SJVFS 2006:65

Statens jordbruksverks föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:18) om statsbidrag m.m. för funktionstest av lantbrukssprutor, samt införande av allmänna råd

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2006:65

Statens jordbruksverks föreskrifter om ändring i

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:18)

om statsbidrag m.m. för funktionstest av

lantbrukssprutor, samt införande av allmänna råd;

Saknr R 62

Utkom från trycket

den 20 juli 2006

Omtryck

beslutade den 18 juli 2006

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 7 § förordningen (1987:1179) om

statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor och beslutar allmänna råd, i fråga

om verkets föreskrifter (SJVFS 2006:18) om statsbidrag m.m. för funktionstest av

lantbrukssprutor,

dels att 4 och 5 §§ och de särskilda ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

för dessa paragrafer ska upphävas,

dels att nuvarande bilaga ska betecknas bilaga 2,

dels att rubriken till föreskrifterna, 2, 3, 7, 9, 10, 12 och 13 §§ samt bilaga 2 ska

ha följande lydelse, samt

dels

att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 10 a, en ny bilaga samt

allmänna råd till 2, 9 och 10 a §§ och bilaga 1 av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om statsbidrag m.m. för

funktionstest av lantbrukssprutor (SJVFS 2006:65)

Allmänt

1 § Dessa föreskrifter avser statsbidrag för och genomförande av funktionstest av

lantbrukssprutor och fläktsprutor.

Stöd i form av statsbidrag

2 § Bidrag för köp av testutrustning lämnas med högst 165 000 kronor per

utrustning.

Som villkor för bidraget gäller att utrustningen under två år från dagen för

beslutet om bidrag inte får överlåtas till ny ägare, om detta medför att syftet med

bidraget inte uppfylls eller att bidragsmottagaren eller annan part får en otillbörlig

förmån. (SJVFS 2006:65)

Allmänna råd till 2 §

En del mätutrustningar och metoder för funktionstest av lantbrukssprutor kan vara

användbara vid funktionstest av andra sprutor än de som berörs av denna föreskrift.

Funktionstestare får använda utrustning finansierad enligt denna föreskrift för att,

SJVFS 2006:65

utanför den verksamhet som styrs av denna föreskrift, testa exempelvis tågburna

sprutor för bekämpningsarbete på banvallar. (SJVFS 2006:65)

3 § För utfört funktionstest lämnas bidrag för testkostnaden till innehavaren av

sprutan med högst 1 000 kronor per spruta. (SJVFS 2006:65)

4 § har upphävts genom (SJVFS 2006:65)

5 § har upphävts genom (SJVFS 2006:65)

6 § För samma spruta kan bidrag för testkostnaden lämnas högst en gång per

kalenderår.

Genomförande av test

7 § Funktionstest ska genomföras enligt bilaga 1. Till och med den 31 december

2007 får dock funktionstest även genomföras enligt bilaga 2. (SJVFS 2006:65)

8 § Testresultatet ska redovisas i formulär för testprotokoll som Jordbruksverket

fastställer.

9 § Lantbruks- eller fläktspruta som genomgått funktionstest utan anmärkning får ett

kontrollmärke som anger att sprutan är testad utan anmärkning. Kontrollmärkets

utformning fastställs av Jordbruksverket. Kontrollmärket ska dateras och skrivas

under av testutföraren. Kontrollmärket ska appliceras på sprutan direkt efter testet på

platsen för testet. (SJVFS 2006:65)

Allmänna råd till 9 §

Ett godkänt funktionstest visar endast att kraven på sprutan var uppfyllda vid

funktionstesttillfället. Det finns ingen giltighetstid för funktionstest, men

Jordbruksverket rekommenderar att man funktionstestar sprutan minst vartannat år.

Sprutor som används mycket bör funktionstestas varje år. Sprutor med bom bör

testas årligen om de används till mer än 25 ha per meter bom och år. Om sprutan har

demonterats eller byggts om bör den testas på nytt. (SJVFS 2006:65)

Ansökan om bidrag och utbetalning

10 § Ansökan om bidrag för köp av testutrustning ska lämnas till Jordbruksverket

före köpet. Till ansökan ska bifogas offert på den utrustning som ansökan avser.

Bidraget betalas ut efter ansökan om utbetalning.

Ansökan om utbetalning ska ha kommit in till Jordbruksverket senast det datum

som anges i beslutet om stöd. Till ansökan ska bifogas kopia av faktura och kvitto

eller liknande. (SJVFS 2006:65)

10 a § Ansökan om bidrag för utfört test ska lämnas till Jordbruksverket tillsammans

med kopia av testprotokoll och kopia av kvitto eller faktura. (SJVFS 2006:65)

Allmänna råd till 10 a §

2

SJVFS 2006:65

Funktionstestaren bör tillhandahålla ansökningsblankett för detta stöd till

sprutinnehavaren. (SJVFS 2006:65)

11 § Bidrag beviljas endast för faktiska kostnader.

12 § Av förordningen (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av

lantbrukssprutor framgår att bidrag betalas ut i mån av tillgång på medel. (SJVFS

2006:65)

Utbildning och godkännande av testutförare

13 § Testutförare av bidragsberättigat funktionstest av lantbruks- och fläktsprutor

ska med godkänt resultat ha genomgått av Jordbruksverket föreskriven utbildning

eller likvärdig utbildning i annat EU- eller EES-land. Testutförare som uppfyller

ovanstående villkor ska ha intyg av Jordbruksverket om godkännande som

testutförare. Intyget är giltigt det år kursen genomförs samt ytterligare fem år.

(SJVFS 2006:65)

Undantag

14 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket ge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna

författning1 träder i kraft den 1 april 2006 då Jordbruksverkets föreskrifter

(SJVFS 1991:78) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av

lantbrukssprutor och Lantbruksstyrelsens allmänna råd (1988:1) om statsbidrag till

företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor ska upphöra att gälla.2

(SJVFS 2006:65)

-------------------------

Denna författning3 träder i kraft den 17 augusti 2006.

CHRISTINA HUHTASAARI

Johan

Wahlander

(Växtskyddsenheten)

1SJVFS 2006:18

2 Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

3SJVFS 2006:65

3

SJVFS 2006:65

BILAGA 1

KRAV PÅ FUNKTIONSTEST AV LANTBRUKSSPRUTOR OCH

FLÄKTSPRUTOR VID TEST ENLIGT STANDARD SS-EN 13790 4

1. Allmänt

Funktionstest av lantbrukssprutor med bom ska ske enligt standarden SS-EN 13790

del 1, utgåva 1, fastställd den 13 juni 2003. Funktionstest av fläktsprutor ska ske

enligt standarden SS-EN 13790 del 2, utgåva 1, fastställd den 13 juni 2003. Enligt

introduktionen till dessa standarder behövs ytterligare specifikationer utöver

standarden för hur funktionstest ska ske. Detta uppfylls genom förordningen

(1987:1179) och denna föreskrift med bilaga 1 och allmänna råd.

2. Platsen för funktionstestet

Platsen där funktionstestet ska genomföras ska väljas med omsorg. De krav som

ställs på platsen där en spruta fylls på och görs ren ska man också ställa på platsen

för funktionstest. Funktionstestet ska antingen ske på biologiskt aktiv mark, såsom

åkermark, eller en gräsvall, eller på en platta eller bassäng med uppsamling från

vilken den använda vätskan kan tas om hand.

Enligt standarden ska åtgärder vidtas för att förhindra att resultaten av mätningarna

påverkas av väderförhållanden. För vissa mätningar krävs att underlaget är plant för

att standardens krav på att avståndet mellan munstycke och testutrustning ska vara

jämnt över hela bredden.

3. Krav på funktionstestutrustningen

Den utrustning som används vid funktionstest ska klara av de belastningar,

kapacitetskrav och noggrannheter som krävs för att testa enligt standard

SS-EN 13790 och denna bilaga.

4. Genomförande av funktionstest

Utöver test enligt standarden SS-EN 13790 ska ett funktionstest innehålla kalibrering

av sprutans dosering och ett informationsmoment.

Kalibrering av sprutans dosering

Sprutans dosering ska kalibreras så att exempel på vätskemängd per hektar för olika

besprutningssituationer kan presenteras.

Information

4 kan beställas från SIS förlag AB. www.sis.se

4

SJVFS 2006:65

Funktionstestet har ett stort värde som informationstillfälle för sprutinnehavaren. För

att göra informationstillfället så pedagogiskt som möjligt för sprutinnehavaren ska

standarden SS-EN 13790 utföras enligt nedanstående.

Tank för sprutvätska

Sprutans tank ska när funktionstestet inleds vara fylld med vatten för att visa på att

inget läckage finns.

Spridningsbild

Funktionstestare som använder sig av metod 4.10.2 i SS-EN 13790 del 1, till

bomsprutor ska kunna erbjuda de kunder som så önskar att också se

spridningsbilden. För detta ändamål räcker den metod som beskrivs nedan.

Vätskefördelningen mäts med rätt inställda munstycken på det avstånd mellan

uppsamling och munstycken som anvisas att munstyckena ska ha över sprutmålet.

Uppsamling av utsprutad vätska ska göras så att eventuella variationer i fördelningen

tydligt kan avläsas och demonstreras för innehavaren av sprutan. När uppsamlings-

kanaler med mätglas används kan testutföraren och innehavaren av sprutan

konstatera om vätskefördelningen är godtagbar genom okulär besiktning av

vätskenivåerna i mätglasen.

Mätning av pumpens kapacitet

Vid mätning av pumpens kapacitet ska kontroll av om pumpen suger luft kunna ske i

ett genomskinligt rör i anslutning till flödesmätaren.

Informationsmaterial

I samband med testen ska innehavaren av sprutan kostnadsfritt få tillgång till den

skriftliga information som Jordbruksverket försett testutföraren med. Detta kan t.ex.

vara information om utrustningens funktion, kalibrering eller skötsel. Informationen

ska överlämnas tillsammans med testprotokollet och eventuellt kontrollmärke.

Allmänna råd till bilaga 1

Inför funktionstest

Innan funktionstestet sker bör sprutinnehavaren informeras om att han/hon eller

sprutföraren bör närvara vid funktionstestet samt om att sprutan innan testet ska:

vara väl rengjord,

vara utrustad med instruktionsbok om sådan finns,

ha kraftöverföringsaxeln skyddad. Skydden på axel, traktor och spruta ska vara

hela och alla delar ska sitta på plats, även fixeringskedjan som förhindrar att skyddet

snurrar runt,

5

SJVFS 2006:65

vara kopplad till traktorn och nödvändig kringutrustning såsom sprutdator,

manometer och ventilpaket ska vara monterad så att sprutan är redo att användas,

ha filter på sug och trycksidan monterat. Även påfyllningssilen i tanken ska finnas

på plats,

ha tanken fylld med vatten,

vara grovkontrollerad så att det inte förekommer något läckage från

tankgenomgångar, slangar och ramprör samt att droppskydden fungerar,

vara försedd med enhetliga munstycken.

Genomförande av funktionstest

Ett funktionstest bör informera sprutinnehavaren om vilket skick sprutan är i. Det bör

också framkomma hur man ska åtgärda eventuella brister. Om utrustning behöver

repareras eller bytas bör detta om möjligt göras omedelbart, t.ex. av den som testar,

så att sprutan uppfyller de ställda kraven när den lämnar testplatsen. Om

sprutinnehavaren väljer att låta funktionstestaren utföra reparationer eller byten bör

dessa inte påbörjas innan funktionstestaren upplyst sprutinnehavaren om kostnaden

för dem och fått sprutinnehavarens godkännande. Efter dessa åtgärder bör sprutan

fungera på ett sådant sätt att man kan kalibrera sprutan, dosera bekämpningsmedel

rätt och använda sprutan med minimal risk för både miljön och användaren.

I standarden SS-EN 13790 del 2 punkt 4.9.1 anges att varje munstycke ska

producera en likformig och homogen sprutdusch. Detta ska för hydrauliska

munstycken verifieras med frånslagen fläkt. I de fall där fläkten inte går att stänga av

separat bör sprutinnehavaren bygga om sprutan för att göra det möjligt. Det går även

att uppfylla kravet på andra sätt. Exempelvis genom att demontera fläktremmarna.

Hur kalibrering ska genomföras är ett moment i de obligatoriska utbildningarna för

att få använda kemiska bekämpningsmedel. De metoder för kalibrering som visas vid

ett funktionstest bör vara i överensstämmelse med de metoder som lärs ut vid dessa

utbildningar. Sprutinnehavaren/sprutföraren bör efter funktionstestet själv kunna

göra en korrekt kalibrering av sprutan. (SJVFS 2006:65)

6

SJVFS 2006:65

BILAGA 2

KRAV PÅ FUNKTIONSTEST AV LANTBRUKSSPRUTOR OCH

FLÄKTSPRUTOR SOM INTE SKER ENLIGT STANDARD SS-EN 13790.

(SJVFS 2006:65)

Förberedelser före test

Innan sprutan testas ska sprutan och dess delar vara väl rengjorda. Alla preparatrester

måste vara borttvättade från tank, armatur (kranar, ventiler), ledningar och spridare.

Synbara och andra kända defekter ska vara åtgärdade före provningen. En "grovtest"

ska göras för att undvika att sprutor som p.g.a. mycket uppenbara fel inte kan klara

kraven testas i onödan.

Genomförande av funktionstest

Alla moment i testen ska redovisas i ett protokoll som upprättas i tre exemplar.

I de moment där en flödesmätare ska användas ska den uppfylla kraven enligt svensk

standard SS-ISO 5682-2. Detta innebär att flödesmätaren ska ha en avvikelse på

högst 5 % av kontrollmätarens värde. Mätområdet som ska kunna mätas är

50-250 liter/minut då enbart pumpkapacitet mäts, 30-250 liter/minut om även

mätområdet 30-50 liter/minut ska utnyttjas.

I de moment där en referensmanometer ska användas så ska den uppfylla kraven

svensk standard SS-EN 837-1. Manometerns maximala felvisning får vara högst 1 %

av fullt skalutslag. Maximalt skalutslag får vara högst 10 bar.

1. PUMP

Det som avser bommar gäller inte för fläktsprutor.

Pumpens kapacitet ska vara tillräcklig för de bekämpningssituationer som sprutan

används i. Flödet ska vara tillräckligt för att leverera vätska till sprutbommen och för

fullgod omröring om denna är hydraulisk.

Pumpens flöde ska vid funktionstest inte avvika på ett avgörande sätt från de

flödesuppgifter som anges i specifikation för pumpen.

Pumpen ska ge ett jämnt flöde. Eventuell tryckutjämnare och säkerhetsventil ska

vara funktionsdugliga.

Pumpen och anslutningar ska vara täta på sug- och trycksidan.

Testmetod

7

SJVFS 2006:65

Flödet ska mätas vid fritt flöde och vid olika tryck upp till 8-10 bar. Eventuell

tryckutjämning, säkerhetsventil liksom pumpens täthet kontrolleras. Möjlighet ska

finnas att kontrollera om pumpen suger luft.

Kontroll av om pumpen suger luft kan göras i genomskinligt rör före flödesmätaren

eller genom kontroll av om luftbubblor uppstår i tanken ifall hela vätskemängden

levereras dit.

2. OMRÖRING

Omröringen ska fungera effektivt för olika förekommande behov. Utrustning för

omröring, mekanisk eller hydraulisk ska vara funktionsduglig.

Testmetod

Enligt vad som gäller pumptesten. Flödet ska mätas vid olika tryck. Kontroll av den

utrustning som påverkar omröringen.

3. MANOMETER

Manometern ska kunna avläsas enkelt och exakt från förarplatsen.

Skalindelning: Minst 0,2 bar (kp/cm2) i aktuellt tryckområde, oftast 0-5 bar.

Maximal felvisning får vara

±0,25 bar inom det linjära skalområdet eller upp till 10

bar.

Testmetod

Sprutans manometer kan provas monterad på sprutan eller demonterad. Jämförelse

ska göras vid stigande tryck 0,5-10 bar och sjunkande tryck 10-0,5 bar.

4. TANK

Tanken och dess förslutningsanordningar ska vara täta. Det ska finnas en

funktionsduglig ventilation eller tryckutjämning. Påfyllnadssil under tanklocket ska

finnas. Tanklocket ska kunna sluta helt tätt. Om sprutan är försedd med fotsteg och

plattform ska dessa vara funktionsdugliga.

Testmetod

Kontroll och inspektion av täthet och utrustning.

5. ARMATUR (Kranar, ventiler, regleringsutrustning o dyl)

All styrutrustning och reglerutrustning t.ex. tryckreglerventil ska fungera på ett för

konstruktionen avsett sätt.

Åtkomligheten ska vara så god att sprutförare utan risker kan styra sprutans

funktioner effektivt.

Alla ventiler och avstängningar ska kunna sluta tätt.

8

SJVFS 2006:65

Testmetod

Kontroll och inspektion under provkörning med olika inställda tryck. Kontroll av

täthet (läckage) vid till- och frånslag och reglering av flöde.

6. LEDNINGAR

Ledningar måste vara av rätt material, täta och i god kondition. Inga slangar får

hänga ner och störa spridningsbilden.

Testmetod

Kontroll och inspektion av ledningar och anslutningar vid det högsta tryck som

pumpen kan ge i ledningarna.

7. FILTRERING

Filter med rätt masktäthet ska finnas på både sugsidan och trycksidan. Masktätheten

ska vara anpassad till aktuella munstycken enligt vad dess tillverkare anger. Filter på

trycksidan får inte släppa igenom större partiklar än vad som kan passera genom

munstycksöppningarna. Tillverkarnas rekommendationer ska följas.

Testmetod

Kontroll och inspektion av filter och filterhållare. Silnätets masktäthet kontrolleras

mot munstyckena enligt tillverkarens anvisningar.

8. BOM

Denna punkt gäller inte för fläktsprutor.

Sprutbommen ska vara så stabil i alla riktningar som dess grundkonstruktion medger.

Inga stora glapp, försvagningar eller förslitningar får finnas i

upphängningsanordningen. Bomhöjden får variera max

±5 cm inom arbetsbredden

vid mätning stillastående på plant underlag.

Befintliga dämpningsanordningar ska vara funktionsdugliga. Bomhöjden ska kunna

regleras.

Testmetod

Inspektion och kontroll stationärt. Kontroll av bommen i arbets- och transportläge

beträffande rakhet; höjdinställning, leder, avbärare och hinderavvisning. Spridarna

får inte varaktigt vridas eller förskjutas då bommen fälls ihop.

9. VÄTSKEFÖRDELNING

Det som avser bommar gäller inte för fläktsprutor.

Maximal avvikelse i vätskefördelningen utmed bommen får vara

±15 % av

medelvärdet mätt längs hela bommen.

9

SJVFS 2006:65

Testmetod

Vätskefördelningen mäts med rätt inställda munstycken på det avstånd mellan

uppsamling och munstycken som anvisas att munstyckena ska ha över sprutmålet.

Det medelvärde som avses är det aritmetiska d.v.s. summan av de avlästa värdena

dividerat med antalet värden. Hela arbetsbredden behöver inte kontrolleras om för

stora avvikelser förekommer utmed någon del av bommen. Åtgärd kan

rekommenderas efter "grovtest".

Uppsamling av utsprutad vätska ska göras så att eventuella variationer i fördelningen

tydligt kan avläsas och demonstreras för innehavaren av sprutan. När uppsamlings-

kanaler med mätglas används kan testutföraren och innehavaren av sprutan

konstatera om vätskefördelningen är godtagbar genom okulär besiktning av

vätskenivåerna i mätglasen.

I svåra gränsfall behöver dock en arbetskrävande avläsning av vätskenivåer och

beräkning av procentuell avvikelse från medelvärde göras.

10. EFTERDROPP

Efterdropp av sprutvätska ska inte förekomma. Befintliga droppskydd ska vara

funktionsdugliga.

Testmetod

Kontroll av efterdropp vid upprepade av- och påslag av flödet.

11. KALIBRERING AV SPRUTANS DOSERING

Det som avser bommar gäller inte för fläktsprutor.

Sprutans dosering ska kalibreras så att exempel på vätskemängd per ha för olika

besprutningssituationer kan presenteras.

Testmetod

Kalibrering kan göras enligt olika metoder t.ex. genom mätning av flöde från flera

spridare med elektronisk flödesmätare eller mätglas och beräkning av medelvärde

och av hela vätskemängden från sprutan. Man kan också mäta det totala flödet till

sprutbommen. Trycket i ledning i sprutbommen ska mätas och jämföras med utslaget

på sprutans manometer.

Övrigt

I samband med testen ska innehavaren av sprutan få tillgång till den skriftliga

information som Jordbruksverket försett testutföraren med. Detta kan t.ex. vara

10

SJVFS 2006:65

information om utrustningens funktion, kalibrering, skötsel m.m. Informationen ska

överlämnas tillsammans med testprotokollet och eventuellt kontrollmärke.

11