SJVFS 2006:18

Statens jordbruksverks föreskrifter om statsbidrag m.m. för funktionstest av lantbrukssprutor

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2006:18

Statens jordbruksverks föreskrifter om statsbidrag

m.m. för funktionstest av lantbrukssprutor;

Saknr R 62

Utkom från trycket

den 28 mars 2006

beslutade den 23 mars 2006

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 7 § förordningen (1987:1179) om

statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor, följande.

Allmänt

1 § Dessa föreskrifter avser statsbidrag för och genomförande av funktionstest av

lantbrukssprutor och fläktsprutor.

Stöd i form av statsbidrag

2 § Bidrag för köp av testutrustning utgår med högst 165 000 kronor per utrustning.

Som villkor för bidraget gäller att utrustningen under två år från dagen för beslutet

om bidrag inte får överlåtas till ny ägare, om detta medför att syftet med bidraget inte

uppfylls eller att bidragsmottagaren eller annan part får en otillbörlig förmån.

3 § För utfört funktionstest utgår bidrag för testkostnaden till innehavaren av sprutan

med högst 1 000 kronor per spruta om testen utförs enligt bilagan till denna förskrift

eller standarden SS-EN 13790.

4 § För utfört funktionstest utgår bidrag för testkostnaden till innehavaren av sprutan

med högst 1 400 kronor per spruta om testen utförs enligt bilagan till denna förskrift

och standarden SS-EN 13790.

5 § Bidrag för utfört funktionstest kan höjas med ytterligare högst 800 kronor om

kostnaden ökar i motsvarande grad och testen utförs i Norrbottens, Västerbottens,

Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas eller Värmlands län.

6 § För samma spruta kan bidrag för testkostnaden lämnas högst en gång per

kalenderår.

Genomförande av test

7 § Hur funktionstest ska genomföras framgår av bilagan till denna förskrift.

8 § Testresultatet ska redovisas i formulär för testprotokoll som Jordbruksverket

fastställer.

9 § Lantbruks- eller fläktspruta som genomgått funktionstest utan anmärkning får ett

kontrollmärke som anger att sprutan är testad utan anmärkning. Kontrollmärket ska

dateras och skrivas under av testutföraren.

SJVFS 2006:18

Ansökan om bidrag och utbetalning

10

§

Ansökan om bidrag för köp av testutrustning ska ha kommit in till

Jordbruksverket före köpet. För utbetalning av bidrag krävs att kopia av kvitto eller

faktura lämnas in till Jordbruksverket innan utbetalning sker.

Ansökan om bidrag för utfört test ska skickas till Jordbruksverket tillsammans

med kopia av testprotokollet och kopia av kvittot eller fakturan.

11 § Bidrag beviljas endast för faktiska kostnader.

12 § Av förordningen (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av

lantbrukssprutor framgår att bidrag utgår i mån av tillgång på medel.

Utbildning och godkännande av testutförare

13 § Testutförare av bidragsberättigat funktionstest av lantbruks- och fläktsprutor

ska ha genomgått av Jordbruksverket föreskriven utbildning med godkänt resultat.

Testutförare som uppfyller ovanstående villkor får intyg av Jordbruksverket om

godkännande som testutförare. Intyget ska tidsbegränsas.

Undantag

14 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket ge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft den 1 april 2006 då Jordbruksverkets föreskrifter

(SJVFS 1991:78) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av

lantbrukssprutor och Lantbruksstyrelsens allmänna råd (1988:1) om statsbidrag till

företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor ska upphöra att gälla.

I fråga om 4 och 5 §§ träder författningen dock i kraft den dag som

Jordbruksverket bestämmer.

MATS PERSSON

Ingrid

Hedström

(Växtskyddsenheten)

2

SJVFS 2006:18

Bilaga

KRAV PÅ FUNKTIONSTEST AV LANTBRUKSSPRUTOR OCH

FLÄKTSPRUTOR

Förberedelser före test

Innan sprutan testas ska sprutan och dess delar vara väl rengjorda. Alla preparatrester

måste vara borttvättade

från tank, armatur (kranar, ventiler), ledningar och spridare.

Synbara och andra kända defekter ska vara åtgärdade före provningen. En "grovtest"

ska göras för att undvika att sprutor som p.g.a. mycket uppenbara fel inte kan klara

kraven testas i onödan.

Genomförande av funktionstest

Alla moment i testen ska redovisas i ett protokoll som upprättas i tre exemplar.

I de moment där en flödesmätare ska användas ska den uppfylla kraven enligt svensk

standard SS-ISO 5682-2. Detta innebär att flödesmätaren ska ha en avvikelse på

högst 5 % av kontrollmätarens värde. Mätområdet som ska kunna mätas är

50-250 liter/minut då enbart pumpkapacitet mäts, 30-250 liter/minut om även

mätområdet 30-50 liter/minut ska utnyttjas.

I de moment där en referensmanometer ska användas så ska den uppfylla kraven

svensk standard SS-EN 837-1. Manometerns maximala felvisning får vara högst 1 %

av fullt skalutslag. Maximalt skalutslag får vara högst 10 bar.

1. PUMP

Det som avser bommar gäller inte för fläktsprutor.

Pumpens kapacitet ska vara tillräcklig för de bekämpningssituationer som sprutan

används i. Flödet ska vara tillräckligt för att leverera vätska till sprutbommen och för

fullgod omröring om denna är hydraulisk.

Pumpens flöde ska vid funktionstest inte avvika på ett avgörande sätt från de

flödesuppgifter som anges i specifikation för pumpen.

Pumpen ska ge ett jämnt flöde. Eventuell tryckutjämnare och säkerhetsventil ska

vara funktionsdugliga.

Pumpen och anslutningar ska vara täta på sug- och trycksidan.

Testmetod

Flödet ska mätas vid fritt flöde och vid olika tryck upp till 8-10 bar. Eventuell

tryckutjämning, säkerhetsventil liksom pumpens täthet kontrolleras. Möjlighet ska

finnas att kontrollera om pumpen suger luft.

Kontroll av om pumpen suger luft kan göras i genomskinligt rör före flödesmätaren

eller genom kontroll av om luftbubblor uppstår i tanken ifall hela vätskemängden

levereras dit.

3

SJVFS 2006:18

2. OMRÖRING

Omröringen ska fungera effektivt för olika förekommande behov. Utrustning för

omröring, mekanisk eller hydraulisk ska vara funktionsduglig.

Testmetod

Enligt vad som gäller pumptesten. Flödet ska mätas vid olika tryck. Kontroll av den

utrustning som påverkar omröringen.

3. MANOMETER

Manometern ska kunna avläsas enkelt och exakt från förarplatsen.

Skalindelning: Minst 0,2 bar (kp/cm2) i aktuellt tryckområde, oftast 0-5 bar.

Maximal felvisning får vara

±0,25 bar inom det linjära skalområdet eller upp till 10

bar.

Testmetod

Sprutans manometer kan provas monterad på sprutan eller demonterad. Jämförelse

ska göras vid stigande tryck 0,5-10 bar och sjunkande tryck 10-0,5 bar.

4. TANK

Tanken och dess förslutningsanordningar ska vara täta. Det ska finnas en

funktionsduglig ventilation eller tryckutjämning. Påfyllnadssil under tanklocket ska

finnas. Tanklocket ska kunna sluta helt tätt. Om sprutan är försedd med fotsteg och

plattform ska dessa vara funktionsdugliga.

Testmetod

Kontroll och inspektion av täthet och utrustning.

5. ARMATUR (Kranar, ventiler, regleringsutrustning o dyl)

All styrutrustning och reglerutrustning t.ex. tryckreglerventil ska fungera på ett för

konstruktionen avsett sätt.

Åtkomligheten ska vara så god att sprutförare utan risker kan styra sprutans

funktioner effektivt.

Alla ventiler och avstängningar ska kunna sluta tätt.

Testmetod

Kontroll och inspektion under provkörning med olika inställda tryck. Kontroll av

täthet (läckage) vid till- och frånslag och reglering av flöde.

6. LEDNINGAR

4

SJVFS 2006:18

Bilaga

Ledningar måste vara av rätt material, täta och i god kondition. Inga slangar får

hänga ner och störa spridningsbilden.

Testmetod

Kontroll och inspektion av ledningar och anslutningar vid det högsta tryck som

pumpen kan ge i ledningarna.

7. FILTRERING

Filter med rätt masktäthet ska finnas på både sugsidan och trycksidan. Masktätheten

ska vara anpassad till aktuella munstycken enligt vad dess tillverkare anger. Filter på

trycksidan får inte släppa igenom större partiklar än vad som kan passera genom

munstycksöppningarna. Tillverkarnas rekommendationer ska följas.

Testmetod

Kontroll och inspektion av filter och filterhållare. Silnätets masktäthet kontrolleras

mot munstyckena enligt tillverkarens anvisningar.

8. BOM

Denna punkt gäller inte för fläktsprutor.

Sprutbommen ska vara så stabil i alla riktningar som dess grundkonstruktion medger.

Inga stora glapp, försvagningar eller förslitningar får finnas i

upphängningsanordningen. Bomhöjden får variera max

±5 cm inom arbetsbredden

vid mätning stillastående på plant underlag.

Befintliga dämpningsanordningar ska vara funktionsdugliga. Bomhöjden ska kunna

regleras.

Testmetod

Inspektion och kontroll stationärt. Kontroll av bommen i arbets- och transportläge

beträffande rakhet; höjdinställning, leder, avbärare och hinderavvisning. Spridarna

får inte varaktigt vridas eller förskjutas då bommen fälls ihop.

9. VÄTSKEFÖRDELNING

Det som avser bommar gäller inte för fläktsprutor.

Maximal avvikelse i vätskefördelningen utmed bommen får vara

±15 % av

medelvärdet mätt längs hela bommen.

Testmetod

Vätskefördelningen mäts med rätt inställda munstycken på det avstånd mellan

uppsamling och munstycken som anvisas att munstyckena ska ha över sprutmålet.

Det medelvärde som avses är det aritmetiska d.v.s. summan av de avlästa värdena

5

SJVFS 2006:18

dividerat med antalet värden. Hela arbetsbredden behöver inte kontrolleras om för

stora avvikelser förekommer utmed någon del av bommen. Åtgärd kan

rekommenderas efter "grovtest".

Uppsamling av utsprutad vätska ska göras så att eventuella variationer i fördelningen

tydligt kan avläsas och demonstreras för innehavaren av sprutan. När uppsamlings-

kanaler med mätglas används kan testutföraren och innehavaren av sprutan

konstatera om vätskefördelningen är godtagbar genom okulär besiktning av

vätskenivåerna i mätglasen.

I svåra gränsfall behöver dock en arbetskrävande avläsning av vätskenivåer och

beräkning av procentuell avvikelse från medelvärde göras.

10. EFTERDROPP

Efterdropp av sprutvätska ska inte förekomma. Befintliga droppskydd ska vara

funktionsdugliga.

Testmetod

Kontroll av efterdropp vid upprepade av- och påslag av flödet.

11. KALIBRERING AV SPRUTANS DOSERING

Det som avser bommar gäller inte för fläktsprutor.

Sprutans dosering ska kalibreras så att exempel på vätskemängd per ha för olika

besprutningssituationer kan presenteras.

Testmetod

Kalibrering kan göras enligt olika metoder t.ex. genom mätning av flöde från flera

spridare med elektronisk flödesmätare eller mätglas och beräkning av medelvärde

och av hela vätskemängden från sprutan. Man kan också mäta det totala flödet till

sprutbommen. Trycket i ledning i sprutbommen ska mätas och jämföras med utslaget

på sprutans manometer.

Övrigt

I samband med testen ska innehavaren av sprutan få tillgång till den skriftliga

information som Jordbruksverket försett testutföraren med. Detta kan t.ex. vara

information om utrustningens funktion, kalibrering, skötsel m.m. Informationen ska

överlämnas tillsammans med testprotokollet och eventuellt kontrollmärke.

6