SJVFS 2007:26

Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av skadegöraren Ralstonia solanacearum

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2007:26

Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av

skadegöraren Ralstonia solanacearum;

Saknr T 24

Utkom från trycket

den 30 mars 2007

beslutade den 29 mars 2007

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 5-7, 10 och 27 §§ förordningen

(2006:817) om växtskydd m.m., följande.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Syfte

1 §

Definitioner

2 §

Förbud

3

§

Anmälningsskyldighet

4 §

När ska ett växtparti anses vara smittat?

5 §

Provtagning och undersökning 6

§

Krav på utsädets ursprung

7 §

Vad gäller vid misstänkt förekomst av

skadegöraren?

8

§

Vad gäller vid bekräftad förekomst av skadegöraren i ett

växtparti av potatis eller tomat?

9-11 §§

Undersökning av smittans omfattning

9

§

Beslut om smittans omfattning

10 §

Beslut om troliga smittans omfattning

11

§

Förfarande vid bekräftad förekomst av skadegöraren i andra

växter, vatten, avfall eller annat material

12 §

Avgränsning av riskområde för skadegöraren 13

§

Vad

gör

man

med

ett

smittat

växtparti? 14-15

§§

Vad gör man med ett troligen smittat växtparti m.m.?

16 §

Åtgärder på fält som har förklarats smittade av skadegöraren

17-19 §§

Övriga åtgärder på smittad brukningsenhet

20

§

Åtgärder på övriga brukningsenheter inom riskområdet

21 §

Rengöring och desinfektion inom riskområde för skadegöraren

22-24 §§

Rengöring och desinfektion av smittad utrustning, lager etc.

22 §

Rengöring och desinfektion av övriga maskiner och lager-

anläggningar inom riskområdet

23

§

Ytterligare rengöring och desinfektion på smittad

Brukningsenhet

24 §

1 Jfr rådets direktiv 98/57/EG av den 20 juli 1998 om bekämpning av Ralstonia solanacerarum (Smith)

Yabuuchi m.fl. (EGT L 235, 21.8.1998, s. 1, Celex 31998L0057), ändrat genom kommissionens

direktiv 2006/637EG av den 14 juli 2006 om ändring av bilagorna II - VII till rådets direktiv

98/57/EG om bekämpning av Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi m.fl. (EUT L 206, 27.7.2006,

s.36, Celex 32006L0063).

SJVFS 2007:26

Utbytbart odlingssubstrat

25 §

Förfarande vid förekomst av skadegöraren i vattendrag m.m. 26 §

Länsstyrelsens

ansvar

27-28

§§

Åtgärder vid bekräftad förekomst

27 §

Uppföljning

28 §

Övriga bestämmelser

29-30

§§

Undantag

29 §

Ytterligare bestämmelser

30 §

System för avfallshantering på anläggning som hanterar

växtpartier smittade av skadegöraren

Bilaga

Syfte

1 § Dessa bestämmelser har till syfte att lokalisera och kartlägga utbredningen av

bakterien Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., vilken bl.a. orsakar

sjukdomen mörk ringröta i knölar av potatis och bakteriell vissnesjuka på potatis-

och tomatplantor, förhindra dess förekomst och spridning samt om skadegöraren

påträffas, bekämpa den i syfte att utrota den.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter avses med

Brukningsenhet:

En fastighet eller ett företag bestående av en eller flera

registerfastigheter eller delar av sådana med gemensam

användning av maskiner och annan utrustning för

produktion av potatis eller tomat.

Produktionsplats:

Fält eller skifte, eller delar därav, eller annan odlingsplats

för ett växtparti.

Skadegöraren:

Bakterien Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Växtparti:

Knölar eller plantor av potatis eller tomat som har ursprung

i en eller flera avgränsade produktionsplatser inom en

brukningsenhet och som är baserade på frön eller annat

utsäde med enhetlig bakgrund eller växter av potatis eller

tomat som behandlas på ett sådant sätt att de måste ses som

en enhet och inte längre kan särskiljas efter ursprung.

Förbud

3 § Allt innehav och all hantering av skadegöraren är förbjuden.

Anmälningsskyldighet

4 § I 4 § växtskyddslagen (1972:318) och 8

§ förordningen (2006:817) om

växtskydd m.m. finns bestämmelser om att den som har anledning att anta att

skadegöraren angripit växt eller växtodling på mark som han äger eller brukar eller

växter eller växtprodukter i lager som han innehar för försäljning till andra än

konsumenter genast ska anmäla detta till Jordbruksverket eller länsstyrelsen.

2

SJVFS 2007:26

När ska ett växtparti anses vara smittat?

5 § Ett växtparti anses vara smittat av skadegöraren om det i ett uttaget prov har

visat sig innehålla skadegöraren enligt de testmetoder som föreskrivs i bilaga 2 till

rådets direktiv 98/57/EG av den 20 juli 1998 om bekämpning av Ralstonia

solanacerarum (Smith) Yabuuchi m.fl.2.

Provtagning och undersökning

6 § Officiell provtagning och undersökning för analys av förekomst av skadegöraren

görs genom Jordbruksverkets försorg.

Undersökningen och provtagningen kan omfatta:

1. potatis,

Solanum tuberosum L., alla delar av växter utom fröer,

2. tomat, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., alla delar av växter

utom frukter och fröer,

3. andra värdväxter för skadegöraren,

4. vatten som används för bevattning av värdväxter och avfall från anläggningar

för bearbetning eller förpackning av värdväxter, eller

5. annat material i förekommande fall.

Krav på utsädets ursprung

7 § Knölar eller plantor av potatis avsedda som utsäde respektive för plantering ska

uppfylla kraven i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om

skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare samt härstamma i direkt led från

material som har erhållits genom ett av Jordbruksverket godkänt program och som

har konstaterats vara fritt från skadegöraren vid provtagning och undersökning enligt

5-6 §§.

Vad gäller vid misstänkt förekomst av skadegöraren?

8 § Misstanke om förekomst av skadegöraren kan grundas på misstänkta synliga

symptom av skadegöraren och positiva resultat av lämpliga test, eller enbart positiva

resultat av lämpliga test.

I avvaktan på slutligt resultat enligt 5 § får ett växtparti, som avses i 6 § andra

stycket 1 och 2, från vilket ett prov med misstänkt förekomst av skadegöraren tagits,

inte förflyttas utan tillstånd av Jordbruksverket. Förflyttning kan endast tillåtas under

förutsättning att det inte finns någon identifierbar risk för spridning av skadegöraren

och att förflyttningen sker under officiell övervakning som fastställs av

Jordbruksverket.

Jordbruksverket beslutar i avvaktan på resultat enligt 5 §, i det enskilda fallet, om

åtgärder för att spåra den misstänkta skadegörarens ursprung och för att förhindra

risk för spridning av skadegöraren. Ett sådant beslut gäller till dess att det slutliga

resultatet har erhållits.

Vid misstänkt förekomst av skadegöraren på växter, i vatten, avfall eller annat

material, som avses i 6 § andra stycket 3-5, beslutar Jordbruksverket i det enskilda

fallet om lämpliga åtgärder för att hindra vidare smittspridning.

2 EGT L 235, 21.8.1998, s. 1, Celex 31998L0057.

3

SJVFS 2007:26

Vad gäller vid bekräftad förekomst av skadegöraren i ett växtparti av potatis

eller tomat?

Undersökning av smittans omfattning

9 § Vid bekräftad förekomst av skadegöraren i ett växtparti av potatis eller tomat,

enligt 6 § andra stycket 1 och 2, ska provtagning och undersökning av förekomst av

skadegöraren genomföras i andra växtpartier som är klonmässigt närbesläktade eller

som har varit i kontakt med det växtparti där skadegöraren har konstaterats, genom

odling eller annan hantering före eller efter skörd. Finns det misstanke om att

skadegöraren härstammar från bevattningsvatten ska vattnet samt växtpartier som

kommit i kontakt med vattnet provtas och undersökas för förekomst av skadegöraren.

Beslut om smittans omfattning

10 § Jordbruksverket beslutar i det enskilda fallet om smittans omfattning.

Det växtparti från vilket provet tagits ska förklaras smittat av skadegöraren samt

de produktionsplatser på vilka det smittade partiet odlats.

Maskiner, redskap, transportmedel, lager eller delar därav, packningsutrustning

och annan utrustning, inklusive förpackningsmaterial, eller annat material som har

varit i kontakt med ett smittat växtparti ska anses vara smittade i den utsträckning

som bedöms nödvändig för att hindra vidare smittspridning.

Beslut om troliga smittans omfattning

11 § Jordbruksverket beslutar i det enskilda fallet om den troliga smittans

omfattning till följd av kontakt med det smittade växtpartiet genom odling eller

annan hantering före eller efter skörd, bevattningsvatten eller på grund av

klonsamband med det smittade växtpartiet. Alla kvarvarande växter, som avses i 6 §

andra stycket 1 och 2, och som odlats på samma brukningsenhet som de smittade

växtpartierna ska anses vara troligen smittade, om inget annat beslutas med stöd av

10 §.

Förfarande vid bekräftad förekomst av skadegöraren i andra växter, vatten,

avfall eller annat material

12 § Vid bekräftad förekomst av skadegöraren i andra värdväxter än potatis och

tomat samt i vatten, avfall eller annat material, som avses i 6 § andra stycket 3-5,

genomför Jordbruksverket i det enskilda fallet en provtagning och undersökning för

att kartlägga smittans omfattning.

Växter, vatten, avfall eller annat material från vilket provet tagits ska förklaras

smittade av skadegöraren.

Jordbruksverket beslutar vidare om smittans troliga och möjliga utbredning till

följd av kontakt eller risk för kontakt med smittade växter, vatten, avfall eller annat

material.

Avgränsning av riskområde för skadegöraren

13 § Jordbruksverket beslutar i det enskilda fallet om avgränsning av ett riskområde

för skadegöraren utifrån besluten av smittans omfattning samt troliga och möjliga

omfattning enligt 10-12 §§.

4

SJVFS 2007:26

Riskområdet för skadegöraren kvarstår under tre odlingsår efter det att förekomst

av skadegöraren har fastställts inom området. Jordbruksverket kan besluta att

riskområdet ska kvarstå under längre tid om beslutade bekämpningsåtgärder inte har

efterlevts eller inte har visat sig vara tillräckliga.

Vad gör man med ett smittat växtparti?

14 § Växter och annat material i förekommande fall som har förklarats vara smittat

av skadegöraren får inte förflyttas utan Jordbruksverkets tillstånd. Förflyttning kan

endast tillåtas under förutsättning att det inte finns någon identifierbar risk för

spridning av skadegöraren och att det sker under officiell övervakning som fastställs

av Jordbruksverket.

15 § Växtpartier som har förklarats vara smittat av skadegöraren får inte användas

för vidare odling. De ska bortskaffas genom någon av följande åtgärder:

1. Förbränning.

2. Uppläggning på avfallsplats som kan godkännas av Jordbruksverket, där det

inte finns någon risk för att skadegöraren sprids till omgivningen. I 10 och

13

§§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall och i

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2004:4) om hantering av

brännbart avfall och organiskt avfall finns bestämmelser om deponering av

organiskt avfall.

3.

Användning som djurfoder efter värmebehandling som säkerställer att

skadegöraren inte har överlevt.

4. Leverans, direkt och utan omlastning, för bearbetning på en industriell

anläggning som kan godkännas av Jordbruksverket. De krav på

avfallshantering som ställs på en sådan anläggning framgår av bilagan.

5. Annan åtgärd som kan godkännas av Jordbruksverket under förutsättning att

det inte finns någon identifierbar risk för spridning av skadegöraren.

Om avfall uppkommer vid bortskaffande av smittat parti ska det omhändertas

enligt bilagan.

Dokumentation som styrker hur smittade växtpartier bortskaffats ska omgående

efter vidtagen åtgärd lämnas till Jordbruksverket.

Vad gör man med ett troligen smittat växtparti m.m.?

16 § Växter som förklarats troligen smittade av skadegöraren får inte användas för

vidare odling.

Potatispartier ska bortskaffas enligt 15 § 1-5 eller genom användning som

matpotatis avsedd för konsumtion, levererad direkt färdigförpackad och utan att

ompaketering får ske.

Anläggningar som sorterar och paketerar troligen smittad potatis ska ha en

avfallshantering som säkerställer att det inte finns någon risk för vidare

smittspridning. Potatis avsedd som utsäde får endast hanteras på anläggningen om

detta sker separat från de troligen smittade partierna eller efter det att anläggningen

har rengjorts och desinficerats.

Vid bearbetning på industriell anläggning enligt 15 § 4 är det tillräckligt med en

avfallshantering som säkerställer att det inte finns någon risk för vidare

smittspridning.

5

SJVFS 2007:26

Andra växter inklusive avfall ska bortskaffas genom destruktion eller på annat sätt

enligt särskilt beslut av Jordbruksverket.

Dokumentation som styrker hur troligen smittade växtpartier bortskaffats ska

omgående efter vidtagen åtgärd lämnas till Jordbruksverket.

Åtgärder på fält som har förklarats smittade av skadegöraren

17 § På produktionsplatser som har förklarats smittade av skadegöraren beslutar

Jordbruksverket i det enskilda fallet om att bestämmelserna i antingen 18 § eller 19 §

ska tillämpas.

18 § Under minst fyra odlingsår efter det att skadegöraren påvisats får potatis, tomat,

andra värdväxter för skadegöraren eller arter av brassica L. (kål, raps m.fl.) inte

odlas. Under denna tid ska åtgärder vidtas för att utrota plantor från övervintrade

knölar av potatis, tomatplantor och andra värdväxter inklusive ogräs av Solanaceae

(potatisväxter).

Innan potatis eller tomat åter får odlas ska länsstyrelsen ha bedömt att

produktionsplatsen är fri från plantor från övervintrade knölar av potatis,

tomatplantor och andra värdväxter inklusive ogräs av Solanaceae (potatisväxter).

under åtminstone två på varandra följande odlingsår. Den första tillåtna potatisgrödan

får endast avse produktion av annan potatis än utsädespotatis. Tomatplantorna eller

den skördade potatisen ska provtas och undersökas enligt 5-6 §§.

Andra gången odling av tomat eller potatis tillåts av länsstyrelsen på

produktionsplatsen får produktionen även avse utsädespotatis. Odlingen ska

återkomma efter lämplig växtföljd, vilken ska omfatta minst två år av andra grödor

vid odling av utsädespotatis. Tomatplantorna eller den skördade potatisen ska provtas

och undersökas enligt 5-6 §§.

19 § Under minst fem odlingsår efter det att skadegöraren påvisats ska åtgärder

vidtas för att utrota plantor från övervintrade knölar av potatis, tomatplantor och

andra värdväxter inklusive ogräs av Solanaceae (potatisväxter).

Under de första tre åren ska produktionsplatsen ligga i träda med ofta

förekommande bearbetningar, användas för produktion av spannmål eller gräs för

utsädesproduktion eller användas som permanent slåtter- eller betesvall med ofta

återkommande slåtter eller intensivt bete.

Under de följande två åren får endast odlas växter som inte är värdväxter för

skadegöraren.

Innan potatis eller tomat åter får odlas ska länsstyrelsen ha bedömt att

produktionsplatsen är fri från plantor från övervintrade knölar av potatis,

tomatplantor och andra värdväxter inklusive ogräs av Solanaceae (potatisväxter)

under åtminstone två på varandra följande odlingsår. Den första tillåtna odlingen får,

när det gäller potatis, även avse utsädespotatis. Tomatplantorna eller den skördade

potatisen ska provtas och undersökas enligt 5-6 §§.

Övriga åtgärder på smittad brukningsenhet

20 § För att tomat eller potatis åter ska få odlas på ett annan produktionsplats på

smittad brukningsenhet ska länsstyrelsen ha gjort bedömningen att

produktionsplatsen är fri från plantor från övervintrade knölar av potatis,

6

SJVFS 2007:26

tomatplantor och andra värdväxter inklusive ogräs av Solanaceae (potatisväxter).

Förekommer sådana plantor eller ogräs ska dessa bekämpas.

Om odling tillåts av länsstyrelsen odlingsåret efter det att skadegöraren påvisats

ska, när det gäller potatis, certifierat utsäde användas och odlingen ska vara avsedd

för produktion av annan potatis än utsädespotatis. Vid odling av tomat ska de plantor

som används komma från frön som uppfyller kraven i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare.

Produktionen får endast avse fruktproduktion.

Om odling tillåts av länsstyrelsen andra odlingsåret efter det att skadegöraren på-

visats ska, när det gäller odling av potatis, antingen certifierat utsäde användas eller

annat utsäde som godkänts av Jordbruksverket. För att godkännas av Jordbruksverket

ska utsädet vara producerat på en annan brukningsenhet än den smittade

brukningsenheten, härstamma från certifierat utsäde samt ha provtagits och

undersökts för skadegöraren enligt 5-6 §§. Produktionen får även avse utsädespotatis.

Vid odling av tomat ska de plantor som används komma från frön som uppfyller

kraven i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot

spridning av växtskadegörare eller komma från tomatplantor godkända av

Jordbruksverket. För att godkännas av Jordbruksverket ska plantorna ha producerats

på en annan brukningsenhet än den smittade brukningsenheten samt härstamma från

utsäde som uppfyller kraven i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94)

om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare. Produktionen får även avse

produktion av tomatplantor.

Om odling tillåts av länsstyrelsen tredje odlingsåret efter det att skadegöraren

påvisats ska, när det gäller potatis, certifierat utsäde användas eller annat utsäde som

godkänts av Jordbruksverket. För att godkännas av Jordbruksverket ska utsädet

härstamma från certifierat utsäde samt ha provtagits och undersökts för skadegöraren

enligt 5-6 §§. Produktionen får även avse utsädespotatis. Vid odling av tomat ska

certifierade tomatplantor som kommer från frön som uppfyller kraven i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare eller tomatplantor som godkänts av Jordbruksverket användas. För

att godkännas av Jordbruksverket ska plantorna härstamma från utsäde som uppfyller

kraven i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot

spridning av växtskadegörare. Produktionen får även avse produktion av

tomatplantor.

Under vart och ett av de tre odlingsåren ska den växande tomat- eller

potatisgrödan inspekteras och skördad potatis provtas och undersökas enligt 5-6 §§.

De år då utsädesodling av potatis är tillåten ska skördad utsädespotatis hanteras

skilt från annan potatis alternativt ska det finnas ett system för rengöring och

desinfektion mellan hantering av annan potatis och utsädespotatis.

Dokumentation som styrker användande av certifierat utsäde enligt andra stycket,

och i tillämpliga fall även enligt tredje och fjärde stycket, ska lämnas till

länsstyrelsen senast den 1 maj det aktuella odlingsåret. I det fall utsädesköp sker efter

den 1 maj ska den avsedda dokumentationen lämnas till länsstyrelsen snarast

därefter.

Åtgärder på övriga brukningsenheter inom riskområdet

21 § Inom riskområde utanför smittad brukningsenhet ska under den period som

området är förklarat riskområde för skadegöraren, certifierat utsäde eller annat utsäde

7

SJVFS 2007:26

som godkänts av Jordbruksverket användas för produktion av potatis. Produktionen

får även avse utsädespotatis. Under den period brukningsenheten är förklarat

riskområde ska skördad utsädespotatis hanteras skilt från annan potatis alternativt ska

det finnas ett system för rengöring och desinfektion mellan hantering av annan

potatis och utsädespotatis.

Vid odling av tomat ska plantor användas som kommer från frön som uppfyller

kraven i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot

spridning av växtskadegörare eller tomatplantor som godkänts av Jordbruksverket.

För att godkännas av Jordbruksverket ska plantorna härstamma från utsäde som

uppfyller kraven i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om

skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare.

Under den tid som riskområdet kvarstår ska den växande tomat- eller

potatisgrödan inspekteras och skördad potatis provtas och undersökas enligt 5-6 §§.

Dokumentation som i tillämpliga fall styrker användning av certifierat

potatisutsäde ska lämnas till länsstyrelsen senast den 1 maj det aktuella odlingsåret. I

det fall utsädesköp sker efter den 1 maj ska den avsedda dokumentationen lämnas till

länsstyrelsen snarast därefter.

Rengöring och desinfektion inom riskområde för skadegöraren

Rengöring och desinfektion av smittad utrustning, lager etc.

22 § Smittförklarade maskiner, redskap, transportmedel, anläggningar för hantering

av potatis eller tomat, lager eller delar därav, packningsutrustning och annan

utrustning, inklusive förpackningsmaterial, ska rengöras och desinficeras enligt

anvisning från Jordbruksverket innan de åter får användas. Efter desinfektion ska

föremålen inte längre anses vara smittade. Förpackningsmaterial och mindre föremål

får istället förstöras.

Dokumentation som styrker åtgärder för rengöring, desinfektion och destruktion

enligt föregående stycke ska snarast efter vidtagen åtgärd lämnas till länsstyrelsen.

I 24 § finns bestämmelser om att föremål på smittad brukningsenhet även ska

rengöras och desinficeras året efter det att smittan konstaterats.

Rengöring och desinfektion av övriga maskiner och lageranläggningar inom

riskområdet

23 § Inom hela riskområdet ska, om detta inte redan skett enligt 22 §, maskiner,

redskap, transportmedel, lager eller delar därav, packningsutrustning och annan

utrustning som används vid odling och hantering av potatis eller tomat rengöras och

desinficeras innan de åter får användas. Rengöring och desinfektion ska göras enligt

anvisning från Jordbruksverket.

Dokumentation som styrker åtgärder för rengöring och desinfektion enligt

föregående stycke ska snarast efter vidtagen åtgärd lämnas till länsstyrelsen.

Ytterligare rengöring och desinfektion på smittad brukningsenhet

24 § På brukningsenhet med smittat fält ska, utöver vad som sägs i 22 och 23 §§,

rengöring och desinfektion utföras efter det första odlingsåret efter det att smittan

konstaterats. Rengöring och desinfektion ska göras enligt anvisning från Jord-

bruksverket. Sådan rengöring och desinfektion ska omfatta maskiner, redskap,

8

SJVFS 2007:26

transportmedel, lager eller delar därav, packningsutrustning och annan utrustning

som används vid odling och hantering av potatis eller tomat.

Dokumentation som styrker åtgärder för rengöring och desinfektion enligt

föregående stycke ska snarast efter vidtagen åtgärd lämnas in till länsstyrelsen.

Utbytbart odlingssubstrat

25 § I produktionssystem där det är möjligt att fullständigt byta ut odlingssubstratet

ska saneringsarbetet ske enligt anvisning från Jordbruksverket.

Förfarande vid förekomst av skadegöraren i vattendrag m.m.

26 § Vid förekomst av skadegöraren i vatten, avfall eller annat material, som avses i

6 § andra stycket 4 och 5, ska saneringsarbetet m.m. ske enligt anvisningar från

Jordbruksverket.

Länsstyrelsens ansvar

Åtgärder vid bekräftad förekomst

27 § När skadegöraren konstaterats på en brukningsenhet och länsstyrelsen av

Jordbruksverket fått kännedom om detta ska länsstyrelsen efter samråd med odlaren

snarast möjligt vidta följande åtgärder:

1. Upprätta en rapport över följande:

a. De växtpartier som fanns kvar på brukningsenheten vid den tidpunkt då

skadegöraren påträffades. Sort och uppskattad mängd för respektive växtparti

ska anges.

b. Eventuellt samarbete med andra odlare eller företag vad gäller maskiner och

utrustning för odling, sortering, paketering eller lagring av potatis under det

senaste odlingsåret.

c. Vilka odlare eller företag som fram till dess skadegöraren konstaterats

mottagit potatis producerad under det senaste odlingsåret.

d. Certifieringsnummer eller motsvarande för det utsäde som använts under det

senaste odlingsåret.

2. Markera följande på den ekonomiska kartan eller motsvarande:

a. Det eller de fält där potatis odlats under det senaste odlingsåret.

b. Det eller de fält där det växtparti odlats i vilken skadegöraren påträffats.

Den dokumentation som avses i första stycket ska snarast lämnas till

Jordbruksverket.

Uppföljning

28 § Länsstyrelsen ska följa upp kraven på växtföljd, undersöka förekomst av

plantor från övervintrade knölar av potatis enligt 18-19 §§ samt ta emot den

dokumentation som styrker användning av certifierat utsäde enligt 20-21 §§ samt

rengöring, desinfektion och destruktion enligt 22-24 §§. Länsstyrelsen ska årligen,

senast den 1 september, skriftligen meddela Jordbruksverket följande:

1. resultatet

av

uppföljningen av kraven på växtföljd,

2. resultatet av uppföljningen av plantor från övervintrade knölar, och

9

SJVFS 2007:26

3. vilken dokumentation som länsstyrelsen fått in och som styrker åtgärder enligt

20-24 §§.

I det fall länsstyrelsen har misstanke eller kännedom om att åtgärder enligt dessa

föreskrifter eller enligt beslut om bekämpning av skadegöraren inte har efterlevts ska

länsstyrelsen snarast möjligt underrätta Jordbruksverket om detta. Länsstyrelsen ska

även i övrigt medverka vid bekämpning av skadegöraren på sätt som Jordbruksverket

beslutar.

Övriga bestämmelser

Undantag

29 § Jordbruksverket kan, om det finns särskilda skäl, besluta om undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter om så kan ske utan att bestämmelserna i direktiv

98/57/EG eftersätts.

Ytterligare bestämmelser

30 § Bestämmelser om krav på märkning av växter som omsätts inom Europeiska

unionen samt om innehav och hantering av kulturer av Ralstonia solanacearum finns

i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot

spridning av växtskadegörare respektive i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1996:13) om införsel från tredje land eller förflyttning inom Europeiska unionen

(EU) av växter m.m. för vetenskapligt ändamål.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 april 2007 då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2000:73) om bekämpning av skadegöraren Ralstonia

solanacearum upphör att gälla.

MATS PERSSON

Ulrika Rinman

(Växtnäringsenheten)

10

SJVFS 2007:26

Bilaga

System för avfallshantering på anläggning som hanterar växtpartier smittade

av skadegöraren

Fast avfall

Fast avfall omfattar potatis- och tomatavfall, inklusive kasserad potatis, skal och

tomater, samt annat fast avfall som har kommit i kontakt med den smittade potatisen

och tomaterna, inklusive jord, stenar och annat skräp.

Fast avfall ska bortskaffas på något av följande sätt:

1. Uppläggning på avfallsplats som kan godkännas av Jordbruksverket, där det

inte finns någon risk för att skadegöraren sprids till omgivningen.

Transporten dit ska ske på sådant sätt att det inte finns någon risk för att

avfall förloras på vägen. I 10 och 13 §§ förordningen (2001:512) om

deponering av avfall och i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd

(NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall finns

bestämmelser om deponering av organiskt avfall.

2. Förbränning

3. Annat omhändertagande som kan godkännas av Jordbruksverket.

Flytande avfall

Flytande avfall som innehåller uppslammade fasta ämnen ska först genomgå

filtrering eller sedimentation. Den fasta fasen ska sedan bortskaffas som fast avfall.

Flytande avfall ska sedan bortskaffas på något av följande sätt:

1. Upphettning till minst 60 °C under minst 30 minuter.

2. Annat omhändertagande som kan godkännas av Jordbruksverket. För att

Jordbruksverket ska kunna godkänna omhändertagandet ska det åtminstone

säkerställas att avfallet inte kommer att komma i kontakt med jordbruksmark

eller vattenkällor som kan komma att användas för bevattning av

jordbruksmark.

11