SJVFS 2007:14

Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning och registrering av får och getter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2007:14

Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning och

registrering av får och getter;

Saknr K 29

Utkom från trycket

den 6 mars 2007

beslutade den 1 mars 2007

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 9 och 17 §§ förordningen

(2006:815) om provtagning på djur, m.m. följande.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om systemet för identifiering och registrering av

får och getter finns i

1. Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande

av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring

av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och

64/432/EEG1,

2. lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m, samt

3. förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Definitioner

2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med

besättning: samtliga djur på en produktionsplats där det stadigvarande hålls

moderdjur,

djur: detsamma som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 21/2004,

djurhållare: detsamma som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 21/2004,

egen produktionsplats: produktionsplats varpå man är registrerad som djurhållare

enligt 3 § i denna föreskrift,

ersättningsbricka: efterbeställd originalbricka,

handel inom gemenskapen: detsamma som anges i artikel 2 i förordning (EG) nr

21/2004,

importbricka:

en

röd öronbricka förpräglad med ursprunglandets

produktionsplatsnummer, samt individnummer,

originalbricka: en öronbricka som är förpräglad med produktionsplatsnummer

samt i förekommande fall individnummer,

moderdjur: ett hondjur som har gett avkomma eller är dräktigt samt hondjur av får

och get som är över tolv månader gamla, samt

produktionsplats: detsamma som avses med anläggning i artikel 2 i förordning

(EG) nr 21/2004.

1

EUT L 5, 9.1.2004, s. 8 (Celex 32004R0021).

SJVFS 2007:14

Registrering av produktionsplats

3 § Djurhållare på en produktionsplats ska till Jordbruksverket på blankett E 3.1

anmäla följande uppgifter om:

1. djurhållarens namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer,

2. produktionsplatsens adress, fastighetsbeteckning, församling, kommun, län,

3. typ av verksamhet som bedrivs på produktionsplatsen,

4. vilket djurslag som omfattas av verksamheten på produktionsplatsen,

5. produktionsinriktning,

och

6. produktionsplatsens geografiska koordinater.

4 § Förändringar på en produktionsplats som medför att sådana uppgifter som

anmälts enligt 3 § inte längre är fullständiga eller riktiga ska senast en månad efter

förändringen anmälas till Jordbruksverket av djurhållaren. Anmälningsskyldigheten

avser även upphörande av djurhållning.

Vid en anmälan enligt första stycket ska det produktionsplatsnummer som

tilldelats platsen enligt 5 § alltid uppges.

Produktionsplatsnummer

5 § Produktionsplats som anmälts enligt 3 § tilldelas ett produktionsplatsnummer av

Jordbruksverket. Numret gäller för all verksamhet med nötkreatur, svin, får eller

getter på produktionsplatsen.

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket i ett enskilt fall medge att en

produktionsplats utformas på annat vis än vad som sägs i 2 §. Ett sådant medgivande

kan av Jordbruksverket förenas med vissa villkor.

Märkning av djur

6 § Märkning av djur enligt dessa föreskrifter får endast utföras i enlighet med de

märkningssystem och med användande av de öronbrickor som godkänts av

Jordbruksverket. Öronbrickor ska innehålla de uppgifter som framgår av 10 och 11

§§. Märkningen ska, om inte annat anges, utföras av djurhållaren eller av denne

anlitad person.

7 § I de fall ett moderdjur tillfälligt hålls på en annan produktionsplats än den

stadigvarande och hon därvid lämnar avkomma ska avkomman märkas med det

produktionsplatsnummer där moderdjuret stadigvarande hålls eller senast har hållits

stadigvarande.

8 § Beställningar av originalbrickor och ersättningsbrickor ska lämnas till

Jordbruksverket eller till en sådan organisation med vilken Jordbruksverket träffat

avtal om detta.

9 § När ett djur ska märkas med öronbrickor ska detta första gången ske med

originalbrickor.

Originalbrickor får endast användas i besättningar där det finns moderdjur av det

aktuella djurslaget.

2

SJVFS 2007:14

10 § Djur som är födda före den 9 juli 2005 ska märkas med en öronbricka i vartdera

örat innan de lämnar sin födelsebesättning. Djur som utan att passera annan

produktionsplats lämnas direkt till slakt från sin födelsebesättning behöver dock

endast märkas med en öronbricka.

Brickorna ska vara präglade med landsbeteckningen SE och födelsebesättningens

produktionsplatsnummer.

11 § Djur som är födda efter den 9 juli 2005 ska märkas i enlighet med artikel 4 i

förordning (EG) nr 21/2004. Därutöver gäller att djuren ska vara märkta senast sex

månader från födseln. Märkningen ska utföras med öronbrickor.

Djur avsedda för slakt innan de uppnått tolv månaders ålder och som inte är

avsedda för handel inom gemenskapen eller export till tredje land kan, istället för vad

som sägs i första stycket, märkas enligt det förenklade märkningsystem som avses i

artikel 4.3 i förordning (EG) nr 21/2004.

Om djur som märkts i enlighet med andra stycket uppnått tolv månaders ålder ska

de märkas om i enlighet med första stycket.

12 § Djur som inte är födda i Sverige ska vid ankomsten till den mottagande

produktionsplatsen i landet märkas med svenska importbrickor. Den ursprungliga

märkningen får inte avlägsnas. Djurhållaren ansvarar för att en officiell veterinär

anlitas för märkningen av djuren. Veterinären ska beställa öronbrickorna hos

Jordbruksverket och märka djuren i enlighet med de närmare anvisningar som verket

lämnar i varje enskilt fall. Veterinären ska även registrera märkningen i den aktuella

produktionsplatsens journal på ett sådant sätt att sambandet mellan den ursprungliga

och den svenska märkningen anges tydligt.

Journalföring av djurinnehav

13 § En djurhållare ska registrera uppgifter som avses i denna paragraf samt i 16 § i

en journal som godkänts av Jordbruksverket. Journalen ska föras kronologiskt och

med angivande av datum justeras med avseende på de förändringar som inträffar på

en produktionsplats.

Rättningar ska hanteras med annulleringsposter och nya registreringsposter.

Uppgifterna ska registreras i journalen samma dag som förändringen inträffat. För

respektive djurslag på produktionsplatsen ska en och samma journal användas.

En journal ska avse en produktionsplats. Varje produktionsplats identifieras av sitt

produktionsplatsnummer.

I de fall djur flyttas till en djurhållares egna produktionsplatser och dessa utgör

beten samt under förutsättning att det där inte hålls djur tillhörande någon annan

djurhållare, behöver förflyttningarna endast noteras i journalen som förs på den

produktionsplats där djuren hålls stadigvarande.

14 § Vid elektronisk journalföring får enbart databaserade program som godkänts av

Jordbruksverket användas. Ansökan om godkännande ska ges in till Jordbruksverket.

15 § Dataprogrammen ska vara avsedda för PC- eller Macintosh-datorer. Om annan

datormiljö avses att användas måste särskild överenskommelse träffas med

Jordbruksverket. Journalföringsdelen ska vara en separat modul i den elektroniska

3

SJVFS 2007:14

journalen. Journalföringsdelen ska versionshanteras separat. Jordbruksverket

godkänner en version av journalföringsmodulen.

I den elektroniska stalljournalen ska framgå registreringstidpunkt för varje

registrerad post samt uppgift om namnet på det program som utnyttjas för

registrering av händelsen.

Från den elektroniska stalljournalen ska det vara möjligt att ta fram en lista som

har samma uppställning som de manuellt förda journaler som godkänts av

Jordbruksverket.

16 § Journalföring enligt 13 – 15 §§ avseende djur ska omfatta de uppgifter som

avses i del B i bilagan till förordning (EG) nr 21/2004.

17 § Djurhållaren ska bevara uppgifterna i journalen i sex år.

Djursammanräkning

18 § Djur ska räknas i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 21/2004 en gång

årligen. Sammanräkningen ska utföras mellan den 1 och 31 december.

Resultatet av sammanräkningen ska sändas till Jordbruksverket på blankett E

12.27. Denna ska vara Jordbruksverket tillhanda senast den 15 januari påföljande år.

Transportdokument

19 § Det transportdokument som ska åtfölja ett djur enligt artikel 6 i förordning

(EG) nr 21/2004 ska utgöras av Jordbruksverkets blankett E 3.12 eller vid transport

till slakteri, intransportsedlar godkända av Jordbruksverket. Av de intransportsedlar

som används ska det framgå att de är godkända av Jordbruksverket.

Djurhållaren på den mottagande produktionsplatsen ska spara dokumenten i minst

sex år.

Avgifter

20

§

En djurhållare som beställer originalbrickor ska betala en avgift till

Jordbruksverket om 80 kr per beställning för att täcka de kostnader som är förenade

med systemet för märkning av djur.

Destruktion av använda öronbrickor

21 § Djurhållare på en produktionsplats där slakt eller destruktion bedrivs ska

destruera använda öronbrickor från slaktade djur.

Övriga bestämmelser

22 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

4

SJVFS 2007:14

Denna författning träder i kraft den 2 april 2007.

MATS PERSSON

Niklas

Persson

(Registerutvecklingsenheten)

5