SJVFS 2004:62

Statens jordbruksverks föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2004:62

Statens jordbruksverks föreskrifter om miljöhänsyn i

jordbruket vad avser växtnäring;

Utkom från trycket

den 3 december 2004

beslutade den 30 november 2004

Statens

jordbruksverk

föreskriver1, med stöd av 5, 6 och 8-11 §§ förordningen

(1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket, samt efter samråd med Naturvårdsverket,

följande.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Definitioner 1

§

Områden som tillhör känsliga områden

2 §

Områden som anses vara slättbygder

3 §

Lagring av stallgödsel

4-7 §§

Begränsningar av den mängd gödsel som får tillföras

8-21 §§

Begränsning av den mängd stallgödsel eller andra organiska

gödselmedel som får tillföras

8-9 §§

Ytterligare bestämmelser för jordbruksföretag med djur

10-12 §§

Anteckningsskyldighet när man tar emot eller för bort stallgödsel

eller andra organiska gödselmedel

13-14 §§

Vad gäller för stallgödselavtal mellan två jordbruksföretag?

15 §

Var stallgödsel och andra organiska gödselmedel får tillföras

16 §

Stallgödsel och andra organiska gödselmedel ska fördelas över

spridningsarealen

17 §

Vilken areal/mark får räknas in i spridningsarealen?

18-19 §§

Ytterligare bestämmelser för känsliga områden

20 §

Ytterligare bestämmelser om avloppsslam

21 §

Försiktighetsmått vid spridning av gödsel

Bestämmelser som gäller i hela landet

Ytterligare bestämmelser för känsliga områden

22-28 §§

22-23 §§

24-28 §§

Krav för att åkermark ska anses som höst– eller vinterbevuxen

Inledande bestämmelser

Godkända grödor och obearbetad åkermark

Tidpunkt för sådd, avbruten tillväxt och bearbetning

29-34 §§

29 §

30-31 §§

32-34 §§

Andra bestämmelser om stallgödsel och andra organiska

gödselmedel

35 §

Undantag

36 §

1

Jfr rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket, (EGT

L 375, 31.12.1991, s 1, Celex 31991L0676 ).

SJVFS 2004:62

2

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med följande begrepp:

Andra organiska gödselmedel: Organiska ämnen av biologiskt ursprung, dock ej

stallgödsel, som kan användas som gödselmedel.

Betesmark:

Mark som inte är lämplig att plöja men som kan

användas till bete.

Bruka ned:

Att gödselmedel blandas in med jord i ett skikt av

minst tio cm.

Djurenhet:

Begreppet djurenhet har samma betydelse som i

förordningen (1998:899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd.

Efterföljande vårsäsong:

Efterföljande vårsäsong börjar när förberedelser

kan starta inför vårbruket, dock tidigast den 1

januari.

Fasta gödselslag:

Stallgödsel och andra organiska gödselmedel som

är stapelbara till en höjd av minst 1 meter utan

stödvägg.

Flytgödsel:

Pumpbar stallgödsel med undantag av ren urin

eller urin med inblandning av annan vätska.

Fånggrödor:

Växtlighet som har sin huvudsakliga tillväxt

mellan två huvudgrödor och som odlas med syfte

att minska växtnäringsförluster efter huvudgrödans

skörd.

Kvävekällor:

Stallgödsel, andra organiska gödselmedel,

mineralgödsel, markleverans (nettomineraliser-

ing), deposition och kvävefixering.

Myllning:

Inblandning av gödsel i marken så att gödsel och

jord får god kontakt. Myllningen kan ske med

jordbearbetningsredskap, i vilket fall inblandning

av gödseln ska ske till ett djup om minst 5 cm,

eller med myllningsaggregat.

Nedbrukning:

Se bruka ned.

Obevuxen mark:

Skördad mark utan etablerad (sådd och

uppkommen) insådd, stubbearbetad mark, harvad

mark, plöjd mark samt mark som är sådd men där

grödan inte har kommit upp.

Operativ tillsynsmyndighet:

Myndighet som utövar tillsyn direkt gentemot den

som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd.

Fördelning av ansvar för den operativa tillsynen

framgår av förordningen (1998:900) om tillsyn

enligt miljöbalken.

Snötäckt mark:

Marken har ett snötäcke som är minst 5 cm tjockt

i genomsnitt.

Stallgödsel:

Husdjurens träck eller urin med eventuell

inblandning av foderrester, strömedel eller annan

vätska såsom spillvatten, disk- och tvättvatten,

SJVFS 2004:62

3

pressaft från ensilage eller eventuell nederbörd

uppsamlad på gödselplatta, rastgård och i

behållare.

Stallgödselavtal:

Ett avtal som ger en producent av stallgödsel rätt

att leverera stallgödsel till en mottagare där

gödseln sedan sprids.

Växande gröda:

En väl etablerad gröda avsedd för skörd, sådd i

normal tid och med normal utsädesmängd. Vid

höstspridning i växande gröda ska grödan vara

avsedd för övervintring. Grödan anses som

växande även om tillväxten tillfälligt har upphört

på grund av låg temperatur.

Åkermark:

Mark som är lämplig att plöja och som kan

användas till växtodling eller bete.

Områden som tillhör känsliga områden

2 § I 5 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket anges känsliga

områden enligt rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av

nitrater från jordbruket2.

I bilaga 1 till dessa föreskrifter har sammanställts vilka delar av Sverige som tillhör

känsliga områden.

I bilaga 2 till dessa föreskrifter anges närmare vilka kustområden som tillhör

känsliga områden enligt 5 § 1 förordningen om miljöhänsyn i jordbruket.

I bilaga 3 till dessa föreskrifter anges närmare vilka delar av Uppsala,

Södermanlands, Östergötlands, Västra Götalands, Örebro och Västmanlands län som

tillhör känsliga områden enligt 5 § 2 förordningen om miljöhänsyn i jordbruket.

Områden som anses vara slättbygder

3 § I förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket finns särskilda

bestämmelser för bl.a. vissa slättbygder.

I bilaga 4 till dessa föreskrifter anges vilka områden som ska anses som slättbygder

inom Värmlands, Örebro och Västmanlands län enligt 8 § förordningen (1998:915)

om miljöhänsyn i jordbruket.

Lagring av stallgödsel

4 § I 6 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket finns krav på minsta

lagringskapacitet för stallgödsel. Från dessa krav undantas jordbruksföretag med

högst två djurenheter i genomsnitt på årsbasis.

5 § I 7 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket finns krav på

utformning av lagringsutrymmen för stallgödsel, bestämmelser för påfyllning av

flytgödsel- och urinbehållare samt bestämmelser om täckning av flytgödsel- och

urinbehållare.

2 EGT L 375, 31.12.1991, s 1 (Celex 31991L0676).

SJVFS 2004:62

4

6 § Gödsellagring inne i stallbyggnad, exempelvis i ströbädd, får inräknas i utrymme

för lagring av stallgödseln.

7 § I utrymme för lagring av stallgödsel får mellanlagring direkt på mark utomhus

inte inräknas.

Begränsningar av den mängd gödsel som får tillföras

Begränsning av den mängd stallgödsel eller andra organiska gödselmedel som får

tillföras

8 § Stallgödsel eller andra organiska gödselmedel får under en femårsperiod inte

tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per hektar

spridningsareal och år, räknat som ett genomsnitt för företagets hela spridningsareal

per år under perioden. Femårsperioden utgörs av en löpande sammanhängande

period om fem kalenderår.

9 § Om stallgödsel förs bort från ett jordbruksföretag för spridning på ett annat

jordbruksföretag, för att villkoren i 8 § ska kunna uppfyllas, ska ett stallgödselavtal

enligt 15 § finnas.

Ytterligare bestämmelser för jordbruksföretag med djur

10 § Jordbruksföretag med högst tio djurenheter i genomsnitt på årsbasis omfattas

inte av 8 och 9 §§ vad gäller gödsel från de egna djuren.

Tillförsel av annan stallgödsel eller av andra organiska gödselmedel utöver den

gödsel som kommer från egna djur får dock inte ske i större mängd än vad som anges

i 8 §. Den spridningsareal som motsvarar de egna djuren ska först räknas bort.

Beräkning av spridningsarealen för de egna djuren ska utgå från en tillförsel som

högst får motsvara 22 kg totalfosfor per hektar och år. Fram till 1 januari 2013 får

dock beräkningen av spridningsarealen för de egna djuren ske utifrån bilaga 5, för de

djurslag som finns med i bilagan.

11 § Jordbruksföretag med i genomsnitt fler än tio djurenheter på årsbasis får fram

till den 1 januari 2013 använda sig av följande bestämmelser:

1. När det gäller djurslag som finns med i bilaga 5 får företaget hålla det antal

djur per hektar spridningsareal som framgår av bilagan, även om det innebär att

8 § inte kan följas.

2. Om gödsel från djurslag som finns med i bilaga 5 förs bort från företaget får

djurantalet ökas i motsvarande grad. För att antalet djur ska få ökas då

stallgödsel förs bort ska anteckningar enligt 14 § föras. Förs stallgödsel bort för

spridning på ett annat jordbruksföretag ska dessutom ett stallgödselavtal som

uppfyller kraven i 15 § finnas.

3. Tillförsel av annan stallgödsel eller av andra organiska gödselmedel på

företagets spridningsareal, utöver den gödsel som kommer från egna djur som

finns med i bilaga 5, får dock inte ske i större mängd än vad som anges i 8 §.

Den spridningsareal som krävs för de egna djuren enligt bilaga 5 ska först

räknas bort.

SJVFS 2004:62

5

12 § De särskilda bestämmelserna i 11 § gäller dock inte för jordbruksföretag med

fler än tio djurenheter som efter den 1 januari 2006 får ett tillstånd enligt 5 §

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller gör en

anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 21 § i samma förordning om den

förändring som ligger till grund för tillståndet eller anmälan medför att antalet

djurenheter utökas i jordbruksföretaget. Dessa jordbruk ska följa bestämmelserna i 8

§.

Anteckningsskyldighet när man tar emot eller för bort stallgödsel eller andra

organiska gödselmedel

13 § Jordbruksföretag som tar emot stallgödsel eller andra organiska gödselmedel

ska anteckna gödselslag, vilken mängd som tas emot, vilken mängd totalfosfor

gödseln motsvarar samt datum för mottagandet. För stallgödsel kan uppgifter om

vilka djurslag och vilket antal djur gödseln kommer ifrån ersätta uppgiften om

mängden totalfosfor. Anteckningarna ska sparas och finnas tillgängliga under minst

sex år.

14 § Jordbruksföretag som för att uppfylla kraven i 8 eller 11 § för bort stallgödsel

ska anteckna stallgödselmängden som levereras, vilket djurslag och vilket antal djur

gödseln kommer ifrån alternativt hur stor mängd totalfosfor gödseln innehåller samt

datum för leverans. Anteckningarna ska sparas och finnas tillgängliga under minst

sex år.

Jordbruksföretag med högst tio djurenheter i genomsnitt på årsbasis omfattas inte

av bestämmelserna i första stycket.

Vad gäller för stallgödselavtal mellan två jordbruksföretag?

15 § Vid upprättande av stallgödselavtal mellan två jordbruksföretag gäller följande:

1. Avtalet ska vara skriftligt och gälla i minst ett år.

2. Av avtalet ska framgå hur mycket gödsel som producenten av stallgödsel har

rätt att leverera till mottagaren under avtalets giltighetstid. I avtalet ska anges

vilka djurslag och vilket antal djur som gödsel får levereras ifrån alternativt hur

stor mängd totalfosfor gödseln motsvarar.

I fråga om avtal om spridning av gödsel som har ingåtts före den 1 januari 2006

behöver dock inte avtalet ange från vilka djurslag gödsel ska levereras. Detta gäller

under avtalets giltighetstid, dock längst till den 31 december 2010.

Var stallgödsel och andra organiska gödselmedel får tillföras

16 § Tillförsel av stallgödsel eller andra organiska gödselmedel i jordbruket får bara

ske på areal som kan anses som spridningsareal.

Ytterligare bestämmelser om spridning av stallgödsel finns i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:119) om hänsyn till natur- och kulturvärden

i jordbruket.

Stallgödsel och andra organiska gödselmedel ska fördelas över spridningsarealen

17 § Om ett jordbruksföretag tillför stallgödsel eller andra organiska gödselmedel ska

gödseln under en femårsperiod ha tillförts på hela spridningsarealen. Har företaget

SJVFS 2004:62

6

tillgång till en större spridningsareal än vad som krävs för att uppfylla

bestämmelserna i 8 § behöver stallgödsel eller andra organiska gödselmedel endast

tillföras på den minsta areal som krävs för att 8 § ska kunna uppfyllas.

Femårsperioden utgörs av en löpande sammanhängande period om fem kalenderår.

Djurhållande företag med högst tio djurenheter är undantagna från kraven att

tillföra gödseln på hela spridningsarealen när det gäller gödseln från de egna djuren.

På företag med fler än tio djurenheter i genomsnitt på årsbasis och som omfattas

av bestämmelserna i 11 §, ska under en femårsperiod gödsel från de egna djuren

istället tillföras på minst den spridningsareal som behövs för djuren enligt bilaga 5.

Femårsperioden utgörs av en löpande sammanhängande period om fem kalenderår.

Vilken areal/mark får räknas in i spridningsarealen?

18 § I spridningsarealen får följande mark räknas in:

1. Åkermark inom jordbruksföretaget som är tillgänglig för spridning av

stallgödsel eller andra organiska gödselmedel.

2. Betesmark om betesdjur finns på företaget. Endast den del av betesmarken som

motsvarar betets andel av djurens foderstat får räknas in i spridningsarealen.

Beräkningen ska ske på årsbasis.

19 § I spridningsarealen får inte räknas in åkermark där förbud mot spridning råder

eller mark där spridning är olämplig, t.ex. på grund av närhet till ytvatten eller

vattentäkt.

Ytterligare bestämmelser för känsliga områden

20 § Inom känsliga områden ska tillförseln av kväve via gödselmedel begränsas så

att den inte överstiger den mängd som för avsedd gröda kan anses vara nödvändig för

att utnyttja växtplatsens produktionsförmåga. Tillförseln ska dessutom avpassas

utifrån växtplatsens miljömässiga förutsättningar och de ekonomiska

förutsättningarna för kvävegödsling till den enskilda grödan.

Följande ska särskilt beaktas vid beräkning av kvävetillförseln via gödselmedel till

en enskild gröda:

1. Grödans beräknade kvävebehov och kvävetillförseln från samtliga kvävekällor.

2. Växtplatsens beskaffenhet det gäller mark, jordart och lutning.

3. Växtplatsens förhållanden vad gäller klimat, nederbörd och bevattning.

4. Markanvändning och jordbruksmetoder, inklusive växtföljd, på växtplatsen.

Ytterligare bestämmelser om avloppsslam

21 § Ytterligare bestämmelser om spridning av avloppsslam finns i

Naturvårdsverkets kungörelse med föreskrifter (SNFS 1994:2) om skydd för miljön,

särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket.

Försiktighetsmått vid spridning av gödsel

Bestämmelser som gäller i hela landet

22 § Stallgödsel och andra organiska gödselmedel som sprids under perioden den

1 december – den 28 februari ska brukas ned samma dag.

SJVFS 2004:62

7

23 § Mineralgödsel baserad på urea ska vid spridning på obevuxen mark myllas eller

brukas ned inom fyra timmar från spridningen.

Ytterligare bestämmelser för känsliga områden

24 § Inom känsliga områden får inte

1. gödselmedel spridas på vattenmättad eller översvämmad mark,

2. gödselmedel spridas på snötäckt mark,

3. gödselmedel spridas på frusen mark. Spridning på frusen mark får dock ske om

det inte strider mot någon annan bestämmelse i dessa föreskrifter och om

a. marken är tinad från ytan till ett sådant djup att man kan utföra en

myllning och att stallgödsel och andra organiska gödselmedel myllas

eller brukas ned åtminstone samma dag eller

b. marken är tinad från ytan till ett djup om minst 15 cm varvid ytlig

nattjäle inte räknas som frusen mark.

25 § Inom känsliga områden får inte heller

1. mineralgödselkväve spridas under tiden den 1 november – den 15 februari,

2. stallgödsel eller andra organiska gödselmedel spridas under tiden den 1

januari - den 15 februari.

26 § Inom Blekinge, Skåne, Hallands, Gotlands län samt på Öland och inom de

kustområden som anges i bilaga 2 får stallgödsel och andra organiska gödselmedel

under tiden den 1 augusti – den 30 november bara spridas i växande gröda eller före

höstsådd.

Fasta gödselslag, med undantag av fjäderfägödsel, får dock spridas på obevuxen

mark, utan krav på efterföljande höstsådd, under tiden

1. den 20 oktober – den 30 november i Blekinge, Skåne och Hallands län om

nedbrukning sker inom fyra timmar, och

2. den 10 oktober – den 30 november i Gotlands län samt på Öland och inom

kustområdena i bilaga 2 om nedbrukning sker samma dag.

27 § I Blekinge, Skåne och Hallands län ska stallgödsel som sprids på obevuxen

mark under perioden den 1 mars – 19 oktober myllas eller brukas ned inom fyra

timmar från spridningen. Stallgödsel som sprids på obevuxen mark i Blekinge, Skåne

och Hallands län under perioden den 20 oktober – 31 december och den 16 – 28

februari ska brukas ned inom fyra timmar.

28 § I Blekinge, Skåne och Hallands län ska spridning av flytgödsel i växande gröda

ske med någon av följande metoder:

1. bandspridningsteknik eller annan liknande teknik som innebär att gödseln

direkt placeras på marken under växttäcket,

2. myllningsaggregat eller annan liknande teknik som innebär att gödseln placeras

direkt i marken,

3. teknik som innebär att 1 del gödsel späds ut med minst ½ del vatten före

spridningen, eller

4. teknik som innebär att spridningen följs av bevattning med minst 10 millimeter

vatten. Bevattning ska påbörjas senast inom fyra timmar och vara avslutad

SJVFS 2004:62

8

inom tolv timmar efter det att spridningen inleddes. Om det regnar får

regnmängden räknas från kravet på minst 10 millimeter vatten.

Krav för att åkermark ska anses som höst- eller vinterbevuxen

Inledande bestämmelser

29

§

I 11

§ förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket finns

bestämmelser om att en viss andel av åkermarken i vissa områden ska vara höst–

eller vinterbevuxen.

Godkända grödor och obearbetad åkermark

30 § Godkända grödor för att åkermark ska anses som höst– eller vinterbevuxen är

1.

vall,

2.

höstoljeväxter,

3.

höstsäd,

4. sockerbetor, fodersocker– och foderbetor, morötter, rödbetor och andra

liknande rotväxter,

5. fleråriga frukt– och bärodlingar,

6.

energiskog,

och

7. fånggrödor.

Grödorna ska vara sådda med en för arten och syftet med odlingen normal

utsädesmängd.

31 § Även åkermark som är obearbetad efter spannmåls– och oljeväxtodling får

räknas som höst– eller vinterbevuxen, men bara om marken är obearbetad från

axgång i spannmålsodling respektive från blomning i oljeväxtodling.

Tidpunkt för sådd, avbruten tillväxt och bearbetning

32 § För att åkermark ska anses som höst– eller vinterbevuxen ska huvudgrödor och

sådana fånggrödor för vilka tillväxten kommer att avbrytas under efterföljande

vårsäsong sås

1. senast den 5 oktober i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar,

Gotlands och Västra Götalands län, och

2. senast den 15 oktober i Blekinge, Skåne och Hallands län.

33 § För att åkermark ska anses som höst– eller vinterbevuxen får tillväxten av vall,

fleråriga frukt– och bärodlingar, energiskog samt fånggrödor sådda före den

1 augusti avbrytas

1. tidigast den 10 oktober i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar,

Gotlands och Västra Götalands län, och

2. tidigast den 20 oktober i Blekinge, Skåne och Hallands län.

Obearbetad åkermark efter spannmåls– och oljeväxtodling får bearbetas eller

bekämpas kemiskt tidigast vid de tidpunkter som anges i första stycket.

34 § För att åkermark ska anses som höst– eller vinterbevuxen får

1. tillväxten av fånggrödor sådda den 1 augusti eller senare avbrytas tidigast

under efterföljande vårsäsong, och

SJVFS 2004:62

9

2. tillväxten av vallar och fånggrödor som innehåller mer än en fjärdedel

baljväxter med avseende på ytandelen av växttäcket avbrytas först under

efterföljande vårsäsong.

Andra bestämmelser om stallgödsel och andra organiska gödselmedel

35 § Bestämmelser som berör stallgödsel och andra organiska gödselmedel i syfte

att förhindra smittspridning finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter

som inte är avsedda att användas som livsmedel3 och i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1998:34) om hantering av djurkadaver och andra animaliska

biprodukter.

Undantag

36 § Om det finns särskilda skäl kan den operativa tillsynsmyndigheten medge

undantag från bestämmelserna i 8-15, 17, 20, 22-23 §§, 24 § punkterna 2-3 samt 25-

28 §§. I förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket finns bestämmelser

om möjlighet för länsstyrelsen att ge undantag från Jordbruksverkets föreskrifter.

-------------------------

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2006, då verkets föreskrifter

(SJVFS 1999:79) om miljöhänsyn i jordbruket upphör att gälla.

2. Författningen ska dock inte tillämpas vad gäller 8, 10, 11 och 17 §§ på

spridningsareal som jordbruk enligt skriftligt avtal i 2 § andra stycket i den

gamla författningen har förbundit sig att upplåta till spridning av stallgödsel

från ett annat jordbruk. Avtalet måste vara ingått före den 1 januari 2006. För

denna spridningsareal ska 8, 10, 11 och 17 §§ i den nya författningen börja

tillämpas när avtalet upphör att gälla, dock senast den 1 januari 2011.

3. I den femårsperiod som anges i 8 och 17 §§ ska inte tid räknas in som föregick

ikraftträdandet av denna författning.

MATS PERSSON

Magnus Franzén

(Växtnäringsenheten)

3 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, Celex 32003R1774

SJVFS 2004:62

10

Bilaga 1

Känsliga områden

Av 5 § förordningen ( 1998:915 ) om miljöhänsyn i jordbruket framgår att

Stockholms, Blekinge, Skåne, Hallands och Gotlands län samt Öland ingår i

känsliga områden. Därutöver ingår följande områden i känsliga områden:

Län Kommun

Församling

Uppsala

Håbo

Alla

Uppsala

Uppsala

domkyrkoförsamling

Helga

Trefaldighet

Gamla

Uppsala

Vaksala

Danmark

Funbo

Hagby

Ramsta

Balingsta

Västeråker

Dalby

Uppsala–Näs

Läby

Vänge

Åland

Skogs–Tibble

Järlåsa

Jumkil

Börje

Åkerby

Bälinge

Skuttunge

Ärentuna

Björklinge

Gottsunda

Knivsta

Alla

Enköping

Alla

Södermanland Vingåker

Alla

Nyköping

Lunda

Tuna

Tunaberg

Bergshammar

Nyköpings S:t Nicolai

Nyköpings Alla Helgona

församling med Svärta

Tystbergabygden

Trosa

Alla

Oxelösund

Alla

Katrineholm

Julita

SJVFS 2004:62

11

Eskilstuna

Alla

Strängnäs

Alla

Östergötland Ödeshög Svanhals

Västra

Tollstad

Heda

Rök

Norrköping

Norrköpings S:t Olai

Norrköpings

Hedvig

Norrköpings

Matteus

Norrköpings Östra Eneby

Norrköpings

Borg

Norrköpings S:t Johannes

Styrstad

Tingstad

Kullerstad

Skärkind

Kimstad

Kvillinge

Krokek

Kvarsebo

Östra

Stenby

Konungsund

Dagsberg

Furingstad

Tåby

Kuddby

Å

Östra

Ny

Östra

Husby

Häradshammar

Jonsberg

Rönö

Vrinnevi

Svärtinge

Söderköping

Alla

Motala

Motala

Kristberga

Brunneby

Klockrike

Älvestad

Fornåsa

Lönsås

Ekebyborna

Ask

Varv och Styra

Västra

Stenby

Fivelstad

Vadstena

Alla

Mjölby

Högby

SJVFS 2004:62

12

Skänninge

Bjälbo

Allhelgona

Järstad

Normlösa

Vallerstad

Skeppsås

Appuna

Hogstad

Väderstad

Kumla

Viby

Veta

Herrberga

Valdemarsvik

Alla

Linköping

Linköpings

domkyrkoförsamling

Linköpings

S:t

Lars

Landeryd

Slaka

Kärna

Kaga

Ledberg

Sjögestad

Västerlösa

Björkeberg

Rappestad

Vikingstad

Vreta

Kloster

Flistad

Ljung

Östra

Harg

Rystad

Törnevalla

Östra

Skrukeby

Lillkyrka

Gistad

Örtomta

Askeby

Bankekind

Vårdsberg

Linköpings

Berga

Linköpings

Johannelund

Linköpings

Skäggetorp

Linköpings

Ryd

Kalmar Torsås Torsås

Söderåkra

Kalmar

Alla

Nybro

S:t

Sigfrid

SJVFS 2004:62

13

Mönsterås

Alla

Oskarshamn

Oskarshamn

Döderhult

Misterhult

Västervik

Hjorted

Västrum

Gladhammar

Hallingeberg

Törnsfall

Gamleby

Odensvi

Lofta

Loftahammar

Överum

Ukna

Västra

Ed

Västervik

Västra Götaland

Härryda

Landvetter

Råda

Partille

Alla

Öckerö

Öckerö

Stenungsund

Alla

Tjörn

Alla

Orust

Alla

Sotenäs

Alla

Munkedal

Alla

Tanum

Tanum

Lur

Kville

Fjällbacka

Bottna

Svenneby

Färgelanda

Alla

Ale

Alla

Grästorp

Alla

Essunga

Alla

Mellerud

Alla

Lilla

Edet

Alla

Vara

Alla

Götene

Alla

Töreboda

Töreboda

Fredsberg

Bäck

Fägre

Göteborg

Alla

Mölndal

Alla

Kungälv

Alla

Lysekil

Alla

Uddevalla

Alla

SJVFS 2004:62

14

Strömstad

Alla

Vänersborg

Alla

Trollhättan

Alla

Mariestad

Alla

Lidköping

Alla

Skara

Alla

Skövde

Alla

Tidaholm

Valstad

Dimbo-Ottravad

Varv

Acklinga

Hömb

Kungslena

Fröjered

Tidaholm

Baltak

Falköping

Falköping

Friggeåker

Hällerstad-Trävattna

Floby

Sörby

Gökhem

Ullene

Vilske-Kleva

Marka

Göteve

Luttra

Karleby

Åsle

Tiarp

Mularp

Slöta

Skörstorp

Högstena

Dala

Borgunda

Stenstorp

Brunnhem

Segerstad

Södra

Kyrketorp

Valtorp

Håkantorp

Torbjörntorp

Gudhem

Östra

Tunhem

Ugglum

Bjurum

Boddetorp

Örebro Lekeberg

Hidinge

SJVFS 2004:62

15

Knista

Kräcklinge

Hackvad

Edsberg

Hallsberg

Hallsberg

Viby

Sköllersta

Örebro

Alla

Kumla

Alla

Västmanland Kungsör

Alla

Hallstahammar

Alla

Västerås

Alla

Köping

Köping

Himmeta–Bro

Kolsva

Odensvi

Munktorp

Arboga

Alla

SJVFS 2004:62

16

Bilaga 2

Kustområden som hör till känsliga områden enligt 5 § 1 förordningen om

miljöhänsyn i jordbruket

Län Kommun

Församling

Stockholm Vallentuna

Vada

Össeby–Garn

Angarn

Österåker

Alla

Värmdö

Alla

Huddinge

Alla

Botkyrka

Grödinge

Tumba

Haninge

Alla

Tyresö

Alla

Täby

Alla

Danderyd

Alla

Stockholms

stad

Alla

Södertälje

Södertälje–Tveta

Östertälje

Överjärna

Ytterjärna

Hölö

Mörkö

Västertälje

Nacka

Alla

Sundbyberg

Alla

Solna

Alla

Lidingö

Alla

Vaxholm

Alla

Norrtälje

Norrtälje–Malsta

Björkö–Arholma

Väddö

Singö

Häverö

Edebo

Ununge

Skederid

Husby–Sjuhundra

Lohärad

Estuna

Söderby–Karl

Roslags–Bro

Vätö

Rådmansö

Frötuna

Blidö

SJVFS 2004:62

17

Länna

Riala

Nynäshamn

Alla

Södermanland Nyköping

Lunda

Tuna

Tunaberg

Bergshammar

Nyköpings

S:t

Nicolai

Nyköpings

Alla

Helgona

församling med

Svärta

Tystbergabygden

Trosa

Alla

Oxelösund

Alla

Östergötland Norrköping Kvarsebo

Krokek

Kvillinge

Norrköpings

Östra

Eneby

Norrköpings

Hedvig

Styrstad

Dagsberg

Östra

Stenby

Konungsund

Furingstad

Tåby

Kuddby

Östra

Husby

Häradshammar

Jonsberg

Rönö

Östra

Ny

Å

Svärtinge

Söderköping

Skönberga

S:t

Anna

Valdemarsvik

Alla

Kalmar Torsås Torsås

Söderåkra

Kalmar

Alla

Nybro

S:t

Sigfrid

Mönsterås

Alla

Oskarshamn

Oskarshamn

Döderhult

Misterhult

Västervik

Hjorted

SJVFS 2004:62

18

Västrum

Gladhammar

Hallingeberg

Törnsfall

Gamleby

Odensvi

Lofta

Loftahammar

Överum

Ukna

Västra

Ed

Västervik

Västra Götaland

Härryda

Landvetter

Råda

Partille

Alla

Öckerö

Öckerö

Stenungsund

Alla

Tjörn

Alla

Orust

Alla

Sotenäs

Alla

Munkedal

Alla

Tanum

Tanum

Lur

Kville

Fjällbacka

Bottna

Svenneby

Göteborg

Alla

Mölndal

Alla

Kungälv

Alla

Lysekil

Alla

Uddevalla

Alla

Strömstad

Alla

SJVFS 2004:62

19

Bilaga 3

Känsliga områden enligt 5 § 2 förordningen om miljöhänsyn i jordbruket

Vilka delar av Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Västra Götalands,

Örebro och Västmanlands län som tillhör känsliga områden enligt 5 § 2

förordningen om miljöhänsyn i jordbruket.

Län Kommun

Församling

Uppsala Håbo Alla

Uppsala

Uppsala

domkyrkoförsamling

Helga

Trefaldighet

Gamla

Uppsala

Vaksala

Danmark

Funbo

Hagby

Ramsta

Balingsta

Västeråker

Dalby

Uppsala–Näs

Läby

Vänge

Åland

Skogs–Tibble

Järlåsa

Jumkil

Börje

Åkerby

Bälinge

Skuttunge

Ärentuna

Björklinge

Gottsunda

Knivsta

Alla

Enköping

Alla

Södermanland Vingåker

Alla

Katrineholm

Julita

Eskilstuna

Alla

Strängnäs

Alla

Östergötland Ödeshög

Svanhals

Västra

Tollstad

Heda

Rök

Motala

Motala

Kristberga

SJVFS 2004:62

20

Brunneby

Klockrike

Älvestad

Fornåsa

Lönsås

Ekebyborna

Ask

Varv och Styra

Västra

Stenby

Fivelstad

Vadstena

Alla

Mjölby

Högby

Skänninge

Bjälbo

Allhelgona

Järstad

Normlösa

Vallerstad

Skeppsås

Appuna

Hogstad

Väderstad

Kumla

Viby

Veta

Herrberga

Linköping

Linköpings

domkyrkoförsamling

Linköpings

S:t

Lars

Landeryd

Slaka

Kärna

Kaga

Ledberg

Sjögestad

Västerlösa

Björkeberg

Rappestad

Vikingstad

Vreta

Kloster

Flistad

Ljung

Östra

Harg

Rystad

Törnevalla

Östra

Skrukeby

Lillkyrka

Gistad

Örtomta

SJVFS 2004:62

21

Askeby

Bankekind

Vårdsberg

Linköpings

Berga

Linköpings

Johannelund

Linköpings

Skäggetorp

Linköpings

Ryd

Norrköping

Norrköpings S:t Olai

Norrköpings

Matteus

Norrköpings

Borg

Norrköpings

S:t

Johannes

Tingstad

Kullerstad

Skärkind

Kimstad

Vrinnevi

Söderköping

S:t

Laurentii

Drothem

Västra

Husby

Gårdeby

Östra

Ryd

Västra Götaland

Färgelanda

Alla

Ale

Alla

Grästorp

Alla

Essunga

Alla

Mellerud

Alla

Lilla

Edet

Alla

Vara

Alla

Götene

Alla

Töreboda

Töreboda

Fredsberg

Bäck

Fägre

Vänersborg

Alla

Trollhättan

Alla

Mariestad

Alla

Lidköping

Alla

Skara

Alla

Skövde

Alla

Tidaholm

Valstad

Dimbo-Ottravad

Varv

Acklinga

Hömb

Kungslena

Fröjered

SJVFS 2004:62

22

Tidaholm

Baltak

Falköping

Falköping

Friggeåker

Hällerstad-Trävattna

Floby

Sörby

Gökhem

Ullene

Vilske-Kleva

Marka

Göteve

Luttra

Karleby

Åsle

Tiarp

Mularp

Slöta

Skörstorp

Högstena

Dala

Borgunda

Stenstorp

Brunnhem

Segerstad

Södra

Kyrketorp

Valtorp

Håkantorp

Torbjörntorp

Gudhem

Östra

Tunhem

Ugglum

Bjurum

Boddetorp

Örebro Lekeberg

Hidinge

Knista

Kräcklinge

Hackvad

Edsberg

Hallsberg

Hallsberg

Viby

Sköllersta

Örebro

Alla

Kumla

Alla

Västmanland Kungsör

Alla

Hallstahammar

Alla

Västerås

Alla

Köping

Köping

Himmeta–Bro

SJVFS 2004:62

23

Kolsva

Odensvi

Munktorp

Arboga

Alla

SJVFS 2004:62

24

Bilaga 4

Områden som är att anse som slättbygder i Värmlands, Örebro och

Västmanlands län enligt 8 § förordningen ( 1998:915 ) om miljöhänsyn i

jordbruket

Län Kommun

Församling

Värmland Forshaga Forshaga

Nedre

Ullerud

Grums

Borgvik

Ed

Grums

Hammarö

Hammarö

Karlstad

Alster

Grava

Karlstads

domkyrko-

församling

Nor

Norrstrand

Nyed

Segerstad

Väse

Västerstrand

Östra

Fågelvik

Kil

Frykerud

Stora

Kil

Kristinehamn

Alla

Säffle

Botilsäter

Bro

Eskilsäter

Gillberga

Kila

Millesvik

Ny–Huggenäs

Säffle

Tveta

Ölserud

Örebro Hallsberg

Hallsberg

Sköllersta

Viby

Kumla

Alla

Lekeberg

Edsberg

Hackvad

Hidinge

Knista

Kräcklinge

Lindesberg

Fellingsbro

Näsby

SJVFS 2004:62

25

Örebro

Adolfsberg

Almby

Asker

Axberg

Glanshammar

Gällersta

Längbro

Mikael

Mosjö

Örebro

Nikolai

Norrbyås

Örebro Olaus Petri

Stora

Mellösa

Tysslinge

Täby

Västmanland Arboga

Alla

Hallstahammar

Alla

Heby

Alla

Kungsör

Alla

Köping

Himmeta–Bro

Kolsva

Köping

Munktorp

Odensvi

Sala

Alla

Västerås

Alla

SJVFS 2004:62

26

Bilaga 5

Högsta antalet djur som får hållas per hektar tillgänglig spridningsareal för

olika djurslag

Djurslag

Djur/hektar

Kor för mjölkproduktion (även sinkor och utslagskor)

1,6

Kor huvudsakligen för uppfödning av kalvar (amkor och dikor)

2,3

Kvigor, tjurar och stutar 1 år och däröver

4,6

Kalvar under 1 år

5,8

Får och getter

15

Suggor i produktion

2,2

Slaktsvin

10,5

Värphöns

100

Värphöns i bur (tillsats av fytas i fodret)

165

Värphöns i frigående (tillsats av fytas i fodret)

150

Unghöns

250

Unghöns (tillsats av fytas i fodret)

365

Slaktkycklingar

470

Kalkoner, ankor och gäss

140

Hästar

3

Minkar, avelshonor

50