren har vaccinerats mot Newcastlesjuka, med negativt resultat

har genomgått ett representativt virusisoleringstest beträffande

sjukdomen under de senaste 14 dagarna före avsändandet.

Fjäderfä avsedda för slakt skall vara provtagna och fria från salmonella.

Proverna skall tas inom 14 dagar före slakt. Djuren skall antingen vara

provtagna och testade enligt bilaga 1, eller ha genomgått ett salmo-

nellakontrollprogram likvärdigt med det svenska, vilket skall vara fastställt

av kommissionen.

Vid införsel skall förutom ovanstående bestämmelser, även bestäm-

melserna i bilaga 4 följas. (SJVFS 2000:172).

11 a § Fjäderfä för slakt skall efter införseln transporteras direkt till ett

slakteri. Djuren skall slaktas snarast möjligt, dock senast 72 timmar efter

ankomsten till slakteriet. (SJVFS 1995:172).

12 Senaste lydelse SJVFS 1995:172.

SJVFS 2000:172

Saknr J 22

7

Fjäderfä och kläckägg i sändningar om mindre än 20 enheter

12 §

13

Fjäderfä och kläckägg om tillsammans högst 19 enheter som införs

samtidigt, skall härröra från flockar som

1. hållits i något av EU:s medlemsländer eller i Norge sedan

kläckningen eller under minst tre månader,

2. inte är underkastade restriktioner på grund av någon för fjäderfä

smittsam sjukdom,

3. inte är belägna i något område som är underkastat restriktioner på

grund av något utbrott av sjukdom för vilken fjäderfä är mottagliga,

4. vid avsändandet inte uppvisar några tecken på sjukdom, samt

5. om djuren har vaccinerats, blivit vaccinerade med ett officiellt

godkänt och kontrollerat vaccin.

Kläckägg och daggamla kycklingar skall härröra från en flock där dju-

ren

a. inte har vaccinerats mot Newcastlesjuka, eller

b. har vaccinerats med ett inaktiverat vaccin, eller

c. har vaccinerats med ett levande vaccin, förutsatt att vaccinationen

företagits minst 30 dagar före insamlingen av kläckäggen.

Fjäderfä för avel eller bruksändamål skall

a. inte vara vaccinerade mot Newcastlesjuka, och

b. ha varit isolerade vid en anläggning eller karantänsstation under

tillsyn av officiell veterinär under 14 dagar före avsändandet, samt

c. med negativt resultat ha genomgått en representativ serologisk

undersökning beträffande Newcastlesjuka inom 14 dagar före avsän-

dandet.

Djuren i sändningen skall dessutom ha befunnits negativa vid en

serologisk undersökning avseende Salmonella pullorum och Salmonella

gallinarum inom en månad före transport i enlighet med ett kontrollprogram

som omfattar samtliga djur.

Beträffande kläckägg och daggamla kycklingar skall ursprungs-flocken

vara testad under de senaste tre månaderna avseende Salmonella pullorum

och Salmonella gallinarum genom serologisk undersökning på en nivå som

säkerställer med en säkerhet om 95 procent att infektion påvisas när

prevalensen är minst fem procent.

Vid införsel skall förutom ovanstående bestämmelser, även bestäm-

melserna i bilagorna 1, 2 och 4 följas.

Bestämmelserna i nämnda stycken gäller inte för strutsfåglar och

kläckägg av strutsfåglar. (SJVFS 2000:172).

13 Senaste lydelse SJVFS 1995:98. Ändringen innebär bl. a. att ett nytt sista stycke

införs.

SJVFS 2000:172

Saknr J 22

8

Fjäderfä avsedda för utsättning

13 §14 För införsel av fjäderfä och kläckägg avsedda för utsättning skall

ansvarig importör erhålla tillstånd från Naturvårdsverket om utsättning

med undantag för fåglar som inte är fredade under hela jaktåret, enligt

Statens naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1994:3) med föreskrifter om jakt

(jaktkungörelse).

Fjäderfä för utsättning i naturen skall

1. härröra från en anläggning där de har vistats sedan kläckning eller

under minst 21 dygn och där inga kontakter har skett med nyinsatta fjä-

derfän under de senaste 14 dagarna,

2. härröra från en anläggning som inte är underkastad restriktioner på

grund av någon för fjäderfä smittsam sjukdom, samt

3. komma från ett område som inte är underkastat restriktioner på grund

av något utbrott av sjukdom för vilken fjäderfä är mottagliga, samt

4. ha underkastats en hälsoundersökning av officiell veterinär inom 48

timmar före transport, varvid flocken inte har visat några tecken på eller på

annat sätt gett anledning till misstanke om förekomst av smittsam

fjäderfäsjukdom.

Kläckägg och daggamla kycklingar skall härröra från en flock där

djuren uppfyller kraven i punkterna 1-4 samt

a. inte ha vaccinerats mot Newcastlesjuka, eller

b. ha vaccinerats med ett inaktiverat vaccin, eller

c. ha vaccinerats med ett levande vaccin förutsatt att vaccinationen

utförts minst 30 dagar före insamlingen av kläckäggen. Kläckäggen skall

ha inkuberats helt åtskilda från ägg som inte uppfyller dessa krav.

Fjäderfä för avel eller bruksändamål skall dessutom

a. inte vara vaccinerade mot Newcastlesjuka, och

b. ha varit isolerade vid en anläggning eller karantänsstation under

tillsyn av en officiell veterinär under 14 dagar före avsändandet, samt

c. med negativt resultat ha genomgått en representativ serologisk

undersökning avseende Newcastlesjuka inom 14 dagar före avsändandet.

Vid införsel skall förutom ovanstående bestämmelser, även bestäm-

melserna i bilagorna 3 och 4 följas. (SJVFS 2000:172).

14 Senaste lydelse SJVFS 1995:98.

SJVFS 2000:172

Saknr J 22

9

Transportbestämmelser

Kläckägg och daggamla kycklingar

14 § Kläckägg och daggamla kycklingar skall transporteras antingen i

särskilda engångslådor eller i lådor som kan återanvändas om de före

transporten har rengjorts och desinfekterats. Dessa lådor

1. får endast innehålla kläckägg eller daggamla kycklingar av samma art,

kategori och typ av fjäderfä som härrör från samma anläggning, samt

2. skall vara märkta med uppgift om

a. avsändarland och region,

b. den fjäderfäart som äggen eller kycklingarna tillhör,

c. antalet ägg eller kycklingar i varje låda, samt

d. ursprungsanläggningens registreringsnummer.

Lådor som innehåller kläckägg eller daggamla kycklingar får vara

sammanförda i lämpliga behållare för transport. Uppgifter om antalet lådor i

varje behållare samt märkning enligt första stycket andra punkten skall

återfinnas på dessa behållare.

Daggamla kycklingar skall utan dröjsmål transporteras till

mottagaranläggningen utan att komma i kontakt med andra levande fåglar

än daggamla kycklingar som uppfyller villkoren i dessa föreskrifter. (SJVFS

2000:172).

Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

15 § Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä skall transporteras i lådor eller burar

som

1. innehåller enbart fjäderfä av samma art, kategori och typ och som

härrör från samma anläggning, samt

2. har märkts med ursprungsanläggningens registreringsnummer.

Lådorna eller burarna skall utan dröjsmål transporteras till mottagar-

anläggningen utan att komma i kontakt med andra levande fåglar än

daggamla kycklingar eller avels- och produktionsfjäderfä som uppfyller

villkoren i dessa föreskrifter.

Fjäderfä för slakt

16 § Fjäderfä för slakt skall utan dröjsmål transporteras till mottagande

slakteri utan att komma i kontakt med andra fåglar än fjäderfä avsedda för

slakt som uppfyller villkoren i dessa föreskrifter.

Lådor, burar och transportfordon

17 § Lådor, burar och fordon skall vara konstruerade så att de

1. förhindrar spill av gödsel och minimerar förlust av fjädrar under

transport,

2. tillåter visuell inspektion av fjäderfä, samt

3. möjliggör rengöring och desinfektion.

SJVFS 2000:172

Saknr J 22

10

17 a § Regler om hur djur skall lastas och transporteras samt om rengöring

och desinfektion m.m. finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

2000:133) om transport av levande djur. (SJVFS 2000:172).

Införsel av fjäderfä avsedda för utställning, förevisning eller tävling

18 § För införsel eller återinförsel av fjäderfä och duvor avsedda för

utställning, förevisning eller tävling skall införseltillstånd sökas hos

Jordbruksverket. (SJVFS 1995:98).

Införsel av brevduvor

19 § Införsel av brevduvor från EU får ske för återutflygning ur landet i

anslutning till uppsläppstillfället. Brevduvorna skall överföras direkt till

uppflygningsorten och skall under vistelsen i Sverige hållas isolerade.

Fåglarna skall vara vaccinerade mot ND/Paramyxovirusinfektion senast sex

månader före införseln. Vaccinationsintyg skall medfölja djuren och skall

på begäran vid kontroll uppvisas för kontrollerande myndighet.

Transportutrymmen som eventuellt kvarstannar i Sverige skall rengöras

och desinficeras. (SJVFS 1995:98).

Införsel från tredje land utom Norge

Införseltillstånd

20 §15 Vid införsel krävs tillstånd i varje enskilt fall. I införseltillståndet

kan Jordbruksverket föreskriva ytterligare villkor. (SJVFS 2000:172).

Föranmälan, gränskontroll, transitering

21 § Bestämmelser om gränskontrollstationer, anmälan om införsel,

veterinärkontroller, avgifter och transitering finns

a. för fjäderfä i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om

veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till

Europeiska unionen (EU) och Norge,

b. för kläckägg i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135)

om veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till

Europeiska unionen (EU), Norge och, vad avser fiskprodukter, Island.

(SJVFS 2000:172).

15 Senaste lydelse SJVFS 1995:98. Ändringen innebär bl.a. att innehållet i 20 § flyttas

till 26 §.

SJVFS 2000:172

Saknr J 22

11

Hälsointyg

22 § Fjäderfän och kläckägg skall åtföljas av ett hälsointyg, som skall vara

utformat i enlighet med ett av Europeiska gemenskapernas kom-mission

fastställt formulär. Intyget skall vara utfärdat på lastningsdagen av en

officiell veterinär samt vara avfattat på svenska och på ett i avsändarlandet

officiellt språk och bestå av ett enda ark.

Intyget gäller i fem dagar. Det skall vara utfärdat separat för varje

mottagare samt vara signerat och stämplat med en färg som avviker från

den övriga texten. (SJVFS 2000:172).

Djurhälsokrav

23 § Införsel av fjäderfä och kläckägg får endast ske från tredje land eller

område i tredje land, som finns uppfört på kommissionens lista över tredje

länder vilka är godkända för utförsel av fjäderfä till land inom EU.16

Vid införsel skall, förutom ovanstående bestämmelser, även bestäm-

melserna i 24 § och i bilagorna 1, 2 och 4 följas. (SJVFS 2000:172).

24 § Fjäderfä och kläckägg skall komma från tredje land

1. i vilket aviär influensa och Newcastlesjuka är anmälningspliktiga

sjukdomar, och

2. som är fritt från dessa sjukdomar, eller

3. tillämpar bekämpningsprogram, som motsvarar de bestämmelser som

gäller inom EU, samt

4. uppfyller de av kommissionen fastställda kraven för införsel av

fjäderfä till EU.17(SJVFS 2000:172).

16 Jfr kommissionens beslut 95/233/EEG av den 22 juni 1995 om upprättande av

förteckningar över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av

levande fjäderfä och kläckningsägg (EGT L 156, 7.7.1995, s. 76, Celex

31995D0233), senast ändrat genom kommissionens beslut 96/619/EG (EGT L 276,

29.10.1996, s. 18, Celex 31996D0619).

17 Jfr kommissionens beslut 96/482/EG av den 12 juli 1996 om djurhälsovillkor och

veterinärintyg för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg, med

undantag av strutsfåglar och ägg från strutsfåglar, inbegripet djurhälsoåtgärder som

skall vidtas efter sådan import (EGT L 196, 7.8.1996, s. 13, Celex 31996D0482),

senast ändrat genom kommissionens beslut 2000/505/EG (EGT L 201, 9.8.2000, s. 8,

Celex 32000D0505), samt kommissionens beslut 96/483/EG av den 12 juli 1996 om

upprättande av förtecknin gen över tredje länder som har rätt att använda förlagan till

djurhälsointygen för import till gemenskapen av levande fjäderfä och kläckningsägg,

med undantag av strutsfåglar och ägg från strutsfåglar enligt beslut 96/482/EG (EGT L

196, 7.8.1996, s. 28, Celex 31996D0483), senast ändrat genom kommissionens

beslut 96/628/EG (EGT L 282, 1.11.1996, s. 73, Celex 31996D0628).

SJVFS 2000:172

Saknr J 22

12

25 § Införsel av fjäderfä och kläckägg från tredje land får även ske om

kommissionen tillåter införseln genom särskilt beslut enligt artikel 27 a i

rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för

handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä

och kläckningsägg.18 (SJVFS 2000:172).

Övriga bestämmelser

26 §19 Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag

från bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 2000:172).

------------------------

Denna författning

20

träder i kraft den dag Jordbruksverket bestämmer.

Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1994:125) om införsel av fjäderfä och kläckägg från länder som ingår i

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

------------------------

Denna författning21träder i kraft den 16 mars 1995.

------------------------

Denna författning

22

träder i kraft den 7 juli 1995.

------------------------

Denna författning23träder i kraft den 29 november 1995.

------------------------

18 EGT L 303, 31.10.1990, s. 6, Celex 31990L0539. Jfr artikel 1.5 i rådets direktiv

1999/90/EG av den 15 november 1999 om ändring av direktiv 90/539/EEG om

djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av

fjäderfä och kläckningsägg (EGT L 300, 23.11.1999, s. 19, Celex 31999L0090).

19 Senaste lydelse SJVFS 1995:98.

20 SJVFS 1994:223.

21 SJVFS 1995:52.

22 SJVFS 1995:98.

23 SJVFS 1995:172.

SJVFS 2000:172

Saknr J 22

13

Denna författning

24

träder i kraft den 9 juni 1999.

------------------------

Denna författning

25

träder i kraft den 30 juni 1999.

------------------------

Denna författning26träder i kraft den 27 augusti 1999.

------------------------

Denna författning

27

träder i kraft den 15 januari 2001.

INGBRITT IRHAMMAR

Anita Wänerholm

(Smittskyddsenheten)

24 SJVFS 1999:57.

25 SJVFS 1999:66.

26 SJVFS 1999:85.

27 SJVFS 2000:172.

SJVFS 2000:172

Saknr J 22

14

Bilaga 1

28

PROVTAGNING AVSEENDE SALMONELLA AV DAGGAMLA

KYCKLINGAR, AVELSFJÄDERFÄ SAMT FJÄDERFÄ FÖR SLAKT.

Provtagningen skall omfatta samtliga serotyper av salmonella.

Daggamla kycklingar skall komma från en flock som har testats i enlighet

med den provtagning som anges för avelsfjäderfä.

Kycklingar för uppfödning av avelsfjäderfä skall provtas åtminstone vid

fyra veckors ålder och vad gäller kycklingar avsedda för äggproduktion

två veckor före värpstart.

Avelsfjäderfä skall provtas minst varannan vecka under värpperioden.

Fjäderfä för slakt skall provtas inom 14 dagar före slakt.

Provtagningsmetod för kycklingar för uppfödning av avelsfjäderfä och

fjäderfä för slakt

Provtagningen skall bestå av ett samlingsprov som utgörs av enskilda

träckprover som vart och ett väger minst ett gram. Dessa skall tas

slumpmässigt på flera platser där djuren hålls eller om djuren har tillgång

till flera byggnader inom samma anläggning skall prov tas från varje grupp

av byggnader där de hålls.

Antal platser där enskilda träckprover skall tas ut till ett samlingsprov

framgår av tabell 1.

28 Jfr kommissionens beslut 95/160/EG av den 21 april 1995 om fastställande av

tilläggsgarantier avseende salmonella för försändelser av avelsfjäderfä och daggamla

kycklingar till Finland och Sverige som är avsedda att ingå i flockar av avelsfjäderfä

eller fjäderfä för produktion (EGT L 105, 9.5.1995, s. 40, Celex 31995D0160) samt

rådets beslut 95/410/EG av den 22 juni 1995 som fastställer regler för mikrobiologisk

provtagning i ursprungsanläggningen av fjäderfä för slakt avsedda för Finland och

Sverige (EGT L 243, 11.10.1995, s. 25, Celex 31995D0410).

SJVFS 2000:172

Saknr J 22

15

TABELL 1

Antal djur per djurutrymme

Antal träckprov per djurutrymme

eller grupp av byggnader inom

anläggningen

1-24

(samma som antalet djur dock

högst 20)

25-29

20

30-39

25

40-49

30

50-59

35

60-89

40

90-199

50

200-499

55

500 eller fler

60

Provtagningsmetod för avelsfjäderfä

I avelsbesättningar, vars ägg kläcks vid ett kläckeri med en sammanlagd

kläckningskapacitet som är mindre än 1 000 ägg, skall proven tas inom

anläggningen. Provtagningen skall bestå av ett samlingsprov som utgörs

av enskilda träckprover som vart och ett väger minst ett gram. Proven skall

samlas in enligt tabell 1.

I avelsbesättningar, vars ägg har kläckts vid ett kläckeri med en sam-

manlagd kläckningskapacitet av mer än 1 000 ägg, skall provtagning ske

vid kläckeriet och de skall från varje avelsbesättning bestå av:

a) från varje avelsflock skall samlingsprov tas bestående av mekonium

från 250 kycklingar som har kläckts från ägg som har levererats till

kläckeriet, eller

b) från varje avelsflock skall prover tas av kroppar från 50 kycklingar

som har dött före kläckningen eller som har kläckts från ägg som

levererats till kläckeriet.

Provtagning enligt punkt a-b skall även ske från avelsbesättningar som

består av mindre än 250 fåglar vars ägg har kläckts i kläckerier med en

sammanlagd kapacitet av mer än 1 000 ägg.

Mikrobiologisk undersökning

Den mikrobiologiska undersökningen skall omfatta samtliga salmonella-

serotyper och utföras enligt Internationella standardiseringsorganisatio -

nens standardmetod, ISO 6579:1993. (SJVFS 1995:172)

SJVFS 2000:172

Saknr J 22

16

Bilaga 2

29

PROVTAGNING AVSEENDE VÄRPHÖNS

Provtagning skall utföras inom tio dagar före avsändandet och omfatta

följande serotyper:

ù Salmonella gallinarum

ù Salmonella pullorum

ù Salmonella enteritidis

ù Salmonella berta

ù Salmonella typhimurium

ù Salmonella thompson

ù Salmonella infantis

Provtagningsmetod för värphöns

Provtagningen skall bestå av ett samlingsprov som utgörs av enskilda

träckprover som vart och ett väger minst ett gram.

Dessa skall tas slumpmässigt på flera platser där djuren hålls eller om

djuren har tillgång till flera byggnader inom samma anläggning skall prov

tas från varje grupp av byggnader där de hålls.

Antal platser där enskilda träckprover skall tas ut till ett samlingsprov

framgår av bilaga 2, tabell 1.

Mikrobiologisk undersökning

Den mikrobiologiska undersökningen skall utföras enligt Internationella

standardiseringsorganisationens standardmetod, ISO 6579:1993.

(SJVFS 1995:172)

29 Jfr kommissionens beslut 95/161/EG av den 21 april 1995 om fastställande av

tilläggsgarantier avseende salmonella för försändelser av värphöns till Finland och

Sverige (EGT L 105, 9.5.1995, s. 44, Celex 31995D0161).

SJVFS 2000:172

Saknr J 22

17

Bilaga 3

KLÄCKÄGG AV FJÄDERFÄ AVSEDDA FÖR UTSÄTTNING

Under förutsättning att nedanstående provtagning fullföljts samt att

kläckäggen medföljs av ett hälsointyg som bekräftar detta medges import

av dessa utan karantän.

Särskild provtagning avseende fjäderfä avsedda för utsättning

Kläckägg av fjäderfä avsedda för utsättning skall härröra från flock som

vid äggläggningssäsongens början eller 14 dagar före avsändandet

genomgått en representativ serologisk undersökning beträffande salmo -

nella pullorum och salmonella gallinarum, infektiös laryngotrakeit (ILT),

samt Turkey rhinotracheitis/swollen head syndrome TRT/SHS.

Provtagningen skall genomföras på en nivå som säkerställer med en till-

förlitlighet på 95 procent att infektion påvisas när prevalensen är minst fem

procent. Nya djur som sätts in skall vara provtagna enligt ovan innan de

sätts in.

(SJVFS 1995:98)

SJVFS 2000:172

Saknr J 22

18

Bilaga 4

KARANTÄN

Djuren skall under tullkontroll transporteras direkt till en av Jordbruks-

verket godkänd karantän. Vid varje införseltillfälle skall karantänen om-

besiktigas och ett nytt karantänsgodkännande utfärdas. Djuren skall

senast inom 24 timmar besiktigas av karantänsveterinär och därefter stå

under tillsyn av karantänsveterinär. Vid införsel av kläckägg skall även

kläckningen av äggen ske i karantänen.

Jordbruksverket häver karantänen genom beslut när djuren har genomgått

föreskriven karantänsperiod, alla prov har utfallit med negativt resultat och

slutrapport har inkommit från karantänsveterinären.

Djur som dör under karantänsperioden kan frysförvaras eller omgående

obduceras. För obduktion skall i första hand de senast avlidna djuren

användas. Döda djur som skall obduceras skall sändas till aktuellt regio-

nalt laboratorium eller till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för

undersökning. Kropparna skall vara väl emballerade i absorberande papper

och i dubbla väl förslutna plastpåsar.

Provtagning avseende salmonella

Under karantänsperioden tas obligatoriska salmonellaprover i enlighet med

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:79) om frivillig och

förebyggande salmonellakontroll av fjäderfäbesättningar.

Provtagning för övriga sjukdomar (gäller ej strutsfåglar)

De importerade djuren skall tidigast efter 14 dagar i karantän, dock ej före

sju veckors ålder, undersökas avseende infektiös bronkit (IB), egg drop

syndrome (EDS-76), Turkey rhinotracheitis/swollen head syndrome

(TRT/SHS) och infektiös laryngotrakeit (ILT).

Provtagningen skall utföras genom att blodprov tas för serologisk under-

sökning. Antalet prov skall vara 300 stycken från varje flock av djur eller i

enlighet med närmare instruktioner från SVA. De provtagna dju ren skall

märkas för att möjliggöra omprov av samma individer.

SJVFS 2000:172

Saknr J 22

19

Särskild provtagning avseende strutsfåglar

Strutsar skall tidigast efter 14 dagar i karantän provtas avseende

(TRT/SHS), Mycoplasma gallisepticum och salmonella sp. Provtagningen

skall utföras genom att blodprov tas ut för serologisk undersökning.

Samtliga djur skall provtas.

Salmonellaprovtagning skall utföras två gånger, med en veckas mellanrum,

genom att ett samlingsprov tas bestående av enskilda träckprover där

varje prov väger minst ett gram. Proverna skall tas slumpmässigt på flera

platser där djuren hålls och representera minst en femtedel av antalet

strutsar.

(SJVFS 1995:172)