SJVFS 2003:20

Statens jordbruksverks föreskrifter om registrering av anläggningar med värphöns

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter om registrering av

anläggningar med värphöns;

beslutade den 26 mars 2003

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 8 och 12 §§ förord -

ningen (1998:134) om provtagning på djur, m.m. och 4 § epizootiförord-

ningen (1999:659) samt 3 § zoonosförordningen (1999:660), följande.

SJVFS 2003:20

Utkom från trycket

den 28 mars 2003

1 § I dessa föreskrifter förstås med

djurhållare: ansvarig fysisk person på en produktionsplats,

produktionsplats: anläggning med värphöns, samt

värphöns: höns av arten Gallus gallus som är värpmogna och som

hålls för produktion av ägg som inte är avsedda för kläckning.

2 § Dessa föreskrifter omfattar inte

1. produktionsplatser med en maximal kapacitet som är mindre än

350 värphöns, eller

2. produktionsplatser för inhysning av avelsvärphöns.

3 § En djurhållare på en produktionsplats med en maximal kapacitet som

är större än 350 värphöns ska till Statens jordbruksverk på blankett E 3.8

anmäla följande uppgifter om produktionsplatsen:

1. adress och fastighetsbeteckning,

2. djurhållarens namn, adress och personnummer,

3. ägarens namn, adress och person - eller organisationsnummer,

4. geografiskt läge,

5. maximal kapacitet,

6. produktionsmetod, samt

7. antalet hus och avdelningar.

Anmälan ska ha kommit in till Statens jordbruksverk senast den 30

april 2003. För produktionsplatser som kommer att tas i bruk efter detta

datum ska anmälan kommit in innan de tas i bruk.

1

Jfr rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för

skyddet av värphöns (EGT L 203, 3.8.1999, s. 53, Celex 31999L0074) samt kommissionens

direktiv 2002/4/EG av den 30 januari 2002 om registrering av anläggningar som håller

värphöns och som omfattas av rådets direktiv 1999/74/EG (EGT L 30, 31.1.2002, s. 44,

Celex 32002L0004).

SJVFS 2003:20

2

4 § Förändringar på en produktionsplats som medför att sådana uppgifter

som anmälts enligt 3 § inte längre är riktiga eller fullständiga ska senast

en månad efter förändringen anmälas av djurhållaren till Statens jord-

bruksverk.

5 § En djurhållare som anmält uppgifter om en produktionsplats enligt

3 § ska betala en avgift till Jordbruksverket på 3 000 kronor.

En djurhållare som anmält förändringar på en produktionsplats enligt

4 § ska betala en avgift till Jordbruksverket på 500 kronor.

Vid ändringar av djurhållarens eller ägarens adress ska ingen avgift

betalas.

Djurhållaren faktureras avgifterna i efterskott.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 31 mars 2003.

MATS PERSSON

Daniel Johansson

(Registerutvecklingsenheten)