SJVFS 2006:24

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:8) om skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2006:24

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2006:8) om skyddsåtgärder när

högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har

konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda

fåglar i Sverige;

Saknr K 9

Utkom från trycket

den 23 m rs 2006

a

Omtryck

beslutade den 23 mars 2006

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 § epizootiförordningen

(1999:659) samt 2 § förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m., att

11 och 14 §§ verkets föreskrifter (SJVFS 2006:8) om skyddsåtgärder när högpatogen

aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos

vilda fåglar i Sverige ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter syftar till att förhindra spridning av högpatogen aviär

influensa (HPAI) av subtyp H5 N1 från vilda fåglar till fjäderfän eller andra fåglar i

fångenskap liksom kontaminering av produkter av sådana fåglar. Restriktionerna

eller åtgärderna gäller om Jordbruksverket fattat beslut om smittförklaring enligt 5 §

epizootilagen (1999:657) på grund av att det är klarlagt att ett kliniskt fall av

högpatogen aviär influensa (HPAI) av subtyp H5 har inträffat och neuraminidastyp

N 1 antingen misstänks eller har bekräftats.

Om andra av Statens jordbruksverk meddelade föreskrifter innehåller bestämmelser

som avviker från vad som sägs i dessa föreskrifter gäller bestämmelserna i den här

författningen.

Ytterligare bestämmelser om förebyggande och bekämpning av aviär influensa

finns i epizootilagen (1999:657), epizootiförordningen (1999:659) samt Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av

epizootiska sjukdomar.

Definitioner

2 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter gäller följande definitioner.

andra fåglar i fångenskap: fåglar enligt definitionen i artikel

2.6 i direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för

bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG1 inklusive

sällskapsdjur av de fågelarter som avses i artikel 3 a i Europaparlamentets och rådets

1 EUT L 010, 14.1.2006, s. 16 (Celex 32005L0094).

SJVFS 2006:24

förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall

tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av

rådets direktiv 92/65/EEG2 samt fåglar som hålls i djurparker, nöjesparker, på

cirkusar eller försökslaboratorier,

anläggning: alla jordbruksföretag, lokaler eller markområden inklusive kläckerier,

cirkusar, djurparker, husdjursaffärer, fågelmarknader och voljärer där fjäderfän eller

andra fåglar i fångenskap föds upp eller hålls. Denna definition inkluderar dock inte

slakterier, transportmedel, enskilda karantäner och karantänstationer,

gränskontrollstationer eller laboratorier som innehar aviära influensavirus,

djurpark: alla permanenta anläggningar där levande djur som tillhör vilda arter

hålls för att förevisas för allmänheten under minst sju dagar per år,

fjäderfän: alla fåglar som föds upp eller hålls i fångenskap för produktion av kött

eller konsumtionsägg, för framställning av andra produkter, för vidmakthållande av

stammen av fjäderfävilt eller för alla former av program för uppfödning med tanke

på produktion av dessa fågelkategorier,

förrum: rum genom vilket inpassering till eller utpassering från djurutrymme ska

ske via en hygiengräns. Rummet är även avsett för förvaring och byte av

skyddskläder samt för personlig rengöring,

huvudväg: Europaväg, riksväg och länsväg,

hygiengräns: en löstagbar bänk eller annan avgränsning som sluter tätt mot golvet,

som är minst 40 centimeter hög och som avdelar förrummet i en ”ren” del mot

djurutrymmet och en ”oren” del mot ytterdörren,

kläckägg: ägg enligt definitionen i artikel 2.2 i rådets direktiv 90/539/EEG av den

15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för

import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg3,

officiell övervakning: Jordbruksverkets åtgärder för noggrann övervakning av

hälsoläget hos fjäderfän och andra fåglar i fångenskap eller däggdjur på en

anläggning när det gäller aviär influensa,

skyddsområde: ett område med minst tre kilometers radie runt ett område som

smittförklarats enligt 5 § epizootilagen (1999:657) och som anges i ett särskilt beslut

av Jordbruksverket,

transitering: en transport genom ett skyddsområde som sker utan uppehåll och

utan att fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap lastas in i eller ut ur transportmedlet

under transporten,

vild fågel: en viltlevande fågel som inte hålls på en anläggning,

frilevande fågelvilt: vilt enligt definitionen i punkt 1.5 andra strecksatsen och

punkt 1.7 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004

av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av

animaliskt ursprung4,

övervakningsområde: ett område med minst tio kilometers radie runt ett område

som smittförklarats enligt 5 § epizootilagen (1999:657) och som anges i ett särskilt

beslut av Jordbruksverket.

Utöver definitionerna i första stycket gäller relevanta definitioner i rådets direktiv

2005/94/EG.

2 EUT L 146, 13.6.2003, s. 1 (Celex 32003R0998).

3 EGT L 303, 31.10.1990, s. 6 (Celex 31990L0539).

4 EUT L 139, 30.4.2004, s. 55 (Celex 32004R0853).

2

SJVFS 2006:24

Restriktioner och åtgärder inom ett skyddsområde

Anmälan av anläggningar

3 § Djurhållare som håller fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap på en anläggning

inom skyddsområdet ska anmäla anläggningens adress till Jordbruksverkets

smittbekämpningsenhet. En anmälan behöver dock inte göras beträffande

anläggningar som har registrerats enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns eller Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2006:11) om registrering av anläggningar med fjäderfän.

Hållande av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap

4 § Fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap ska hållas på anläggningen så att direkt

eller indirekt kontakt med andra fjäderfän eller fåglar i fångenskap förhindras.

Restriktioner för förflyttning av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap

5

§

Fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap får inte transporteras genom

skyddsområdet. Detta gäller dock inte en transitering av fjäderfän eller andra fåglar i

fångenskap rakt igenom skyddsområdet under förutsättning att denna sker på en

huvudväg eller järnväg. Förbudet gäller inte heller transporter av fjäderfän till ett

slakteri för direkt slakt.

6 § Fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap får inte förflyttas från den anläggning

där de hålls. Jordbruksverket eller den länsstyrelse verket bestämmer kan, efter att ha

gjort en riskbedömning från smittskyddssynpunkt, medge undantag för förflyttning

av

1. värpfärdiga unghöns, slaktkalkoner och annat fjäderfä samt fågelvilt i hägn till

anläggningar som står under officiell övervakning i antingen skydds- eller

övervakningsområdet.

2.

fjäderfän, inklusive uttjänta värphöns till ett slakteri i skydds- eller

övervakningsområdet för omedelbar slakt eller, om detta inte är möjligt, till ett

slakteri som Jordbruksverket anvisar utanför områdena.

3. dagsgamla kycklingar från skyddsområdet till anläggningar

som står under officiell övervakning i Sverige. På anläggningarna får det inte finnas

andra fjäderfän eller fåglar i fångenskap förutom sällskapsfåglar av de arter som

avses i artikel 3 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003.

Sällskapsfåglarna måste hållas avskilda från fjäderfän. Alternativt ska transporten av

de dagsgamla kycklingarna ske enligt de villkor som anges i artikel 24.1 a och b i

direktiv 2005/94/EG. Fjäderfäna ska då hållas på destinationsanläggningen i 21 dagar

från ankomsttidpunkten.

4. sällskapsfåglar av de fågelarter som avses i artikel 3 a i Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 998/2003 till anläggningar i Sverige där inga fjäderfän

hålls om sändningen består av högst fem burfåglar. Undantag för förflyttning krävs

dock inte för sällskapsfåglar som hållits inomhus sedan skyddsområdet upprättades

om de förflyttas till anläggningar i Sverige där inga fjäderfän hålls och sändningen

består av högst fem burfåglar.

5. fåglar som hålls i djurparker, nöjesparker, på cirkusar eller försökslaboratorier

som är godkända organ, institut och center enligt artikel 13 i rådets direktiv

3

SJVFS 2006:24

92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och

importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller

under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I

till direktiv 90/425/EEG5. Förflyttning av fåglarna får ske under förutsättning att den

sker till ett annat godkänt organ, institut eller center. (SJVFS 2006:22)

Smittrening

7 § Vid in- och utgångar till djurstallar eller andra anläggningar med fjäderfän eller

andra fåglar i fångenskap ska smittrening göras på följande sätt. Företrädesvis ska

byte av skodon ske vid in- och utgångar till djurstallar. I anläggningar som har

förrum eller där en hygiengräns kan upprättas ska byte av skyddskläder och skodon

eller skodonsskydd göras vid hygiengränsen. Om en hygiengräns saknas ska

särskilda skodon användas vid skötseln av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap

och skodonsskydd eller lämpliga desinfektionsmedel appliceras på skodonen vid

ingången till djurutrymmet.

Förbud mot utställningar och liknande arrangemang

8 § Utställningar, tävlingar, marknader, uppvisningar, kulturella evenemang och

liknande arrangemang där fjäderfän och andra fåglar i fångenskap sammanförs är

förbjudna. Förbudet gäller dock inte djurparker och cirkusar.

Restriktioner för förflyttning av kläckägg

9 § Kläckägg får inte förflyttas ut ur skyddsområdet. Jordbruksverket eller den

länsstyrelse verket bestämmer kan, efter att ha gjort en riskbedömning från

smittskyddssynpunkt, medge undantag för

1. transport av kläckägg från skyddsområdet till ett av Jordbruksverket anvisat

kläckeri i Sverige.

2. sändning av kläckägg från skyddsområdet till kläckerier som ligger i andra

länder än Sverige under förutsättning

a) att kläckäggen har samlats in från flockar som inte misstänks vara smittade

med aviär influensa och som med negativt resultat har genomgått en serologisk

undersökning för aviär influensa som kan påvisa en prevalens på 5 % med ett

konfidensintervall på minst 95 %, och

b) villkoren i artikel 26.1 b, 26.1 c och 26.1 d i direktiv 2005/94/EG har

uppfyllts.

En sändning av kläckägg som avses i första stycket 2 och som sker till ett annat

EU-land ska åtföljas av ett djurhälsointyg i enlighet med förlaga 1 i bilaga IV till

rådets direktiv 90/539/EEG. Intyget ska innehålla följande fras: ”Djurhälsovillkoren

för denna sändning är i enlighet med kommissionens beslut 2006/115/EG.”

10 § Om förutsättningarna för undantag enligt 9 § är uppfyllda gäller att kläckäggen

som omfattas av undantaget ska produceras, hanteras, behandlas, lagras och

transporteras på ett sådant sätt att de inte äventyrar djurhälsosituationen för andra

5 EGT L 268, 14.9.1992, s. 54 (Celex 31992L0065).

4

SJVFS 2006:24

produkter som uppfyller samtliga djurhälsokrav för handel, utsläppande på

marknaden eller export till tredje land.

Restriktioner för förflyttning av färskt kött, malet kött, maskinurbenat kött,

köttberedningar och köttprodukter från fjäderfän, andra fåglar i fångenskap eller

frilevande fågelvilt

11 § Färskt kött, malet kött, köttberedningar, maskinurbenat kött och köttprodukter

från fjäderfän, andra fåglar i fångenskap eller frilevande fågelvilt med ursprung i

områden med restriktioner på grund av aviär influensa får inte förflyttas ut ur

skyddsområdet. Jordbruksverket eller den länsstyrelse verket bestämmer kan, efter

att ha gjort en riskbedömning från smittskyddssynpunkt, medge undantag för

1. färskt fjäderfäkött, inklusive kött från ratiter, med ursprung i eller utanför

skyddsområdet och som har producerats i enlighet med bilaga II och avsnitten II och

III i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 och som kontrollerats i enlighet med

avsnitten I, II och III samt avsnitt IV kapitlen V och VII i bilaga I till

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om

fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av

produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel6.

2.

malet kött, köttberedningar, maskinurbenat kött och köttprodukter som

innehåller kött som avses i punkten 1 och som producerats i enlighet med avsnitten V

och VI i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

3. färskt kött av frilevande fågelvilt med ursprung i skyddsområdet om köttet är

märkt med det kontrollmärke som fastställs i bilaga 2 till Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:93) om fastställande av djurhälsoregler för produktion,

bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda

att användas som livsmedel. Köttet ska vidare vara avsett för transport till en

anläggning för den behandling som krävs för aviär influensa i enlighet med bilaga 3

till verkets föreskrifter SJVFS 2004:93.

4.

köttprodukter av kött från frilevande fågelvilt som har genomgått en

behandling som krävs för aviär influensa i enlighet med bilaga 3 till verkets

föreskrifter SJVFS 2004:93.

5. färskt kött av frilevande fågelvilt med ursprung utanför skyddsområdet och

som producerats på anläggningar inom skyddsområdet i enlighet med avsnitt IV i

bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 och kontrollerats i enlighet med avsnitt IV

kapitel VIII i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004.

6.

malet kött, köttberedningar, maskinurbenat kött och köttprodukter som

innehåller kött som avses i punkten 5 och som producerats på anläggningar inom

skyddsområdet i enlighet med avsnitten V och VI i bilaga III till förordning (EG) nr

853/2004.

En sändning av produkter som avses i första stycket punkten 5 och 6 och som sker

till ett annat EU-land ska åtföljas av ett handelsdokument där följande anges:

”Djurhälsovillkoren för denna sändning är i enlighet med kommissionens beslut

2006/115/EG.” (SJVFS 2006:24)

12 § Om förutsättningarna för undantag enligt 11 § är uppfyllda gäller att

produkterna som omfattas av undantaget ska produceras, hanteras, behandlas, lagras

och transporteras på ett sådant sätt att de inte äventyrar djurhälsosituationen för andra

6 EUT L 139, 30.4.2004, s. 26 (Celex 32004R0854).

5

SJVFS 2006:24

produkter som uppfyller samtliga djurhälsokrav för handel, utsläppande på

marknaden eller export till tredje land.

Restriktioner för förflyttning av fjäderfäprodukter från skyddsområdet

13 § Nedanstående fjäderfäprodukter får inte sändas från skyddsområdet.

Jordbruksverket eller den länsstyrelse verket bestämmer kan, efter att ha gjort en

riskbedömning från smittskyddssynpunkt, medge undantag för

1. animaliska biprodukter från fjäderfän som uppfyller villkoren i kapitlen II.A,

III.B, IV.A, VI.A, VI.B, VII.A, VIII.A, IX.A och X.A i bilaga VII och kapitlen II.B

och III.II.A i bilaga VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter

som inte är avsedda som livsmedel7.

2. obearbetade fjädrar och delar av fjädrar enligt kapitel VIII.A.1 a i bilaga VIII

till förordning (EG) nr 1774/2002 från fjäderfä som kommer från plats utanför

skyddsområdet.

3. bearbetade fjädrar från fjäderfä eller delar av fjädrar från fjäderfä som har

behandlats med ånga eller med någon annan metod som säkerställer att inga

patogener återstår.

4. produkter som härrör från fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap som i

enlighet med gemenskapslagstiftningen inte omfattas av några djurhälsokrav eller

som inte omfattas av några förbud eller restriktioner av djurhälsoskäl, inklusive de

produkter som avses i kapitel VII.A.1 a i bilaga VIII till förordning (EG) nr

1774/2002.

En sändning av produkter som avses i första stycket punkten 3 ska åtföljas av ett

handelsdokument i enlighet med kapitel X i bilaga II till förordning (EG) nr

1774/2002 med följande tillägg. I punkt 6.1 i dokumentet ska anges att produkterna

har behandlats med ånga eller med någon annan metod som säkerställer att inga

patogener återstår. Handelsdokumentet behövs dock inte för bearbetade

dekorationsfjädrar, bearbetade fjädrar som medförs av resande för privat bruk eller

sändningar av bearbetade fjädrar som sänts till privatpersoner för icke-industriellt

syfte. (SJVFS 2006:22)

14 § Om förutsättningarna för undantag enligt 13 § är uppfyllda gäller att

fjäderfäprodukter som omfattas av undantaget ska produceras, hanteras, behandlas,

lagras och transporteras på ett sådant sätt att de inte äventyrar djurhälsosituationen

för andra produkter som uppfyller samtliga djurhälsokrav för handel, utsläppande på

marknaden eller export till tredje land. (SJVFS 2006:24)

Restriktioner för transport eller spridning av obearbetat använt strö eller

fjäderfägödsel utanför skyddsområdet

15 § Transport eller spridning av obearbetat använt strö eller fjäderfägödsel som

härrör från anläggningar inom skyddsområdet får inte ske utanför skyddsområdet.

Förbudet gäller dock inte en transport som sker för behandling i enlighet med

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002. Transporten ska

godkännas av Jordbruksverket.

7 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1 (Celex 32002R1774).

6

SJVFS 2006:24

Förbud mot jakt

16 § Jakt får inte ske på vilda fåglar.

Undersökning och provtagning

17 § Undersökning och provtagning för laboratorieanalys ska ske av fjäderfän som

hålls på anläggningar i den omfattning och på det sätt som Jordbruksverket

bestämmer.

Restriktioner och åtgärder inom ett övervakningsområde

Anmälan av anläggningar

18 § Djurhållare som håller fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap på en

anläggning inom övervakningsområdet ska anmäla anläggningens adress till

Jordbruksverkets smittbekämpningsenhet. En anmälan behöver dock inte göras

beträffande anläggningar som har registrerats enligt Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns eller

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:11) om registrering av anläggningar

med fjäderfän.

Smittrening

19 § Vid in- och utgångar till djurstallar eller andra anläggningar med fjäderfän eller

andra fåglar i fångenskap ska smittrening göras på följande sätt. Företrädesvis ska

byte av skodon ske vid in- och utgångar till djurstallar. I anläggningar som har

förrum eller där en hygiengräns kan upprättas ska byte av skyddskläder och skodon

eller skodonsskydd göras vid hygiengränsen. Om en hygiengräns saknas ska

särskilda skodon användas vid skötseln av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap

och skodonsskydd eller lämpliga desinfektionsmedel appliceras på skodonen vid

ingången till djurutrymmet.

Restriktioner för förflyttning av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap ut ur

övervakningsområdet

20

§

Förflyttning av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap ut ur

övervakningsområdet är förbjudet under 15 dagar från tidpunkten för

Jordbruksverkets beslut att inrätta området. Jordbruksverket eller den länsstyrelse

verket bestämmer kan, efter att ha gjort en riskbedömning från smittskyddssynpunkt,

medge undantag för

1.

fjäderfä, inklusive uttjänta värphöns till ett slakteri i skydds- eller

övervakningsområdet för omedelbar slakt eller, om detta inte är möjligt, till ett

slakteri som Jordbruksverket anvisar utanför områdena.

2. dagsgamla kycklingar från övervakningsområdet till anläggningar som står

under under officiell övervakning i Sverige.

7

SJVFS 2006:24

3. värpfärdiga unghöns, slaktkalkoner och annat fjäderfä och fågelvilt i hägn från

övervakningsområdet till anläggningar under officiell övervakning i Sverige.

4. sällskapsfåglar av de arter som avses i artikel 3 a i Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 998/2003 till anläggningar i Sverige där inga fjäderfän

hålls om sändningen består av högst fem burfåglar. Undantag för förflyttning krävs

dock inte för sällskapsfåglar som hållits inomhus sedan övervakningsområdet

upprättades om de förflyttas till anläggningar i Sverige där inga fjäderfän hålls och

sändningen består av högst fem burfåglar.

5. fåglar som hålls i djurparker, nöjesparker, på cirkusar eller försökslaboratorier

som är godkända organ, institut och center enligt artikel 13 i direktiv 92/65/EEG.

Förflyttning av fåglarna får ske under förutsättning att den sker till ett annat godkänt

organ, institut eller center. (SJVFS 2006:22)

Förbud mot utställningar och liknande arrangemang

21 § Utställningar, tävlingar, marknader, uppvisningar, kulturella evenemang och

liknande arrangemang där fjäderfän och andra fåglar i fångenskap sammanförs är

förbjudna. Förbudet gäller dock inte djurparker och cirkusar.

Förbud mot jakt

22 § Jakt får inte ske på vilda fåglar.

Undantag

23 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning8 träder i kraft den 21 mars 2006.

-------------------------

Denna författning9 träder i kraft den 23 mars 2006.

MATS PERSSON

Inger

Nilsson

(Smittbekämpningsenheten)

8 SJVFS 2006:22.

9 SJVFS 2006:24.

8