SJVFS 2007:15

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:8) om skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2007:15

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2006:8) om skyddsåtgärder när

högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har

konstaterats och N1 misstänks eller

bekräftats hos vilda

fåglar i Sverige;

Saknr K 9

Utkom från trycket

den 15 februari 2007

Omtryck

beslutade den 15 februari 2007

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 4 § epizootiförordningen

(1999:659) och 2 § första stycket 1. förordningen (1994:542) om utförsel av levande

djur m.m., i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2006:8) om skyddsåtgärder när

högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller

bekräftats hos vilda fåglar i Sverige2

dels att 4, 8 och 21 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 4, 8 och 21 §§ ska utgå,

dels att 1, 2, 5-7, 9, 11-16, 19, 20 och 22 §§ samt rubriken närmast före 11 § ska

ha följande lydelse,

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter syftar till att förhindra spridning av högpatogen aviär

influensa (HPAI) av subtyp H5 N1 från vilda fåglar till fjäderfän eller andra fåglar i

fångenskap liksom kontaminering av produkter av sådana fåglar. Restriktionerna

eller åtgärderna gäller om beslut har fattats om smittförklaring enligt 5 §

epizootilagen (1999:657) på grund av att det är klarlagt att ett kliniskt fall av

högpatogen aviär influensa (HPAI) av subtyp H5 har inträffat och neuraminidastyp

N 1 antingen misstänks eller har bekräftats.

Bestämmelser om vilka biosäkerhetsåtgärder som gäller inom skydds- och

övervakningsområden finns i 25-35 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter och

allmänna råd (SJVFS 2007:17) om förebyggande åtgärder mot överföring av

högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä eller andra fåglar som hålls i

fångenskap.

Om andra av Jordbruksverket meddelade föreskrifter innehåller bestämmelser som

avviker från vad som sägs i dessa föreskrifter gäller bestämmelserna i den här

författningen.

Ytterligare bestämmelser om förebyggande och bekämpning av aviär influensa

finns i epizootilagen (1999:657), epizootiförordningen (1999:659) och Statens

1 Jfr kommissionens beslut 2006/563/EG av den 11 augusti 2006 om vissa skyddsåtgärder i samband

med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos vilda fåglar i gemenskapen och om upphävande

av beslut 2006/115/EG (EUT L 222, 15.8.2006, s. 11, Celex 32006D0563).

2 Författningen senast omtryckt SJVFS 2006:44.

SJVFS 2007:15

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av

epizootiska sjukdomar. (SJVFS 2007:15).

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter avses med

andra fåglar i fångenskap: alla fåglar eller annat fjäderfä som hålls i fångenskap

av varje annat skäl än de som gäller för fjäderfä exklusive

a) sällskapsdjur av de fågelarter som avses i artikel 3 a i Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor

som ska tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och

om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG3, och

b) fåglar som hålls i djurparker, nöjesparker, på cirkusar eller

försöksanläggningar eller som den behöriga myndigheten använder som

indikatordjur inom ramen för övervakning och forskning,

anläggning: alla jordbruksföretag, lokaler eller markområden inklusive kläckerier,

djuraffärer, fågelmarknader och voljärer där fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap

föds upp eller hålls. Denna definition inkluderar dock inte slakterier, transportmedel,

enskilda karantäner och karantänstationer, gränskontrollstationer eller laboratorier

som innehar aviära influensavirus,

djurpark: anläggning som omfattas av krav på godkännande enligt 37 §

djurskyddsförordningen (1988:539),

fjäderfä: alla fåglar som föds upp eller hålls i fångenskap för produktion av kött

eller konsumtionsägg, för framställning av andra produkter, för vidmakthållande av

stammen av fjädervilt eller för alla former av uppfödning med tanke på produktion

av dessa fågelkategorier,

fjädervilt: vild fågel av art som är föremål för jakt i syfte att användas som

livsmedel,

frilevande fjädervilt: fjädervilt som inte är inhägnat,

förrum: rum genom vilket inpassering till eller utpassering från djurutrymme ska

ske via en hygiengräns. Rummet är även avsett för förvaring och byte av

skyddskläder samt för personlig rengöring,

hygiengräns: en löstagbar bänk eller annan avgränsning som sluter tätt mot golvet,

som är minst 40 centimeter hög och som avdelar förrummet i en ”ren” del mot

djurutrymmet och en ”oren” del mot ytterdörren,

hägnat fjädervilt: fjädervilt som hålls inhägnade för uppfödning eller utsättning,

kläckägg: ägg för inkubering som lagts av fjäderfä,

officiell övervakning: Jordbruksverkets åtgärder för noggrann övervakning av

hälsoläget hos fjäderfän och andra fåglar i fångenskap eller däggdjur på en

anläggning när det gäller aviär influensa,

skyddsområde: ett område med den geografiska utbredning som anges i ett särskilt

beslut runt ett område som smittförklarats enligt 5 § epizootilagen (1999:657),

transitering: en transport genom ett skyddsområde som sker utan uppehåll och

utan att fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap lastas in i eller ut ur transportmedlet

under transporten,

vild fågel: en viltlevande fågel som inte hålls på en anläggning, samt

3 EUT L 146, 13.6.2003, s. 1 (Celex 32003R0998).

2

SJVFS 2007:15

övervakningsområde: ett område med den geografiska utbredning som anges i ett

särskilt beslut runt ett område som smittförklarats enligt 5 § epizootilagen

(1999:657).

Utöver definitionerna i första stycket gäller relevanta definitioner i rådets direktiv

2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av

aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG4. (SJVFS 2007:15).

Restriktioner och åtgärder inom ett skyddsområde

Anmälan av anläggningar

3 § Djurhållare som håller fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap på en anläggning

inom skyddsområdet ska anmäla anläggningens adress till Jordbruksverkets

smittbekämpningsenhet. En anmälan behöver dock inte göras beträffande

anläggningar som har registrerats enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns eller Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2006:11) om registrering av anläggningar med fjäderfän.

4 § har upphävts genom (SJVFS 2007:15).

Restriktioner för förflyttning av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap

5

§

Fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap får inte transporteras genom

skyddsområdet. Detta gäller dock inte en transitering av fjäderfän eller andra fåglar i

fångenskap rakt igenom skyddsområdet under förutsättning att denna sker på en väg

eller järnväg. Förbudet gäller inte heller transporter av fjäderfän till ett slakteri för

direkt slakt. (SJVFS 2007:15).

6 § Fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap får inte förflyttas från den anläggning

där de hålls. Jordbruksverket eller den länsstyrelse verket bestämmer kan, efter att ha

gjort en riskbedömning från smittskyddssynpunkt, medge undantag för förflyttning

av

1. fjäderfän till anläggningar som står under officiell övervakning i antingen

skydds- eller övervakningsområdet,

2. värpfärdiga unghöns och kalkoner avsedda för tillväxt till anläggningar i

Sverige som står under officiell övervakning. Fjäderfän som hålls på den mottagande

anläggningen får förflyttas från anläggningen tidigast 21 dagar efter tidpunkten för

unghönsens eller kalkonernas

ankomst,

3. fjäderfän, till ett slakteri i skydds- eller övervakningsområdet för omedelbar

slakt eller, om detta inte är möjligt, till ett slakteri som Jordbruksverket anvisar

utanför områdena, samt

4. dagsgamla kycklingar, som kläckts ur ägg som samlats in från anläggningar

som den dag då insamlingen skedde var belägna i skyddsområdet, till en anläggning

eller en byggnad på denna anläggning i Sverige som företrädesvis

är belägen utanför

området under förutsättning att

a) det vidtas lämpliga biosäkerhetsåtgärder under transporten och på den

mottagande anläggningen,

4 EUT L 010, 14.1.2006, s. 16 (Celex 32005L0094).

3

SJVFS 2007:15

b) den mottagande anläggningen ställs under officiell övervakning efter de

dagsgamla kycklingarnas ankomst, samt

c) fjäderfäna ska stanna kvar på den mottagande anläggningen under minst 21

dagar efter ankomsten, om anläggningen är belägen utanför skydds- eller

övervakningsområdet. (SJVFS 2007:15).

Smittrening

7 §5Vid in- och utgångar till djurstallar eller andra anläggningar med fjäderfän eller

andra fåglar i fångenskap ska smittrening göras på följande sätt. Företrädesvis ska

byte av skodon ske vid in- och utgångar till djurstallar. I anläggningar som har

förrum eller där en hygiengräns kan upprättas ska byte av skyddskläder och skodon

eller skodonsskydd göras vid hygiengränsen. Om en hygiengräns saknas ska

särskilda skodon användas vid skötseln av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap

och skodonsskydd eller lämpliga desinfektionsmedel appliceras på skodonen vid

ingången till djurutrymmet. (SJVFS 2007:15).

8 § har upphävts genom (SJVFS 2007:15).

Restriktioner för förflyttning av kläckägg

9 § Kläckägg från anläggningar som vid dagen för insamlandet var belägna

inom

skyddsområdet får inte förflyttas ut ur området. Jordbruksverket eller den

länsstyrelse verket bestämmer kan, efter att ha gjort en riskbedömning från

smittskyddssynpunkt, medge undantag för transport av kläckägg

1. från skyddsområdet till ett av Jordbruksverket anvisat kläckeri i Sverige,

2. från skyddsområdet till vilket kläckeri som helst under förutsättning

a) att fjäderfän på anläggningen med negativt resultat har genomgått en

serologisk undersökning för HPAI H5N1 som kan påvisa en prevalens på 5 % med

ett konfidensintervall på minst 95 %, och

b) villkoren i artikel 21.1 b, c och d i beslut 2006/416/EG har uppfyllts,

3. till en anläggning för framställning av äggprodukter enligt avsnitt X i kapitel II

i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29

april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt

ursprung6 för att hanteras och behandlas i enlighet med kapitel XI i bilaga II till

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004,

4. för bortskaffande, samt

5. transport av kläckägg eller specifikt patogenfria ägg (SPF-ägg) som samlats in

från anläggningar belägna i skyddsområdet till anvisade laboratorier, institut eller

vaccinproducenter för vetenskapliga, diagnostiska eller farmaceutiska ändamål.

En sändning av kläckägg som avses i första stycket punkterna 2 och 5 och som

sker till en annan medlemsstat ska åtföljas av ett djurhälsointyg i enlighet med

förlaga 1 i bilaga IV till rådets direktiv 90/539/EEG. Intyget ska innehålla följande

fras: ”Djurhälsovillkoren för denna sändning är i enlighet med kommissionens beslut

2006/563/EG.” (SJVFS 2007:15).

5 Ändringen innebär att andra stycket har tagits bort.

6 EUT L 139, 30.4.2004, s. 55 (Celex 32004R0853).

4

SJVFS 2007:15

10 § Om förutsättningarna för undantag enligt 9 § är uppfyllda gäller att kläckäggen

som omfattas av undantaget ska produceras, hanteras, behandlas, lagras och

transporteras på ett sådant sätt att de inte äventyrar djurhälsosituationen för andra

produkter som uppfyller samtliga djurhälsokrav för handel, utsläppande på

marknaden eller export till tredje land.

Restriktioner för förflyttning av färskt kött, malet kött, maskinurbenat kött,

köttberedningar och köttprodukter från fjäderfän och frilevande fjädervilt som

nedlagts i naturen (SJVFS 2007:15).

11 § Färskt kött, malet kött, köttberedningar, maskinurbenat kött och köttprodukter

från fjäderfän med ursprung i skyddsområdet

och frilevande fjädervilt som nedlagts i

naturen i skyddsområdet får inte förflyttas ut ur området. Jordbruksverket eller den

länsstyrelse verket bestämmer kan, efter att ha gjort en riskbedömning från

smittskyddssynpunkt, medge undantag för transport av

1. färskt fjäderfäkött med ursprung i eller utanför skyddsområdet som har

producerats i enlighet med bilaga II och avsnitten II och III i bilaga III till förordning

(EG) nr 853/2004 och som kontrollerats i enlighet med avsnitten I, II och III samt

avsnitt IV kapitlen V och VII i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser

för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda

att användas som livsmedel7,

2.

malet kött, köttberedningar, maskinurbenat kött och köttprodukter som

innehåller kött som avses i punkten 1 och som producerats i enlighet med avsnitten V

och VI i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004,

3.

färskt kött från fjäderfän och hägnat fjäderfävilt, malet kött och

köttberedningar och maskinurbenat kött som innehåller sådant kött, producerat från

slaktat fjäderfä eller hägnat fjädervilt med ursprung i eller utanför skyddsområdet till

andra platser i Sverige om köttet ifråga

a) har identifierats i enlighet med 6 § Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2004:93) om fastställande av djurhälsoregler för produktion,

bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung

avsedda att användas som livsmedel genom den identitetsmärkning som

föreskrivs i bilaga 2 till föreskrifterna eller den nationella märkning som

föreskrivs i artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 2076/2005 av den 5

december 2005 om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen

av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004, (EG) nr

854/2004 och (EG) nr 882/2004 och om ändring av förordningarna (EG) nr

853/2004 och (EG) nr 854/20048,

b) har producerats, styckats, lagrats och transporterats åtskilt från annat färskt

kött från fjäderfän eller hägnat fjädervilt som är avsett att sändas till ett annat

EU-land eller för export till tredje land, och

c) används på ett sådant sätt att det inte blandas i köttprodukter eller

köttberedningar som är avsedda att släppas ut på marknaden i en annan

medlemsstat eller för export till tredje land, såvida det inte har genomgått den

7 EUT L 139, 30.4.2004, s. 26 (Celex 32004R0854).

8 EUT L 338, 22.12.2005, s. 83 (Celex 32005R2076).

5

SJVFS 2007:15

behandling som krävs för aviär influensa och som anges för kött under a, b

och c i bilaga 3 till verkets föreskrifter SJVFS 2004:93.

4. färskt kött, malet kött och maskinurbenat kött från fjäderfä, hägnat fjädervilt och

frilevande fjädervilt som nedlagts i naturen i området innan skyddsområdet

upprättades eller utanför skyddsområdet, samt köttberedningar och köttprodukter

som innehåller sådant kött och som producerats på anläggningar i skyddsområdet.

(SJVFS 2007:15).

12

§

Om förutsättningarna för undantag enligt 11 § är uppfyllda gäller att

produkterna som omfattas av undantaget ska produceras, hanteras, behandlas, lagras

och transporteras på ett sådant sätt att de inte äventyrar hälsostatusen för andra

produkter som uppfyller samtliga djurhälsokrav för handel, utsläppande på

marknaden eller export till tredje land. (SJVFS 2007:15).

Restriktioner för förflyttning av fjäderfäprodukter från skyddsområdet

13 § Animaliska biprodukter som härrör från fjäderfä, andra fåglar i fångenskap

eller frilevande fjädervilt med ursprung i skyddsområdet får inte sändas från

skyddsområdet till andra medlemsstater och tredje länder. Jordbruksverket eller den

länsstyrelse verket bestämmer kan, efter att ha gjort en riskbedömning från

smittskyddssynpunkt, medge undantag för transport av

1. animaliska biprodukter från fåglar som

a) uppfyller villkoren i bilaga V, kapitlen II.A, III.B, IV.A, VI.A, VI.B, VII.A,

VIII.A, IX.A och X.A i bilaga VII, kapitel II.B, kapitel III.II.A och kapitel

VII.A.1 a i bilaga VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska

biprodukter som inte är avsedda som livsmedel9, eller

b) transporteras under förhållanden som garanterar biosäkerheten till anvisade

anläggningar som har godkänts av Jordbruksverket i enlighet med artiklarna

12-15, 17 eller 18 i förordning (EG) nr 1774/2002, för behandling som

garanterar att viruset inaktiveras, eller

c) transporteras under vidtagande av biosäkerhetsåtgärder, för att förhindra

spridning av det aviära influensaviruset, till användare eller insamlingscenter

som har godkänts och registrerats i enlighet med artikel 23.4 i förordning (EG)

nr 1774/2002 för utfodring av djur efter en behandling i enlighet med punkt 5 a

ii och iii i bilaga IX till den förordningen för att säkerställa inaktivering av det

aviära influensaviruset.

2. obearbetade fjädrar och delar av fjädrar från fjäderfä eller hägnat fjädervilt

enligt kapitel VIII.A.1 a i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002 från

skyddsområdet till andra medlemsstater, samt

3. fjädrar eller delar av fjädrar från fjäderfä som har behandlats med ånga eller

med någon annan metod som säkerställer att inga patogener återstår.

En sändning av produkter som avses i första stycket punkterna 2 och 3 ska

åtföljas av ett handelsdokument i enlighet med kapitel X i bilaga II till förordning

(EG) nr 1774/2002 med följande tillägg. I punkt 6.1 i dokumentet ska anges att

produkterna har behandlats med ånga eller med någon annan metod som säkerställer

att inga patogener återstår. Handelsdokumentet behövs dock inte för bearbetade

9 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1 (Celex 32002R1774).

6

SJVFS 2007:15

dekorationsfjädrar, bearbetade fjädrar som medförs av resande för privat bruk eller

sändningar av bearbetade fjädrar som sänts till privatpersoner för icke-industriellt

syfte. (SJVFS 2007:15).

14

§

Om förutsättningarna för undantag enligt 13 § är uppfyllda gäller att

fjäderfäprodukter som omfattas av undantaget ska produceras, hanteras, behandlas,

lagras och transporteras på ett sådant sätt att de inte äventyrar hälsostatusen för andra

produkter som uppfyller samtliga djurhälsokrav för handel, utsläppande på

marknaden eller export till tredje land. (SJVFS 2007:15).

Restriktioner för transport eller spridning av fjäderfägödsel inom skyddsområdet

15 § Transport eller spridning av obearbetad gödsel från anläggningar med fjäderfän

eller andra fåglar i fångenskap får inte ske inom skyddsområdet. Förbudet gäller

dock inte en transport som sker för behandling i enlighet med Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 1774/2002. Transporten ska godkännas av

Jordbruksverket. Jordbruksverket eller den länsstyrelse verket bestämmer kan medge

undantag för transport eller spridning av obearbetad gödsel från fjäderfäanläggningar

inom skyddsområdet om den härstammar från stallar eller andra byggnader som

fjäderfäna har förflyttats från enligt 6 § punkterna 1-3 eller där fjäderfän och hägnat

fjädervilt har hållits för produktion av färskt kött i enlighet med bestämmelserna i

11 § punkten 1. (SJVFS 2007:15).

Förbud mot jakt

16 § Jakt av vilda fåglar får inte ske inom skyddsområdet. (SJVFS 2007:15).

Undersökning och provtagning

17 § Undersökning och provtagning för laboratorieanalys ska ske av fjäderfän som

hålls på anläggningar i den omfattning och på det sätt som Jordbruksverket

bestämmer.

Restriktioner och åtgärder inom ett övervakningsområde

Anmälan av anläggningar

18 § Djurhållare som håller fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap på en

anläggning inom övervakningsområdet ska anmäla anläggningens adress till

Jordbruksverkets smittbekämpningsenhet. En anmälan behöver dock inte göras

beträffande anläggningar som har registrerats enligt Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns eller

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:11) om registrering av anläggningar

med fjäderfän.

Smittrening

7

SJVFS 2007:15

19 §10Vid in- och utgångar till djurstallar eller andra anläggningar med fjäderfän

eller andra fåglar i fångenskap ska smittrening göras på följande sätt. Företrädesvis

ska byte av skodon ske vid in- och utgångar till djurstallar. I anläggningar som har

förrum eller där en hygiengräns kan upprättas ska byte av skyddskläder och skodon

eller skodonsskydd göras vid hygiengränsen. Om en hygiengräns saknas ska

särskilda skodon användas vid skötseln av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap

och skodonsskydd eller lämpliga desinfektionsmedel appliceras på skodonen vid

ingången till djurutrymmet. (SJVFS 2007:15).

Restriktioner för förflyttning av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap ut ur

övervakningsområdet

20 § Förflyttning av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap ut ur

övervakningsområdet är förbjudet under 15 dagar från tidpunkten för

Jordbruksverkets beslut att inrätta området. Jordbruksverket eller den länsstyrelse

verket bestämmer kan, efter att ha gjort en riskbedömning från smittskyddssynpunkt,

medge undantag för

1.

fjäderfä, inklusive uttjänta värphöns, till ett slakteri i skydds- eller

övervakningsområdet för omedelbar slakt eller, om detta inte är möjligt, till ett

slakteri som Jordbruksverket anvisar utanför områdena,

2. dagsgamla kycklingar som kläckts ur ägg som samlats in från anläggningar

som den dag då insamlingen skedde var belägna i övervakningsområdet till

anläggningar som står under under officiell övervakning i Sverige,

3. dagsgamla kycklingar som kläckts ur ägg som samlats in från anläggningar

som den dag då insamlingen skedde var belägna utanför ett skydds- eller

övervakningsområde till vilken anläggning som helst under förutsättning att det

avsändande kläckeriet genom sina logistiska och sanitära förhållanden kan garantera

att dessa ägg inte har kommit i kontakt med andra kläckägg eller dagsgamla

kycklingar från fjäderfäflockar inom övervakningsområdet som har annan

hälsostatus, samt

4. fjäderfä från övervakningsområdet till anläggningar i Sverige som står under

officiell kontroll. (SJVFS 2007:15).

21 § har upphävts genom (SJVFS 2007:15).

Förbud mot jakt

22 § Jakt av vilda fåglar får inte ske inom övervakningsområdet. (SJVFS 2007:15).

Undantag

23 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

10 Ändringen innebär att andra stycket har tagits bort.

8

SJVFS 2007:15

Denna författning11 träder i kraft den 15 februari 2007.

CHRISTINA HUHTASAARI

Margareta

Tervell

(Art- och smittskyddsenheten)

11 SJVFS 2007:15.

9