SJVFS 2009:56

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2009:56

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och

registrering av får och getter;

Saknr K 29

Utkom från trycket

den 17 augusti 2009

Omtryck

beslutade den 13 augusti 2009

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 9 och 17 §§ förordningen

(2006:815) om provtagning på djur, m.m, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

2007:14) om märkning och registrering av får och getter1

dels att 6, 8, 17 b, 20 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf 21 a § samt en ny bilaga

med följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om systemet för identifiering och registrering av

får och getter finns i

1. rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av

ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av

förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG2,

2. lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m, samt

3. förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Definitioner

2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med

besättning: samtliga djur på en produktionsplats där det stadigvarande hålls

moderdjur,

djur: detsamma som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 21/2004,

djurhållare: detsamma som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 21/2004,

egen produktionsplats: produktionsplats varpå man är registrerad som djurhållare

enligt 3 § i denna föreskrift,

ersättningsbricka: efterbeställd originalbricka,

handel inom gemenskapen: detsamma som anges i artikel 2 i förordning (EG) nr

21/2004,

importbricka:

en

röd öronbricka förpräglad med ursprunglandets

produktionsplatsnummer, samt individnummer,

1

Författningen senast omtryckt SJVFS 2007:85.

2

EUT L 5, 9.1.2004, s. 8 (Celex 32004R0021).

SJVFS 2009:56

originalbricka: en öronbricka som är förpräglad med produktionsplatsnummer

samt i förekommande fall individnummer,

moderdjur: ett hondjur som har gett avkomma eller är dräktigt samt hondjur av får

och get som är över tolv månader gamla, samt

produktionsplats: detsamma som avses med anläggning i artikel 2 i förordning

(EG) nr 21/2004.

Registrering av produktionsplats

3 § Djurhållare på en produktionsplats ska till Jordbruksverket på blankett JSB3.1

anmäla följande uppgifter om:

1. djurhållarens namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer,

2. produktionsplatsens adress, fastighetsbeteckning, församling, kommun,

3. typ av verksamhet som bedrivs på produktionsplatsen,

4. vilket djurslag som omfattas av verksamheten på produktionsplatsen,

5. produktionsinriktning,

och

6. produktionsplatsens geografiska koordinater. (SJVFS 2007:85)

4 § Förändringar på en produktionsplats som medför att sådana uppgifter som

anmälts enligt 3 § inte längre är fullständiga eller riktiga ska senast en månad efter

förändringen anmälas till Jordbruksverket av djurhållaren. Anmälningsskyldigheten

avser även upphörande av djurhållning.

Vid en anmälan enligt första stycket ska det produktionsplatsnummer som

tilldelats platsen enligt 5 § alltid uppges.

Produktionsplatsnummer

5 § Produktionsplats som anmälts enligt 3 § tilldelas ett produktionsplatsnummer av

Jordbruksverket. Numret gäller för all verksamhet med nötkreatur, svin, får eller

getter på produktionsplatsen.

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket i ett enskilt fall medge att en

produktionsplats utformas på annat vis än vad som sägs i 2 §. Ett sådant medgivande

kan av Jordbruksverket förenas med vissa villkor.

Märkning av djur

6 § Märkning av djur enligt dessa föreskrifter får endast utföras i enlighet med de

märkningssystem och med användande av de öronbrickor som godkänts av

Jordbruksverket. Öronbrickor av plast ska alltid ha en gul handel. Brickornas

hondelar får aldrig vara röda. Öronbrickor av metall ska vara av annan färg än röd.

Öronbrickor ska innehålla de uppgifter som framgår av 10 och 11 §§. Märkningen

ska, om inte annat anges, utföras av djurhållaren eller av denne anlitad person.

(SJVFS 2009:56)

7 § I de fall ett moderdjur tillfälligt hålls på en annan produktionsplats än den

stadigvarande och hon därvid lämnar avkomma ska avkomman märkas med det

produktionsplatsnummer där moderdjuret stadigvarande hålls eller senast har hållits

stadigvarande.

2

SJVFS 2009:56

8 § Beställning av originalbrickor och ersättningsbrickor ska göras antingen genom

att:

1. Lämna in blankett JSB3.6 till Jordbruksverket eller till sådan organisation

med vilken Jordbruksverket träffat avtal om detta, eller

2. registrera beställningen via Jordbruksverkets internettjänst. (SJVFS 2009:56)

9 § När ett djur ska märkas med öronbrickor ska detta första gången ske med

originalbrickor.

Originalbrickor får endast användas i besättningar där det finns moderdjur av det

aktuella djurslaget.

10 § Djur som är födda före den 9 juli 2005 ska märkas med en öronbricka i vartdera

örat innan de lämnar sin födelsebesättning. Djur som utan att passera annan

produktionsplats lämnas direkt till slakt från sin födelsebesättning behöver dock

endast märkas med en öronbricka.

Brickorna ska vara präglade med landsbeteckningen SE och födelsebesättningens

produktionsplatsnummer.

11 § Djur som är födda efter den 9 juli 2005 ska märkas i enlighet med artikel 4 i

förordning (EG) nr 21/2004. Därutöver gäller att djuren ska vara märkta senast sex

månader från födseln. Märkningen ska utföras med öronbrickor. Individnummer får

inte användas i besättningen igen förrän tidigast 20 år efter det att

originalöronbrickan beställdes. En elektronisk givare får användas istället för en av

öronbrickorna.

Djur avsedda för slakt innan de uppnått tolv månaders ålder och som inte är

avsedda för handel inom gemenskapen eller export till tredje land kan, istället för vad

som sägs i första stycket, märkas enligt det förenklade märkningsystem som avses i

artikel 4.3 i förordning (EG) nr 21/2004. Denna öronbricka får vara elektronisk.

Om djur som märkts i enlighet med andra stycket uppnått tolv månaders ålder ska

de märkas om i enlighet med första stycket. (SJVFS 2007:85)

11 a § Endast sådana läsare som motsvarar de krav som framgår av kapitel III första

punkten i bilagan till kommissionens beslut 2006/968/EG får användas för att avläsa

elektroniska givare. (SJVFS 2007:85)

12 § Djur som inte är födda i Sverige ska vid ankomsten till den första mottagande

produktionsplatsen i landet märkas med svenska importbrickor. Den ursprungliga

märkningen får inte avlägsnas. Djurhållaren ansvarar för att en officiell veterinär

anlitas för märkningen av djuren. Veterinären ska beställa öronbrickorna hos

Jordbruksverket och märka djuren i enlighet med de närmare anvisningar som verket

lämnar i varje enskilt fall. Veterinären ska även registrera märkningen i den aktuella

produktionsplatsens journal på ett sådant sätt att sambandet mellan den ursprungliga

och den svenska märkningen anges tydligt. (SJVFS 2007:73)

3

SJVFS 2009:56

Journalföring av djurinnehav

13 § En djurhållare ska registrera uppgifter som avses i denna paragraf samt i 16 § i

en journal som godkänts av Jordbruksverket. Journalen ska föras kronologiskt. I

journalen ska datum anges för förändringar som inträffar på produktionsplatsen.

Rättningar ska hanteras med annulleringsposter och nya registreringsposter.

Uppgifterna ska registreras i journalen samma dag som förändringen inträffat. För

respektive djurslag på produktionsplatsen ska en och samma journal användas.

En journal ska avse en produktionsplats. Varje produktionsplats identifieras av sitt

produktionsplatsnummer.

I de fall djur flyttas till en djurhållares egna produktionsplatser och dessa utgör

beten samt under förutsättning att det där inte hålls djur tillhörande någon annan

djurhållare, behöver förflyttningarna endast noteras i journalen som förs på den

produktionsplats där djuren hålls stadigvarande. (SJVFS 2007:73)

14 § Vid elektronisk journalföring får enbart databaserade program som godkänts av

Jordbruksverket användas. Ansökan om godkännande ska ges in till Jordbruksverket.

15 § Dataprogrammen ska vara avsedda för PC- eller Macintosh-datorer. Om annan

datormiljö avses att användas måste särskild överenskommelse träffas med

Jordbruksverket. Journalföringsdelen ska vara en separat modul i den elektroniska

journalen. Journalföringsdelen ska versionshanteras separat. Jordbruksverket

godkänner en version av journalföringsmodulen.

I den elektroniska stalljournalen ska framgå registreringstidpunkt för varje

registrerad post samt uppgift om namnet på det program som utnyttjas för

registrering av händelsen.

Från den elektroniska stalljournalen ska det vara möjligt att ta fram en lista som

har samma uppställning som de manuellt förda journaler som godkänts av

Jordbruksverket.

16 § Journalföring enligt 13 – 15 §§ avseende djur ska omfatta de uppgifter som

avses i del B i bilagan till förordning (EG) nr 21/2004.

17 § Djurhållaren ska bevara uppgifterna i journalen i tre år. (SJVFS 2007:73)

Rapportering av förflyttning av djur

17 a § Ett eller flera djur som tas emot på eller avsänds från en produktionsplats ska

rapporteras av djurhållaren eller dennes ombud i enlighet med artikel 8.2 i förordning

(EG) nr 21/2004.

De djurhållare, som inte bedriver förmedlings- eller slakteriverksamhet, behöver

dock inte rapportera förflyttning av djur mellan egna produktionsplatser om dessa

ligger inom samma eller angränsande kommuner.

Rapporteringen ska göras till Jordbruksverket och utföras senast sju dagar efter

mottagandet på eller avsändandet från produktionsplatsen. Rapportering som skickas

med post, ska ha kommit in till Jordbruksverket senast tre dagar efter det att

rapporteringen utfördes.

Om ett slakteri mottar ett eller flera djur för slakt ska denna förflyttning rapporteras

genom den ordinarie rapporteringen av slakt enligt Statens jordbruksverks

4

SJVFS 2009:56

föreskrifter (SJVFS 1995:56) om slakteriers rapportering avseende slaktade djur.

(SJVFS 2007:85)

17 b § Rapportering enligt 17 a § första och andra stycket ska ske antingen genom

att använda

1. Jordbruksverkets blankett JSB3.3, eller

2. Jordbruksverkets

internettjänst.

Jordbruksverket kan besluta att en rapportering enligt 17 a § första och andra

stycket får ske på annat sätt än vad som framgår av första stycket 1 och 2.

(SJVFS 2009:56)

Djursammanräkning

18 § Djur ska räknas i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 21/2004 en gång

årligen. Sammanräkningen ska utföras mellan den 1 och 31 december.

Resultatet av sammanräkningen ska sändas till Jordbruksverket på blankett E

12.27. Denna ska vara Jordbruksverket tillhanda senast den 15 januari påföljande år

för att registreras i Jordbruksverkets centrala register. (SJVFS 2007:32)

Transportdokument

19 § Det transportdokument som ska åtfölja ett djur enligt artikel 6 i förordning

(EG) nr 21/2004 ska utgöras av Jordbruksverkets blankett JSB3.12 eller vid transport

till slakteri, intransportsedlar godkända av Jordbruksverket. Av de intransportsedlar

som används ska det framgå att de är godkända av Jordbruksverket.

Djurhållaren på den mottagande produktionsplatsen ska spara dokumenten i minst

tre år. (SJVFS 2007:73)

Avgifter

20 § För att täcka de kostnader som är förenade med systemet för märkning av djur

ska en djurhållare som beställer originalbrickor enligt:

1. 8 § 1 betala en avgift till Jordbruksverket om 80 kr per beställning,

2. 8 § 2 betala en avgift till Jordbruksverket om 20 kr per beställning.

(SJVFS 2009:56).

20 a § har upphävts genom (SJVFS 2007:85).

Destruktion av använda öronbrickor

21 § Djurhållare på en produktionsplats där slakt eller destruktion bedrivs ska

destruera använda öronbrickor från slaktade djur.

Verifiering av uppgifter med e-legitimation

21 a § Uppgifter som lämnas via Jordbruksverkets internettjänst ska verifieras med

e-legitimation. (SJVFS 2009:56)

5

SJVFS 2009:56

Övriga bestämmelser

22 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna

författning3 träder i kraft den 16 september 2009.

2. För rapportering som inkommit och registrerats före den 1 januari 2008 gäller

äldre bestämmelser.

MATS PERSSON

Niklas

Persson

(Registerenheten)

3 SJVFS 2009:56

6

SJVFS 2009:56

Bilaga 1

SE-nummer

SE-

nummer

Land

SE 000001 Island

SE 000002 Norge

SE 000003 Finland

SE 000004 Danmark

SE 000006 Nederländerna

SE 000007 Belgien

SE 000008 Luxemburg

SE 000009 Tyskland

SE 000011 Frankrike

SE 000013 Spanien

SE 000014 Portugal

SE 000015 Italien

SE 000016 Schweiz

SE 000017 Österrike

SE 000018 Grekland

SE 000019 Irland

SE 000020 Storbritannien

SE 000021 Polen

SE 000022 Estland

SE 000023 Lettland

SE 000024 Litauen

SE 000025 Ungern

SE 000026 Tjeckien

SE 000027 Slovakien

SE 000028 Slovenien

SE 000029 Cypern

SE 000031 Malta

SE 000032 Serbien Montenegro

SE 000040 USA

SE 000041 Kanada

SE 000050 Jordanien

SE 000051 Kroatien

SE 000052 Ryssland

SE 000053 Vitryssland

SE 000054 Turkiet

SE 000055 Bosnien och Hercegovina

SE 000060 Australien

SE 000061 Nya Zeeland

SE 000080 Sydkorea

SE 000081 Malaysia

SE 000082 Japan

7