SJVFS 2007:12

Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning och registrering av nötkreatur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2007:12

Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning och

registrering av nötkreatur;

Saknr K 30

Utkom från trycket

den 6 mars 2007

beslutade den 1 mars 2007

Statens

jordbruksverk

föreskriver1, med stöd av 31 § förordningen (1999:1148)

om EG:s förordningar om jordbruksprodukter samt 9 och 17 §§ förordningen

(2006:815) om provtagning på djur, m.m. följande.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om systemet för identifiering och registrering av

nötkreatur finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli

2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av

nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om

upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/972,

2. kommissionens förordning (EG) nr 911/2004 av den 29 april 2004 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1760/2000 beträffande öronmärken, pass och register på anläggningarna3,

3. kommissionens förordning (EG) nr 644/2005 av den 27 april 2005 om att

tillåta ett särskilt identifieringssystem för nötkreatur som hålls för kulturella

och historiska ändamål på godkända anläggningar som föreskrivs i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/20004,

4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

5. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

6. lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., samt

7. förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Definitioner

2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med

besättning: samtliga djur på en produktionsplats där det stadigvarande hålls

moderdjur,

CDB: Centrala nötkreatursregistret,

djur: nötkreatur (inbegripet Bison bison och Bubalus bubalus),

djurhållare: detsamma som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 1760/2000,

1

Jfr rådets direktiv rådets direktiv 97/12/EG av den 17 mars 1997 om ändring och uppdatering av direktiv 64/432/EEG om

djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (EGT L 109, 25.4.1997, s. 1, Celex

31997L0012).

2 EGT L 204, 11.8.2000, s. 1 (Celex 32000R1760).

3

EUT L 163, 30.4.2004, s. 65 (Celex 32004R0911).

4

EUT L 107, 28.4.2005, s. 18 (Celex 32005R0644).

SJVFS 2007:12

egen produktionsplats: produktionsplats varpå man är registrerad som djurhållare

enligt 3 § i denna föreskrift,

ersättningsbricka: efterbeställd originalbricka,

importbricka:

en

röd öronbricka förpräglad med ursprunglandets

produktionsplatsnummer, individnummer samt kontrollsiffra,

moderdjur: ett hondjur som har gett avkomma eller är dräktigt,

originalbricka:

en öronbricka som är förpräglad med produktionsplats- och

individnummer samt kontrollsiffra,

produktionsplats: detsamma som avses med anläggning i artikel 2 i förordning

(EG) nr 1760/2000, samt den del av ett transportmedel varpå djur transporteras och

som ska registreras i enlighet med 4 §, samt

reservbricka:

en öronbricka som är förpräglad med produktionsplatsnummer och

på vilken individnummer och kontrollsiffra ska skrivas på för hand.

Registrering av produktionsplats

3 § Djurhållare på en produktionsplats ska till Jordbruksverket eller Svensk Mjölk

AB på blankett E 3.1 anmäla följande uppgifter om:

1.

Djurhållarens namn, adress, telefonnummer, person- eller

organisationsnummer,

2. produktionsplatsens adress, fastighetsbeteckning, församling, kommun, län,

3. vilka djurslag som omfattas av verksamheten på produktionsplatsen, och

4. typ av verksamhet på produktionsplatsen.

4 § Djurhållare på en produktionsplats som utgörs av ett transportmedel för djur ska

på blankett E3.11 anmäla transportmedlets registreringsnummer och typ av

transportmedel, samt uppgifterna i 3 § med undantag för punkten 2 om:

1. Djur från fler än en produktionsplats blandas på transportmedlet under

transport varefter de lämnas av på fler än en produktionsplats eller,

2. den mottagande eller avsändande produktionsplatsens djurhållare inte har

kännedom om den produktionsplats djuren hämtades ifrån respektive kommer till.

5 § Förändringar på en produktionsplats som medför att sådana uppgifter som

anmälts enligt 3 och 4 §§ inte längre är fullständiga eller riktiga ska senast en månad

efter förändringen anmälas till Jordbruksverket av djurhållaren.

Anmälningsskyldigheten avser även upphörande av djurhållning.

Vid en anmälan enligt första stycket ska det produktionsplatsnummer som

tilldelats platsen enligt 6 § alltid uppges.

Produktionsplatsnummer

6 § Produktionsplats

som

anmälts

enligt 3 och 4 §§ tilldelas ett

produktionsplatsnummer av Jordbruksverket. Numret gäller för all verksamhet med

nötkreatur, svin, får eller getter på produktionsplatsen.

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket i ett enskilt fall medge att en

produktionsplats utformas på annat vis än vad som sägs i 2 §. Ett sådant medgivande

kan av Jordbruksverket förenas med vissa villkor.

2

SJVFS 2007:12

Märkning av djur

7 § Märkning av djur enligt dessa föreskrifter får endast utföras i enlighet med de

märkningssystem och med användande av de öronbrickor som godkänts av

Jordbruksverket. Öronbrickor ska innehålla de uppgifter som framgår av 9 §.

Märkningen ska, om inte annat anges, utföras av djurhållaren eller av denne anlitad

person.

8 § En kalv ska märkas med en originalbricka i vartdera örat senast 20 dagar efter

födseln. Kalvar som lämnar födelsebesättningen ska oavsett ålder vara märkta med

originalbricka i vartdera örat. Kalvar som dött före en veckas ålder behöver dock inte

vara märkta innan de lämnar produktionsplatsen om de lämnas till en

destruktionsanläggning.

Originalbrickor får endast användas i besättningar där djurhållaren i enlighet med

25 § har rapporterat att det finns moderdjur av det aktuella djurslaget.

9

§

Djur ska märkas med gula originalbrickor präglade med följande

identitetsuppgifter:

1. Landsbeteckningen

SE,

2. födelsebesättningens

produktionsplatsnummer,

3. individnummer som ska bestå av ett löpnummer inom födelsebesättningen,

numret får inte vara högre än 9999, samt

4. kontrollsiffra.

Det kan förekomma djur med annan färg på brickorna än gul. Dessa djur får dock

endast märkas med brickor av annan färg än gul då det gäller märkning med

ersättnings- eller reservbrickor.

Ett djur får aldrig märkas med ett identitetsnummer som redan finns på ett annat

djur i besättningen. Individnummer som använts på originalbrickor enligt första

stycket får inte användas i besättningen igen förrän tio år efter det datum djuret dött.

10 § Då ett djur har tappat en öronbricka eller brickan har blivit oläslig ska en

ersättningsbricka snarast möjligt appliceras på djuret. Ersättningsbrickan ska alltid

vara präglad med samma identitetsuppgifter som fanns på originalbrickan. Detta

gäller även de fall djuret vid beställningen av ersättningsbrickan hålls på annan

produktionsplats än i sin födelsebesättning. Ersättningsbrickor får endast användas

av djurhållare på sådana produktionsplatser som i enlighet med 3 och 5 §§ har anmält

att de har djur av det aktuella djurslaget.

11 § Djur som tappat en originalbricka kan märkas med en ersättnings- eller

reservbricka. Djur ska dock alltid vara märkta med minst en original- eller

ersättningsbricka.

Reservbrickor får endast beställas till de djur som är födda på djurhållarens egna

produktionsplatser.

12 § I de fall ett moderdjur tillfälligt hålls på en annan produktionsplats än den

stadigvarande och därvid lämnar avkomma ska avkomman märkas med det

produktionsplatsnummer där moderdjuret stadigvarande hålls eller senast har hållits

stadigvarande.

3

SJVFS 2007:12

13 § Beställningar av originalbrickor, ersättningsbrickor och reservbrickor ska

lämnas till Jordbruksverket eller till sådan organisation med vilken Jordbruksverket

träffat avtal om detta.

14 § Jordbruksverket kan i enskilda fall medge att öronbrickorna avlägsnas i

enlighet med förordning (EG) nr 644/2005 på djur som hålls för kulturella eller

historiska ändamål på av Jordbruksverket godkända produktionsplatser.

Öronbrickorna ska i dessa fall ersättas med det märkningssystem som anvisas av

Jordbruksverket och ska utgöras av:

1. Två öronbrickor av plast eller metall, eller

2. en

tatuering.

Av märkningen ska framgå de identitetsuppgifter som anges 9 § första stycket 1-

4.

15 § Djur som inte är födda i Sverige ska vid ankomsten till den första mottagande

produktionsplatsen i landet märkas med svenska importbrickor. Den ursprungliga

märkningen får inte avlägsnas. Djurhållaren ansvarar för att en officiell veterinär

anlitas för märkningen av djuren. Veterinären ska beställa öronbrickorna hos

Jordbruksverket och märka djuren i enlighet med de närmare anvisningar som verket

lämnar i varje enskilt fall. Veterinären ska även registrera märkningen i den aktuella

produktionsplatsens journal på sådant sätt att sambandet mellan den ursprungliga och

den svenska märkningen anges tydligt.

Journalföring av djurinnehav

16 § En djurhållare ska registrera uppgifter som avses i denna paragraf samt i 19 § i

en journal som godkänts av Jordbruksverket. Journalen ska föras kronologiskt och

med angivande av datum justeras med avseende på de förändringar som inträffar på

produktionsplatsen.

Rättningar ska hanteras med annulleringsposter och nya registreringsposter.

Uppgifterna ska registreras i journalen samma dag som förändringen inträffat. För

respektive djurslag på produktionsplatsen ska en och samma journal användas.

En journal ska avse en produktionsplats. Varje produktionsplats identifieras av sitt

produktionsplatsnummer.

I de fall djur flyttas till en djurhållares egna produktionsplatser och dessa utgör

beten samt under förutsättning att det där inte hålls djur tillhörande någon annan

djurhållare, behöver förflyttningarna endast noteras i journalen som förs på den

produktionsplats där djuren hålls stadigvarande.

Avsändande och mottagande djurhållare ska vid transporter i sin journal registrera

transportfordonets produktionsplatsnummer i de fall som framgår av 22 §.

17 § Vid elektronisk journalföring får enbart databaserade program som godkänts av

Jordbruksverket användas. Ansökan om godkännande ska ges in till Jordbruksverket.

18 § Dataprogrammen ska vara avsedda för PC- eller Macintosh-datorer. Om annan

datormiljö avses att användas måste särskild överenskommelse träffas med

Jordbruksverket. Journalföringsdelen ska vara en separat modul i den elektroniska

journalen. Journalföringsmodulen ska versionshanteras separat. Jordbruksverket

godkänner en version av journalföringsmodulen.

4

SJVFS 2007:12

I den elektroniska journalen ska framgå registreringstidpunkt för varje registrerad

post samt uppgift om namnet på det program som utnyttjas för registrering av

händelsen.

Från den elektroniska journalen ska det vara möjligt att ta fram en lista som har

samma uppställning som de manuellt förda journaler som godkänts av

Jordbruksverket.

19 § Journalföring enligt 16 - 18 §§ avseende djur ska omfatta de uppgifter som

avses i artikel 8 b – d förordning (EG) nr 911/2004, samt:

1. Djurets

identitetsnummer,

2. födelsedatum,

3. kön,

och

4. ras.

Av journalföringen ska det vid varje tidpunkt totala djurinnehavet framgå med

varje enskilt djurs identitet angiven. Då journalföringen påbörjas ska samtliga djur

som redan finns på produktionsplatsen registreras i journalen.

20 § Djurhållaren ska bevara uppgifterna i journalen i sex år.

Rapportering till CDB

21 § En djurhållare eller dennes ombud ska rapportera varje förändring av sitt

innehav av djur till Jordbruksverket eller Svensk Mjölk AB. Med förändring av

djurinnehav avses även förflyttning av djur mellan en djurhållares olika

produktionsplatser. De djurhållare, som inte bedriver förmedlings-, slakteri- eller

liknande verksamhet, behöver dock inte rapportera förflyttning av djur mellan egna

produktionsplatser om dessa ligger inom samma eller angränsande kommuner.

Djur som tillfälligt utgår från en produktionsplats och återförs till den

produktionsplats djuren lämnade ska rapporteras tillfälligt ute. Djurhållare som tar

emot djur rapporterade som tillfälligt ute ska inte rapportera denna förändring i sitt

djurinnehav.

Rapporteringen ska utföras senast sju dagar efter det att förändringen av

djurinnehavet inträffade. En kalvs födelse ska rapporteras senast sju dagar efter det

att kalven märktes i enlighet med 8 §. Rapportering som sker enligt 24 § 1-3 och som

skickas med post, ska ha kommit in till Jordbruksverket eller Svensk Mjölk AB

senast tre dagar efter det att rapporteringen utfördes.

Slakteri ska rapportera att djur är slaktade i samband med den ordinarie

rapporteringen av slakt enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:56)

om slakteriers rapportering av avseende slaktade djur.

Ombud ska på begäran av Jordbruksverket kunna uppvisa fullmakt från

djurhållaren.

22 § Djurhållare vid transport ska endast rapportera när:

1. Djur från fler än en produktionsplats blandas under transport varefter de

lämnas av på fler än en produktionsplats, eller

2. djurhållare på en avsändande eller mottagande produktionsplats inte har

kännedom om varandra.

Denna paragraf gäller inte rapportering av djur som förs direkt till slakt.

5

SJVFS 2007:12

23 § I de fall djurhållare vid transport är skyldiga att rapportera enligt 22 § ska

djurhållarna på avsändande respektive mottagande produktionsplats rapportera

tranportmedlets produktionsplatsnummer.

24 § Rapportering enligt 21 § första stycket och 22 § ska ske antingen genom att

använda:

1. Jordbruksverkets blankett SJV E16.1,

2. Svensk Mjölk AB:s blanketter som godkänts av Jordbruksverket för detta

ändamål,

3. husdjursföreningarnas ordinarie inrapporteringsvägar för officiella

kontrollprogram till Svensk Mjölk AB,

4. Jordbruksverkets

internettjänst.

Jordbruksverket kan besluta att rapportering enligt 21 § första stycket och 22 § får

ske på annat sätt än vad som framgår av första stycket 1-4.

25 § Vid rapportering ska följande anges:

1. Djurhållarens

produktionsplatsnummer,

2. djurets

identitetsnummer,

3. datum

för

förändringen,

4. djurets

kön,

och

5. vad förändringen av djurinnehavet på produktionsplatsen beror på.

I de fall förändringen av djurinnehavet beror på födelse ska dessutom följande

anges:

1. Moderdjurets identitetsnummer, och

2. kalvens ras; härvid ska de koder som framgår av bilaga 1 användas.

I de fall förändringen av djurinnehavet beror på att djur inkommit till eller utgått

från produktionsplatsen ska det, utöver vad som framgår i första stycket, även anges

till respektive från vilket produktionsplatsnummer djuret har kommit. Vidare ska det

vid import eller export av djur anges det aktuella import- respektive exportlandet i

enlighet med bilaga 2.

26 § I de fall ett moderdjur tillfälligt hålls på en annan produktionsplats än den

stadigvarande och därvid lämnar avkomma ska avkomman rapporteras med det

produktionsplatsnummer som djuret märks med i enlighet med 12 §.

27 § Förändringar som rapporteras skriftligen enligt 24 § 1, 2 eller 3 ska vara

undertecknade av djurhållaren eller dennes ombud. Vid elektronisk rapportering

enligt 24 § 4 krävs inget undertecknande av djurhållaren.

Förändringar som rapporteras enligt 24 § 4 ska verifieras av djurhållaren genom

en behörighetskod (PIN-kod) som tilldelats av Jordbruksverket.

Avgifter m.m.

28 § En djurhållare som rapporterar enligt:

1. 24 § 1-3 ska betala en avgift till Jordbruksverket om 10 kronor per rapporterad

förändring. Om en rapportering enligt 24 § 3 sker elektroniskt ska dock

djurhållaren betala en avgift till Jordbruksverket om 5 kronor per rapporterad

förändring.

6

SJVFS 2007:12

2. 24 § 4 ska betala en avgift till Jordbruksverket om 5 kronor per rapporterad

förändring.

3. 24 § andra stycket ska betala en avgift till Jordbruksverket om 10 kronor per

rapporterad förändring.

Ett slakteri som rapporterar enligt 21 § fjärde stycket ska betala en avgift till

Jordbruksverket om 5 kronor per rapporterat djur.

Djurhållaren och slakteriet faktureras avgifterna i efterskott.

29 § Om rapportering av förändring av djurinnehav inkommer senare än vad som

föreskrivs i 21 § tredje stycket tillkommer en avgift om 8 kronor per sen rapportering

för att täcka de därmed uppkomna merkostnaderna.

30 § Avgifter för rapporteringar som inte uppgår till 20 kronor vid kalenderårets

sista fakturering påförs en faktureringskostnad. Lägsta belopp som därmed kommer

att faktureras är 20 kronor. Detta gäller inte djurhållare som har fakturerats tidigare

under året.

31 § En djurhållare som beställer originalöronbrickor ska betala en avgift till

Jordbruksverket om 80 kronor per beställning för att täcka de kostnader som är

förenade med systemet för märkning av djur.

32 § Vid utförsel av djur ska en djurhållare hos Jordbruksverket ansöka om ett

nötkreaturspass för varje djur som ska föras ut. I ansökan ska djurens fullständiga

identitetsnummer anges. Ansökan ska ges in till Jordbruksverket senast två veckor

innan utförsel ska ske.

Djurhållaren ska betala en avgift till Jordbruksverket om 60 kronor för varje

utfärdat pass.

Destruktion av använda öronbrickor

33 § Djurhållare på en produktionsplats där slakt eller destruktion bedrivs ska

destruera använda öronbrickor från slaktade djur.

Övriga bestämmelser

34 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 2 april 2007.

MATS PERSSON

Peter Svensson

(Registerutvecklingsenheten)

7

SJVFS 2007:12

Bilaga 1

Raslista

Kod Ras

01

SRB (Svensk röd och vit boskap)

02

SLB (Svensk låglands boskap)

03

SKB (Svensk kullig boskap)

04

SJB (Svensk Jersey boskap)

05

SAB (Svensk Ayrshire boskap)

06

RB (Röd dansk boskap)

08 Hereford

09 Charolais

11 Aberdeen

Angus

12 Limousin

14 Simmental

16 Highland

Cattle

17 Belted

Galloway

18 Blonde

d’Aquitaine

19 Dexter

20 Galloway

21 Tiroler

Grauvieh

22 Piemontese

23

Belgisk blå och vit boskap

24 Gelbvieh

25 Chianina

26 South

Devon

27 Montbéliard

28 Fleckvie

29 Wagyu

30 Dansk

Korthorn

31 Brown

Swiss

40 Rödkulla

41 Fjällko

42 Väneko

43 Bohuskulla

44 Ringamålako

50 Telemarkfe

51 Vestlandsk

fjordfe

52 Dølafe

90

Bison bison (amerikansk bison)

91

Bubalus bubalus (buffel, vattenbuffel)

99

Korsning/ obestämbar ras

8

SJVFS 2007:12

Bilaga 2

SE-nummer

SE-

nummer

Land

SE 000001 Island

SE 000002 Norge

SE 000003 Finland

SE 000004 Danmark

SE 000006 Nederländerna

SE 000007 Belgien

SE 000008 Luxemburg

SE 000009 Tyskland

SE 000011 Frankrike

SE 000013 Spanien

SE 000014 Portugal

SE 000015 Italien

SE 000016 Schweiz

SE 000017 Österrike

SE 000018 Grekland

SE 000019 Irland

SE 000020 Storbritannien

SE 000021 Polen

SE 000022 Estland

SE 000023 Lettland

SE 000024 Litauen

SE 000025 Ungern

SE 000026 Tjeckien

SE 000027 Slovakien

SE 000028 Slovenien

SE 000029 Cypern

SE 000031 Malta

SE 000032 Serbien Montenegro

SE 000040 USA

SE 000041 Kanada

SE 000050 Jordanien

SE 000051 Kroatien

SE 000052 Ryssland

SE 000053 Vitryssland

SE 000054 Turkiet

SE 000055 Bosnien och Hercegovina

SE 000060 Australien

SE 000061 Nya Zeeland

SE 000080 Sydkorea

9