SJVFS 2007:84

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2007:84

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och

registrering av svin;

Saknr K 28

Utkom från trycket

den 21 december 2007

Omtryck

beslutade den 20 december 2007

Statens

jordbruksverk

föreskriver1, med stöd av 9 och 17 §§ förordningen

(2006:815) om provtagning på djur m.m, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

2007:13) om märkning och registrering av svin2

dels att 22 och 23 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 3 och 20 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det under ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ska införas en ny

punkt 1 av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om märkning och registrering av svin finns i

1. rådets direktiv 92/102/EEG om identifikation och registrering av djur3,

2. rådets direktiv 97/12/EG av den 17 mars 1997 om ändring och uppdatering av

direktiv 64/432/EEG om djurhälsoproblem som påverkar handeln med

nötkreatur och svin inom gemenskapen4,

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/15/EG om ändring av rådets

direktiv 64/432/EEG om djurhälsoproblem som påverkar handeln med

nötkreatur och svin inom gemenskapen5,

4. kommissionens beslut 2000/678/EG om fastställande av föreskrifter för

registrering av jordbruksföretag i nationella databaser avseende svin i

enlighet med rådets direktiv 64/432/EEG6,

5. lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., samt

6. förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

1 Jfr rådets direktiv 92/102/EEG av den 27 november 1992 om identifikation och registrering av djur (EGT L 355, 5.12.1992, s.

32, Celex 31992L0102), rådets direktiv 97/12/EG av den 17 mars 1997 om ändring och uppdatering av direktiv 64/432/EEG

om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (EGT L 109, 25.4.1997, s. 1, Celex

31997L0012), Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/15/EG av den 10 april 2000 om ändring av rådets direktiv

64/432/EEG om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (EGT L 105, 3.5.2000, s.

34, Celex 32000L0015) samt kommissionens beslut 2000/678/EG av den 23 oktober 2000 om fastställande av föreskrifter för

registrering av jordbruksföretag i nationella databaser avseende svin i enlighet med rådets direktiv 64/432/EEG (EGT L 281,

7.11.2000, s. 16, Celex 32000D0678).

2

Författningen senast omtryckt SJVFS 2007:72.

3

EGT L 355, 5.12.1992, s. 32 (Celex 31992L0102).

4

EGT L 109, 25.4.1997, s. 1 (Celex 31997L0012).

5

EGT L 105, 3.5.2000, s. 34 (Celex 32000L0015).

6

EGT L 281, 7.11.2000, s. 16 (Celex 32000D0678).

SJVFS 2007:84

Definitioner

2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med

djur: sådana svin som avses i rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om

djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom

gemenskapen7

djurhållare: varje fysisk eller juridisk person som, även tillfälligt, är ansvarig för

djur,

ersättningsbricka: efterbeställd originalbricka,

importbricka:

en

röd öronbricka förpräglad med ursprunglandets

produktionsplatsnummer samt individnummer,

klövbärande djur: djur tillhörande ordningen Artiodactyle, såsom exempelvis

nötkreatur, svin, får och getter,

moderdjur: ett hondjur som har gett avkomma eller är dräktigt,

originalbricka: en öronbricka som är förpräglad med produktionsplatsnummer

och i förekommande fall individnummer, samt

produktionsplats: varje form av verksamhet, byggnad eller, i fråga om

frilandsjordbruk, plats där djur hålls, förvaras eller hanteras, samt den del av ett

transportmedel varpå djur transporteras och som ska registreras i enlighet med 4 §.

Registrering av produktionsplats

3 § Djurhållare på en produktionsplats ska till Jordbruksverket på blankett JSB3.1

anmäla följande uppgifter om:

1.

Djurhållarens namn, adress, telefonnummer, person- eller

organisationsnummer,

2. produktionsplatsens adress, fastighetsbeteckning, församling, kommun,

3. vilket djurslag som omfattas av verksamheten på produktionsplatsen,

4. produktionsplatsens geografiska koordinater,

5. produktionsinriktning,

6. produktionsplatsens kapacitet, och

7. typ av verksamhet.

De uppgifter som avses i första stycket 4-6 gäller inte en produktionsplats där det

enbart hålls svin som omfattas av Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS

2004:16) och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m.

av djur avsedda för sällskap och hobby. (SJVFS 2007:84)

4 § Djurhållare på en produktionsplats som utgör ett transportmedel för djur ska på

blankett JSB3.11 anmäla transportmedlets registreringsnummer och typ av

transportmedel, samt uppgifterna i 3 §, med undantag för 2 och 4-7, om:

1. Djur från fler än en produktionsplats blandas på transportmedlet under

transport varefter de lämnas av på fler än en produktionsplats eller,

2. den mottagande produktionsplatsens djurhållare inte har kännedom om den

produktionsplats som djuren hämtades från så att denne kan rapportera de uppgifter

som avses i 21 §. (SJVFS 2007:72)

7

EGT L 121, 29.7.1964, s. 1977 (Celex 31964L0432 ).

2

SJVFS 2007:84

5 § Förändringar på en produktionsplats som medför att sådana uppgifter som

anmälts enligt 3 § eller 4 § inte längre är fullständiga eller riktiga ska senast en

månad efter förändringen anmälas till Jordbruksverket av djurhållaren.

Anmälningsskyldigheten avser även upphörande av djurhållning.

Vid en anmälan enligt första stycket ska det produktionsplatsnummer som

tilldelats platsen enligt 6 § alltid uppges.

Produktionsplatsnummer

6 § Produktionsplats som anmälts enligt 3 § eller 4 § tilldelas ett

produktionsplatsnummer av Jordbruksverket. Numret gäller för all verksamhet med

nötkreatur, svin, får eller getter på produktionsplatsen.

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket i ett enskilt fall medge att en

produktionsplats utformas på annat vis än vad som sägs i 2 §. Ett sådant medgivande

kan av Jordbruksverket förenas med vissa villkor.

Märkning av djur

7 § Märkning av djur enligt dessa föreskrifter ska ske genom applicering av minst en

öronbricka eller tatuering på djuret. Märkningen får endast utföras i enlighet med de

märkningssystem och med användande av de öronbrickor eller de tatueringsenheter

som godkänts av Jordbruksverket. Öronbrickor och tatueringsenheter ska innehålla

de uppgifter som framgår av 11 §.

Brickornas handelar ska alltid vara gula. Brickornas hondelar får aldrig vara röda.

Märkningen ska, om inte annat anges, utföras av djurhållaren eller av denne

anlitad person. En tatuering ska vara läsbar under djurets hela livstid och öronbrickor

ska sitta säkert.

8 § Om ett djur ska märkas med öronbrickor ska det första gången ske med

originalbrickor.

Originalbrickor får endast användas i besättningar där det finns moderdjur av det

aktuella djurslaget.

9

§

Då ett djur tappat en öronbricka eller brickan blivit oläslig ska en

ersättningsbricka snarast möjligt appliceras på djuret. Ersättningsbrickan ska alltid

vara präglad med samma identitetsuppgifter som fanns på originalbrickan. Detta

gäller även i de fall djuret vid beställningen av ersättningsbrickan hålls på annan

produktionsplats än i sin födelsebesättning. Ersättningsbrickor får endast användas

av djurhållare på sådana produktionsplatser som i enlighet med 3 eller 5 §§ har

anmält att de har djur av det aktuella djurslaget.

10 § Beställningar av originalbrickor, ersättningsbrickor och tatueringsenheter ska

lämnas till Jordbruksverket eller till sådan organisation med vilken Jordbruksverket

träffat avtal om detta.

11 § Följande identitetsuppgifter ska användas vid märkning av djur:

1. Landsbeteckningen SE, och

2. födelsebesättningens

produktionsplatsnummer.

Öronbrickorna får kompletteras med djurets individnummer.

3

SJVFS 2007:84

12 § Djur ska märkas snarast möjligt och senast när de lämnar sin födelsebesättning.

Djur som dör i sin födelsebesättning behöver dock inte vara märkta om de lämnas till

en destruktionsanläggning.

13 § Djur som inte är födda i Sverige ska vid ankomsten till den första mottagande

produktionsplatsen i landet märkas med svenska importbrickor. Den ursprungliga

märkningen får inte avlägsnas. Djurhållaren svarar för att en officiell veterinär anlitas

för märkningen av djuren. Veterinären ska beställa öronbrickorna hos

Jordbruksverket och märka djuren i enlighet med de närmare anvisningar som verket

lämnar i varje enskilt fall. Veterinären ska även registrera märkningen i den aktuella

produktionsplatsens journal på sådant sätt att sambandet mellan den ursprungliga och

den svenska märkningen anges tydligt.

Journalföring av djurinnehav

14 § En djurhållare ska registrera de uppgifter som framgår av 17 §. Journalen ska

föras kronologiskt. I journalen ska datum anges för de förändringar som inträffar på

produktionsplatsen.

Rättningar ska hanteras med annulleringsposter och nya registreringsposter.

Uppgifterna ska registreras i journalen samma dag som förändringen inträffat. För

respektive djurslag på produktionsplatsen ska en och samma journal användas.

En journal ska avse en produktionsplats. Varje produktionsplats identifieras av

sitt produktionsplatsnummer.

Avsändande och mottagande djurhållare ska vid transporter i sin journal registrera

transportfordonets produktionsplatsnummer i de fall som framgår av 19 § tredje

stycket 1 – 2.

15 § har upphävts genom (SJVFS 2007:72).

16 § har upphävts genom (SJVFS 2007:72).

17 § Journalföring enligt 14 § avseende djur ska omfatta följande uppgifter:

1. Till produktionsplatsen inkommande djur. Därvid ska uppgifter registreras

om antalet djur samt den produktionsplats varifrån djuren närmast kommer

med angivande av produktionsplatsnummer eller namn och fullständig adress

samt datum för djurens ankomst till produktionsplatsen.

2. Djur som lämnar produktionsplatsen. Därvid ska uppgifter registreras om

antalet djur samt den produktionsplats som tar emot djuren med angivande av

produktionsplatsnummer eller namn och fullständig adress samt det datum då

djuren lämnade produktionsplatsen. Detta gäller även döda djur.

3. Djur som föds på produktionsplatsen. Journalföring ska senast ske då djuren

blivit avvanda.

För samtliga förändringar enligt första stycket 1 – 3 ska det aktuella djurets

fullständiga identitet enligt 11 § noteras.

Av journalföringen ska det vid varje tidpunkt framgå det totala djurinnehavet

med undantag för de djur som ännu inte är avvanda, med angivande av djurens

identitet. Då journalföringen påbörjas ska antalet djur som redan finns på

produktionsplatsen registreras i journalen.

4

SJVFS 2007:84

18 § Djurhållaren ska bevara uppgifterna i journalen i tre år. (SJVFS 2007:72)

Rapportering av förflyttning av djur

19 § Ett eller flera djur som mottas på en produktionsplats ska rapporteras av

djurhållaren på denna produktionsplats eller dennes ombud.

Rapporteringsskyldigheten gäller inte om djurhållaren på en produktionsplats mottar

sådana djur som avses i 3 § andra stycket och det på produktionsplatsen inte hålls

eller hanteras andra klövbärande djur. Om det har skett en utförsel av djur från

Sverige ska denna rapporteras av djurhållaren på den avsändande produktionsplatsen.

Rapporteringen ska göras till Jordbruksverket och utföras senast sju dagar efter

mottagandet på eller avsändandet från produktionsplatsen. Rapportering som skickas

med post, ska ha kommit in till Jordbruksverket senast tre dagar efter det att

rapporteringen utfördes.

Djurhållare vid transport ska räknas som avsändande respektive mottagande

produktionsplats i följande fall och är därmed skyldiga att rapportera till grisregistret

om:

1. Djur från fler än en produktionsplats blandas under transport varefter de

lämnas av på fler än en produktionsplats, eller

2. djurhållare på en produktionsplats som mottar svin inte har sådan kännedom

om förflyttningen av svinen att han kan rapportera de uppgifter som avses i

21 §.

Om ett slakteri mottar ett eller flera djur för slakt ska denna förflyttning

rapporteras genom den ordinarie rapporteringen av slakt enligt Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:56) om slakteriers rapportering avseende

slaktade djur.

20 § Rapportering enligt 19 § första och andra stycket ska ske antingen genom att

använda

1. Jordbruksverkets blankett JSB3.7, eller

2. en fil enligt en av Jordbruksverket fastställd postbeskrivning (filspecifikation)

via Jordbruksverkets internettjänst. Uppgifterna ska verifieras via e-

legitimation.

3. direktregistrering i webbformulär via Jordbruksverkets internettjänst.

Uppgifterna ska verifieras via e-legitimation.

Jordbruksverket kan besluta att en rapportering enligt 19 § första stycket får ske

på annat sätt än vad som framgår av första stycket 1 och 2. (SJVFS 2007:84)

21 § Vid rapporteringen ska följande anges:

1. Den avsändande produktionsplatsens produktionsplatsnummer,

2. den mottagande produktionsplatsens produktionsplatsnummer,

3. antalet förflyttade djur och

4. datum för ett djurs avfärd och ankomst.

Om det har skett en införsel av djur till Sverige ska, utöver vad som anges i första

stycket 2 – 4, adressen till den anläggning varifrån ett djur har förflyttats och numret

på det hälsointyg som åtföljer djuret eller gruppen av djur anges.

Om det har skett en utförsel av djur från Sverige ska, utöver vad som avses i

första stycket 1, 3 och 4, det mottagande landet samt numret på det hälsointyg som

åtföljer djuret eller gruppen av djur anges.

5

SJVFS 2007:84

Avgifter

22 § har upphävts genom (SJVFS 2007:84).

23 § har upphävts genom (SJVFS 2007:84).

24 § En djurhållare som beställer originalbrickor eller tatueringsenheter ska betala

en avgift till Jordbruksverket om 80 kr per beställning för att täcka de kostnader som

är förenade med systemet för märkning av djur.

Destruktion av använda öronbrickor

25 § Djurhållare på en produktionsplats där slakt eller destruktion bedrivs ska

destruera använda öronbrickor från slaktade djur.

Övriga bestämmelser

26 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. För rapportering som inkommit och registrerats före den 1 januari 2008 gäller

äldre bestämmelser. (SJVFS 2007:84)

-------------------------

Denna författning8 träder i kraft den 1 januari 2008. 20 § första stycket 3 träder

ikraft den 31 mars 2008.

MATS PERSSON

Peter

Svensson

(Registerutvecklingsenheten)

8 SJVFS 2007:84

6