SJVFS 2000:71

Statens jordbruksverks föreskrifter om vissa stöd från EG:s strukturfonder

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter om vissa stöd från

EG:s strukturfonder;

beslutade den 14 april 2000

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 § förordningen

(1998:579) om vissa stöd från EG:s strukturfonder, följande.

SJVFS 2000:71

Utkom från trycket

den 27 april 2000

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om EG:s strukturfonder avseende stöd

från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)

finns i

1. rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om

strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordningen av

deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens

och övriga befintliga finansieringsorgans verksamhet,1

2. rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om

tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/88 om samordningen

av de olika strukturfondernas verksamheter dels inbördes, dels med

Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans

verksamheter,2

3. kommissionens förordning (EG) nr 1681/94 av den 11 juli 1994 om

oriktigheter och återvinning av belopp som felaktigt har utbetalats i sam-

band med finansieringen av strukturpolitiken och om organisationen av ett

informationssystem på detta område,3

4. kommis sionens förordning (EG) nr 2064/97 av den 15 oktober 1997

om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av rådets

förordning (EEG) nr 4253/88 i fråga om medlemsstaternas finansiella

kontroll av verksamhet som samfinansieras av strukturfonderna,4

1EGT L 185, 15.7.1988, s. 9 (Celex 31988R2052).

2EGT L 374, 31.12.1988, s. 1 (Celex 31988R4253).

3EGT L 178, 12.7.1994, s. 43 (Celex 31994R1681).

4EGT L 290, 23.10.1997, s. 1 (Celex 31997R2064).

SJVFS 2000:71

2

5. kommissionens beslut 94/342/EG av den 31 maj 1994 om de in-

formations- och publicitetsåtgärder som skall genomföras av medlems -

staterna i fråga om stöd från strukturfonderna och Fonden för fiskets

utveckling (FFU),5

6. kommissionens beslut 96/116/EG av den 6 november 1995 om

antagande av det samlade programplaneringsdokumentet för gemen-

skapens strukturella verksamheter i områdena Jämtlands län och delar av

Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Gävleborgs, Kopparbergs

och Värmlands län som omfattas av mål 6 i Sverige och kommissionens

beslut K(1998) 1885 av den 20 juli 1998 om ändring av beslut K(95) 2479 av

den 6 november 1995 om antagande av ett samlat programplane-

ringsdokument för gemenskapens strukturella verksamheter i områdena

Jämtlands län och delar av Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands,

Gävleborgs, Kopparbergs och Värmlands län, som omfattas av mål 6 i

Sverige och om bekräftelse av ett beslut av övervakningskommittén,6

7. kommissionens beslut av den 8 maj 1996 om godkännande av det

samlade programplaneringsdokumentet för gemenskapens strukturåtgär-

der i Gotland för mål 5b och kommissionens beslut av den 2 oktober 1998

om ändring av ovan nämnda beslut,

8. kommissionens beslut av den 8 maj 1996 om godkännande av det

samlade programplaneringsdokumentet för gemenskapens strukturåtgär-

der i Sydöstra Sverige för mål 5b och kommissionens beslut av den 1

oktober 1997 om ändring av ovan nämnda beslut,

9. kommissionens beslut av den 8 maj 1996 om godkännande av det

samlade programplaneringsdokumentet för gemenskapens strukturåtgär-

der i Västerbotten/Gävle/Dala för mål 5b och kommissionens beslut av den

2 juni 1998 om ändring av ovan nämnda beslut,

10. kommissionens beslut av den 8 maj 1996 om godkännande av det

samlade programplaneringsdokumentet för gemenskapens strukturåtgär-

der i Västra Sverige för mål 5b och kommissionens beslut av den 30 juni

1998 om ändring av ovan nämnda beslut,

11. kommissionens beslut av den 8 maj 1996 om godkännande av det

samlade programplaneringsdokumentet för gemenskapens strukturåtgär-

der i Skärgården för mål 5b och kommissionens beslut av den 1 oktober

1997 om ändring av ovan nämnda beslut,

12. kommissionens beslut av den 28 juni 1996 om beviljande av stöd

från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket

(utvecklingssektionen), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

och Europeiska socialfonden (ESF) för ett operationellt program under

Gemenskapsinitiativet LEADER II i mål 5b-områdena i Sverige,

5EGT L 152, 18.6.1994, s. 39 (Celex 31994D0342).

6EGT L 33, 10.2.1996, s. 1 (Celex 31996D116).

SJVFS 2000:71

3

13. kommissionens beslut av den 30 juli 1996 om beviljande av stöd

från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket

(utvecklingssektionen), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

och Europeiska socialfonden (ESF) för ett operationellt program under

Gemenskapsinitiativet LEADER II i mål 6-områdena i Sverige,

14. kommissionens beslut 97/331/EG av den 23 april 1997 om ändring av

besluten om godkännande av ramar för gemenskapsstöd, samlade

programplaneringsdokument och gemenskapsinitiativ gällande i Sverige,7

15. lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd,

16. förordningen (1998:579) om vissa stöd från EG:s strukturfonder,

17. förordningen (1995:1325) med instruktion för beslutsgrupper,

18. förordningen (1993:327) med instruktion för Sametinget, samt

19. förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder.

Allmänt

2 § För att utbetalning av stöd från EUGFJ inom ramen för ett samlat

programdokument i mål 5b- och mål 6-områden eller ett operativt program

för gemenskapsinitiativet LEADER II skall ske, skall stödmyndigheterna

följa bestämmelserna i dessa föreskrifter.

3 § Stödmyndigheterna skall till Jordbruksverket ge in bevis om behö-

righet och namnteckningsprover dels för de befattningshavare som är

behöriga att fatta beslut om stöd enligt förordningen med instruktion för

beslutsgrupper och förordningen med instruktion för Sametinget, dels för

de befattningshavare som enligt 6 § andra stycket 2 är behöriga att

underteckna handläggningsrapporter.

4 § Stödmyndigheterna skall vid granskning av rekvisitioner använda av

Jordbruksverket fastställd blankett, E8.12 ”Checklista för utbetalning”.

Beslut om stöd

5 § Stödmyndigheterna skall till Jordbruksverket ge in en kopia av

beslutet om stöd snarast möjligt efter att det meddelats.

Rekvisition av stöd

6 § Stödmottagarens rekvisition av stöd skall efter prövning av stödmyn-

digheten överlämnas till Jordbruksverket med begäran om utbetalning av

ett av stödmyndigheten godkänt belopp.

Följande underlag skall vid rekvisition ges in till Jordbruksverket.

7EGT L 146, 5.6.1997, s. 29 (Celex 31997D0331).

SJVFS 2000:71

4

1. En kopia av den kontrollerade rekvisitionshandlingen, som skall vara

upprättad på av Jordbruksverket fastställd rekvisitionsblankett, E10.6,

samt

2. en handläggningsrapport undertecknad av en av stödmyndigheten

bemyndigad befattningshavare. Rapporten skall vara upprättad på av

Jordbruksverket fastställd blankett, E8.13 ”Handläggningsrapport för

utbetalning”.

7 § Vid rekvisition av stöd till ramprogram skall, utöver vad som anges i 6

§, till Jordbruksverket ges in en kopia av projektförteckningen av vilken,

för samtliga beslutade projekt vid rekvisitionstillfället, skall framgå

1. projektnamn, stödmottagare, organisationsnummer alternativt

personnummer,

2. beslutat maximalt stödbelopp per projekt uppdelat på stöd från

EUGFJ, svensk offentlig finansiär och privat finansiär,

3. hittills utbetalt stöd per projekt uppdelat på stöd från EUGFJ, svensk

offentlig finansiär och privat finansiär, samt

4. i rekvisitionen redovisade kostnader uppdelade per projekt.

8 § Vid rekvisition av tekniskt stöd gäller inte 4-7 §§. Följande underlag

skall därvid ges in till Jordbruksverket.

1. Rekvisitionshandling i original som skall vara upprättad på av

Jordbruksverket fastställd rekvisitionsblankett, E10.6,

2. tidsredovisning, samt

3. a) kopior av verifikationer eller

b) redovisning bestående av en sammanställning som tydligt visar

stödmottagarens specificerade kostnader för den period för vilken medel

rekvireras och att kostnaderna är betalda.

Övrigt

9 § Om det efter särskild analys är påkallat, skall stödmyndigheterna som

ett led i handläggningen utöka granskningen av ärendet för att kontrollera

att projektet utförts i linje med beslutet. Häri kan även innefattas fysiska

kontroller. Analysen och den utökade granskningen skall doku menteras

särskilt.

10 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-----------------------------

SJVFS 2000:71

5

Denna författning träder i kraft den dag den kommer ut från trycket och

gäller till och med den 31 december 2001. Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1996:53) för beslutsgrupper och Sametinget om

underlag för utbetalning av stöd från Europeiska utvecklings- och

garantifonden för jordbruket skall upphöra att gälla när denna författning

träder ikraft.

INGBRITT IRHAMMAR

Ingrid Nilsson

(Regionalstödsenheten)