lagen.nu

Lag (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Departement
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:705
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag skall tillämpas på

 • 1. kartläggning och kontroll av smittsamma djursjukdomar,
 • 2. kontroll av restsubstanser och andra ämnen i djur och djurprodukter,
 • 3. märkning och registrering av djur, samt
 • 4. åtgärder för att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar.

Vad som sägs i denna lag om djursjukdomar gäller även förekomsten av smittämnen hos djur.

EG-bestämmelser som kompletteras av lagen

2 § Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EG-förordningar (EG-bestämmelser) som faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen skall i Svensk författningssamling ge till känna vilka grundförordningar som avses.

I fråga om EG-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsområde tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka bestämmelser som kompletteras av denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs som komplettering av EG-bestämmelserna.

Provtagning och undersökning

3 § För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från eller kontrollera smittsamma djursjukdomar får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det särskilda fallet besluta om provtagning eller undersökning enligt denna lag.

För att kontrollera förekomsten av restsubstanser och andra ämnen i djur och djurprodukter får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det särskilda fallet besluta om provtagning eller undersökning enligt denna lag.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § Provtagning eller undersökning enligt 3 § skall utföras av veterinär eller annan person som utses av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Provtagningen eller undersökningen får utföras på djur och djurprodukter, foder samt material i övrigt enligt vad som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Provtagningen eller undersökningen får utföras utan samtycke av ägare eller annan rättsinnehavare och skall genomföras på ett sätt som innebär så små olägenheter som möjligt för denne.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1259

Hälsoövervakning, uppgifter om läkemedelsanvändning och villkor för livdjursförsäljning

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad en veterinär eller den som är ansvarig för ett laboratorium skall iaktta i fråga om skyldighet att anmäla och rapportera misstänkta eller inträffade fall av smittsamma djursjukdomar.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad den som håller djur skall iaktta i fråga om

 • 1. skyldighet att anmäla verksamheten till en myndighet och att föra anteckningar om verksamheten,
 • 2. skyldighet att anmäla misstanke om djursjukdom till en veterinär,
 • 3. skyldighet att föra register över behandling med läkemedel och bevara journaler som rör sådan behandling, samt
 • 4. krav på hygien i djurhållningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidare meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta att djur får säljas till annat än slakt eller flyttas från ett område till ett annat inom landet, endast om djuren är fria från viss sjukdom.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Spridning av smitta och ämnen som kan skada människors eller djurs hälsa

7 § För att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 • 1. avlivning av djur,
 • 2. isolering av djur, samt
 • 3. begränsningar eller andra villkor när det gäller hanteringen av djur eller produkter av djur och andra varor eller när det gäller kontakter mellan djur och människor.

Om bekämpning av epizootiska sjukdomar och vissa zoonoser finns särskilda bestämmelser i epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658).

8 § I fråga om livsmedelsproducerande djur eller produkter från sådana djur som innehåller eller kan antas innehålla sådana ämnen eller restsubstanser som kan göra livsmedlet icke säkert får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 • 1. omhändertagande eller märkning av djur eller djurprodukter,
 • 2. förbud mot att djur eller djurprodukter flyttas, överlåts eller används till livsmedel, samt
 • 3. avlivning av djur.

Märkning m.m.

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 • 1. märkning, journalföring och registrering av djur samt utfärdande av identitetshandlingar för djur,
 • 2. djurhälsa, flyttningsdokument för djur och hygien vid transport av djur,
 • 3. registrering av djurhållare och anläggningar för djur, samt
 • 4. förbud mot användning av anläggningar som inte uppfyller krav på registrering som föreskrivs med stöd av 3.

I föreskrifter enligt första stycket kan det föreskrivas att en organisation får föra register och utfärda identitetshandlingar.

Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll

10 § Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av Statens jordbruksverk eller andra statliga myndigheter i enlighet med vad regeringen bestämmer.

Regeringen får meddela föreskrifter om att Jordbruksverket får överlämna åt länsstyrelserna eller kommunerna att utöva offentlig kontroll. En kommuns uppgift skall fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Kontrollmyndigheternas övriga åligganden

11 § Jordbruksverket samordnar den kontrollverksamhet som verket har överlämnat till länsstyrelserna eller kommunerna samt lämnar råd och hjälp i kontrollverksamheten.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

Föreskrifter om offentlig kontroll

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 • 1. hur offentlig kontroll skall bedrivas, samt
 • 2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till Jordbruksverket.

Rätt till upplysningar och tillträde

13 § En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen har i den utsträckning som behövs för kontrollen rätt att

 • 1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
 • 2. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där djur hålls eller där djurprodukter, foder eller material i övrigt förvaras eller annars hanteras och där göra undersökningar och ta prover.

Det som sägs i första stycket gäller också den som vidtar åtgärder enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

Lagrumshänvisningar hit (1)

14 § Bestämmelserna i 13 § gäller också för

 • 1. EG:s institutioner och för inspektörer och experter som utsetts av institutionerna, samt
 • 2. företrädare för behöriga myndigheter i andra medlemsstater inom Europeiska unionen, om kontrollen utövas eller åtgärderna utförs tillsammans med företrädare för en svensk myndighet.

Skyldighet att tillhandahålla hjälp

15 § Den som är föremål för offentlig kontroll eller andra åtgärder enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall tillhandahålla den hjälp som behövs för att kontrollen eller åtgärderna skall kunna genomföras.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Förelägganden och förbud

16 § Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall följas.

Vite

17 § Förelägganden och förbud enligt denna lag eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite.

Rättelse

18 § Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad.

Hjälp av Polismyndigheten

19 § Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

 • 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 • 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2014:705).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:705

Ersättning

19 a § Ersättning av statsmedel kan, om det finns särskilda skäl, lämnas för kostnader eller förluster som uppkommit på grund av

 • 1. sådana beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av lagen som syftar till att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från, kontrollera eller förebygga och hindra spridning av djursjukdomar, eller
 • 2. sådana föreskrifter meddelade med stöd av lagen som har det syfte som anges i 1.

Frågor om ersättning prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om förutsättningarna för att ersättning ska kunna lämnas och om de kostnader och förluster som ska kunna ersättas. Lag (2014:518).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:518

Avgifter

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för

 • 1. offentlig kontroll enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen,
 • 2. provtagning, undersökning, märkning, godkännande och registrering samt för utfärdande av identitetshandlingar enligt lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

Bemyndigandet enligt första stycket 1 innefattar rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för kommuner att ta ut sådana avgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter som tas ut av statliga myndigheter, kontrollorgan och sådana organisationer som avses i 9 § andra stycket.

Straffbestämmelser

21 § Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet

eller

 • 2. inte fullgör sina skyldigheter enligt 15 §.

Till böter döms även den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Detta gäller dock inte, om överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning.

Lagrumshänvisningar hit (1)

22 § Om en gärning som avses i 21 § är att anse som ringa, döms inte till ansvar.

Om ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud har överträtts, döms inte till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Överklagande m.m.

23 § Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

24 § En statlig förvaltningsmyndighets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om det har meddelats

 • 1. enligt denna lag,
 • 2. enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
 • 3. enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Detsamma gäller beslut som har meddelats av en sådan organisation som avses i 9 § andra stycket eller av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.

Det allmännas talan hos förvaltningsdomstol ska föras av

 • 1. den myndighet som utövar offentlig kontroll om det överklagade beslutet har meddelats av en organisation, eller
 • 2. den myndighet som har förordnat den officiella veterinären.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2009:1259).

25 § Beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen skall gälla omedelbart, om inte något annat beslutas.

26 § Bestämmelserna i 22, 23-28 och 30 §§ förvaltningslagen (1986:223) skall tillämpas, om beslutet har meddelats av en organisation.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:806

Officiell version (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RS L
Förarbeten
Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357, EGTL121/1964 s1977, EUTL3/2005 s1, EGTL395/1989 s13, EUTL157/2004 2 33, EGTL224/1990 s29, EGTL315/2002 s14, EGTL46/1991 s1, EUTL122/2003 s1, EGTL46/1991 s19, EGTL260/1992 s1, EUTL122/2003 s1, EGTL355/1992 s32, EUTL5/2004 s8, EGTL62/1993 s69, EUTL122,/2003 s1, EGTL175/1993 s34, EUTL236/2003 s381, EGTL243/1995 s1, EGTL332/1995 s33, EUTL122/2003 s1, EGTL125/1996 s3, EUTL262/2003 s17, EGTL125/1996 s10, EUTL165/2004 s1, EGTL162/1996 s1, EGTL203/1999 s53, EUTL122/2003 s1, EGTL311/2001 s1, EUTL316/2001 s5, EUTL236/2003 s381, EGTL30/2002 s44, EUTL236/2003 s381, EGTL18/2003 s11, EUTL325/2003 s31, EUTL10/2006 s16
Ikraft
2006-07-01
CELEX-nr
31964L0432, 32005R0001, 31989L0662, 32004L0041, 31990L0425, 32002L0033, 31991L0067, 32003R0806, 31991L0068, 32005D0932, 31992L0066, 32003R0806, 31992L0102, 32004R0021, 31992L0119, 32003R0806, 31993L0053, 12003TN02/06/B1, 31995L0022, 31995L0070, 32003R0806, 31996L0022, 32003L0074, 31996L0023, 32004R0882, 31996L0043, 31999L0074, 32003R0806, 32001L0082, 32004L0028, 32001L0089, 12003TN02/06B1, 32002L0004, 12003TN02/06B1, 32002L0099, 32003L0099, 32005L0094
SFS-nummer
2006:806
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Genom lagen upphävs lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.
 • 2. Förbud, förelägganden och andra beslut om skyldigheter för enskilda som har meddelats med stöd av äldre föreskrifter och som avser hantering av djurkadaver eller andra animaliska biprodukter skall anses beslutade enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. Övriga förbud, förelägganden och andra beslut om skyldigheter för enskilda som har meddelats med stöd av äldre föreskrifter skall anses meddelade med stöd av denna lag.

Lag (2009:1259) om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1259
Rubrik
Lag (2009:1259) om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Lag (2014:518) om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:182, bet. 2013/14:MJU23, rskr. 2013/14:266
Omfattning
ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:518
Rubrik
Lag (2014:518) om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Lag (2014:705) om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 19 §, rubr. närmast före 19 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:705
Rubrik
Lag (2014:705) om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation