SJVFS 2008:50

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2008:50

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag,

miljöersättningar och miljöinvesteringar;

Utkom från trycket

den 3 oktober 2008

beslutade den 2 oktober 2008

Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 1 kap. 30 § förordningen

(2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och efter samråd med

Sametinget, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och de organisationer som har

representanter i övervakningskommittén i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar1 att

3 kap. 4 och 7 §§ ska ha följande lydelse.

3

KAP.

BEVARANDE AV ODLINGSLANDSKAPETS BIOLOGISKA

MÅNGFALD OCH KULTURMILJÖVÄRDEN

4 § På den mark för vilken ersättning lämnas för betesmarker och slåtterängar gäller

förbud mot

1. spridning

av

växtskyddsmedel,

2. gödsling,

3. kalkning,

4. konstbevattning,

5. täkt av sten eller jord, och

6. andra åtgärder som kan skada natur- eller kulturmiljövärden.

Länsstyrelsen får besluta om undantag från förbud enligt punkt 2-5 samt tillåta

markstörning om det sker med syfte att bevara områdets natur- och kulturvärden.

Länsstyrelsen får besluta om undantag från förbud enligt punkt 6 på grund av att

föreskrifter beslutats eller beslut fattats om förebyggande åtgärder enligt

epizootilagen (1999:657).

7 § Länsstyrelsen kan besluta om undantag från 6 § punkt 1 under förutsättning att

undantaget skulle gynna förekomsten eller stärka artbeståndet för en hotad art. Med

hotade arter avses arter på Artdatabankens rödlista i någon av kategorierna sårbar,

starkt hotad eller akut hotad, arter som omfattas av ett åtgärdsprogram för hotade

arter eller i artskyddsförordningen (2007:845). Detta förutsätter dock att syftet med

stödet ändå uppnås.

Länsstyrelsen kan ett enskilt år besluta om undantag från eller anpassning av 6 §

punkt 2-4 om exceptionella väderleksförhållanden eller högt vattenstånd gör det

omöjligt att sköta marken enligt regelverket. Ersättningen får anpassas efter den

skötsel som varit möjlig att genomföra. Länsstyrelsen kan ett enskilt år också besluta

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2008:17.

SJVFS 2008:50

om undantag från 6 § punkt 2-3 på grund av att föreskrifter beslutats eller beslut

fattats om förebyggande åtgärder enligt epizootilagen (1999:657).

För slåtterängar som ingår i ett åtagande om skötsel av våtmarker kan

länsstyrelsen besluta om undantag från 6 § punkt 4, avseende bortförande av skörd

om det ökar miljönyttan eller om det är mycket svårt att föra bort skörden.

-----------

Denna författning träder i kraft den 3 oktober 2008 och gäller till och med den

31 mars 2009.

MATS PERSSON

Maria

Durling

(Miljö-

och

regionalstödsenheten)

2