SJVFS 2004:91

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2004:91

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av

anläggningar med värphöns;

Utkom från trycket

den 17 januari 2005

Omtryck

beslutade den 13 januari 2005

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 8 och 12 §§ förordningen

(1998:134) om provtagning på djur , m.m. och 4 § epizootiförordningen (1999:659)

samt 3 § zoonosförordningen (1999:660), i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns

att 1, 3 och 5 §§ ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

1 § I dessa föreskrifter förstås med

djurhållare: ansvarig fysisk eller juridisk person på en produktionsplats,

produktionsplats: anläggning med värphöns,

värphöns: höns av arten Gallus gallus som är värpmogna och som hålls för

produktion av ägg som inte är avsedda för kläckning. (SJVFS 2004:91)

2 § Dessa föreskrifter omfattar inte

1. produktionsplatser med en maximal kapacitet som är mindre än 350

värphöns, eller

2. produktionsplatser för inhysning av avelsvärphöns.

3 § En djurhållare på en produktionsplats med en maximal kapacitet som är större än

350 värphöns ska till Statens jordbruksverk på blankett E 3.8 anmäla följande

uppgifter om produktionsplatsen:

1. adress och fastighetsbeteckning,

2. djurhållarens namn, adress och person- eller organisationsnummer,

3. ägarens namn, adress och person- eller organisationsnummer,

4. geografiskt läge,

5. maximal kapacitet,

6. produktionsmetod, samt

7. antalet hus och avdelningar.

Anmälan ska ha kommit in till Statens jordbruksverk senast den 30 april 2003.

För produktionsplatser som kommer att tas i bruk efter detta datum ska anmälan

kommit in innan de tas i bruk. (SJVFS 2004:91)

1 Jfr rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av

värphöns (EGT L 203, 3.8.1999, s. 53, Celex 31999L0074) samt kommissionens direktiv 2002/4/EG

av den 30 januari 2002 om registrering av anläggningar som håller värphöns och som omfattas av

rådets direktiv 1999/74/EG (EGT L 30, 31.1.2002, s. 44, Celex 32002L0004).

SJVFS 2004:91

2

4 § Förändringar på en produktionsplats som medför att sådana uppgifter som

anmälts enligt 3 § inte längre är riktiga eller fullständiga ska senast en månad efter

förändringen anmälas av djurhållaren till Statens jordbruksverk.

5 § En djurhållare som anmält uppgifter om en produktionsplats enligt 3 § ska betala

en avgift till Jordbruksverket på 3000 kronor.

En djurhållare som anmält förändringar på en produktionsplats enligt 4 § ska

betala en avgift på 500 kronor.

Vid anmälan om att verksamheten med värphöns upphört på produktionsplatsen

eller anmälan om att den maximala kapaciteten minskat till under 350 värphöns samt

ändringar av djurhållarens eller ägarens adress ska ingen avgift betalas.

Djurhållaren

faktureras

avgifterna i efterskott. (SJVFS 2004:91)

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2005

CHRISTINA HUHTASAARI

Peter

Svensson

(Registerutvecklingsenheten)