SJVFS 2007:19

Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk salmonellakontroll av fjäderfän

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2007:19

Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk

salmonellakontroll av fjäderfän;

Saknr K 104

Utkom från trycket

den 20 februari 2007

beslutade den 15 februari 2007

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 1 a §, 3 § och 19 § 2

zoonosförordningen (1999:660), följande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller obligatorisk salmonellakontroll på fjäderfäanläggningar

där det yrkesmässigt

1. drivs verksamhet för kläckning av ägg med samtidig ruvningskapacitet på fler

än 1000 ägg.

2. föds upp fjäderfän för avelsändamål om anläggningen har en maximal

kapacitet som överstiger 250 avelsfjäderfän.

3. hålls avelsfjäderfän som producerar kläckägg om anläggningen har en

maximal kapacitet som överstiger 250 avelsfjäderfän.

4. föds upp fjäderfän för slakt om antalet djur som slaktas årligen överstiger

500.

5. föds upp unghöns till värphöns om anläggningen har en maximal kapacitet

som överstiger 200 höns.

6. hålls värphöns eller vaktlar för produktion av konsumtionsägg.

Denna bestämmelse tillämpas inte på ratiter. Istället gäller vad som anges i 2 §.

2 § Vid uppfödning av ratiter för avelsändamål eller till slakt ska obligatorisk

salmonellakontroll ske oavsett djurantal.

3 § Föreskrifterna tillämpas inte på anläggningar som enbart saluför konsumtionsägg

direkt till en konsument för enskilt bruk under förutsättning att anläggningens

maximala kapacitet inte överstiger 200 djur.

1 Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG av den 17 november 2003 om övervakning av zoonoser och

zoonotiska smittämnen, om ändring av rådets beslut 90/424/EEG och om upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG (EUT L

325, 12.12.2003, s. 31 Celex32003L0099), senast ändrat genom rådets direktiv 2006/104/EG av den 20 november 2006 om

anpassning av vissa direktiv rörande jordbruk (veterinär och fytosanitär lagstiftning), med anledning av Bulgariens och

Rumäniens anslutning (EUT L 363, 20.12.2006, s. 352 Celex 32006L0104).

SJVFS 2007:19

Definitioner

4 § I dessa föreskrifter avses med

anläggning: ett eller flera hus eller andra byggnader eller markområden där

fjäderfän hålls och som är geografiskt koncentrerade till en enhet,

delad slakt: slakt av fjäderfän från en djuromgång där slakten sker under en tid

som överstiger 10 dagar,

djurhållare: den som äger eller på annat sätt ansvarar för fjäderfän som anges i

dessa föreskrifter,

djuromgång: de djur som befinner sig i ett djurutrymme under tiden från det att det

första djuret satts in till dess att det sista djuret lämnat utrymmet,

djurutrymme: utrymme avsett för fjäderfäuppfödning eller äggproduktion och som

är smittskyddsmässigt skilt från annat utrymme genom hela och täta väggar, golv och

tak och med upprättad hygiengräns (epidemiologisk enhet),

fjäderfä: alla fåglar som föds upp eller hålls i fångenskap för produktion av kött

eller ägg för konsumtion samt för avelsändamål för sådan produktion,

poola: sammanslagning av prover för gemensam analys,

produktionsomgång:

den tid som en djuromgång avelsfjäderfän producerar

kläckägg,

ratiter: struts, emu och nandu, samt

sockprov: samlingsprov av träck på provtagningssocka från djurutrymme med

frigående fjäderfän inomhus. Provet erhålls genom att provtagaren trär särskilda

fuktade sockor utanpå stövlarna och går runt i djurutrymmet med sockorna på.

Grundläggande bestämmelser

5 § Grundläggande bestämmelser om salmonellakontroll av fjäderfäanläggningar

finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17

november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna

zoonotiska smittämn en2, zoonoslagen (1999:658), zoonosförordningen (1999:660)

samt Statens jordbruksverks föreskrifter (2004:2) om bekämpande av salmonella hos

djur.

Provtagning och analys

6 § Djurhållaren ska se till att provtagning sker på det sätt och i den omfattning som

anges i bilagan till dessa föreskrifter.

7 § Utöver vad som anges i 6 § ska det i de fjäderfäanläggningar som avses i 1 § 3

tas extra prover. Proverna ska tas ut på det sätt och i den omfattning som anges i

bilagan till dessa föreskrifter.

Djurhållaren ska se till att en av Jordbruksverket utsedd

veterinär tar proverna.

8 § Utöver vad som anges i 6 § ska det i de fjäderfäanläggningar som avses i 1 § 2

och 1 § 4 - 6 tas extra prover. Proverna ska tas ut på det sätt och i den omfattning

som anges i bilagan till dessa föreskrifter.

Djurhållaren ska se till att en av

Jordbruksverket utsedd veterinär tar proverna.

2

EUT L 325, 12.12.2003, s. 1, Celex 32003R2160.

2

SJVFS 2007:19

9 § Prov som uttagits enligt dessa föreskrifter ska tillsammans med en korrekt ifylld

följesedel sändas till det svenska veterinärmedicinska laboratorium som djurhållaren

anlitar för mikrobiologisk analys avseende salmonella. Veterinären ansvarar för att

prover skickas till laboratoriet om prover tagits enligt 7 och 8 §§. I övrigt ansvarar

djurhållaren för provernas avsändande.

Analys av uttagna prover samt rapportering

10 § Analysen ska utföras enligt Internationella standardiseringsorganisationens

standardmetod, ISO 6579:2002 (MSRV). Laboratoriet ska poola de prover som

anges i bilagan till föreskrifterna. Poolningen avser prover från varje enskilt

provtagningstillfälle och djurutrymme. Poolningen ska ske enligt följande:

1. Två par sockprover ska poolas till ett prov.

2. Fem par sockprover ska poolas till två prover.

3. 2 x 75 gram träck ska poolas till ett prov.

11 § Det veterinärmedicinska laboratorium som anlitas för analys ska länsvis

registrera samtliga inkommande prover och analysresultat i en särskild journal. Av

journalen ska kunna utläsas om provet har kommit in från djurhållaren eller

veterinären. Journalen ska före den 15 januari, den 15 april, den 15 juli och den 15

oktober varje år skickas till länsstyrelsen i det län där anläggningen finns. Journalen

ska föras på ett sådant sätt att det enkelt går att kontrollera om provtagning enligt

dessa föreskrifter har skett på anläggningar inom länet.

Anteckningar om verksamhet

Kläckning av ägg

12 § Den som driver sådan verksamhet som avses i 1 § 1 ska föra journal. Journalen

ska innehålla följande uppgifter:

1. Tidpunkt för inläggning av ägg i ruvare och det antal ägg som då läggs in.

2. Från vilken djurgrupp varje inläggning av ägg i ruvare härstammar.

3. Tidpunkt för leverans från anläggningen av daggamla kycklingar och det

antal kycklingar som då levereras.

4. Namn och adress på mottagaren av de daggamla kycklingarna.

Värphöns

13 § En djurhållare på en anläggning som avses i 1 § 5 ska, i anslutning till att en

djuromgång med unghöns överlåts från anläggningen, lämna uppgifter till

länsstyrelsen i det län dit unghönsen levereras om

1. uppfödarens namn och adress,

2. antal unghöns som överlåts,

3. tidpunkt för salmonellaprovtagning,

4. tidpunkt för och unghönsens ålder vid överlåtelsen, samt

5. namn och adress på mottagaren av unghönsen.

3

SJVFS 2007:19

14 § På en anläggning som avses i 1 § 6 ska det kontinuerligt föras journal. I

journalen ska samtliga försäljningar av ägg registreras vad gäller datum, antal och

köpare.

Kostnad för provtagning och analys

15 § Kostnader för provtagning och analys enligt dessa föreskrifter ska bekostas av

djurhållaren.

Sammanställning av kontrollresultat

16 § Länsstyrelsen ska till Jordbruksverket en gång per år, dock senast den 15 mars,

skicka en sammanställning av resultatet av kontrollen utifrån de journaler som avses

i 11 §. Sammanställningen ska göras på en särskild blankett som rekvireras från

Jordbruksverket.

Undantag

17 § Om det föreligger särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 22 februari 2007, då följande föreskrifter ska

upphöra att gälla:

1. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:92) om obligatorisk

salmonellakontroll av fjäderfä som föds upp till slakt.

2. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:78) om obligatorisk

salmonellakontroll av fjäderfä för yrkesmässig produktion av

konsumtionsägg och journalföring av sådan fjäderfähållning.

3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:93) om obligatorisk

salmonellakontroll vid uppfödning av avelsfjäderfä och produktion av

kläckägg samt om journalföring vid kläckeri.

CHRISTINA HUHTASAARI

Tomasz Dzieciolowski

(Smittbekämpningsenheten)

4

SJVFS 2007:19

Bilaga

Obligatorisk provtagning av fjäderfä inom salmonellakontrollen

Djurkategori Provtagnings- Provtagnings- Prov per provtagnings-

tillfälle frekvens enligt tillfälle och

7 eller 8 §§

djurutrymme

(provtagning av

veterinär)

Avelsfjäderfä Daggamla 3, 4 veckor en gång per år 2 par sockprov

för uppfödning

samt 2veckor före

på anläggning > 250 flyttning/värpstart

(1 § 2 och 8 §)

Avelsfjäderfä för

varannan vecka tre tillfällen per 5 par sockprov

äggproduktion produktions-

på anläggning > 250 omgång

(1 § 3 och 7 §)

Fjäderfä för slakt

14 dgr före slakt

en gång per år 2 par sockprov eller

på anläggning > 500 2x75gram träck

(1 § 4 och 8 §)

Unghöns

2 veckor före en gång per år 2 par sockprov

(frigående) flyttning

på anläggning > 200

(1 § 5 och 8 §)

Unghöns

2 veckor före en gång per år 2x75gram träck

(inredd bur) flyttning

på anläggning > 200

(1 § 5 och 8 §)

Värphöns för ägg-

var 15:e vecka med en gång per år 2x75gram träck

produktion

start då hönsen är

(inredd bur)

mellan 22 till 26

(1 § 6 och 8 §)

veckor gamla

3

Ett prov med poolat material i form av meconium från 250 kycklingar från varje föräldragrupp på kläckeri

5

SJVFS 2007:19

Värphöns för ägg-

var 15:e vecka med en gång per år 2 par sockprov

produktion

start då hönsen är

(frigående)

mellan 22 till 26

(1 § 6 och 8 §) veckor gamla

Vaktel för äggproduktion 2 gånger per år med en gång per år 2 par sockprov

(1 § 6 och 8 §)

minst 5 månaders

mellanrum

Ratiter för avels-

ändamål var tredje månad 2 par sockprov

(2 §) eller 2x75gram träck

Ratiter för slakt

före slakt

2 par sockprov

(2 §) eller 2x75gram träck

Vid s.k. delad slakt:

10 dagar före varje slakt-

2 par sockprov

tillfälle

6