SJVFS 2008:1

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:18) om statsbidrag m.m. för funktionstest av lantbrukssprutor

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2008:1

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:18) om

statsbidrag m.m. för funktionstest av lantbrukssprutor;

Saknr R 62

Utkom från trycket

den 21 januari 2008

Omtryck

beslutade den 17 januari 2008

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 7 § förordningen (1987:1179) om

statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor, i fråga om verkets föreskrifter och

allmänna råd (SJVFS 2006:18) om statsbidrag m.m. för funktionstest av

lantbrukssprutor,1

dels att 3, 6, 10 a §§ och bilaga 2 ska upphöra att gälla,

dels att 1, 7 och 13 §§ ska ha följande lydelse.

Dessutom beslutar Jordbruksverket att det allmänna rådet till 10 a § inte längre

ska gälla.

Författningen och de allmänna råden kommer därför att ha följande lydelse från

och med den dag då denna författning träder i kraft.

Allmänt

1 § Dessa föreskrifter avser statsbidrag till företag som utför funktionstest av

lantbrukssprutor och fläktsprutor. (SJVFS 2008:1).

Stöd i form av statsbidrag

2 § Bidrag för köp av testutrustning lämnas med högst 165 000 kronor per

utrustning.

Som villkor för bidraget gäller att utrustningen under två år från dagen för

beslutet om bidrag inte får överlåtas till ny ägare, om detta medför att syftet med

bidraget inte uppfylls eller att bidragsmottagaren eller annan part får en otillbörlig

förmån. (SJVFS 2006:65).

Allmänna råd till 2 §

En del mätutrustningar och metoder för funktionstest av lantbrukssprutor kan vara

användbara vid funktionstest av andra sprutor än de som berörs av denna föreskrift.

Funktionstestare får använda utrustning finansierad enligt denna föreskrift för att,

utanför den verksamhet som styrs av denna föreskrift, testa exempelvis tågburna

sprutor för bekämpningsarbete på banvallar. (SJVFS 2006:65).

3 § har upphävts genom (SJVFS 2008:1).

4 § har upphävts genom (SJVFS 2006:65).

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2006:65.

SJVFS 2008:1

5 § har upphävts genom (SJVFS 2006:65).

6 § har upphävts genom (SJVFS 2008:1).

Genomförande av test

7 § Funktionstest ska genomföras enligt bilaga 1. (SJVFS 2008:1).

8 § Testresultatet ska redovisas i formulär för testprotokoll som Jordbruksverket

fastställer.

9 § Lantbruks- eller fläktspruta som genomgått funktionstest utan anmärkning får ett

kontrollmärke som anger att sprutan är testad utan anmärkning. Kontrollmärkets

utformning fastställs av Jordbruksverket. Kontrollmärket ska dateras och skrivas

under av testutföraren. Kontrollmärket ska appliceras på sprutan direkt efter testet på

platsen för testet. (SJVFS 2006:65).

Allmänna råd till 9 §

Ett godkänt funktionstest visar endast att kraven på sprutan var uppfyllda vid

funktionstesttillfället. Det finns ingen giltighetstid för funktionstest, men

Jordbruksverket rekommenderar att man funktionstestar sprutan minst vartannat år.

Sprutor som används mycket bör funktionstestas varje år. Sprutor med bom bör

testas årligen om de används till mer än 25 ha per meter bom och år. Om sprutan har

demonterats eller byggts om bör den testas på nytt. (SJVFS 2006:65).

Ansökan om bidrag och utbetalning

10 § Ansökan om bidrag för köp av testutrustning ska lämnas till Jordbruksverket

före köpet. Till ansökan ska bifogas offert på den utrustning som ansökan avser.

Bidraget betalas ut efter ansökan om utbetalning.

Ansökan om utbetalning ska ha kommit in till Jordbruksverket senast det datum

som anges i beslutet om stöd. Till ansökan ska bifogas kopia av faktura och kvitto

eller liknande. (SJVFS 2006:65).

10 a § har upphävts genom (SJVFS 2008:1).

11 § Bidrag beviljas endast för faktiska kostnader.

12 § Av förordningen (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av

lantbrukssprutor framgår att bidrag betalas ut i mån av tillgång på medel. (SJVFS

2006:65).

Utbildning och godkännande av testutförare

13 § Testutförare av funktionstest av lantbruks- och fläktsprutor ska med godkänt

resultat ha genomgått av Jordbruksverket föreskriven utbildning eller likvärdig

utbildning i annat EU- eller EES-land. Testutförare som uppfyller ovanstående

villkor ska ha intyg av Jordbruksverket om godkännande som testutförare. Intyget är

giltigt det år kursen genomförs samt ytterligare fem år. (SJVFS 2008:1).

2

SJVFS 2008:1

Undantag

14 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket ge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning2 träder i kraft den 1 april 2006 då Jordbruksverkets föreskrifter

(SJVFS 1991:78) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av

lantbrukssprutor och Lantbruksstyrelsens allmänna råd (1988:1) om statsbidrag till

företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor ska upphöra att gälla.3(SJVFS

2006:65).

-------------------------

Denna författning4 träder i kraft den 17 augusti 2006.

------------------------

Denna författning5

träder i kraft den 1 februari 2008.

MATS PERSSON

Johan

Wahlander

(Växtskyddsenheten)

2 SJVFS 2006:18.

3 Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

4 SJVFS 2006:65.

5 SJVFS 2008:1.

3

SJVFS 2008:1

BILAGA 1

KRAV PÅ FUNKTIONSTEST AV LANTBRUKSSPRUTOR OCH

FLÄKTSPRUTOR VID TEST ENLIGT STANDARD SS-EN 13790 6

1. Allmänt

Funktionstest av lantbrukssprutor med bom ska ske enligt standarden SS-EN 13790

del 1, utgåva 1, fastställd den 13 juni 2003. Funktionstest av fläktsprutor ska ske

enligt standarden SS-EN 13790 del 2, utgåva 1, fastställd den 13 juni 2003. Enligt

introduktionen till dessa standarder behövs ytterligare specifikationer utöver

standarden för hur funktionstest ska ske. Detta uppfylls genom förordningen

(1987:1179) och denna föreskrift med bilaga 1 och allmänna råd.

2. Platsen för funktionstestet

Platsen där funktionstestet ska genomföras ska väljas med omsorg. De krav som

ställs på platsen där en spruta fylls på och görs ren ska man också ställa på platsen

för funktionstest. Funktionstestet ska antingen ske på biologiskt aktiv mark, såsom

åkermark, eller en gräsvall, eller på en platta eller bassäng med uppsamling från

vilken den använda vätskan kan tas om hand.

Enligt standarden ska åtgärder vidtas för att förhindra att resultaten av mätningarna

påverkas av väderförhållanden. För vissa mätningar krävs att underlaget är plant för

att standardens krav på att avståndet mellan munstycke och testutrustning ska vara

jämnt över hela bredden.

3. Krav på funktionstestutrustningen

Den utrustning som används vid funktionstest ska klara av de belastningar,

kapacitetskrav och noggrannheter som krävs för att testa enligt standard SS-EN

13790 och denna bilaga.

4. Genomförande av funktionstest

Utöver test enligt standarden SS-EN 13790 ska ett funktionstest innehålla kalibrering

av sprutans dosering och ett informationsmoment.

Kalibrering av sprutans dosering

Sprutans dosering ska kalibreras så att exempel på vätskemängd per hektar för olika

besprutningssituationer kan presenteras.

6 kan beställas från SIS förlag AB. www.sis.se.

4

SJVFS 2008:1

Information

Funktionstestet har ett stort värde som informationstillfälle för sprutinnehavaren. För

att göra informationstillfället så pedagogiskt som möjligt för sprutinnehavaren ska

standarden SS-EN 13790 utföras enligt nedanstående.

Tank för sprutvätska

Sprutans tank ska när funktionstestet inleds vara fylld med vatten för att visa på att

inget läckage finns.

Spridningsbild

Funktionstestare som använder sig av metod 4.10.2 i SS-EN 13790 del 1, till

bomsprutor ska kunna erbjuda de kunder som så önskar att också se

spridningsbilden. För detta ändamål räcker den metod som beskrivs nedan.

Vätskefördelningen mäts med rätt inställda munstycken på det avstånd mellan

uppsamling och munstycken som anvisas att munstyckena ska ha över sprutmålet.

Uppsamling av utsprutad vätska ska göras så att eventuella variationer i fördelningen

tydligt kan avläsas och demonstreras för innehavaren av sprutan. När uppsamlings-

kanaler med mätglas används kan testutföraren och innehavaren av sprutan

konstatera om vätskefördelningen är godtagbar genom okulär besiktning av

vätskenivåerna i mätglasen.

Mätning av pumpens kapacitet

Vid mätning av pumpens kapacitet ska kontroll av om pumpen suger luft kunna ske i

ett genomskinligt rör i anslutning till flödesmätaren.

Informationsmaterial

I samband med testen ska innehavaren av sprutan kostnadsfritt få tillgång till den

skriftliga information som Jordbruksverket försett testutföraren med. Detta kan t.ex.

vara information om utrustningens funktion, kalibrering eller skötsel. Informationen

ska överlämnas tillsammans med testprotokollet och eventuellt kontrollmärke.

Allmänna råd till bilaga 1

Inför funktionstest

Innan funktionstestet sker bör sprutinnehavaren informeras om att han/hon eller

sprutföraren bör närvara vid funktionstestet samt om att sprutan innan testet ska:

vara väl rengjord,

vara utrustad med instruktionsbok om sådan finns,

ha kraftöverföringsaxeln skyddad. Skydden på axel, traktor och spruta ska vara

hela och alla delar ska sitta på plats, även fixeringskedjan som förhindrar att skyddet

snurrar runt,

vara kopplad till traktorn och nödvändig kringutrustning såsom sprutdator,

manometer och ventilpaket ska vara monterad så att sprutan är redo att användas,

5

SJVFS 2008:1

ha filter på sug och trycksidan monterat. Även påfyllningssilen i tanken ska

finnas på plats,

ha tanken fylld med vatten,

vara grovkontrollerad så att det inte förekommer något läckage från

tankgenomgångar, slangar och ramprör samt att droppskydden fungerar,

vara försedd med enhetliga munstycken.

Genomförande av funktionstest

Ett funktionstest bör informera sprutinnehavaren om vilket skick sprutan är i. Det bör

också framkomma hur man ska åtgärda eventuella brister. Om utrustning behöver

repareras eller bytas bör detta om möjligt göras omedelbart, t.ex. av den som testar,

så att sprutan uppfyller de ställda kraven när den lämnar testplatsen. Om

sprutinnehavaren väljer att låta funktionstestaren utföra reparationer eller byten bör

dessa inte påbörjas innan funktionstestaren upplyst sprutinnehavaren om kostnaden

för dem och fått sprutinnehavarens godkännande. Efter dessa åtgärder bör sprutan

fungera på ett sådant sätt att man kan kalibrera sprutan, dosera bekämpningsmedel

rätt och använda sprutan med minimal risk för både miljön och användaren.

I standarden SS-EN 13790 del 2 punkt 4.9.1 anges att varje munstycke ska producera

en likformig och homogen sprutdusch. Detta ska för hydrauliska munstycken

verifieras med frånslagen fläkt. I de fall där fläkten inte går att stänga av separat bör

sprutinnehavaren bygga om sprutan för att göra det möjligt. Det går även att uppfylla

kravet på andra sätt. Exempelvis genom att demontera fläktremmarna.

Hur kalibrering ska genomföras är ett moment i de obligatoriska utbildningarna för

att få använda kemiska bekämpningsmedel. De metoder för kalibrering som visas vid

ett funktionstest bör vara i överensstämmelse med de metoder som lärs ut vid dessa

utbildningar. Sprutinnehavaren/sprutföraren bör efter funktionstestet själv kunna

göra en korrekt kalibrering av sprutan. (SJVFS 2006:65).

6