SJVFS 2005:50

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:89) om handel och andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2005:50

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:89) om handel och andra

åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och

växtarter som behöver skydd;

Saknr J 15

Utkom från trycket

den 14 september 2005

Omtryck

beslutade den 8 september 2005

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 och 37 §§artskyddsförordningen

(1998:179), samt efter samråd med Tullverket, Naturvårdsverket och

Rikspolisstyrelsen, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1999:89) om handel och

andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd

dels att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,

dels att 1 och 6 §§ och bilagan ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser finns i

1. rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter

av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem,1

2. kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 av den 26 maj 1997 om närmare

föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av

arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem, 2

3.

miljöbalken,

och

4. artskyddsförordningen (1998:179).

Förutom de grundläggande bestämmelserna och bestämmelserna i dessa

föreskrifter finns föreskrifter om införsel och utförsel av djur, växter samt produkter

av animaliskt ursprung. (SJVFS 2005:50).

Definitioner

2 § Med import avses i dessa föreskrifter införsel till Sverige från ett område utanför

Europeiska unionen. Med export avses utförsel och med reexport avses återutförsel

från Sverige till en plats utanför Europeiska unionen.

Tullkontor för import, export och reexport

3 § I bilagan till föreskrifterna förtecknas de tullkontor där import, export samt

reexport enligt 5 § artskyddsförordningen (1998:179) får ske. Efter ansökan kan

1

EGT nr L 61, 3.3.1997, s. 1 (Celex 397R0338).

2

EGT nr L 250, 19.9.2001, s.1 (Celex 32001R1808).

SJVFS 2005:50

Statens jordbruksverk efter samråd med Tullverket medge att import, export eller

reexport får ske även över annat tullkontor.

Artbestämning vid import

4

§

Artbestämning av vilda arter av djur och växter som omfattas av

artskyddsförordningen samt delar och produkter av dessa ska ske vid varje

importtillfälle. Föreligger tveksamhet om arttillhörigheten ska på begäran av

tullmyndigheten artbestämning utföras av sakkunnig på området som utsetts av

Jordbruksverket.

Artbestämning av exemplaret ska ske på tullkontoret där importen sker.

Jordbruksverket kan dock för däggdjur, fåglar och växter medge att artbestämning

får ske i samband med karantänsbehandling när sådan föreskrivs av veterinära

smittskydds- eller fytosanitära skäl.

Vid artbestämning ska kontrolleras att varan svarar mot uppgifterna i

importtillstånd, certifikat, intyg och andra handlingar som åtföljer varan.

Artbestämning vid export och reexport

5

§

Artbestämning av vilda arter av djur och växter som omfattas av

artskyddsförordningen samt delar och produkter av dessa ska ske vid export och

reexport. Föreligger tveksamhet om arttillhörigheten ska på begäran av

tullmyndigheten artbestämning utföras av sådan sakkunnig som anges i 4 §.

Artbestämning av exemplaret ska ske på tullkontoret där exporten eller reexporten

sker. Jordbruksverket kan dock medge att artbestämning får ske på annan plats.

Vid artbestämning ska kontrolleras att varan svarar mot uppgifterna i

exporttillstånd, reexportintyg, intyg och andra handlingar som åtföljer varan.

Beslag

6 § Levande djur och växter som beslagtagits vid misstanke om brott mot 29 kap.

miljöbalken eller som vid tillämpning av artskyddsförordningen (1998:179) eller

rådets förordning (EG) nr 338/97 beslagtagits enligt lagen (2000:1225) om straff för

smuggling, och som inte återutförs, ska föras till ett räddningsinstitut (rescue centre)

eller till annan förvaringsplats. Räddningsinstitutet och förvaringsplatsen ska vara

godkända av Jordbruksverket.

Bestämmelser för skötseln och hållandet av djur samt krav som ställs från

djurskyddssynpunkt på förvaringsutrymmena under beslagstiden finns i

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om villkor för

hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.

(SJVFS 2005:50).

Avgifter m.m.

7 § Avgift för ansökan om import-, export- och reexporttillstånd ska betalas med

a) 400 kronor per tillstånd beträffande djur och produkter av animaliskt ursprung,

b) 300 kronor per tillstånd beträffande växter och växtprodukter.

Avgift för intyg enligt artiklarna 8.3 och 9.2 b i rådets förordning (EG) nr 338/97

ska betalas med 100 kronor per intyg.

2

SJVFS 2005:50

Avgiften ska betalas i samband med att ansökan lämnas till Jordbruksverket. Om

avgiften inte betalas, tas ärendet inte upp till prövning.

Varje ansökan får endast avse en sändning och omfatta högst fem arter.

8 § Avgift för ansökan om undantag från gällande bestämmelser för import, export

och reexport ska betalas med 475 kronor per ansökan.

9 § Avgift för artbestämning vid import, export och reexport ska utgå för minst 30

minuters arbete med 180 kronor och för varje påbörjad 15-minutersperiod därutöver

med 90 kronor. Debitering ska därvid ske för all den tid som åtgår för inställelse och

arbetets utförande.

Avgiften i första stycket höjs med 50 procent om förrättningen utförs på lör-, sön-

eller helgdag, midsommar-, jul- eller nyårsafton, eller måndag till fredag före

klockan 08.00 och efter klockan 17.00.

Ersättning för reskostnad i samband med förrättningsbesök beräknad på avståndet

från stationeringsorten eller annat ställe där artbestämmaren i tjänsten befinner sig,

utgår med 2 kronor och 50 öre per kilometer. För varje förrättning tillkommer en

administrativ avgift med 40 kronor.

10 § Om en särskild utredning eller inspektion, förutom artbestämning, behöver

göras för att en ansökan ska kunna prövas, ska sökanden betala avgift enligt 9 § för

utredningen eller inspektionen.

11 § Jordbruksverket kan efter särskild ansökan medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna

författning3 träder i kraft den 1 oktober 1999, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:48) om åtgärder beträffande djur som tillhör skyddade arter

och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:28) om åtgärder beträffande

växter som tillhör skyddade arter ska upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning4 träder i kraft den 1 oktober 2005.

CHRISTINA HUHTASAARI

Michael

Diemer

(Art-

och

smittskyddsenheten)

3

SJVFS 1999:89.

4

SJVFS 2005:50.

3

SJVFS 2005:50

Bilaga

Förteckning över tullkontor för import, export samt reexport från och till länder

utanför Europeiska Unionen (EU)

Levande

djur Djurprodukter

Växter

Flygplats

Göteborg-Landvetter X

X

X

Norrköping enbart

hovdjur

Stockholm-Arlanda X

X

X

Hamn

Helsingborg*

X

Göteborg X

X

X

Karlskrona *

X

Malmö

X

Malmö-Ollebo

X

Stockholm*

X

X

Väg

Björnfjell/Riksgränsen

X

X

Hån X

X

Storlien X

X

Svinesund

X

X

* Tullkontoren i Helsingborg och Karlskrona är endast tillgängliga efter

tidsbeställning. Produkter som måste genomgå veterinär gränskontroll kan

inte importeras via tullkontoret i Karlskrona. Produkter, med undantag för

livsmedel, som måste genomgå veterinär gränskontroll kan inte importeras

via tullkontoret i Stockholm.

4