Upphävd författning

Förordning (1993:327) med instruktion för Sametinget

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1993-05-06
Ändring införd
SFS 1993:327 i lydelse enligt SFS 2007:13
Ikraft
1993-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2007:13 har iakttagits.

Uppgifter

1 §  Sametinget är central förvaltningsmyndighet inom rennäringens område.

[S2]Sametinget har de uppgifter som framgår av 2 kap.1, 1 a och 5 §§sametingslagen (1992:1433).

[S3]Sametinget skall

 • följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen inom rennäringen, samt
 • bistå regeringen och medverka i det internationella arbetet med rennäringsfrågor.

[S4]Sametingets styrelse har de uppgifter som framgår av 2 kap. 4 § sametingslagen.

[S5]Sametinget får meddela föreskrifter om omfattningen av partistöd och formerna för stödet. Förordning (2007:13).

Verksförordningens tillämpning

2 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Sametinget:

[S2]18 § om myndighetens organisation,

[S3]26 § om ärendenas handläggning,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter m.m., och

[S6]31 § om myndighetens beslut. Förordning (2000:116).

3 §  Sametingets styrelse har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 11 §, 13 § 1-4 samt 15 och 30 §§verksförordningen (1995:1322).

[S2]Kanslichefen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-10 §§verksförordningen. Förordning (2007:13).

Organisation

4 §  Sametinget skall ha ett kansli som leds av en chef.

Ärendenas handläggning

5 §  När ärenden av större vikt handläggs i Sametinget eller styrelsen skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

6 §  Sametinget får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden, ordföranden i styrelsen eller till någon som tjänstgör hos Sametinget att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av Sametinget eller styrelsen.

7 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 6 § inte behöver föredras.

8 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad.

8 a § Har upphävts genom förordning (2007:13).
9 § Har upphävts genom förordning (2000:116).
10 § Har upphävts genom förordning (1998:1313).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:327) med instruktion för Sametinget

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993 och skall tillämpas från och med den dag Sametinget först samlas.
  Ikraftträder
  1993-08-01

Förordning (1996:576) om ändring i förordningen (1993:327) med instruktion för Sametinget

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 9 §§; ny 8 a §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:582) om ändring i förordningen (1993:327) med instruktion för Sametinget

Omfattning
ändr. 8 a §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1120) om ändring i förordningen (1993:327) med instruktion för Sametinget

Omfattning
ny 10 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1313) om ändring i förordningen (1993:327) med instruktion för Sametinget

Omfattning
upph. 10 §
Ikraftträder
1998-10-20

Förordning (1999:1427) om ändring i förordningen (1993:327) med instruktion för Sametinget

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för att avsluta programperioden 1995-1999.
Omfattning
ändr. 1, 8 a §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:116) om ändring i förordningen (1993:327) med instruktion för Sametinget

Omfattning
upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2000-05-01

Förordning (2005:1245) om ändring i förordningen (1993:327) med instruktion för Sametinget

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-02-01

Förordning (2006:1445) om ändring i förordningen (1993:327) med instruktion för Sametinget

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:13) om ändring i förordningen (1993:327) med instruktion för Sametinget

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för frågor om stöd från EG:s strukturfonder som avser programperioden 2000-2006.
Omfattning
upph. 8 a §; ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2007-03-01

Ändring, SFS 2007:1239

Omfattning
upph.