SJVFS 2005:15

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:8) om utförsel av får och getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2005:15

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:8) om utförsel av får och

getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU)

och till Norge;

Saknr J 137

Utkom från trycket

den 29 mars 2005

Omtryck

beslutade den 23 mars 2005

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 och 10 §§ förordningen

(1994:542) om utförsel av levande djur m.m. i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

1995:8) om utförsel av får och getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU)

och till Norge2

dels att 5 § och bilaga 2 till föreskrifterna ska upphöra att gälla,

dels

att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,

dels att 1, 3, 4, 5 a och 6 §§ samt rubrikerna närmast före 3, 4, 5 a och 6 §§ ska ha

följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska föras in sex nya paragrafer, 1 a, 4 a, 4 b och 9-11

§§ samt åtta nya rubriker, närmast före 1a, 2-4, 5 a, 9 och 10 §§, av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Allmänna bestämmelser

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om villkor från djurhälsosynpunkt

som ska vara uppfyllda vid utförsel från Sverige av får eller getter till ett land inom

Europeiska unionen (EU) eller Norge.

Ytterligare bestämmelser om utförsel av får eller getter finns i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om

fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer

av transmissibel spongiform encefalopati3. Bestämmelser om djurskydd finns i

djurskyddslagen (1988:534) och med stöd av lagen meddelade bestämmelser.

(SJVFS 2005:15).

Definitioner

1 a § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med

1

Jfr rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapen

(EGT L 046, 19.2.1991, s. 19, Celex 31991L0068), senast ändrat genom kommissionens beslut 2004/554/EG av den 9 juli 2004

om ändring av bilaga E till rådets direktiv 91/68/EEG och bilaga I till kommissionens beslut 79/542/EEG avseende uppdatering

av förlagorna till djurhälsointyg för får och getter (EGT L 248, 9.7.2004, s. 1, Celex 32004D0554, rådets direktiv 2003/50/EG

av den 11 juni 2003 om ändring av direktiv 91/68/EEG vad gäller skärpta kontroller av förflyttningar av får och getter (EGT L

169, 8.7.2003, s. 51, Celex 32003L0050), Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 69/98 av den 17 juli 1998 om ändring av

bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet (EGT nr L 158, 24.6.1999, s. 1, Celex 21999D0624(01).

2 Författningen senast omtryckt SJVFS 2002:11.

3

Jfr EGT nr L 147, 31.5.2001, s. 1, Celex 32001R0999.

SJVFS 2005:15

2

anläggning: varje lokal eller inrättning där får eller getter brukar hållas eller

födas upp, oavsett ändamålet med verksamheten,

anmälningspliktiga sjukdomar: de sjukdomar som räknas upp i avsnitt I i bilaga

B till rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för

handeln med får och getter inom gemenskapen4,

behörig myndighet: den centrala myndigheten i en medlemsstat med behörighet

att utföra veterinärkontroller eller avelstekniska kontroller eller varje myndighet till

vilken denna behörighet har delegerats. I Sverige är Jordbruksverket behörig

myndighet,

brucellosfri får- eller getanläggning: en får- eller getanläggning som uppfyller

villkoren i kapitel 2 i bilaga A till rådets direktiv 91/68/EEG,

får eller getter för slakt: får eller getter som är avsedda att överföras antingen

direkt till ett slakteri eller via en godkänd uppsamlingsplats till ett slakteri för att

slaktas,

får eller getter för avel: får eller getter som i avels- eller produktionssyfte är

avsedda att transporteras till destinationsorten, antingen direkt eller via en godkänd

uppsamlingsplats,

får eller getter för gödning: får eller getter, som i syfte att gödas för att slaktas

senare, är avsedda att transporteras till destinationsorten, antingen direkt eller via en

godkänd uppsamlingsplats,

godkänd uppsamlingsplats: den installation där får eller getter som kommer från

olika anläggningar samlas för att utgöra partier av djur som är avsedda för handel

mellan länder inom EU eller mellan dessa länder och Norge och som är godkänd av

den behöriga myndigheten,

handel: handel mellan länder inom EU eller mellan dessa länder och Norge enligt

innebörden i artikel 9.2 i EG-fördraget,

handlare: en fysisk eller juridisk person som köper och säljer djur, direkt eller via

mellanhand, i kommersiellt syfte och senast 29 dagar efter inköpet säljer djuren eller

omplacerar dem från den första installationen till andra installationer eller till ett

slakteri som inte tillhör honom,

handlarens godkända installation: en installation som drivs av en handlare och

som är godkänd av den behöriga myndigheten, och där får eller getter som kommer

från olika anläggningar samlas för att utgöra partier av djur som är avsedda för

handel mellan länder inom EU eller mellan dessa länder och Norge,

installation: lokal, fastighet, fastighetsområde eller anläggning,

officiell veterinär: en veterinär som förordnats av den behöriga myndigheten,

officiellt brucellosfri får- eller getanläggning: en får- eller getanläggning som

uppfyller villkoren i avsnitt I kapitel 1 i bilaga A till rådets direktiv 91/68/EEG,

transportör: en fysisk eller juridisk person som avses i artikel 5 i rådets direktiv

91/628/EEG av den 19 november 1991 om skydd av djur vid transport, och ändring

av direktiv 90/425/EEG och 91/496/EEG5,

uppsamlingsplats: uppsamlingscentraler och marknader, där får och getter från

olika anläggningar, under överinseende av den officielle veterinären, samlas för att

utgöra partier av djur som ska förflyttas inom landet, samt

ursprungsanläggning: en anläggning där fåren och getterna har hållits

kontinuerligt i enlighet med bestämmelserna i rådets direktiv 91/68/EEG och där det

4

Jfr EGT L 046, 19.2.1991, s. 19, Celex 31991L0068.

5

Jfr EGT L 340, 11.12.1991, s. 17, Celex 31991L0628.

SJVFS 2005:15

3

finns register som kan granskas av den behöriga myndigheten och som visar att

djuren har hållits där. (SJVFS 2005:15).

Registrering

2 § Exportören ska vara registrerad hos Statens jordbruksverk. Ansökan om

registrering ska ske på fastställd blankett6 och vara Jordbruksverket tillhanda senast

30 dagar före första beräknade exporttillfället.

Registreringen gäller under ett år.

Handlingar som ska åtfölja får eller getter

Hälsointyg som ska åtfölja får eller getter som förs ut till ett land inom EU eller

Norge

3 § Får eller getter ska vid utförsel åtföljas av ett hälsointyg som överensstämmer

med någon av modellerna I, II eller III i bilaga E till direktiv 91/68/EEG, beroende

på vilken som är lämpligast, och som är gällande vid tidpunkten för utförseln.

Följande krav gäller för hälsointyget.

1. Intyget ska bestå av ett enda blad – eller om mer än en sida behövs, ska dessa

ordnas så att varje sidpar eller grupp av sidor bildar en odelbar helhet – och ha ett

löpnummer. Intyget ska utfärdas på svenska och minst ett av destinationslandets

officiella språk samma dag som hälsokontrollen sker. Det ska vara giltigt tio dagar

räknat från dagen för hälsokontrollen.

2. Hälsokontroller för utfärdande av hälsointyg, inbegripet tilläggsgarantier, för

ett djurparti får utföras på ursprungsanläggningen eller på en godkänd

uppsamlingsplats eller, i fråga om djur för slakt, på en handlares godkända

installation. Intyget ska utfärdas av den officiella veterinären och föregås av de

inspektioner, besök och kontroller som föreskrivs i direktiv 91/68/EEG.

3. Den officiella veterinär som är ansvarig för uppsamlingsplatsen ska utföra alla

nödvändiga kontroller av djuren vid ankomsten.

4. För får eller getter för gödning och avel som skickas iväg till ett land inom EU

eller Norge från en godkänd uppsamlingsplats i Sverige, får hälsointyget utfärdas

enbart på grundval av de kontroller som föreskrivs i punkten 3 och på grundval av ett

officiellt dokument med de nödvändiga uppgifter som fyllts i av den officiella

veterinär som är ansvarig för ursprungsanläggningen.

5. För får eller getter för slakt som sänds till ett land inom EU eller Norge från en

godkänd uppsamlingsplats eller från en handlares godkända installation i Sverige får

hälsointyget endast utfärdas på grundval av sådana kontroller som föreskrivs i

punkten 3 och av ett officiellt dokument som innehåller nödvändiga uppgifter och

som fyllts i av den officiella veterinär som är ansvarig för ursprungsanläggningen

eller den uppsamlingsplats som avses i 9 § 3 a.

6. För får eller getter för slakt som har förts in från ett annat EU-land eller Norge

och som passerar genom en godkänd uppsamlingsplats i Sverige enligt artikel 4 c.3 b

ii) i rådets direktiv 91/68/EEG ska den officiella veterinär som är ansvarig för den

godkända uppsamlingsplatsen förse behörig myndighet i djurens bestämmelseland

med en attestering genom att utfärda ett andra hälsointyg som överensstämmer med

modell I i bilaga E i vilket han ska fylla i de begärda uppgifterna från det

6 Blankett rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

SJVFS 2005:15

4

ursprungliga intyget/de ursprungliga intygen, och till vilket han ska bifoga en

bestyrkt kopia av detta intyg. I så fall får intygens kombinerade giltighetstid inte

överskrida den giltighetstid som anges i punkten 1 i denna paragraf.

Med undantag för vad som anges i första stycket kan hälsointygen utformas i

enlighet med relevant förlaga till intyg som avses i kommissionens förordning (EG)

nr 599/2004 av den 30 mars 2004 om antagande av en harmoniserad förlaga för intyg

och inspektionsprotokoll för handel inom gemenskapen med djur och produkter av

animaliskt ursprung7. (SJVFS 2005:15).

Villkor avseende djurhälsa

Djurhälsovillkor som ska vara uppfyllda för får eller getter som förs ut till ett land

inom EU eller Norge

4 § Får eller getter som förs ut ska, med undantag för vad som anges i 9 §,

1. vara identifierade och registrerade i enlighet med Statens jordbrukverks

föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och registrering av djur,

2. inspekteras av en officiell veterinär senast 24 timmar innan djuren lastas, och

då inte visa några kliniska tecken på sjukdom,

3. inte komma från en anläggning som omfattas av ett förbud av djurhälsoskäl,

eller ha varit i kontakt med djur från en sådan anläggning. Efter slakt och/eller

bortskaffande av det sista djuret som hade eller misstänktes ha en av följande

sjukdomar ska ett sådant förbud gälla i minst

a) 42 dagar vid fall av brucellos,

b) 30 dagar vid fall av rabies,

c) 15 dagar vid fall av mjältbrand,

4. inte komma från en anläggning eller ha varit i kontakt med djur från en

anläggning som ligger i ett område som av djurhälsoskäl omfattas av ett förbud eller

restriktioner som omfattar dessa arter, i enlighet med gemenskapens eller nationell

lagstiftning,

5. inte omfattas av djurhälsorestriktioner i enlighet med gemenskapens

lagstiftning om mul- och klövsjuka eller har vaccinerats mot mul- och klövsjuka,

6. vara födda och sedan födseln har hållits i ett land inom EU eller Norge eller ha

importerats från ett tredje land i enlighet med gemenskapens lagstiftning,

7. ha hållits kontinuerligt på ursprungsanläggningen under minst 30 dagar eller,

om djuren är yngre än 30 dagar, sedan födelsen,

8. a) inte komma från en anläggning där får eller getter har tagits emot under de

21 dagar som föregår avsändandet, och

b) inte komma från en anläggning där klövbärande djur som importerats från

tredje land tagits emot under de 30 dagar som föregår avsändandet.

Undantag från vad som anges i a) och b) gäller om djuren som ska föras ut har

isolerats fullständigt från alla andra djur i anläggningen,

9. inte ha vistats utanför ursprungsanläggningen i mer än sex dagar innan de

slutligt certifieras för handel till slutdestinationen i ett land inom EU eller Norge

enligt uppgifterna i hälsointyget. Utan att 3 § 1 åsidosätts ska tidsgränsen på sex

dagar förlängas med den tid som själva sjötransporten tar om transporten sker till

sjöss,

7 Jfr EGT nr L 094, 31.3.2004, s. 44, Celex 32004R0599.

SJVFS 2005:15

5

10. sedan de lämnat ursprungsanläggningen, översändas direkt till destinationen i

ett annat EU-land eller Norge,

11. med undantag från punkten 10, efter att ha lämnat ursprungsanläggningen och

innan de når destinationen i ett annat EU-land eller Norge, få transporteras via endast

en godkänd uppsamlingsplats i Sverige. När det gäller får eller getter för slakt får den

godkända uppsamlingsplatsen ersättas av handlarens godkända installation i Sverige,

12. inte vid något tillfälle från avresan från ursprungsanläggningen äventyra

hälsotillståndet för sådana får och getter som inte är avsedda för handel inom

gemenskapen, samt

13. vara fria från andra sjukdomar om mottagarlandet har rätt att kräva detta.

Får eller getter som avses i denna författning får inte vid något tillfälle från

avsändandet från ursprungsanläggningen komma i kontakt med klövbärande djur

med sämre hälsostatus.

Som villkor gäller vidare att den transportör som transporterar fåren eller getterna

ska uppfylla villkoren i artikel 8 c i direktiv 91/68/EEG. Bestämmelser om

djurhälsovillkor som gäller för transportörer som har sin hemvist i Sverige finns i

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:14) om villkor för handlare,

transportörer och uppsamlingsplatser i samband med förflyttningar av får eller getter.

(SJVFS 2005:15).

4 a § För en utförsel av får eller getter gäller att de ytterligare villkor som anges i det

hälsointyg som ska åtfölja fåren eller getterna ska vara uppfyllda. (SJVFS 2005:15).

4 b § Följande får eller getter får inte föras ut ur landet.

a) Får eller getter som kan komma att slaktas i samband med ett nationellt

program för utrotning av sjukdomar som inte finns med i bilaga C till direktiv

90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i

handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att

förverkliga den inre marknaden eller i kapitel I i bilaga B till rådets direktiv

91/68/EEG8.

b) Får eller getter som av hälsovårds- eller djurhälsoskäl i enlighet med artikel 30

i EG-fördraget inte kan saluföras i Sverige. (SJVFS 2005:15).

5 § har upphävts genom (SJVFS 2005:15).

Särskilda djurhälsovillkor för utförsel av får eller getter avsedda för vissa

ändamål

Får eller getter avsedda för avel eller gödning

5 a § Får eller getter avsedda för avel eller gödning ska härröra från en anläggning

som är officiellt brucellosfri (Brucella melitensis) eller

1. härröra från en anläggning som är brucellosfri,

2. inte vara vaccinerade mot brucellos under de senaste två åren med undantag av

hondjur som är äldre än två år, som får ha vaccinerats före sju månaders ålder, samt

8

Jfr EGT L 224, 18.8.1990, s. 29, Celex 31990L0425.

SJVFS 2005:15

6

3. ha varit isolerade under officiell kontroll och under isoleringstiden ha

genomgått två brucellostester med sex veckors mellanrum med negativt resultat.

(SJVFS 2005:15).

Får eller getter avsedda för avel

6 § Får eller getter avsedda för avel ska komma från en anläggning där kliniska fall

av följande sjukdomar inte diagnosticerats.

1. Smittsam agalakti (M. agalactie, M. capricolum, M. mycoides var. mycoides,

typ LC) under de senaste sex månaderna.

2. Paratuberkulos och pseudotuberkulos (kaseös lymfadenit) under de senaste tolv

månaderna.

3. Pulmonär adenomatos, Maedi/Visna och kaprin artrit och encefalit (CAE)

under de senaste tre åren. Vad gäller Maedi/Visna samt kaprin artrit och encefalit

(CAE) kan denna tidsperiod reduceras till tolv månader under förutsättning att

samtliga infekterade djur slaktats ut och återstående djur har reagerat negativt på två

tester avseende dessa sjukdomar.

Djuren får heller inte ha varit i kontakt med djur från en anläggning som inte

uppfyller kraven i första stycket.

Vidare ska ägaren till den anläggning djuren kommer från skriftligen, till den

officielle veterinären, försäkra att det inte förekommit omständigheter som tyder på

att sjukdomar som anges i första stycket har förekommit. (SJVFS 2005:15).

7 § har upphävts genom (SJVFS 2002:11)

8 § Baggar ska

1. härröra från en besättning i vilken inga fall av smittsam epididymit (Brucella

ovis) har diagnosticerats de senaste 12 månaderna,

2. ha befunnit sig på anläggningen under 60 dagar före avsändandet, samt

3. högst 30 dagar före avsändandet ha genomgått en serologisk test med negativt

resultat.

Får eller getter avsedda för slakt

9 § För utförsel till ett land inom EU eller Norge, ska får eller getter avsedda för

slakt uppfylla följande villkor.

1. Med undantag från 4 § 7 ska får och getter kontinuerligt ha hållits på

ursprungsanläggningen under minst 21 dagar före avsändandet.

2. Med avvikelse från 4 § 8 a) och utan att punkten 1 i denna paragraf samt 4 § 9

åsidosätts ska får eller getter för slakt kunna översändas från en ursprungsanläggning

dit får eller getter förts in under de 21 dagar som föregår avsändandet, om de

transporteras direkt till ett slakteri i ett annat EU-land eller Norge för omedelbar slakt

utan att passera via en uppsamlingscentral eller en mellanstation som upprättats

enligt direktiv 91/628/EEG.

3. Med undantag från 4 § 10 och 4 § 11, och utan att detta påverkar vad som

anges i 4 § 9, ska får eller getter för slakt efter att ha lämnat ursprungsanläggningen

kunna passera via ytterligare en uppsamlingsplats om djuren, innan de passerar via

den godkända uppsamlingsplats som avses i 4 § 11 och som ligger i Sverige,

uppfyller följande villkor.

SJVFS 2005:15

7

a) Efter det att djuren har lämnat ursprungsanläggningen ska de under

överinseende av den officiella veterinären passera via en enda uppsamlingsplats, som

samtidigt endast godtar djur med minst likvärdig hälsostatus.

b) Utan att gemenskapens lagstiftning om identifikation av får eller getter

åsidosätts, ska djuren senast på denna uppsamlingsplats identifieras individuellt så att

ursprungsanläggningen kan spåras i

varje enskilt fall.

c) Från uppsamlingsplatsen ska djuren tillsammans med ett officiellt

veterinärdokument transporteras till den godkända uppsamlingsplats som avses i 4 §

11 för att certifieras och direkt översändas till ett slakteri i ett annat EU-land eller

Norge.

4. Får eller getter som avses i artikel 4 c 3 i direktiv 91/68/EEG och som förts in i

Sverige får transporteras genom en godkänd uppsamlingsplats i Sverige innan de

översänds till slakteriet i ett EU-land eller Norge under förutsättning att de översänds

från uppsamlingsplatsen direkt till slakteriet i EU-landet eller Norge vilket är angivet

i djurets hälsointyg, som har utfärdats i enlighet med vad som anges i 3 § 6. (SJVFS

2005:15).

Övriga bestämmelser

Transport genom landet

10 § Får eller getter som förts in i landet från ett land inom EU, Norge eller ett tredje

land, men endast transporteras genom landet för att föras ut till ett land inom EU

eller Norge ska vid utförseln uppfylla de villkor som anges i 18 § första stycket

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter.

(SJVFS 2005:15).

11 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 2005:15).

-------------------------

Denna

författning9 träder i kraft den 10 januari 1995. Genom författningen

upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:116) om utförsel av får

och getter till länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

-------------------------

Denna

författning10 träder i kraft den 1 april 2000.

-------------------------

Denna

författning11 träder i kraft den 1 april 2002.

9

SJVFS 1995:8.

10 SJVFS 2000:22.

11 SJVFS 2002:11.

SJVFS 2005:15

8

------------------------

Denna

författning12 träder i kraft den 31 mars 2005.

MATS PERSSON

Susanne

Stenlund

(Smittbekämpningsenheten)

12 SJVFS 2005:15.