SJVFS 2002:10

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och

getter

;

beslutade den 27 februari 2002

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 och 21 §§ förord-

ningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. att 14 § verkets

föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter

2 skall upp-

höra att gälla.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med

den dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 2002:10

Saknr J 20

Utkom från trycket

den 20 mars 2002

Omtryck

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter avser införsel av får och getter. Införsel får endast

ske från länder inom Europeiska unionen (EU), och från Norge, samt de

tredje länder som anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Bestämmelser om avgifter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1998:19) om avgifter för handläggning av ärenden enligt förord-

ningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Bestämmelser om införsel från tredje land finns även i tullagstift-

ningen. Bestämmelser om anmälan till Tullverket vid införsel från ett

annat land inom EU finns i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter

vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

Bestämmelser om hur djuren skall märkas efter införsel finns i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och registre-

ring av djur. (SJVFS 2000:21).

1

Jfr rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med

får och getter inom gemenskapen (EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 19, Celex 31991L0068) senast

ändrad genom Europaparlamentet och rådets direktiv 2001/10/EG av den 22 maj 2001 om

ändring av rådets direktiv 91/68/EEG vad gäller scrapie (EGT nr L 147, 31.5.2001, s. 41,

Celex 32001L0010).

2

Författningen senast omtryckt SJVFS 2000:21.

SJVFS 2002:10

Saknr J 20

2

Definitioner

2 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med

djur avsedda för slakt: får eller getter som är avsedda för omedelbar

slakt,

djur avsedda för avel eller uppfödning för slakt (göddjur): andra får

och getter än de som är avsedda för slakt eller för vetenskapligt bruk,

transitering: transport genom landet av sändning som står under tull-

kontroll, samt

tullplats: plats där det finns tullkontor. (SJVFS 2000:21).

3 § Importören skall vara registrerad hos Statens jordbruksverk. Ansökan

om registrering skall ske på fastställd blankett3 och vara Jordbruksverket

tillhanda senast 30 dagar före första beräknade införseltillfället. Registre-

ringen gäller under ett år.

Föranmälan

4 § Importören skall senast en arbetsdag före sändningens ankomst an-

mäla införsel från land inom EU, eller från Norge, till Jordbruksverket.

Vid införsel från tredje land utom från Norge, skall anmälan ske till

gränskontrollveterinären på införselorten senast en arbetsdag före sänd-

ningens ankomst. (SJVFS 2000:21

).

4 a § har upphävts genom (SJVFS 2000:21).

Gränskontroll

4 b § Införsel från tredje land, utom från Norge, får endast ske vid gräns-

kontrollstation på de införselorter som anges i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur

som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU) och Norge.

(SJVFS 2000:21).

5 § Vid införsel av djur för avel och produktion får inga klövbärande djur

lämna mottagarbesättningen inom 30 dagar från införseltillfället. Undan-

tag medges för slakt efter tillstånd från officiell veterinär.

Gränstrafik

6 § Personer bosatta nära gränsen mot Finland och Norge får införa eller

återinföra får och getter om dessa tillhör eller innehas av gränsbo och

djuren är avsedda att under kortare tid gå på bete i gränsnära trakter.

3

Blankett kan rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

SJVFS 2002:10

Saknr 20

3

Transport m.m.

7 § Under transporten skall får och getter avsedda för avel eller upp-

födning för slakt ha hållits åtskilda från djur avsedda för slakt och från

djur som inte uppfyller djurhälsokraven i dessa föreskrifter samt från

andra klövbärande djur. (SJVFS 2000:21).

8 § Djuren skall vid införsel åtföljas av ett hälsointyg utformat i en lighet

med ett av Europeiska gemenskapernas råd fastställt formulär. In tyget

skall utfärdas av en officiell veterinär.

Intyget skall vara utfärdat inom 48 timmar före lastningen eller, vad

gäller tredje land utom Norge, på dagen för lastningen av djuren.

Intyget gäller i tio dagar och skall i original åtfölja djurtransporten till

gränskontrollstationen eller destinationsorten. Det skall vara utfärdat på

svenska och på minst ett i avsändarlandet officiellt språk och bestå av ett

enda ark.

Av intyget skall framgå att djure n uppfyller de hälsokrav som anges i

dessa föreskrifter.

Importören skall under minst sex månader behålla de intyg som åt-

följer sändningen och på begäran uppvisa dem för en officiell veterinär.

(SJVFS 2000:21).

9 § Djur som är avsedda för avel skall vid införseln åtföljas av ett här-

stamningsbevis i enlighet med de regler som har uppställts av Europeis ka

gemenskapernas kommission. (SJVFS 1997:121).

Djurhälsokrav m.m.

10 § Införsel får inte ske av djur som av hälsoskäl inte får saluföras i av-

sändarlandet. (SJVFS 1997:121).

11 § Djuren

1. skall vara märkta på ett sådant sätt att de kan identifieras,

2. skall vara registrerade på ett sådant sätt att det går att spåra den

ursprungliga anläggningen och anläggningar de passerat,

3. får inte ha företett kliniska tecken på sjukdom vid undersökning

utförd inom 48 timmar före lastningen eller, vad gäller tredje land utom

Norge, da gen för lastningen,

4. får inte härröra från eller ha varit i kontakt med djur från en an-

läggning som står under djurhälsorestriktioner,

5. får inte vara avsedda för slakt till följd av ett bekämpningsprogram

för någon av de smittsamma sjukdomar som anges i bilaga 2 till dessa

föreskrifter,

SJVFS 2002:10

Saknr J 20

4

6. får inte härröra från ett land där utbrott av mul- och klövsjuka har

förekommit under de senaste två åren eller vaccination har skett mot

sjukdomen de senaste tolv månaderna, samt

7. skall, vid införsel från tredje land, utom från Norge, uppfylla de

ytterligare hälsovillkor som anges i hälsointyget. (SJVFS 2000:21).

Karantän

11 a § Vid införsel av får och getter skall djuren genomgå en karantäns-

behandling enligt bilaga 3 till dessa föreskrifter.

Bestämmelserna om karantän gäller inte vid införsel av djur som är

födda i och sedan födseln har befunnit sig i Danmark eller Finland under

förutsättning att de villkor som anges i bilaga 3 till dessa föreskrifter är

uppfyllda. (SJVFS 1997:121).

Djur avsedda för avel eller uppfödning för slakt

12 § Djur avsedda för avel eller uppfödning för slakt skall härröra från en

anläggning som är officiellt brucellosfri (Brucella melitensis) eller

1. härröra från en anläggning som är brucellosfri,

2. inte vara vaccinerade mot brucellos under de senaste två åren med

undantag av hondjur som är äldre än två år, som får ha vaccinerats före

sju månaders ålder, samt

3. ha varit isolerade under officiell kontroll och under isoleringstiden

ha genomgått två brucellostester med sex veckors mellanrum med nega-

tivt resultat. (SJVFS 1997:121).

12 a § Vid införsel från land inom EU, och från Norge, skall får och

getter avsedda för avel eller uppfödning för slakt vara födda och sedan

födseln ha befunnit sig i ett land inom EU eller i Norge.

Vid införsel från tredje land, utom från Norge, skall får och getter

avsedda för avel eller uppfödning för slakt på avsändningsdagen ha vistats

i avsändarlandet under minst sex månader eller sedan födseln. (SJVFS

2000:21).

Djur avsedda för avel

13 § Djur avsedda för avel skall komma från en anläggning där klinis ka

fall av följande sjukdomar inte har diagnostiserats:

1. Smittsam agalakti (Mycoplasma agalactie, Mycoplasma caprico-

lum, Mycoplasma mycoides var. mycoides, typ LC) under de senaste sex

månaderna,

2. Paratuberkulos och pseudotuberkulos (kaseös lymfadenit) under de

senaste tolv månaderna, och

3. Pulmonär adenomatos, maedi/visna och caprin artrit och encefalit

(CAE) under de senaste tre åren. Vad gäller maedi/visna och CAE kan

SJVFS 2002:10

Saknr 20

5

denna tidsperiod reduceras till tolv månader under förutsättning att samt -

liga infekterade djur har slaktats och att återstående djur har genomgått

två tester avseende dessa sjukdomar med negativt resultat.

Djuren får heller inte ha varit i kontakt med djur från en anläggning

som inte uppfyller de villkor som anges i första stycke t.

Ägaren till den anläggning djuren kommer från skall skriftligen, till

intygsskrivande veterinär, försäkra att det inte har funnits omständigheter

som tyder på att de sjukdomar som anges i första stycket har förekommit.

(SJVFS 1997:121).

14 § har upphävts genom (SJVFS 2002:10).

15 § Baggar avsedda för avel skall

1. härröra från en besättning där inga fall av smittsam epididymit

(Brucella ovis) har diagnosticerats under de senaste tolv månaderna,

2. ha befunnit sig på anläggningen under 60 dagar fö re avsändandet,

samt

3. högst 30 dagar före avsändandet med negativt resultat ha genom-

gått en serologisk test avseende smittsam epididymit. (SJVFS 1997:121).

Djur avsedda för slakt

16 § Vid införsel från land inom EU, och från Norge, skall få r och getter

avsedda för slakt vara födda och sedan födseln ha befunnit sig i ett land

inom EU eller i Norge.

Vid införsel från tredje land, utom från Norge, skall får och getter

avsedda för slakt på avsändningsdagen ha vistats i avsändarlandet under

minst tre månader eller sedan födseln. (SJVFS 2000:21).

17 § Djur avsedda för slakt skall efter införseln föras direkt till slakteri

för att slaktas omgående. (SJVFS 1997:121).

Transitering

18 § Tillstånd krävs för transitering genom Sverige av djur som inte

uppfyller de hälsokrav som anges i dessa föreskrifter.

Ansökan om tillstånd skall vara Jordbruksverket tillhanda senast 30

dagar före transitering.

Vid transitering skall sändningen föras in via tullplats. (SJVFS

1997:121).

19 § Bestämmelser om Tullverkets övervakning av införsel av djur till

landet finns i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

(SJVFS 2000:21).

SJVFS 2002:10

Saknr J 20

6

20 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag

från dessa föreskrifter. (SJVFS 1997:121).

-------------------------

Denna författning4 träder i kraft den dag Jordbruksverket bestämmer.

Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1994:115) om införsel av får och getter från länder som ingår i Europe-

iska ekonomiska samarbetesområdet (EES).

-------------------------

Denna författning5 träder i kraft den 1 juli 1995.

--------------------------

Denna författning6 träder i kraft den 29 december 1997.

--------------------------

Denna författning7 träder i kraft den 1 april 2000.

--------------------------

Denna författning8 träder i kraft den 1 april 2002.

MATS PERSSON

Peter Fomin

(Smittskyddsenheten)

4

SJVFS 1994:224.

5

SJVFS 1995:92.

6

SJVFS 1997:121.

7

SJVFS 2000:21.

8

SJVFS 2002:10.

SJVFS 2002:10

Saknr 20

7

Bilaga 1 9

Införsel av får och getter får ske från följande tredje länder under

förutsättning att de villkor som anges i dessa föreskrifter är upp-

fyllda.

Djur avsedda för avel eller uppfödning för slakt

Chile

Canada*

Grönland

Island

Kroatien*

Malta

Nya Zeeland

Polen

Rumänien

Slovakien

Schweiz

Tjeckien

Ungern

Djur avsedda för slakt

Canada *

Estland

Island

Kroatien*

Lettland

Litauen

Malta

Nya Zeeland

Polen

Rumänien

Schweiz

Slovakien

Slovenien

Tjeckien

Ungern

9 Jfr.

kommissionens beslut 93/198/EEG av den 17 februari 1993 om djurhälsovillkor och

hälsointyg för import från tredje land av tamdjur av får och getter (EGT nr L 86, 6.4.1993, s.

34, Celex 31993D0198) ändrad genom kommissionens beslut 97/231/EG (EGT nr L 93,

8.4.1997, s. 22, Celex 31997D0231), kommissionens beslut 97/232/EG av den 3 mars 1997

om att upprätta en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna får importera

får och getter (EGT nr L 93, 8.4.1997, s. 43, Celex 31997D0232).

SJVFS 2002:10

Saknr J 20

8

*Regionalisering:

Canada: införsel får inte ske från Okanagan Valley regionen i British

Columbia.

Kroatien: införsel får inte ske från Sisacko -Moslavacka, Karlovacka,

Licko -Senjska, Brodsko-Posavska, Zadarsko-Kninska, Osjecko-Baranj-

ska, Sibenska, Vukovarsko-Srijemska, Splitsko-Dalmatinska och

Dubrovacko-Neretvanska. (SJVFS 2000:21).

SJVFS 2002:10

Saknr 20

9

Bilaga 2

Smittsamma sjukdomar

Mul- och klövsjuka (FMD)

Boskapspest

Pest hos mindre idisslare (PPR)

Vesikulär stomatit (VS)

Blue tongue

Afrikansk hästpest (AHS)

Koppor hos får och get

Lumpy skin disease

Rift valley fever

Elakartad lungsjuka hos nötkreatur

Brucellos (Brucella melitensis)

Smittsam epididymit (Brucella ovis)

Mjältbrand

Rabies

SJVFS 2002:10

Saknr J 20

10

Bilaga 3

Karantän

Nedanstående undersökningar skall utföras i en karantän godkänd av

Jordbruksverket.

Djuren skall under tullkontroll transporteras direkt från införselorten till

karantänen. För tullkontoret på införselorten skall uppvisas skriftlig be-

kräftelse utvisande att karantänen är godkänd av Jordbruksverket och att

plats finns för ifrågavarande djur.

Djuren skall stanna kvar i karantän till dess resultaten av nedanstående

undersökningar är klara för samtliga tillsammans isolerade djur och ut-

visar att undersökt sjukdom inte har konstaterats. Karantänen hävs genom

beslut av Jordbruksverket efter slutrapport från karantänsveterinären.

Efter godkänd karantänsbehandling får djuren föras in i landet.

Vid införsel av djur som är födda i och sedan födelsen befunnit sig i

Danmark eller Finland får karantänsvistelsen ersättas av en isolering i

avsändarlandet under förutsättning att dokumentation kan uppvisas att

nedanstående krav avseende paratuberkulos är uppfyllda.

Undersökningar

Paratuberkulos

Djuren skall undersökas med avseende på förekomst av paratuberkulos i

faeces med slutlig avläsning tidigast sex månader från provtagningstill-

fället. Träckprov avseende paratuberkulos skall uttas tidigast vid ett års

ålder.

Exportdjuret samt övriga djur i den besättning varifrån det härrör skall,

såvitt känt, ha varit fria från paratuberkulos de senaste fem åren. Om så

inte är fallet skall undersökningen upprepas två gånger med tre månader

mellan varje provtagningstillfälle.

Djuren skall minst tre månader efter varje träckprovtagning underkastas

serologisk undersökning avseende paratuberkulos.

Undersökningen kan utföras i karantän eller påbörjas före införseln till

Sverige under förutsättning att exportdjuren står isolerade under veterinär

övervakning från provtagning och fram till exporttillfället utan kontakt

med andra djur.

SJVFS 2002:10

Saknr 20

11

I de fall exportdjuren är under ett år kan träck- och serologisk provtagning

enligt ovan ske på moderdjuret samt tio av de djur över ett års ålder som

stått längst i besättnin gen. I detta fall skall serologisk undersökning också

utföras på de djur avsedda för export som är under ett år.

I de fall undersökningen påbörjas i avsändarlandet, skall för karantäns-

veterinären uppvisas ett av officiell veterinär i avsändarlandet, inom tio

dagar före utförseln, utfärdat intyg utvisande följande:

Djurens identitet,

att djuren stått isolerade under veterinär övervakning i

avsändarlandet från provtagning till exporttillfället utan

kontakt med andra djur,

att, i de fall endast en paratuberkulosodling utförs, export-

djuren samt övriga djur i den besättning varifrån de härrör,

såvitt känt, har varit fria från paratuberkulos under de senaste

fem åren.

I de fall undersökningen avslutas under isolering i avsändarlandet skall

intyget uppvisas för en officiell veterinär före insättning i mottagar-

besättningen. Intyget skall då även innehålla följande uppgift:

att paratuberkulosundersökningarna utvisat negativt resultat för

samtliga tillsammans isolerade djur.

Mycoplasma

Andra djur än sådana som är födda i och sedan födelsen har befunnit sig i

Danmark eller Finland, skall undersökas avseende mycoplasma agalactie,

dels genom odling, dels genom blodprovsundersökning. Undersökningen

skall utföras tidigast efter två veckor i karantänen.

(SJVFS 2000:21).