SJVFS 2003:33

Statens jordbruksverks föreskrifter om tuberkulinundersökning av nötkreatur, svin, får, getter och kameldjur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter om tuberkulinun-

dersökning av nötkreatur, svin, får, getter och kamel-

djur;

beslutade den 27 maj 2003

Statens

jordbruksverk

föreskriver1, med stöd av 1 § första stycket 1,

4 § 3 och 11 § förordningen (1998:134) om provtagning av djur, 4 och

15 §§ epizootiförordningen (1999:659), 1 § förordningen (1985:343) om

kontroll av husdjur m.m., samt efter samråd med Statens veterinärmedi-

cinska anstalt, följande.

SJVFS 2003:33

Saknr K 62

Utkom från trycket

den 2 juni 2003

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter ska, med undantag för vad som

anges i andra stycket, tillämpas då

1. nötkreatur, svin, får, getter och kameldjur undersöks för att kart-

lägga förekomst av, fastställa frihet från eller kontrollera tuberkulos enligt

lagen (1992:1683) om provtagning av djur m.m.

2. nötkreatur, svin, får, getter och kameldjur undersöks i kontroll-

syfte för att förebygga eller bekämpa tuberkulos enligt epizootilagen

(1999:657).

3. nötkreatur, svin, får och getter tuberkulinundersöks enligt Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:76) om organiserad hälsokon-

troll avseende tuberkulos hos kron- och dovhjortar i hägn samt enligt

Statens jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2003:34) om obligatorisk

hälsoövervakning avseende tuberkulos hos kron- och dovhjortar samt

andra djur i sambete med hjortar i hägn.

4. nötkreatur tuberkulinundersöks enligt Statens jordbruksverks fö-

reskrifter (SJVFS 1999:115) om seminverksamhet med nötkreatur.

Bestämmelser om tuberkulinundersökning av nötkreatur finns i bilaga

B till rådets direktiv 64/432/EEG ändrad genom kommissionens förord-

ning (EG) nr 1226/2002 av den 8 juli 2002 om ändring av bilaga B till

1

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni

1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder (EGT L 204, 21.7.1998,

s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG

(EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

SJVFS 2003:33

Saknr K 62

2

rådets direktiv 64/432/EEG2. Om en tuberkulinundersökning görs enligt

bilaga B ska 3 – 7 §§, 8 § tredje t.o.m. sista meningen, 10 §, 11 § sista

meningen samt 13 – 15 §§ i dessa föreskrifter komplettera kommissio-

nens förordning.

Bestämmelser om vid vilken tidpunkt en tuberkulinundersökning

enligt andra stycket ska ske finns i de föreskrifter som anges i första

stycket 3 och 4.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter avses med

aviärt

tuberkulin:

cellväggspreparation från Mycobacterium avium

subspecies avium,

bovint

tuberkulin:

cellväggspreparation från Mycobacterium bovis,

får:

får inklusive mufflonfår,

jämförande

tuberkulinundersökning:

intrakutan injektion med bovint

och aviärt tuberkulin,

kameldjur

kamel, dromedar, lamadjur, alpacka, vikunja och guanaco,

kliniska

hudförändringar: ödem, exsudation, nekros, rodnad eller

ömhet,

nötkreatur:

nötkreatur inklusive Bison bison och Bubalus bubalus,

reaktionstal:

skillnaden mellan uppmätt hudtjocklek före tuberkulinin-

jektion och hudtjockleken på samma ställe 72 timmar efter tuberkulinin-

jektion med en tillåten avvikelse om +/- fyra timmar. Reaktionstalet anges

i millimeter med 0,5 millimeters noggrannhet,

svin:

tamsvin, vildsvin och hängbuksvin, samt

tuberkulos:

tuberkulos av bovin eller human typ.

Allmänna bestämmelser

Veterinär

3 § De åtgärder som anges i 6-15 §§ eller en tuberkulinundersökning som

görs enligt bilaga B till rådets direktiv 64/432/EEG ändrad genom kom-

missionens förordning (EG) nr 1226/2002 ska utföras av en och samma

veterinär. Om det visar sig omöjligt får åtgärderna eller tuberkulinunder-

sökningen enligt bilaga B efter godkännande av Jordbruksverket utföras

av en annan veterinär.

Märkning

4 § Djur som ska tuberkulinundersökas ska vara märkta på ett sådant sätt

att de med säkerhet går att identifiera.

2

EGT nr L 179, 9.7.2002, s. 13, Celex 32002R1226.

SJVFS 2003:33

Saknr K 62

3

Tuberkulinundersökning

Tuberkulin m.m.

5 § Till en tuberkulinundersökning av nötkreatur får endast användas

tuberkulin som i varje enskilt fall godkänts av Statens veterinärmedicins-

ka anstalt eller något av de andra statliga institut och referenslaboratorier

som anges i punkt 4.2 i bilaga B till rådets direktiv 64/432/EEG ändrad

genom kommissionens förordning (EG) nr 1226/2002. Till en tuberkulin-

undersökning av svin, får, getter eller kameldjur får endast användas

tuberkulin som i varje enskilt fall godkänts av Statens veterinärmedicins-

ka anstalt alternativt tuberkulin som är godkänt för sådan användning av

en behörig myndighet i ett annat land inom det europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES).

Tuberkulin i obruten förpackning som förvaras svalt i enlighet med

förpackningens instruktioner får användas fram till angiven sista förbruk-

ningsdag. Tuberkulin i bruten förpackning får endast användas under

samma dag som förpackningen brutits.

6 § Nötkreatur, svin, får, getter och kameldjur ska testas genom jämfö-

rande tuberkulinundersökning. Undersökningen ska utföras på väl fixera-

de djur och i fullgod belysning. Den som äger eller på annat sätt ansvarar

för de djur som anges i denna bestämmelse ska tillhandahålla den hjälp

som behövs för att utföra undersökningen.

Om ett nötkreatur ska tuberkulinundersökas mer än en gång ska det gå

minst sextio dygn mellan undersökningarna. Vid upprepad undersökning

av andra djurslag som omfattas av föreskrifterna ska Jordbruksverket

tillfrågas om lämpligt intervall mellan undersökningarna.

Klippning och rakning av hudområde

7 § Före genomförandet av en tuberkulinundersökning ska ett cirka tio

gånger tjugo centimeter stort område klippas eller rakas vid injektionsstäl-

let, om testet sätts på samma sida av djuret. Om testet sätts på olika sidor

klipps eller rakas ett cirka tio gånger tio centimeter stort område vid varje

injektionsställe. Hudområdet ska vara oskadat och rengjort. Tvål, desin-

fektionsmedel eller andra kemikalier som eventuellt har använts vid en

rengöring får inte finnas kvar på hudområdet när en injektion sker.

Om ett hudområde skadas under klippningen eller rakningen ska ett

annat område väljas och därvid uppfylla de krav som anges i första styck-

et. Dessutom ska ytterkanten på det nya området vara belägen minst tio

centimeter från det skadade områdets ytterkant. En särskild notering om

att ett hudområde har skadats ska göras i Jordbruksverkets testprotokoll D

24.

Mätning av hudtjocklek

8 § Före en injektion av tuberkulin ska djurets hudtjocklek mätas. Detta

ska ske genom att ett hudveck i det klippta eller rakade hudområdet lyfts

SJVFS 2003:33

Saknr K 62

4

upp och mäts med en kutimeter. Kutimeterns käftar ska sluta tätt om hud-

vecket utan att pressas in i huden. Mätresultatet ska anges med 0,5 milli-

meters noggrannhet och noteras i Jordbruksverkets testprotokoll D 24.

Injektion av tuberkulin

9 § Injektion av tuberkulin på nötkreatur, får och getter ska göras mitt på

halsens ena sida. Det aviära tuberkulinet ska injiceras tio centimeter från

halsens överkant. Det bovina tuberkulinet ska injiceras på en punkt längs

en tänkt linje parallell med skulderbladet (Spina scapulae), minst tolv

centimeter nedanför det aviära tuberkulinet. Om djuret är litet kan det

aviära tuberkulinet i stället injiceras på halsens högra sida och det bovina

tuberkulinet på motsvarande punkt på halsens vänstra sida.

Injektion av tuberkulin på svin ska göras så att det aviära tuberkulinet

appliceras i huden vid den högra öronbasen vid örats baksida och det

bovina tuberkulinet på motvarande punkt vid det vänstra örat.

Injektion av tuberkulin på kameldjur ska göras så att det aviära tuber-

kulinet appliceras på bröstkorgens högra sida och det bovina tuberkulinet

på motsvarande punkt på bröstkorgens vänstra sida.

10 § Injektion av tuberkulin ska göras med en spruta som rymmer maxi-

malt en milliliter och som är graderad i minst 0,1 milliliter. Separata spru-

tor och kanyler ska användas för det bovina respektive det aviära tuberku-

linet. Det ska av sprutorna tydligt framgå vilket tuberkulin som avses.

11 § Den dos tuberkulin som ska injiceras ska innehålla minst 2000 in-

ternationella enheter (IE) bovint respektive aviärt tuberkulin och volymen

får inte överstiga 0,2 milliliter. Injektionen ska göras intrakutant mitt i det

klippta eller rakade området på den punkt där hudtjockleken mätts. Efter

injektionen ska en knappt ärtstor kvaddel ha uppstått vid platsen för injek-

tionen. Har en injektion inte utförts på ett korrekt sätt ska Jordbruksverket

besluta om ytterligare injicering kan göras.

Avläsning och bedömning m.m.

Avläsning

12 § Resultatet av tuberkulinundersökningen ska avläsas 72 timmar efter

det att tuberkulininjektionen utfördes med en tillåten avvikelse om +/-

fyra timmar. Avläsningen sker genom att

1. ett hudveck löpande genom injektionsstället lyfts upp och hudveck-

ets tjocklek på injektionsstället mäts enligt vad som anges i 8 §, och

2. huden granskas avseende förekomst av kliniska hudförändringar.

Bedömning

13 § En positiv reaktion föreligger om ett reaktionstal är större än två

millimeter (

> 2,0 mm) eller om det förekommer kliniska tecken i form av

SJVFS 2003:33

Saknr K 62

5

ödem, exudation, nekros, rodnad eller ömhet på det ställe som tuberkuli-

net injicerats.

Ett djur som har tuberkulinundersökts ska bedömas som en positiv

bovin reagent när en positiv reaktion erhållits på injektionsplatsen för

bovint tuberkulin och det bovina reaktionstalet är minst en millimeter

större än eller lika med (

≥1 mm) det aviära reaktionstalet.

Ett djur som har tuberkulinundersökts ska bedömas som en positiv

aviär reagent om en positiv reaktion erhållits på injektionsplatsen för det

aviära tuberkulinet och reaktionstalet för aviärt tuberkulin är större än det

bovina. Det föreligger i ett sådant fall inte misstanke om bovin tuberku-

los.

Åtgärder vid positiv bovin reagent

14 § Varje djur som vid avläsningen av testen bedöms vara en positiv

bovin reagent ska förses med en väl synlig märkning. Uppgift om märk-

ningen ska antecknas i Jordbruksverkets testprotokoll D 24. Bestämmel-

ser om vad en veterinär ska göra om denne misstänker att ett fall av epi-

zootisk sjukdom har inträffat finns i epizootilagen (1999:657).

Notering av resultat

15 § Resultatet av den avläsning och bedömning som gjorts enligt 12 och

13 §§ ska noteras i Jordbruksverkets testprotokoll D 24. Protokollet ska

snarast möjligt skickas in till Jordbruksverket med kopia till länsstyrelsen

och till den som äger eller på annat sätt ansvarar för de djur som har tu-

berkulinundersökts.

Tillsyn

16 § Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet över efterlevnaden av be-

stämmelserna i denna författning. I 11 § epizootilagen (1999:657) finns

ytterligare bestämmelser om länsstyrelsens tillsyn.

Bestämmelse om undantag

17 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag

från bestämmelserna i dessa föreskrifter. Detta gäller inte 4 och 5 §§.

--------------------

Denna författning träder i kraft den 16 juni 2003.

MATS PERSSON

Bodil Noll

(Smittskyddsenheten)