SJVFS 2008:59

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:70) om utförsel av djur, sperma, ägg och embryon till länder inom Europeiska unionen (EU)

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2008:59

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:70) om utförsel av djur,

sperma, ägg och embryon till länder inom

Europeiska unionen (EU);

Saknr J 133

Utkom från trycket

den 5 december 2008

Omtryck

beslutade den 4 december 2008

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 och 10 §§ förordningen (1994:542) om

utförsel av levande djur m.m. ifråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1995:70) om utförsel av

djur, sperma, ägg och embryon till länder inom Europeiska unionen (EU), följande2

dels att 4 och 7 §§ ska upphöra att gälla,

dels att i föreskrifterna ordet ”härröra” ska bytas ut mot ”komma”,

dels att nuvarande bilaga 3 ska benämnas bilaga 2, samt

dels att 1, 2, 5, 6, 8 - 17, 20 - 22 §§, bilaga 1 och 2, rubriken närmast före 9 § samt

rubriken till föreskrifterna ska ha följande lydelse,

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av vissa djur samt sperma, ägg

och embryon från vissa djur till länder inom Europeiska unionen (EU);

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter avser utförsel till länder inom EU av djur, sperma, ägg och embryon

som inte omfattas av

1.

Kommissionens förordning (EG) nr 1739/2005 av den 21 oktober 2005 om

fastställande av djurhälsokrav för transport av cirkusdjur mellan medlemsstater3,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj

2003 om

djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan

kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG4, samt

3. Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av

a. nötkreatur och svin till länder inom EU och till Norge,

1

Jfr rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur,

sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till

direktiv 90/425/EEG (EGT L 268, 14.9.1992, s54, Celex 31992L0065) senast ändrat genom kommissionens beslut 2007/265 av den 26 april

2007 om ändring av bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG avseende införande av ytterligare hälsoåtgärder för handeln med levande bin och

uppdatering av förlagorna till hälsointyg (EUT L 114, 1.5.2007, s. 17, Celex 32007D0265) och Europaparlamentets och rådets förordning

2003/998/EG av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte.

2

Senaste lydelse av författningen SJVFS 2005:45.

3 EUT L 279, 22.10.2005, s. 47 (Celex 32005R1739).

SJVFS 2008:59

b. får och getter till länder inom EU,

c. hästdjur till länder som ingår i Europeiska unionen, Andorra, Färöarna samt

Norge,

d. fjäderfä och kläckägg till länder inom EU och till Norge,

e. embryo och sperma från nötkreatur och sperma från svin till länder som

ingår i EU och till Andorra, Färöarna samt Norge, eller

f. vattenbruksdjur till länder inom EU samt till Island och Norge.

Förutom bestämmelserna i dessa föreskrifter finns bestämmelser om internationell

handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter.

Bestämmelser om hälsointyg för djur och produkter finns i kommissionens

förordning (EG) nr 599/2004 om antagandet av en harmoniserad förlaga för intyg

och inspektionsprotokoll för handel inom gemenskapen med djur och produkter av

animaliskt ursprung4. Dessa bestämmelser gäller även djur som inte omnämns i dessa

föreskrifter. (SJVFS 2008:59).

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter avses med

anmälningspliktig sjukdom: de sjukdomar som är uppräknade i bilaga 1,

godkänd

anläggning: en permanent, geografiskt begränsad anläggning godkänd

och registrerad av landets behöriga myndighet där en eller flera djurarter hålls

regelbundet oavsett om den är av kommersiell art eller avsedd för något av följande

ändamål:

1. utställning av djur och undervisning av allmänheten,

2. bevarande av djurarter, eller

3. grundforskning eller tillämpad forskning eller för uppfödning av försöksdjur

för vetenskapliga ändamål.

För godkännande av anläggning i landet ska kraven i bilaga 2 vara uppfyllda.

registrerad

handlare: juridisk eller fysisk person som på permanent eller

tillfällig basis bedriver handel med djur och som har registrerats av Jordbruksverket

och som uppfyller kraven i 3 och 6 §§. (SJVFS 2008:59)

Registrering av exportör

3 § Exportör ska vara registrerad hos Jordbruksverket för utförsel av vara enligt 8 –

16 och 19 – 21 §§ till land inom EU. Ansökan om registrering ska ske på blankett

D92, som kan erhållas från Jordbruksverket5, och vara Jordbruksverket tillhanda

senast 30 dagar före första beräknade utförseltillfället. (SJVFS 2005:45).

4 § har upphävts genom (SJVFS 2008:59).

5 § Djur som är avsedda för utförsel ska inte misstänkas vara smittade av sjukdom

eller uppvisa några tecken på smittsam sjukdom. Djur får ej utföras från områden

eller anläggningar som lyder under några restriktioner på grund av smittsam sjukdom

för aktuellt djurslag. Exportör ska tillse att djurskyddet under transport minst upp-

fyller de krav som gäller internationella transporter av djur. (SJVFS 2008:59).

4 EUT L 146, 13.6.2003, s. 1, Celex 32003R0998.

5

Blankett D92 kan hämtas på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se .

2

SJVFS 2008:59

6 § Utförsel av djur, sperma, ägg och embryon som omfattas av 8-17 och 19-21 §§

får endast ske från handlare eller anläggning som är registrerad av Jordbruksverket

för utförsel till EU för det djurslag som avses. Handlare eller den som ansvarar för

anläggning ska därvid ha förbundit sig att

1.

anmäla varje misstänkt fall av anmälningspliktig sjukdom till

Jordbruksverket,

2. deltaga i obligatoriskt nationellt bekämpningsprogram för djurslaget ifråga

och uppfylla de krav som anges i bekämpningsprogrammet,

3. endast saluföra djur som inte uppvisar några tecken på smittsam sjukdom

och som kommer från besättningar och områden som inte lyder under några

restriktioner av djurhälsoskäl,

4. uppfylla gällande djurskyddsbestämmelser, samt

5. se till att försändelsen åtföljs av ett hälsointyg utformat i enlighet med

kommissionens förordning (EG) nr 599/2004 av den 30 mars 2004 om antagande av

en harmoniserad förlaga för intyg och inspektionsprotokoll för handel inom

gemenskapen med djur och produkter av animaliskt ursprung6. Intyget ska utfärdas

av en officiell veterinär. Vid utförsel från en godkänd anläggning får intyget vara

utfärdat av den avsändande godkända anläggningens veterinär. Vid utförsel av apor

till en godkänd anläggning ska dock intyget utfärdas av en officiell veterinär.

Intyget ska vara utfärdat under det sista dygnet före lastningen.

Intyget ska i original åtfölja transporten till destinationsorten. Det ska vara

utfärdat på svenska och på minst ett i avsändarlandet officiellt språk.

Av intyget ska framgå att djuren, sperman, äggen eller embryona uppfyller de

hälsokrav som anges i dessa föreskrifter.(SJVFS 2008:59).

7 § har upphävts genom (SJVFS 2008:59.)

Apdjur

8 § Utförsel av apor (simiae och prosimiae) får enbart ske från en godkänd

anläggning till en godkänd anläggning i mottagarlandet. (SJVFS 2008:59).

Hov- och klövdjur

9 § Hov- och klövdjur

1. ska vara identifierade så att ursprungsanläggningen kan spåras,

2. får inte vara avsedda för slakt på grund av ett bekämpningsprogram för

smittsam sjukdom,

3. får inte ha blivit vaccinerade mot mul- och klövsjuka och de ska komma från

ett område som inte lyder under några restriktioner avseende mul- och klövsjuka,

4. ska komma från en anläggning som inte lyder under några djurhälso-

restriktioner för det berörda djurslaget och de ska ha befunnits där sedan födelsen

eller under de senaste 30 dagarna före avsändningsdagen. (SJVFS 2008:59).

10 § Idisslare ska, förutom att uppfylla kraven i 9 §, komma från en besättning i

vilken inga fall av tuberkulos eller brucellos har förekommit under 42 dagar närmast

6 EUT L 94, 31.3.2004, s. 44 (Celex 32004R0599).

3

SJVFS 2008:59

före utförseln. Djuren ska inom 30 dagar närmast före avsändandet med negativt

resultat ha genomgått ett tuberkulos- och ett brucellostest. (SJVFS 2008:59).

11 § Svindjur ska, förutom att uppfylla kraven i 9 §, antingen komma från en

brucellosfri besättning eller inom 30 dagar före avsändandet med negativt resultat ha

genomgått en test för att påvisa frihet från brucellosantikroppar.

(SJVFS 2008:59).

Fåglar

12 § Fåglar ska komma från

1.

en anläggning i vilken inga fall av aviär influensa (hönspest) har

diagnosticerats inom de senaste 30 dagarna före avsändandet, eller

2. en anläggning eller ett område som inte lyder under några restriktioner

avseende Newcastlesjukan. (SJVFS 2008:59).

13 § Papegojfåglar (Psittaciformes spp) ska, förutom att uppfylla kraven i 12 §,

1. komma från en anläggning där psittakos (Chlamydofila psittaci) inte har

diagnostiserats inom de senaste två månaderna före avsändandet. De får inte heller ha

varit i kontakt med fåglar från en anläggning där psittakos har diagnosticerats inom

de senaste två månaderna före avsändandet, och

2. vara identifierade på ett sådant sätt att ursprungsanläggningen kan spåras.

(SJVFS 2008:59).

Bin och humlor

14 § Bin (Apis mellifera) och humlor (Bombus spp) ska

1. komma från ett område som inte lyder under restriktioner avseende

amerikansk yngelröta. Utförsel får ske tidigast 30 dagar efter att det senast

registerade fallet har bekämpats.

2. komma från ett område som inte lyder under restriktioner avseende lilla

kupskalbaggen (Aethina tumidae) eller tropilaelapskvalster (Tropilaelaps spp.). Vid

handel inom EU ska sändningen åtföljas av ett hälsointyg utformat i enlighet med

kommissionens beslut 2007/265.7Av intyget ska framgå att de hälsokrav som anges i

dessa föreskrifter är uppfyllda. (SJVFS 2008:59).

Hardjur

15 § Hardjur

1. får inte komma från eller varit i kontakt med en besättning där rabies har

förekommit eller misstänkts under månaden närmast före avsändandet,

2. ska komma från en besättning där alla djur är fria från kliniska symtom på

myxomatos. (SJVFS 2008:59).

7 Se kommissionens beslut 2007/265/EG av den 26 april 2007 om ändring av bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG avseende

införande av ytterligare hälsoåtgärder för handeln med levande bin och uppdatering av förlagorna till hälsointyg (Celex

32007D0265).

4

SJVFS 2008:59

Minkar och rävar

16 § Minkar och rävar får inte komma från eller ha varit i kontakt med djur från en

anläggning där rabies har förekommit eller misstänks ha förekommit under de

senaste sex månaderna före utförseln. (SJVFS 2008:59).

Hundar, katter eller illrar avsedda för handel

17 § Hundar, katter eller illrar som förs ut från Sverige ska, beroende på vilket land

de förs ut till, uppfylla kraven i artikel 5, 6 och 16 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall

tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av

rådets direktiv 92/65/EEG8. Det intyg som åtföljer djuren ska dessutom visa att en

officiell eller godkänd veterinär genomfört en klinisk undersökning 24 timmar före

avresan samt att djuren är vid god hälsa och i stånd att tåla transporten till

bestämmelseorten. (SJVFS 2008:59).

18 § har upphävts genom (SJVFS 2005:45).

Rovdjur avsedda för utförsel till Irland, Cypern, Storbritannien eller Malta

19 § Vid utförsel av rovdjur (carnivora) till Irland, Cypern, Storbritannien och Malta

ska mottagarlandets särskilda krav vara uppfyllda. (SJVFS 2005:45).

Sperma, ägg och embryon

20 § Sperma från får, get eller hästdjur ska komma från en av Jordbruksverket

godkänd bagg-, bock- eller hingststation eller lagringsstation. (SJVFS 2008:59).

21 § Ägg och embryon från får, get, hästdjur eller svin ska ha samlats av en

av

Jordbruksverket godkänd embryosamlingsgrupp och behandlats i ett godkänt

laboratorium. (SJVFS 2008:59).

Övriga bestämmelser

22

§

Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 2008:59).

-------------------------

Denna författning9 träder i kraft den 1 maj 1995.

-------------------------

8 EUT L 146, 13.6.2003, s. 1 (Celex 32003R0998).

9 SJVFS 1995:70.

5

SJVFS 2008:59

Denna författning10 träder i kraft den 15 juli 2005.

-------------------------

Denna författning11 träder i kraft den 1 januari 2009.

MATS

PERSSON

Margareta

Tervell

(Enheten för sällskapsdjur)

10

SJVFS 2005:45.

11

SJVFS 2008:59.

6

SJVFS 2008:59

Bilaga 1

ANMÄLNINGSPLIKTIGA SJUKDOMAR (a)

Sjukdomar berörda

arter

Afrikansk hästpest

Equidae

Afrikansk svinpest Suidae och Tayassuidae

Aviär influensa Aves

Amerikansk yngelröta Apis

Mjältbrand

Bovidae, Camelidae,

Cervidae, Elephantidae,

Equidae

och

Hippopotamidae

Bluetongue

Antilocapridae, Bovidae,

Cervidae, Giraffidae

och Rhinocerotidae

Boskapspest

Artiodactyla

Brucella abortus Antilocapridae, Bovidae,

Camelidae,

Cervidae, Giraffidae,

Hippopotamidae

och Tragulidae

Brucella melitensis Antilocapridae, Bovidae,

Camelidae,

Cervidae, Giraffidae,

Hippopotamidae

och Tragulidae

Brucella ovis Camelidae, Tragulidae,

Cervidae, Giraffidae,

Bovidae och Antilocapridae

Brucella suis

Cervidae, Leporidae, Ovibos

moschatus,

Suidae och Tayassuidae

Klassisk svinpest Suidae och Tayassuidae

Elakartad lungsjuka hos

nötkreatur

Nötkreatur (inklusive zebu,

buffel, bison

och yak)

Ebola

Primater

Får- och getkoppor Bovidae

Mul- och klövsjuka Artiodactyla

och indisk

elefant

Infektiös hematopoetisk

nekros

Salmonidae

Lumpy skin disease Bovidae och Giraffidae

Apkoppor

Rodentia och primater

7

SJVFS 2008:59

Mycobacterium bovis Mammalia, i synnerhet

Antilocapridae

Bovidae, Camelidae,

Cervidae, Giraffidae

och

Tragulidae

Newcastlesjuka

Aves

Peste des petits ruminants Bovidae och Suidae

Enterovirusencephalomyelit

hos svin

Suidae

Psitacosis

Psittaciformes

Rabies (vattuskräck) Carnivora och Chiroptera

Rift valley fever Bovidae, Camelus species

och Rhinocerotidae

Skalbaggar av typen

Aethina tumida

Apis och Bombus

Vesikulär svinsjuka Suidae och Tayassuidae

Tropilaelaps mite

(Tropilaelaps spp).

Apis

TSE

Bovidae, Cervidae, Felidae

och Mustelidae

Vesikulär stomatit Artiodactyla och Equidae

(a) Vid utbrott av dessa sjukdomar åläggs avsändare

utförselförbud till annat land. Denna lista omfattar inte

samtliga i Sverige anmälningspliktiga sjukdomar eller

påverkar åtgärder vidtagna enligt bestämmelser i

epizootilagen eller med stöd av lagen meddelade före-

skrifter.

(SJVFS 2008:59).

,

8

SJVFS 2008:59

Bilaga

2

KRAV PÅ GODKÄND ANLÄGGNING

A. En anläggning enligt 2 § ska uppfylla följande krav för att kunna bli officiellt

godkänd

Kapitel 1

Belägenhet, inredning m.m.

Anläggningen ska

1. vara inhägnad eller klart avgränsad från omgivningen på annat sätt,

2. ligga på sådant avstånd från jordbruksanläggningar att det inte finns någon risk

för spridning av smitta till jordbruksdjur,

3. ha tillräckliga resurser för att fånga, stänga in och isolera djur samt ha tillgång

till lämpliga karantänsresurser och godkända förfaranden för djur som kommer från

annat än en godkänd anläggning,

4. ha ett lämpligt arrangemang eller utrymmen för att kunna ta hand om kroppar av

djur som dött eller avlivats på grund av sjukdom, samt

5. antingen ha ett avtal med ett av Jordbruksverket godkänt laboratorium att utföra

obduktioner eller ha ett eller flera lämpliga utrymmen där dessa undersökningar kan

göras av en för uppgiften lämplig person under den godkände veterinärens ledning.

Kapitel 2

Skötsel, hälsokontroll m.m.

1. Djuren i anläggningen ska vara fria från följande sjukdomar ;

tuberkulos, rabies

apkoppor, ebola, viralhemorragiska sjukdomar

aviär influensa, newcastlesjuka, psittakos

mul- och klövsjuka, mjältbrand, blåtunga, boskapspest, brucellos, elakartad

lungsjuka hos nötkreatur, Mycobacterium bovis , TSE, vesikulär stomatit , rift valley

fever, viral enterit, lumpy skin disease

afrikansk svinpest, enterovirusencephalomyelit hos svin, klassisk svinpest,

vesikulär svinsjuka

får- och getkoppor, peste des petits ruminants

afrikansk hästpest

myxomatos, tularemi

plasmacytos,

infektiös hematopoietisk nekros (IHN)

amerikansk yngelröta, skalbaggar av typen Aetina tumida, Tropilaelaps kvalster,

europeisk yngelröta (varranos och akarinos)

.

2. På anläggningen ska kontinuerligt föras journal med uppgift om:

a. antal djur av varje art som hålls i anläggningen och deras identitet (ålder, kön, art

och i tillämpliga fall individuell märkning),

b. antalet djur som levereras till eller lämnar anläggningen med uppgift om deras

identitet (ålder, kön, art och i tillämpliga fall individuell märkning) ursprung och

bestämmelseort,

c. på vilket sätt djur som anländer till eller lämnar anläggningen transporteras,

d. hälsotillståndet hos de djur som anländer till eller lämnar anläggningen,

9

SJVFS 2008:59

e. resultat av genomförda laboratorieundersökningar av träckprov, blodprov eller

annan diagnostik

f. inträffade sjukdomsfall och dödsfall,

g. utförda behandlingar,

h. resultat av obduktioner av djur som dött i anläggningen inklusive dödfödda djur,

samt

i. övriga observationer av betydelse beträffande de djur som finns i anläggningen.

3. Anläggningen ska stå under tillsyn av veterinär som godkänts genom ett särskilt

beslut av Jordbruksverket.

Veterinären ansvarar för

a. att lämplig sjukdomsövervakning tillämpas,

b. att en årlig plan för övervakning av sjukdomar och zoonoskontroll upprättas,

c.

att misstänkta dödsfall och anmälningspliktiga sjukdomar omedelbart

rapporteras till Jordbruksverket, samt

d. att de djur som anländer till anläggningen isoleras i nödvändig utsträckning.

4. Anläggningen ska övervakas av en officiell veterinär.

För att godkännandet ska kvarstå krävs att en officiell veterinär

a. besöker anläggningen minst en gång per år,

b. övervakar den godkända veterinärens verksamhet och genomförandet av den

årliga planen för övervakning av smittsamma sjukdomar, samt

c. intygar att kraven i denna bilaga uppfylls.

Kapitel 3

Övriga krav

1. Djur som förs till anläggningen ska komma från en annan anläggning som är

officiellt godkänd av landets behöriga myndighet.

2. Djur som hålls i en godkänd anläggning får endast lämna denna efter tillstånd av

den veterinär som har tillsyn över anläggningen.

3. Om smittämne som ger upphov till någon av sjukdomarna som anges i kapitel 2

punkt 1 påvisas antingen vid laboratorieundersökning av prover tagna på djur i

anläggningen eller på annat sätt ska detta omedelbart anmälas till Jordbruksverket.

4. Dödsfall, sjukdomssymtom eller andra tecken som kan tyda på förekomst av

någon sjukdom som anges i kapitel 2 punkt 1 ska omedelbart anmälas till

Jordbruksverket.

5. Uppgifterna som avses i kapitel 2 punkt 2 ska bevaras i minst tio år.

B. Återkallelse av godkännande

En anläggning kan få sitt godkännande återkallat permanent eller tillfälligt av

Jordbruksverket, om sjukdom som anges i kapitel 2, punkt 1 under rubriken skötsel,

hälsokontroll m.m. påvisas hos djur i anläggningen eller om något av kraven enligt A

inte uppfylls.

Godkännande kan återfås om, i förekommande fall, påvisad infektion har utrotats och

sanering av anläggningen har genomförts samt om övriga krav för godkännande åter

uppfylls och detta har bekräftats av en officiell veterinär.

(SJVFS 2008:59).

10