SJVFS 2007:38

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:89) om handel och andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2007:38

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:89) om handel och andra

åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och

växtarter som behöver skydd;

Saknr J 15

Utkom från trycket

den 1 juni 2007

Omtryck

beslutade den 31 maj 2007

Statens

jordbruksverk

föreskriver, med stöd av 37 § artskyddsförordningen

(1998:179) och 7 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och

tillsyn enligt miljöbalken, att 1, 7 och 9 §§ verkets föreskrifter (SJVFS 1999:89) om

handel och andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som

behöver skydd ska ha följande lydelse1.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser finns i

1. rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter

av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem 2,

2. kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare

föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av

arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem 3 ,

3.

miljöbalken,

och

4. artskyddsförordningen (1998:179).

Förutom de grundläggande bestämmelserna och bestämmelserna i dessa

föreskrifter finns föreskrifter om införsel och utförsel av djur, växter samt produkter

av animaliskt ursprung. (SJVFS 2007:38).

Definitioner

2 § Med import avses i dessa föreskrifter införsel till Sverige från ett område utanför

Europeiska unionen. Med export avses utförsel och med reexport avses återutförsel

från Sverige till en plats utanför Europeiska unionen.

Tullkontor för import, export och reexport

3 § I bilagan till föreskrifterna förtecknas de tullkontor där import, export samt

reexport enligt 5 § artskyddsförordningen (1998:179) får ske. Efter ansökan kan

1

Författningen senast omtryckt SJVFS 2005:50.

2

EGT nr L 61, 3.3.1997, s. 1 (Celex 397R0338).

3

EGT nr L 166, 19.6.2006, s.1 (Celex 32001R1808).

SJVFS 2007:38

Statens jordbruksverk efter samråd med Tullverket medge att import, export eller

reexport får ske även över annat tullkontor.

Artbestämning vid import

4

§

Artbestämning av vilda arter av djur och växter som omfattas av

artskyddsförordningen eller rådets förordning (EG) nr 338/97 samt delar och

produkter av dessa ska ske vid varje importtillfälle. Föreligger tveksamhet om

arttillhörigheten ska på begäran av tullmyndigheten artbestämning utföras av

sakkunnig på området som utsetts av Jordbruksverket.

Artbestämning av exemplaret ska ske på tullkontoret där importen sker.

Jordbruksverket kan dock för däggdjur, fåglar och växter medge att artbestämning

får ske i samband med karantänsbehandling när sådan föreskrivs av veterinära

smittskydds- eller fytosanitära skäl.

Vid artbestämning ska kontrolleras att varan svarar mot uppgifterna i

importtillstånd, certifikat, intyg och andra handlingar som åtföljer varan.

Artbestämning vid export och reexport

5

§

Artbestämning av vilda arter av djur och växter som omfattas av

artskyddsförordningen samt delar och produkter av dessa ska ske vid export och

reexport. Föreligger tveksamhet om arttillhörigheten ska på begäran av

tullmyndigheten artbestämning utföras av sådan sakkunnig som anges i 4 §.

Artbestämning av exemplaret ska ske på tullkontoret där exporten eller reexporten

sker. Jordbruksverket kan dock medge att artbestämning får ske på annan plats.

Vid artbestämning ska kontrolleras att varan svarar mot uppgifterna i

exporttillstånd, reexportintyg, intyg och andra handlingar som åtföljer varan.

Beslag

6 § Levande djur och växter som beslagtagits vid misstanke om brott mot 29 kap.

miljöbalken eller som vid tillämpning av artskyddsförordningen (1998:179) eller

rådets förordning (EG) nr 338/97 beslagtagits enligt lagen (2000:1225) om straff för

smuggling, och som inte återutförs, ska föras till ett räddningsinstitut (rescue centre)

eller till annan förvaringsplats. Räddningsinstitutet och förvaringsplatsen ska vara

godkända av Jordbruksverket.

Bestämmelser för skötseln och hållandet av djur samt krav som ställs från

djurskyddssynpunkt på förvaringsutrymmena under beslagstiden finns i

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om villkor för

hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.

(SJVFS 2005:50).

Avgifter m.m.

7 § Avgift för ansökan om import-, export- och reexporttillstånd ska betalas med

400 kronor per tillstånd.

Avgift för intyg enligt artiklarna 8.3 och 9.2 b i rådets förordning (EG) nr 338/97

ska betalas med 350 kronor per intyg.

2

SJVFS 2007:38

Avgiften ska betalas i samband med att ansökan lämnas till Jordbruksverket. Om

avgiften inte betalas, tas ärendet inte upp till prövning.

Varje ansökan får endast avse en sändning och omfatta högst sju arter. (SJVFS

2007:38)

8 § Avgift för ansökan om undantag från gällande bestämmelser för import, export

och reexport ska betalas med 475 kronor per ansökan.

9 § Timtaxa, tillägg för obekväm arbetstid och reseavgift för artbestämning vid

import, export och reexport debiteras enligt 6 § Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2001:74) om avgifter vid veterinär yrkesutövning. (SJVFS 2007:38)

10 § Om en särskild utredning eller inspektion, förutom artbestämning, behöver

göras för att en ansökan ska kunna prövas, ska sökanden betala avgift enligt 9 § för

utredningen eller inspektionen.

11 § Jordbruksverket kan efter särskild ansökan medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna

författning4 träder i kraft den 1 oktober 1999, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:48) om åtgärder beträffande djur som tillhör skyddade arter

och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:28) om åtgärder beträffande

växter som tillhör skyddade arter ska upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning5 träder i kraft den 1 oktober 2005.

-------------------------

Denna författning6 träder i kraft den 15 juni 2007.

MATS PERSSON

Michael

Diemer

(Art-

och

smittskyddsenheten)

4 SJVFS 1999:89.

5 SJVFS 2005:50.

6 SJVFS 2007:38.

3

SJVFS 2007:38

Bilaga

Förteckning över tullkontor för import, export samt reexport från och till länder

utanför Europeiska Unionen (EU)

Levande

djur Djurprodukter

Växter

Flygplats

Göteborg-Landvetter X

X

X

Stockholm-Arlanda X

X X

Hamn

Helsingborg*

X

Göteborg X

X

X

Karlskrona *

X

Malmö

X

Malmö-Ollebo

X

Stockholm*

X

X

Väg

Björnfjell/Riksgränsen

X

X

Hån X

X

Storlien X

X

Svinesund

X

X

* Tullkontoren i Helsingborg och Karlskrona är endast tillgängliga efter

tidsbeställning. Produkter som måste genomgå veterinär gränskontroll kan inte

importeras via tullkontoret i Karlskrona. Produkter, med undantag för livsmedel, som

måste genomgå veterinär gränskontroll kan inte importeras via tullkontoret i

Stockholm.

4