SJVFS 2004:50

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:67) om införsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2004:50

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:67) om införsel av embryon

och sperma från nötkreatur samt sperma från svin;

Saknr J 21:1

Utkom från trycket

den 29 juni 2004

beslutade den 28 juni 2004

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 § förordningen (1994:1830) om

införsel av levande djur m.m., ifråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2002:67) om

införsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin

dels att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,

dels att 3, 4, 16 och 17 §§ ska ha följande lydelse.

3 § Bestämmelser om

1. villkor för införsel av embryon och sperma från nötkreatur finns även i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om

fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer

av transmissibel spongiform encefalopati2,

2. avgifter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:19) om

avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830) om införsel av

levande djur m.m.,

3. anmälan till Tullverket vid införsel från ett annat land inom Europeiska unionen

finns i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett

annat land inom Europeiska unionen,

4. tillstånd för seminverksamhet med nötkreatur finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:41) om seminverksamhet med nötkreatur,

5. tillstånd för seminverksamhet med svin finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:112) om seminverksamhet med svin, och om

6. tillstånd för verksamhet med ägg och embryon finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:66) om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur,

hästdjur, svin, får och get.

4 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med

anläggning:

varje form av verksamhet eller byggnad där nötkreatur och svin hålls,

förvaras eller hanteras,

besättning: samtliga djur som hålls i en anläggning som en epidemiologisk enhet,

d.v.s. en enhet där djuren har sådan kontakt att de får anses ha samma hälsostatus,

embryo: ursprungsstadiet i utvecklingen av ett foster medan det fortfarande kan

överföras till ett annat mottagligt hondjur,

1

Jfr rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med

och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur (EGT L 194, 22.7.1988, s. 10, Celex 31988L0407), senast ändrat

genom kommissionens beslut 2004/101/EG (EUT L 030, 4.2.2004, s. 15, Celex 32004D0101).

2

EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, Celex 32001R0999.

SJVFS 2004:50

2

embryoproduktionsgrupp: en av avsändarlandet officiellt godkänd och registrerad

embryosamlingsgrupp som utför samling av ägg, mognad, befruktning och odling av

embryon in vitro,

embryosamlingsgrupp: en av avsändarlandet officiellt godkänd och registrerad

grupp som utför samling, behandling och förvaring av embryon,

galtstation: en av avsändarlandet officiellt godkänd och registrerad anläggning där

samling av svinsperma görs för att användas vid artificiell insemination, behandling,

distribution och förvaring,

IBR/IPV: infektiös bovin rhinotracheit/infektiös pustulär vulvovaginit (infektion

med bovint herpesvirus 1),

in

vitro:

förlopp som sker utanför ett djurs kropp,

leukos: enzootisk bovin leukos (EBL),

nötkreatur: domesticerade djur tillhörande släktet bos, bison (bison bison) och

vattenbuffel (bubalus bubalus),

spermalagringsstation: en officiellt godkänd och officiellt övervakad inrättning

som är belägen inom en medlemsstats eller ett tredje lands territorium i vilken

sperma lagras för att användas vid artificiell insemination,

strå: ett förseglat plaströr,

svin: domesticerade djur av familjen suidae,

sändning: embryon eller sperma som omfattas av ett och samma hälsointyg som

avses i 8 §, samt

tjurstation: en officiellt godkänd och officiellt övervakad inrättning som är

belägen inom en medlemsstats eller ett tredje lands territorium i vilken sperma

produceras för att användas vid artificiell insemination.

16 § Sperma som förs in ska

1. ha samlats och behandlats för artificiell insemination samt ha förvarats på en

tjurstation eller spermalagringsstation som är införd i en lista som har upprättats av

en behörig myndighet i avsändarlandet om tjurstationen eller spermalagringsstation

är belägen i ett land inom EU, Andorra, Färöarna eller Norge. Om tjurstationen eller

spermalagringsstationen är belägen i ett tredje land ska den vara införd i

kommissionens förteckning3 över godkända tjurstationer eller

spermalagringsstationer,

2. komma från tjurar som inte har visat några tecken på sjukdom den dag då

sperman samlas,

3. om den är fryst, ha förvarats under godkända betingelser under minst 30 dagar

före avsändandet,

4. komma från tjurar som har hållits på en tjurstation och som under en period

som sträcker sig från 30 dagar före samlingen till 30 dagar efter samlingen av

sperman, eller fram till dagen före avsändandet när det gäller färsk sperma, har varit

fria från mul- och klövsjuka, elakartad lungsjuka, mjältbrand, rabies, brucellos,

tuberkulos, leukos och IBR/IPV,

5. om den är färsk, komma från tjurar som har hållits på en tjurstation under en

sammanhängande period av minst 30 dagar närmast före samlingen av sperma,

3

Se kommissionens beslut 93/693/EG av den 14 december 1993 om upprättande av en förteckning över godkända tjurstationer

vid export till gemenskapen av sperma från nötkreatur från tredje land och om upphävande av beslut 91/642/EEG, 91/643/EEG

och 92/255/EEG (EGT L 320, 22.12.1993, s. 35, Celex 31993D0693) senast ändrad genom kommissionens beslut 2002/645/EG

av den 31 juli 2002 om ändring av beslut 93/693/EG om godkända tjurstationer vid export till gemenskapen av sperma från

nötkreatur från Slovakiska republiken (EGT L 211, 7.8.2002, s. 21, Celex 32002D0645).

SJVFS 2004:50

3

6. komma från tjurar som inte har genomfört naturlig betäckning under tiden de

hållits på tjurstationen, samt

7. transporteras från de godkända förvaringsställena i förseglade behållare, som

ska vara väl rengjorda och desinficerade eller steriliserade och som ska vara märkta

med ett nummer som överensstämmer med numret på det hälsointyg som åtföljer

sändningen.

17 § För sperma som förs in från ett land inom EU eller från Andorra, Färöarna eller

Norge ska, utöver vad som anges i 16 §, följande villkor vara uppfyllda;

1. Sperman ska komma från tjurar som inte har vaccinerats mot mul- och

klövsjuka under de 12 månaderna närmast före samlingen av sperman eller som har

vaccinerats mot mul- och klövsjuka under de 12 månaderna före samlingen av

sperman, dock inte under de 30 dagarna före samlingen. Om tjurarna har vaccinerats

måste fem procent av sperman från varje samling och i minst fem strån provtas vid

ett laboratorium som har godkänts av Jordbruksverket. Sperman måste ha genomgått

ett virusisoleringstest för mul- och klövsjuka med negativt resultat.

2. Sperman ska komma från tjurar som har hållits på en tjurstation som har varit

fri från mul- och klövsjuka i minst tre månader före samlingen av sperman och minst

30 dagar efter samlingen, eller till dagen före avsändandet när det gäller färsk

sperma, och som är belägen i mitten av ett område med en radie på 10 kilometer

inom vilket det sedan minst 30 dagar tillbaka inte förekommit något fall av mul- och

klövsjuka.

-------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft den 30 juni 2004.

Till och med den 31 december 2004 är dock handel med och import av sperma

som samlats, behandlats och lagrats i enlighet med de äldre föreskrifterna tillåten om

den åtföljs av ett sådant hälsointyg som gällde före ikraftträdandet av de nya

föreskrifterna. Från och med den 1 januari 2005 får handel med och import av

sperma som uppfyller kraven i de äldre föreskrifterna bara ske om den har samlats,

behandlats och lagrats före den 31 december 2004.

MATS PERSSON

Andrea Ljung

(Smittbekämpningsenheten)