SJVFS 2008:60

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:43) om företagsstöd och projektstöd

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2008:60

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:43) om företagsstöd och

projektstöd;

Utkom från trycket

den 1 december 2008

Omtryck

beslutade den 27 november 2008

Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 1 kap. 30 § förordningen

(2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och efter samråd med

Sametinget, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och de organisationer som har

representanter i övervakningskommittén i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

2007:43) om företagsstöd och projektstöd

dels att 1 kap 7 § och 2 kap 4 § p 2 och 3 ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 2 kap 4a § av följande

lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

1 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Författningens tillämpningsområde

1 § Denna författning kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för

landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-

utveckling (EJFLU)1,

2. kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december 2006 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för

landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-

utveckling (EJFLU)2,

3. kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 av den 7 december 2006 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om

kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling3,

4. förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Stödformer

2 § Denna författning gäller följande former av stöd.

1 EUT L 277, 21.10.2005, s. 1 (Celex 32005R1698).

2 EUT L 368, 23.12.2006, s. 15 (Celex 32006R1974).

3 EUT L 368, 23.12.2006, s. 74 (Celex 32006R1975).

SJVFS 2008:60

Företagsstöd

1. Startstöd till unga jordbrukare

2. Investeringsstöd

för

a) modernisering av jordbruksföretag,

b) förädlingsverksamhet,

c) diversifiering till annan verksamhet än jordbruk,

d) affärsutveckling i mikroföretag,

e) främjande av turistnäringen,

f) grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen på lands-

bygden,

g) bevarande av natur- och kulturarvet på landsbygden.

3. Stöd för köp av externa tjänster för

a) diversifiering till annan verksamhet än jordbruk,

b) affärsutveckling i mikroföretag,

c) främjande av turistnäringen,

d) grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen på lands-

bygden,

e) bevarande av natur- och kulturarvet på landsbygden.

4. Stöd för köp av kompetensutveckling

Projektstöd

5. Stöd för diversifiering till annan verksamhet än jordbruk,

6. Stöd för affärsutveckling i mikroföretag,

7. Stöd till främjande av turistnäringen,

8. Stöd för grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen på lands-

bygden,

9. Stöd för förnyelse och utveckling av bygden,

10. Stöd för bevarande av natur- och kulturarvet på landsbygden,

11. Stöd till samarbetsprojekt inom den gröna sektorn,

12. Stöd för småskaliga infrastrukturåtgärder,

13. Stöd för genomförande av lokal utvecklingsstrategi som gäller inom ett

Leaderområde,

14. Stöd för samarbete inom Leader,

15. Stöd till driftskostnader för LAG,

16. Stöd för kompetens- och informationsinsatser för förberedelse och genom-

förande av lokal utvecklingsstrategi som gäller inom ett Leaderområde,

17. Stöd för att anordna kompetensutveckling,

18. Stöd för att anordna tvärvillkorsrådgivning.

3 § Särskilda villkor för företagsstöd och projektstöd finns i kapitel 2 och 3.

Definitioner

4 § I denna författning används vissa termer med följande definitioner.

Direkt kostnad:

Faktisk kostnad som direkt och i sin helhet hör till en

insats.

2

SJVFS 2008:60

Den gröna sektorn:

Sektor som omfattar jordbruks-, trädgårds-, renskötsel-

och skogsbruksnäringen, inklusive förädling av produkter

från dessa.

Eget arbete:

Arbete som utförs av stödmottagaren, dennes make eller

maka, registrerad partner eller sambo, förälder, syskon

eller barn. Som eget arbete räknas också arbete som utförs

av anställda vid företaget, såvida inte anställningen enbart

hänför sig till insatsen.

Ekonomisk bärkraft:

Företagets långsiktiga möjligheter att uppnå ett positivt

ekonomiskt resultat.

Ersättningsinvestering:

Underhåll eller utbyte av en anläggning, utrustning eller

gröda mot liknande som i huvudsak har samma funktion,

prestanda eller egenskap. Med ersättningsinvestering

avses inte material för restaurering av kulturbyggnader.

Generell kostnad:

Kostnad som avses i artikel 55.1 c i kommissionens

förordning (EG) nr 1974/20064.

Indirekt kostnad:

Kostnad som stödmottagaren har i sin ordinarie verk-

samhet och som inte direkt och i sin helhet kan hänföras

till en insats men som ändå är väsentlig för insatsens

genomförande.

Insats:

Ett projekt, avtal, arrangemang eller annan verksamhet

som enligt definitionen i artikel 2 e i rådets förordning

(EG) nr 1698/20055 valts ut enligt de kriterier som

fastställts för Landsbygdsprogram för Sverige år 2007 –

2013, och som genomförs av en eller flera stödmottagare

på ett sätt som bidrar till att målen för landsbygds-

utvecklingen kan uppnås.

Kostnad:

En direkt eller indirekt kostnad som medför en faktisk

utgift för en insats.

LAG:

Lokal utvecklingsgrupp som definieras i 1 kap. 4 §

förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutveck-

lingsåtgärder.

Mikroföretag:

Företag som definieras i 1 kap. 4 § förordningen

(2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Mobil anläggning:

Anläggning som är avsedd för att flyttas.

4 EUT L 368, 23.12.2006, s. 15 (Celex 32006R1974).

5 EUT L 277, 21.10.2005, s. 1 (Celex 32005R1698).

3

SJVFS 2008:60

Småskalig infrastruktur: Anläggning i liten skala för transport av varor, personer

och energi samt överföring av information.

Stödbelopp:

Summan av stöd från Europeiska jordbruksfonden för

landsbygdsutveckling (EJFLU) och bidrag från nationell

svensk finansiering som avsatts inom Landsbygds-

program för Sverige år 2007 – 2013.

Stödmyndighet:

Den myndighet som prövar frågor om stöd i första

instans.

Uttagen areal:

Mark som inte får användas för att producera livsmedel

eller foder inom systemet för gårdsstöd enligt rådets

förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003

om upprättande av gemensamma bestämmelser för system

för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken

och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93,

(EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr

1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr

1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och

(EG) nr 2529/20016.

Övrig offentlig

Offentliga bidrag som definieras i artikel 2 i i rådets för-

medfinansiering:

ordning (E G) nr 1698/20057 med undantag av stöd-

belopp.

Övrig resurs:

Aktivitet som är ideell eller offentlig och som hör till ett

projekt men som inte ger upphov till någon betalning för

projektet.

Bestämmelser om ansökan om stöd och ansökan om utbetalning

5 § Bestämmelser om hur ansökan om stöd och ansökan om utbetalning ska göras

finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:9) om ansökan om vissa

jordbrukarstöd och landsbygdsstöd.

Så betalas stödet ut

6 § I beslutet om stöd får stödmyndigheten ange ett högsta antal delutbetalningar

som stödmottagaren kan ansöka om. Den sista utbetalningen ska omfatta minst 20

procent av det totala stödbeloppet. Det sistnämnda gäller inte stöd för att anordna

kompetensutveckling.

Startstöd till unga jordbrukare betalas ut i sin helhet i samband med beslutet om

stöd. I de fall mottagaren av startstöd har beviljats en tidsfrist för att uppfylla det

krav på tillräcklig yrkeskunskap och yrkesskicklighet som ställs i rådets förordning

(EG) nr 1698/2005, ska hälften av stödet betalas ut först när kravet har uppfyllts.

6 EUT L 270, 21.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1782).

7 EUT L 277, 21.10.2005, s. 1 (Celex 32005R1698).

4

SJVFS 2008:60

För delutbetalningar av stöd med övrig offentlig medfinansiering, och för Leader

med övrig resurs som är offentlig, gäller följande. För stöd med betald övrig offentlig

medfinansiering, och för Leader även redovisad övrig resurs som är offentlig, ska det

stödbelopp som delutbetalas motsvara högst den stödandel som anges i beslutet om

stöd. Om den betalda övriga offentliga medfinansieringen för projektstöd, och för

Leader även redovisad övrig resurs som är offentlig, är lägre än den andel som följer

av finansieringsplanen i beslutet om stöd, ska stödbeloppet minskas i motsvarande

omfattning.

När en kostnad eller aktivitet inte ger rätt till stöd

7 § Stöd får inte lämnas för en kostnad som betalats innan en ansökan om stöd

kommit in till stödmyndigheten eller till LAG. För stöd för plantering av fleråriga

energigrödor, stöd för köp av kompetensutveckling och för projektstöd gäller

dessutom att en aktivitet inte får vara påbörjad innan ansökan kommit in till stöd-

myndigheten eller till LAG. (SJVFS 2008:60)

Tillstånd för investeringen krävs

8 § För att få stöd ska sökanden ha de tillstånd och godkännanden som krävs för

investeringen.

9 § Om en investering inte uppfyller villkoret i 8 § vid ansökan om utbetalning, ska

utbetalningen hållas inne tills villkoret uppfylls. Uppfylls inte villkoret inom den

tidsperiod som stödmyndigheten bestämmer ska ansökan om utbetalning avslås.

Undantag kan göras

10 § Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket besluta om undantag från

bestämmelserna i denna författning.

2 KAP. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FÖRETAGSSTÖD

Krav för att få företagsstöd

Ekonomisk bärkraft

1 § En grundförutsättning för att få företagsstöd är att företaget genom en affärsplan

kan visa att det har ekonomisk bärkraft. Detta krav gäller dock inte för köp av extern

tjänst för att upprätta en affärsplan, köp av kompetensutveckling för att kunna

upprätta en affärsplan eller för etablering av fleråriga energigrödor.

Startstöd till unga jordbrukare

2 § För den som söker startstöd måste inkomsten från företaget kunna bidra till en

långsiktig hållbar försörjning.

3 § Om sökanden går in som delägare i ett befintligt företag samtidigt som det

ursprungliga antalet ägare, utöver sökanden, inte har ändrats, krävs att företagets

verksamhet utökas. Utökningen ska vara i en sådan omfattning att den i sig kan bidra

till en långsiktig hållbar försörjning för den som söker startstöd.

5

SJVFS 2008:60

Om sökanden redan är anställd i företaget eller om sökanden ersätter tidigare

sysselsatt arbetskraft och antalet arbetade timmar inte förändras i samband med

nyetableringen, måste inte företagets verksamhet utökas för att startstöd ska beviljas.

Investeringsstöd

4 § Investeringsstöd får lämnas för kostnader som avser

1. uppförande, inköp eller anpassning av byggnader och andra fasta anlägg-

ningar,

2. inköp av mobila anläggningar för investeringar i modernisering av

jordbruksföretag och i förädlingsverksamhet,

3. inköp av maskiner och annan utrustning inklusive mjukvara till datorer,

4. småskalig infrastruktur för främjande av turistnäringen och för grund-

läggande tjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden,

5. generella kostnader som är kopplade till kostnader enligt punkterna 1-4.

(SJVFS 2008:60)

4 a § Begagnad utrustning berättigar till stöd om följande villkor är uppfyllda:

1. stödmottagaren styrker med ett intyg från säljaren att utrustningen inte

förvärvats med bidrag från offentliga medel under de senaste sju åren,

2. priset för den begagnade utrustningen överstiger inte marknadsvärdet och är

lägre än kostnaden för motsvarande ny utrustning, och

3. utrustningen har de tekniska egenskaper som behövs för insatsen.

(SJVFS 2008:60)

5 § För investeringar i modernisering av jordbruksföretag får, utöver vad som nämns

i 4 §, stöd lämnas för kostnader som avser plantor och etablering av fleråriga

energigrödor av arterna salix, hybridasp och poppel på åkermark inklusive uttagen

areal.

6 § Investeringsstöd får inte lämnas för

1. ersättningsinvesteringar,

2. leasingkostnader,

3. stödmottagarens eget material,

4. eget

arbete,

5. kostnader för att fylla i ansökan,

6. kostnader för privat boende.

Stöd för köp av externa tjänster

7 § Stöd får lämnas för direkta kostnader som avser inköp av tjänster för att utveckla

företagets verksamhet.

8 § Stöd får inte lämnas för kostnader enligt 6 §.

6

SJVFS 2008:60

Stöd för köp av kompetensutveckling

9 § Stöd får lämnas för

1. deltagaravgifter,

2. kurslitteratur,

3. reskostnad vid aktivitet som varar längre än en dag,

4. övernattningskostnad vid aktivitet som varar längre än en dag.

10 § Stöd får inte lämnas för

1. egen nedlagd tid,

2. kostnader för en aktivitet som anordnaren har beviljats stöd för.

3 KAP. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR PROJEKTSTÖD

Krav för att få projektstöd

1 § Projektstöd får lämnas till kostnader som avser projektet. Särskilda bestämmel-

ser för vissa åtgärder finns i 3, 5, 7, 9, 11 och 13 §§.

För investeringar som avser projektet får stöd lämnas för kostnader enligt 2 kap.

4 §. Detta gäller om inte annat följer av 4, 10 och 12 §§.

Övriga resurser som är offentliga får ingå i projektbudgeten med undantag för

stöd till samarbetsprojekt inom den gröna sektorn och stöd för småskaliga infra-

strukturåtgärder. För stöd inom Leader får även övriga resurser som är ideella ingå i

projektbudgeten.

Stöd för samarbete inom Leader får lämnas endast till den sökandes del av

projektet.

2 § Projektstöd får inte lämnas för

1. leasingkostnader, med undantag för leasingkostnader som avser drift av

projektorganisationen och där avtalet inte innehåller ett restvärde eller en rätt

för leasingtagaren att förvärva leasingobjektet, eller där leasingkostnaderna

överstiger varans inköpspris,

2. ersättningsinvesteringar,

3. kostnader för gåvor till projektdeltagare,

4. kostnader för att fylla i ansökan,

5. kostnader för privat boende.

Detta gäller om inte annat följer av 4, 10 och 12 §§.

Stöd till samarbetsprojekt inom den gröna sektorn

3 § Stöd får lämnas för ett samarbetsprojekts direkta kostnader.

4 § Stöd får, utöver vad som följer av 2 §, inte lämnas för

1. stödmottagarens eget material,

2. eget

arbete,

3. investeringar.

7

SJVFS 2008:60

Stöd för småskaliga infrastrukturåtgärder

5 § Stöd får lämnas för köp av externa tjänster för planering och projektering samt

för utbildningsinsatser.

6 § Stöd får inte lämnas för kostnader enligt 2 §.

Stöd för kompetens- och informationsinsatser för förberedelse och genom-

förande av lokal utvecklingsstrategi som gäller inom ett Leaderområde

7 § Stöd får lämnas för kompetens- och informationsinsatser som avser

1. studier om de lokala områden där det kan komma att bildas eller redan finns

en LAG,

2. åtgärder för att sprida information om området och om den lokala utveck-

lingsstrategin,

3. utbildning för personal som utarbetar och genomför en lokal utvecklings-

strategi,

4. PR-arrangemang och information.

8 § Stöd får inte lämnas för kostnader enligt 2 §.

Stöd för att anordna kompetensutveckling

9 § Stöd får lämnas för kostnader för att anordna kompetensutveckling.

10 § Stöd får, utöver vad som följer av 2 §, inte lämnas för

1. kostnader för den tid som deltagare avsätter för en aktivitet,

2. kostnader som täcks av deltagaravgifter,

3. investeringar.

Stöd för att anordna tvärvillkorsrådgivning

11 § Stöd för att anordna tvärvillkorsrådgivning får lämnas för rådgivning som

utförs av en godkänd rådgivare och för kostnader enligt 9 §.

12 § Stöd får, utöver vad som följer av 2 §, inte lämnas för

1. kostnader för den tid som deltagare avsätter för en aktivitet,

2. kostnader som täcks av deltagaravgifter,

3. investeringar.

13 § För att godkännas som rådgivare krävs

1. akademisk utbildning eller motsvarande kompetens inom jordbruksområdet

för att kunna ge råd om tvärvillkor,

2. minst ett års erfarenhet av rådgivningsarbete och

3. genomgången grundkurs för tvärvillkorsrådgivare.

Ansökan för att godkännas som rådgivare lämnas till Jordbruksverket.

---------------------------

8

SJVFS 2008:60

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2007.

2. Genom författningen upphävs

a) Statens

jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2000:136) om startstöd,

b) Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:151) om stöd för

anpassning och utveckling av landsbygden,

c) Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:83) om administration

och utbetalning av stöd för kompetensutveckling inom mål 1,

d) Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:83) om stöd till

investeringar för förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruks-

produkter,

e) Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:80) om investerings-

stöd till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag,

f) Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:76) om stöd för

kompetensutveckling inom miljö- och landsbygdsprogrammet,

g) Statens jordbruksverks allmänna råd (2004:1) i anslutning till

förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklings-

åtgärder samt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:136) om

startstöd,

h) Statens jordbruksverks allmänna råd (2004:2) i anslutning till förord-

ningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklings-

åtgärder samt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:80) om

investeringsstöd till jordbruks-, och trädgårds- och renskötselföretag.

3. De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande i ärenden inom Miljö- och

landsbygdsprogram för Sverige år 2000 – 2006 som inletts före utgången av

2006. För stöd inom mål 1 gäller de upphävda föreskrifterna för ärenden som

inletts före den 1 april 2007.

Denna

författning8 träder i kraft den 29 december 2008 men ska även gälla för

ärenden som inte slututbetalats vid tidpunkten för författningens ikraftträdande.

MATS PERSSON

Ines

Golubovic

(Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten)

8 SJVFS 2008:60

9