SJVFS 2009:3

Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk övervakning avseende förekomst av aviär influensa hos fjäderfän

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2009:3

Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk

övervakning avseende förekomst av aviär influensa hos

fjäderfän;

Saknr K 22

Utkom från trycket

den 6 februari 2009

beslutade den 5 februari 2009

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 § första stycket 1 förordningen

(2006:815) om provtagning på djur m.m., samt efter samråd med Statens

veterinärmedicinska anstalt (SVA), följande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om övervakning i form av

provtagning och undersökning avseende förekomst av aviär influensa hos värphöns,

slaktkyckling, avelsfjäderfän, kalkon, struts, gås, anka, samt gräsand och fasan som

hålls i hägn, för att genomföra det årliga program som Sverige har lämnat till

Europeiska gemenskapernas kommission och fått godkänt. Jordbruksverket beslutar

årligen i ett särskilt beslut att övervakning under samma år ska ske samt

omfattningen av denna.

I epizootilagen (1999:657) och epizootiförordningen (1999:659) finns särskilda

bestämmelser som gäller i de fall aviär influensa misstänks eller påvisas.

Provtagning

2 § Provtagning ska ha skett senast den 31 december varje år av sådana fjäderfän

som anges i 1 §, i den omfattning som anges i det beslut som årligen beslutas av

Jordbruksverket och på sådana slakterier som anges av SVA. Jordbruksverket kan

besluta om ytterligare provtagning. Gräsand och fasan som hålls i hägn ska dock

provtas i hägnen. Jordbruksverket bestämmer i vilka hägn sådan provtagning ska ske.

Provtagning av anka och gås i besättningar som valts ut av Jordbruksverket ska ske i

besättningen. Provtagning enligt dessa föreskrifter ska ske genom blodprov.

3 § Provtagning enligt dessa föreskrifter ska utföras av en veterinär som tjänstgör på

sådant slakteri som avses i 2 § eller av en person som veterinären delegerat

provtagningen till. Provtagning av gräsand och fasan som hålls i hägn samt annan

provtagning ute i besättning ska utföras av en veterinär. Avelsfjäderfäflockar

undersöks vid produktionsperiodens slut genom prover tagna inom den obligatoriska

hälsoövervakningen enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:45) om

obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä.

SJVFS 2009:3

Analys

4 § Prov som uttagits enligt dessa föreskrifter ska, av den person som avses i 3 §,

sändas in till SVA för analys. Insändandet ska ske enligt särskilda anvisningar av

denna myndighet.

5 § Analys av uttagna prover ska ske enligt bilaga I D kommissionens beslut

2007/268/EG av den 13 april 2007 om genomförande av övervakningsprogram i

medlemsstaterna avseende aviär influensa hos fjäderfä och vilda fåglar och om

ändring av beslut 2004/450/EG1.

6 § SVA ska rapportera samtliga resultat till Jordbruksverket enligt det särskilda

avtal som finns upprättat för övervakningen. Positiva resultat ska rapporteras till

Jordbruksverket utan dröjsmål så att resultaten kan följas upp i enlighet med bilaga 1

punkt B1 i det beslut som anges i 5 §.

Undantag

7 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 6 februari 2009. Genom författningen

upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:2) om obligatorisk

övervakning under 2008 avseende förekomst av aviär influensa hos fjäderfän.

LEIF DENNEBERG

Christina Thörn

(Enheten för häst, fjäderfä och vilt)

1

EUT L 115, 3.5.2007 s. 3 (Celex 32007D0268)

2