SJVFS 2003:28

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:33) om användning av genetiskt modifierade djur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:33) om användning av genetiskt

modifierade djur;

beslutade den 7 maj 2003

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 kap. 3 §, 3. kap 4 §

förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade orga-

nismer i miljön samt 7, 17 och 33 §§ förordningen (2000:271) om inne-

sluten användning av genetiskt modifierade organismer, i fråga om

verkets föreskrifter (SJVFS 1995:33) om användning av genetiskt modi-

fierade djur2

dels att ordet skall byts ut mot ska,

dels att bilaga 2 ska benämnas bilaga,

dels att 1, 3, 4, 6 samt 16 §§ ska ha följande lydelse, samt

dels att det i föreskrifterna ska införas två nya paragrafer, 8 och 11 §§,

av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den

dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 2003:28

Saknr M 62

Utkom från trycket

den 8 maj 2003

Omtryck

Inledning

1 § Grundläggande bestämmelser om genetiskt modifierade organismer

finns i 2 och 13 kap.miljöbalken (1998:808), i förordningen (2002:1086) om

utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och i förordningen

(2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer.

(SJVFS 2003:28).

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om

avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande

av rådets direktiv 90/220/EEG (EGT L 106, 17.4.2001, s. 1, Celex 32001L0018).

2Författningen senast omtryckt SJVFS 2001:39.

SJVFS 2003:28

Saknr M 62

2

2 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om innesluten användning

och avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade ej vattenlevande djur

samt utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av

genetiskt modifierade ej vattenlevande djur. Bestämmelserna omfattar inte

avsiktlig utsättning eller utsläppande på marknaden av genetiskt

modifierade nematoder, spindeldjur och insekter.

Definitioner

3 § De termer och begrepp som används i 13 kap.miljöbalken (1998:808), i

förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade

organismer i miljön och i förordningen (2000:271) om innesluten

användning av genetiskt modifierade organismer ska ha samma betydelse i

dessa föreskrifter. (SJVFS 2003:28).

3 a § I dessa föreskrifter avses med:

anläggning: ett djurhus, ett djurrum, ett laboratorium eller annat ut-

rymme där genetiskt modifierade djur förvaras, avlas eller hanteras. (SJVFS

2001:39).

Förhandsbedömning av skador

4 § I en sådan utredning som avses i 13 kap. 8 § miljöbalken (1998:808) ska

vid bedömningen av vilka hälso- och miljöskador som kan uppstå vid

användningen särskild hänsyn tas till de uppgifter som krävs i bilagan.

(SJVFS 2003:28).

Etiska hänsyn

5 § Vid iakttagande av försiktighetsmått enligt 2 kap. 3 § miljöbalken

(1998:808) ska utifrån etis ka aspekter en uppskattning göras av det veten-

skapliga värdet och allmännyttan av att ta fram och använda det genetiskt

modifierade djuret i förhållande till

a. risker för människors hälsa,

b. risker för djurlidande och djurs hälsa, eller

c. ekologis ka risker vad gäller genetisk utarmning och spridning till icke

avsedda miljöer. (SJVFS 2000:17).

SJVFS 2003:28

Saknr M 62

3

Innesluten användning

Ansökan om tillstånd för brukande av anläggning samt anmälan om

verksamhet

6 § En ansökan om tillstånd enligt 28 § förordningen (2000:271) om

innesluten användning av genetiskt modifierade organismer ska innehålla

de uppgifter som framgår av bilagan. Ett tillstånd meddelas för viss tid.

En anmälan om verksamhet ska göras tillsammans med ansökan om

tillstånd för brukande av anläggning och ska innehålla de uppgifter som

framgår av bilagan. (SJVFS 2003:28).

7 § I 22 § förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt

modifierade organismer finns bestämmelser om skyldigheter att underrätta

Jordbruksverket om verksamheten förändras eller upphör. Sådan

underrättelse ska ske innan en planerad förändring genomförs eller om

verksamheten upphör. (SJVFS 2001:39).

Avsiktlig utsättning

Ansökan om tillstånd

8 § Den sammanfattning av ansökan (Summary Notification Information

Format, SNIF) som avses i 2 kap. 3 § förordningen (2002:1086) om ut-

sättning av genetiskt modifierade organismer i miljön ska lämnas i elek-

tronisk form (SJVFS 2003:28).

9 § har upphävts genom (SJVFS 2003:27).

10 § har upphävts genom (SJVFS 2003:27).

Utsläppande av produkter på marknaden

Ansökan om tillstånd

11 § Den sammanfattning av ansökan (Summary Notification Information

Format, SNIF) som avses i 3 kap. 4 § förordningen (2002:1086) om ut-

sättning av genetiskt modifierade organismer i miljön ska lämnas i elek-

tronisk form (SJVFS 2003:28).

12 § har upphävts genom (SJVFS 2003:27).

13 § har upphävts genom (SJVFS 2003:27).

SJVFS 2003:28

Saknr M 62

4

14 § har upphävts genom (SJVFS 2003:27).

Aktsamhetskrav

15 § I 21 § förordningen (2000:271) om innesluten användning av gene-

tiskt modifierade organismer finns bestämmelser om skyldigheter att

underrätta Jordbruksverket om verksamheten ändras på ett sätt som kan ha

påtaglig betydelse för riskerna med verksamheten. (SJVFS 2001:39).

16 § I händelse av olycka eller annat oplanerat utsläppande av genetiskt

modifierade djur vid innesluten användning ska användaren respektive

tillståndshavaren omedelbart underrätta Jordbruksverket samt vidta de

åtgärder som krävs för att skydda människors och djurs hälsa eller miljön.

En underrättelse ska innehålla följande uppgifter:

1. närmare omständigheter kring olyckan eller utsläppandet,

2. samtliga nödvändiga uppgifter för bedömningen av olyckans eller

utsläppandets inverkan på människors och djurs hälsa eller miljön, och

3. vilka åtgärder som vidtagits. (SJVFS 2003:28).

17 § Transport av genetiskt modifierade djur ska ske i en bur, en behållare

eller en transportvagn som säkerställer att djuren inte kan ta sig ut eller på

annat sätt komma i kontakt med omgivningen. Buren, behållaren eller

vagnen ska vara konstruerad så att den omöjliggör oplanerat öppnande

eller intrång från utsidan medan transporten pågår.

Emballaget ska vara märkt på så sätt att det klart framgår att innehållet

består av genetiskt modifierade djur.

Avgifter

18 § Den som ansöker om brukande av anläggning och anmäler verksam-

het som avses i dessa föreskrifter ska betala avgifter enligt följande:

1. Vid ansökan om tillstånd för brukande av anläggning

för innesluten användning

20 000 kr

2. Vid ansökan om tillstånd för avsiktlig utsättning

45 000 kr

a. Om tidigare prövning gjorts av sådan ansökan

20 000 kr

b. Om tillstånd tidigare meddelats för sådan ansökan

10 000 kr

3. Vid tillståndsprövning för utsläppande på marknaden

av produkter som innehåller eller består av genetiskt modi-

fierade djur debiteras

400 kr/tim

Ansökningsavgift enligt punkterna 1 - 2 ska betalas när ansökan görs.

Avgift enligt punkten 3 betalas när tillstånd ges. (SJVFS 2001:39).

SJVFS 2003:28

Saknr M 62

5

19 § Avgifter för särskilda utredningar och inspektioner i anslutning till

prövningar av anmälan eller tillstånd debiteras med 400 kr/tim. (SJVFS

2001:39).

20 § Kostnader för utomstående expertutredningar, inspektioner och tester

i anslutning till prövningar av anmälan eller tillstånd debiteras enligt

självkostnadsprincipen. (SJVFS 2001:39).

21 § Avgift vid förnyad ansökan efter det att ett tillstånd för brukande av

anläggning har löpt ut och avgift för tillsyn av sådan verksamhet som

avses i dessa föreskrifter, debiteras med 400 kr/tim. (SJVFS 2001:39).

22 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket i det enskilda fallet

besluta att avgift enligt 18, 19 och 21 §§ ska nedsättas eller efterskänkas.

Övrigt

23 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 2001:39).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

------------------------

Denna författning3 träder i kraft den 14 februari 1995.

------------------------

Denna författning4 träder i kraft den 22 mars 2000.

------------------------

1. Denna författning5 träder i kraft den 1 maj 2001.

2. Beslut om ibruktagande av en anläggning för innesluten användning

av genetiskt modifierade djur med stöd av Statens jordbruksverks före-

skrifter (SJVFS 1995:33) om användning av genetiskt modifierade djur

gäller längst till den 1 september 2001.

------------------------

3SJVFS 1995:33.

4SJVFS 2000:17.

5SJVFS 2001:39.

SJVFS 2003:28

Saknr M 62

6

Denna författning6 träder i kraft den 19 maj 2003.

MATS PERSSON

Eva-Marie Stålhammar

(Djurmiljöenheten)

6

SJVFS 2003:28.

SJVFS 2003:28

Saknr M 62

7

Bilaga

Obligatoriska uppgifter som krävs för ansökan om tillstånd för

brukande av anläggning samt anmälan om verksamhet med inne-sluten

användning enligt 6 §

Allmänna uppgifter

1. Sökandes (företag, institution eller dylikt) namn, adress och telefon-

nummer.

2. Ansvarig/a persons/ers namn, adress och telefonnummer samt befatt-

ning.

3. Anläggningens adress, identifierade benämning och i förekommande fall

organisationsnummer.

Uppgifter om anläggningen

1. En beskrivning av anläggningen, med dess olika avdelningar och med

uppgifter om:

a) konstruktionsmaterial,

b) golvmaterial,

c) fönster och andra öppningar,

d) dörrar och eventuella slussar,

e) ventilation och eventuella filterutrustningar,

f) golvbrunnar,

g) eventuella sanerings- och tvättmöjligheter för personal, och

h) eventuella autoklaver.

2. En enkel ritning över anläggningen.

SJVFS 2003:28

Saknr M 62

8

Uppgifter om den inneslutna användningen

1. Syftet med den inneslutna användningen.

2. Verksamhetens beräknade omfattning samt de djurarter som kommer att

användas.

3. En beskrivning av intagning, förvaring/uppstallning och hantering av de

genetiskt modifierade djur ansökan avser samt en beskrivning av avfalls -

hanteringen.

4. En beskrivning och bedömning av de risker för människors hälsa och

miljön som kan vara förknippade med den inneslutna användningen. 5. En

redogörelse för behovet av skyddsåtgärder med anledning av ovan be-

skrivna risker, inklusive praktiska arbetsrutiner för att förhindra spridning

av de genetiskt modifierade djuren.

Uppgifter om de genetiskt modifierade djuren

1. Arter från vilka genetiskt material kommer att införas.

2. Metoder för införande av det genetiska materialet.

3. Hur det genetiskt modifierade djuret skiljer sig från mottagar-

djuret/föräldradjuren. (SJVFS 2001:39).