SJVFS 2007:82

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2007:82

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av

anläggningar med värphöns;

Utkom från trycket

den 21 december 2007

Omtryck

beslutade den 20 december 2007

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 9 och 17 §§ förordningen

(2006:815) om provtagning på djur, m.m. och 4 § epizootiförordningen (1999:659)

samt 3 § zoonosförordningen (1999:660), i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns2

dels att 5 § ska upphöra att gälla,

dels att 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det det under ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ska införas en

ny punkt 1 av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

1 § I dessa föreskrifter förstås med

djurhållare: ansvarig fysisk eller juridisk person på en produktionsplats,

produktionsplats: anläggning med värphöns,

värphöns: höns av arten Gallus gallus som är värpmogna och som hålls för

produktion av ägg som inte är avsedda för kläckning. (SJVFS 2004:91)

2 § Dessa föreskrifter omfattar inte

1. produktionsplatser med en maximal kapacitet som är mindre än 350

värphöns, eller

2. produktionsplatser för inhysning av avelsvärphöns.

3 § En djurhållare på en produktionsplats med en maximal kapacitet som är större än

350 värphöns ska till Statens jordbruksverk på blankett JSB 3.8 anmäla följande

uppgifter om produktionsplatsen:

1. adress och fastighetsbeteckning,

2. djurhållarens namn, adress och person- eller organisationsnummer,

3. ägarens namn, adress och person- eller organisationsnummer,

4. geografiskt

läge,

5. maximal

kapacitet,

6. produktionsmetod,

samt

1 Jfr rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av

värphöns (EGT L 203, 3.8.1999, s. 53, Celex 31999L0074) samt kommissionens direktiv 2002/4/EG

av den 30 januari 2002 om registrering av anläggningar som håller värphöns och som omfattas av

rådets direktiv 1999/74/EG (EGT L 30, 31.1.2002, s. 44, Celex 32002L0004).

2 Författningen senast omtryckt SJVFS 2004:91.

SJVFS 2007:82

7. antalet hus och avdelningar.

Anmälan ska ha kommit in till Statens jordbruksverk senast den 30 april 2003.

För produktionsplatser som kommer att tas i bruk efter detta datum ska anmälan

kommit in innan de tas i bruk. (SJVFS 2007:82)

4 § Förändringar på en produktionsplats som medför att sådana uppgifter som

anmälts enligt 3 § inte längre är riktiga eller fullständiga ska senast en månad efter

förändringen anmälas av djurhållaren till Statens jordbruksverk.

5 § har upphävts genom (SJVFS 2007:82).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. För anmälan som inkommit och registrerats före den 1 januari 2008 gäller äldre

bestämmelser. (SJVFS 2007:82)

-------------------------

Denna författning3 träder i kraft den 1 januari 2008.

MATS PERSSON

Niklas

Persson

(Registerutvecklingsenheten)

3 SJVFS 2007:82

2