SJVFS 2009:79

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2009:79

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och

registrering av nötkreatur;

Saknr K 30

Utkom från trycket

den 14 december 2009

Omtryck

beslutade den 10 december 2009.

Statens

jordbruksverk

föreskriver1, med stöd av 31 § förordningen (1999:1148)

om EG:s förordningar om jordbruksprodukter samt 9 § förordningen (2006:815) om

provtagning på djur, m.m, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2007:12) om

märkning och registrering av nötkreatur 2

dels att 3, 7, 9, 12 och 16 §§ samt bilaga 2 ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om systemet för identifiering och registrering av

nötkreatur finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli

2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av

nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om

upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/973,

2. kommissionens förordning (EG) nr 911/2004 av den 29 april 2004 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1760/2000 beträffande öronmärken, pass och register på anläggningarna4,

3. kommissionens förordning (EG) nr 644/2005 av den 27 april 2005 om att

tillåta ett särskilt identifieringssystem för nötkreatur som hålls för kulturella

och historiska ändamål på godkända anläggningar som föreskrivs i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/20005,

4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

5. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

6. lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., samt

7. förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

1

Jfr rådets direktiv 97/12/EG av den 17 mars 1997 om ändring och uppdatering av direktiv 64/432/EEG om djurhälsoproblem

som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (EGT L 109, 25.4.1997, s. 1, Celex 31997L0012).

2

Författningen senast omtryckt SJVFS 2009:54.

3 EGT L 204, 11.8.2000, s. 1 (Celex 32000R1760).

4

EUT L 163, 30.4.2004, s. 65 (Celex 32004R0911).

5

EUT L 107, 28.4.2005, s. 18 (Celex 32005R0644).

SJVFS 2009:79

Definitioner

2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med

besättning: samtliga djur på en produktionsplats där det stadigvarande hålls

moderdjur,

CDB: Centrala nötkreatursregistret,

djur: nötkreatur (inbegripet Bison bison och Bubalus bubalus),

djurhållare: detsamma som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 1760/2000,

egen produktionsplats: produktionsplats varpå man är registrerad som djurhållare

enligt 3 § i denna föreskrift,

ersättningsbricka: efterbeställd originalbricka,

importbricka:

en

röd öronbricka förpräglad med ursprunglandets

produktionsplatsnummer, individnummer samt kontrollsiffra,

moderdjur: ett hondjur som har gett avkomma eller är dräktigt,

originalbricka:

en öronbricka som är förpräglad med produktionsplats- och

individnummer samt kontrollsiffra,

produktionsplats: detsamma som avses med anläggning i artikel 2 i förordning

(EG) nr 1760/2000, samt den del av ett transportmedel varpå djur transporteras och

som ska registreras i enlighet med 4 §, samt

reservbricka:

en öronbricka som är förpräglad med produktionsplatsnummer och

på vilken individnummer och kontrollsiffra ska skrivas på för hand.

Registrering av produktionsplats

3 § Djurhållare på en produktionsplats ska till Jordbruksverket på blankett JSB3.1

anmäla följande uppgifter om:

1.

Djurhållarens namn, adress, telefonnummer, person- eller

organisationsnummer,

2. produktionsplatsens adress, fastighetsbeteckning, församling, kommun,

3. vilka djurslag som omfattas av verksamheten på produktionsplatsen, och

4. typ av verksamhet på produktionsplatsen. (SJVFS 2007:79)

4 § Djurhållare på en produktionsplats som utgörs av ett transportmedel för djur ska

på blankett JSB3.11 anmäla transportmedlets registreringsnummer och typ av

transportmedel, samt uppgifterna i 3 § med undantag för punkten 2 om:

1. Djur från fler än en produktionsplats blandas på transportmedlet under

transport varefter de lämnas av på fler än en produktionsplats eller,

2. den mottagande eller avsändande produktionsplatsens djurhållare inte har

kännedom om den produktionsplats djuren hämtades ifrån respektive kommer till.

(SJVFS 2007:71)

5 § Förändringar på en produktionsplats som medför att sådana uppgifter som

anmälts enligt 3 och 4 §§ inte längre är fullständiga eller riktiga ska senast en månad

efter förändringen anmälas till Jordbruksverket av djurhållaren.

Anmälningsskyldigheten avser även upphörande av djurhållning.

Vid en anmälan enligt första stycket ska det produktionsplatsnummer som

tilldelats platsen enligt 6 § alltid uppges.

2

SJVFS 2009:79

Produktionsplatsnummer

6 § Produktionsplats

som

anmälts

enligt 3 och 4 §§ tilldelas ett

produktionsplatsnummer av Jordbruksverket. Numret gäller för all verksamhet med

nötkreatur, svin, får eller getter på produktionsplatsen.

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket i ett enskilt fall medge att en

produktionsplats utformas på annat vis än vad som sägs i 2 §. Ett sådant medgivande

kan av Jordbruksverket förenas med vissa villkor.

Märkning av djur

7 § Märkning av djur enligt dessa föreskrifter får endast utföras i enlighet med de

märkningssystem och med användande av de öronbrickor som godkänts av

Jordbruksverket. Öronbrickor ska innehålla de uppgifter som framgår av 9 §.

Märkningen ska, om inte annat anges, utföras av djurhållaren eller av denne anlitad

person.

Djur som tas emot på en produktionsplats ska vara märkta i enlighet med dessa

föreskrifter. (SJVFS 2009:79)

8 § En kalv ska märkas med en originalbricka i vartdera örat senast 20 dagar efter

födseln. Kalvar som lämnar födelsebesättningen ska oavsett ålder vara märkta med

originalbricka i vartdera örat. Kalvar som dött före en veckas ålder behöver dock inte

vara märkta innan de lämnar produktionsplatsen om de lämnas till en

destruktionsanläggning.

Originalbrickor får endast användas i besättningar där djurhållaren i enlighet med

25 § har rapporterat att det finns moderdjur av det aktuella djurslaget.

9

§

Djur ska märkas med gula originalbrickor präglade med följande

identitetsuppgifter:

1. Landsbeteckningen

SE,

2. födelsebesättningens

produktionsplatsnummer,

3. individnummer som ska bestå av ett löpnummer inom födelsebesättningen,

numret får inte vara högre än 9999, samt

4. kontrollsiffra.

Det kan förekomma djur med annan färg på brickorna än gul. Dessa djur får dock

endast märkas med brickor av annan färg än gul då det gäller märkning med

ersättnings- eller reservbrickor.

Ett djur får aldrig märkas med ett identitetsnummer som redan finns på ett annat

djur i besättningen. Individnummer som använts på originalbrickor enligt första

stycket får inte användas i besättningen igen förrän tre år efter det datum djuret dött.

(SJVFS 2009:79)

10 § Då ett djur har tappat en öronbricka eller brickan har blivit oläslig ska en

ersättningsbricka snarast möjligt appliceras på djuret. Ersättningsbrickan ska alltid

vara präglad med samma identitetsuppgifter som fanns på originalbrickan. Detta

gäller även de fall djuret vid beställningen av ersättningsbrickan hålls på annan

produktionsplats än i sin födelsebesättning. Ersättningsbrickor får endast användas

3

SJVFS 2009:79

av djurhållare på sådana produktionsplatser som i enlighet med 3 och 5 §§ har anmält

att de har djur av det aktuella djurslaget.

11 § Djur som tappat en originalbricka kan märkas med en ersättnings- eller

reservbricka. Djur ska dock alltid vara märkta med minst en original- eller

ersättningsbricka.

Reservbrickor får endast beställas till de djur som är födda på djurhållarens egna

produktionsplatser.

12 § I de fall ett moderdjur tillfälligt hålls på en annan produktionsplats än den

stadigvarande och hon därvid lämnar avkomma ska avkomman märkas med det

produktionsplatsnummer där moderdjuret stadigvarande hålls (SJVFS 2009:79)

13 § Beställning av originalbrickor, ersättningsbrickor och reservbrickor ska göras

antingen genom att:

1. Lämna in blankett JSB3.6 till Jordbruksverket eller till sådan organisation

med vilken Jordbruksverket träffat avtal om detta, eller

2. registrera beställningen via Jordbruksverkets internettjänst. (SJVFS 2009:54)

14 § Jordbruksverket kan i enskilda fall medge att öronbrickorna avlägsnas i

enlighet med förordning (EG) nr 644/2005 på djur som hålls för kulturella eller

historiska ändamål på av Jordbruksverket godkända produktionsplatser.

Öronbrickorna ska i dessa fall ersättas med det märkningssystem som anvisas av

Jordbruksverket och ska utgöras av:

1. Två öronbrickor av plast eller metall, eller

2. en

tatuering.

Av märkningen ska framgå de identitetsuppgifter som anges 9 § första stycket 1-

4.

15 § Djur som inte är födda i Sverige ska vid ankomsten till den första mottagande

produktionsplatsen i landet märkas med svenska importbrickor. Den ursprungliga

märkningen får inte avlägsnas. Djurhållaren ansvarar för att en officiell veterinär

anlitas för märkningen av djuren. Veterinären ska beställa öronbrickorna hos

Jordbruksverket och märka djuren i enlighet med de närmare anvisningar som verket

lämnar i varje enskilt fall. Veterinären ska även registrera märkningen i den aktuella

produktionsplatsens journal på sådant sätt att sambandet mellan den ursprungliga och

den svenska märkningen anges tydligt.

Journalföring av djurinnehav

16 § En djurhållare ska registrera uppgifter som avses i denna paragraf samt i 19 § i

en journal som godkänts av Jordbruksverket. Journalen ska föras kronologiskt. I

journalen ska datum anges för de förändringar som inträffar på produktionsplatsen.

Rättningar ska hanteras med annulleringsposter och nya registreringsposter.

Uppgifterna ska registreras i journalen samma dag som förändringen inträffat. För

respektive djurslag på produktionsplatsen ska en och samma journal användas.

En journal ska avse en produktionsplats. Varje produktionsplats identifieras av sitt

produktionsplatsnummer.

4

SJVFS 2009:79

I de fall djur flyttas till en djurhållares egna produktionsplatser och dessa utgör

beten samt under förutsättning att det där inte hålls nötkreatur, får eller getter

tillhörande någon annan djurhållare, behöver förflyttningarna endast noteras i

journalen som förs på den produktionsplats där djuren hålls stadigvarande.

Avsändande och mottagande djurhållare ska vid transporter i sin journal registrera

transportfordonets produktionsplatsnummer i de fall som framgår av 22 §. (SJVFS

2009:79)

17 § Vid elektronisk journalföring får enbart databaserade program som godkänts av

Jordbruksverket användas. Ansökan om godkännande ska ges in till Jordbruksverket.

18 § Dataprogrammen ska vara avsedda för PC- eller Macintosh-datorer. Om annan

datormiljö avses att användas måste särskild överenskommelse träffas med

Jordbruksverket. Journalföringsdelen ska vara en separat modul i den elektroniska

journalen. Journalföringsmodulen ska versionshanteras separat. Jordbruksverket

godkänner en version av journalföringsmodulen.

I den elektroniska journalen ska framgå registreringstidpunkt för varje registrerad

post samt uppgift om namnet på det program som utnyttjas för registrering av

händelsen.

Från den elektroniska journalen ska det vara möjligt att ta fram en lista som har

samma uppställning som de manuellt förda journaler som godkänts av

Jordbruksverket.

19 § Journalföring enligt 16-18 §§ avseende djur ska omfatta de uppgifter som avses

i artikel 8 b-d förordning (EG) nr 911/2004, samt:

1. Djurets

identitetsnummer,

2. födelsedatum,

3. kön,

och

4. ras.

Av journalföringen ska det vid varje tidpunkt totala djurinnehavet framgå med

varje enskilt djurs identitet angiven. Då journalföringen påbörjas ska samtliga djur

som redan finns på produktionsplatsen registreras i journalen.

20 § Djurhållaren ska bevara uppgifterna i journalen i minst tre år. (SJVFS 2007:71)

Rapportering till CDB

21 § En djurhållare eller dennes ombud ska rapportera varje förändring av sitt

innehav av djur till Jordbruksverket eller Svensk Mjölk AB. Med förändring av

djurinnehav avses även förflyttning av djur mellan en djurhållares olika

produktionsplatser. De djurhållare, som inte bedriver förmedlings- eller

slakteriverksamhet, behöver dock inte rapportera förflyttning av djur mellan egna

produktionsplatser om dessa ligger inom samma eller angränsande kommuner.

Djur som tillfälligt utgår från en produktionsplats och återförs till den

produktionsplats djuren lämnade ska rapporteras tillfälligt ute. Djurhållare som tar

emot djur rapporterade som tillfälligt ute ska inte rapportera denna förändring i sitt

djurinnehav.

Rapporteringen ska utföras senast sju dagar efter det att förändringen av

djurinnehavet inträffade. En kalvs födelse ska rapporteras senast sju dagar efter det

5

SJVFS 2009:79

att kalven märktes i enlighet med 8 §. Rapportering som sker enligt 24 § 1-3 och som

skickas med post, ska ha kommit in till Jordbruksverket eller Svensk Mjölk AB

senast tre dagar efter det att rapporteringen utfördes.

Slakteri ska rapportera att djur är slaktade i samband med den ordinarie

rapporteringen av slakt enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:56)

om slakteriers rapportering av avseende slaktade djur.

Ombud ska på begäran av Jordbruksverket kunna uppvisa fullmakt från

djurhållaren. (SJVFS 2007:83)

22 § Djurhållare vid transport ska endast rapportera när:

1. Djur från fler än en produktionsplats blandas under transport varefter de

lämnas av på fler än en produktionsplats, eller

2. djurhållare på en avsändande eller mottagande produktionsplats inte har

kännedom om varandra.

Denna paragraf gäller inte rapportering av djur som förs direkt till slakt.

23 § I de fall djurhållare vid transport är skyldiga att rapportera enligt 22 § ska

djurhållarna på avsändande respektive mottagande produktionsplats rapportera

tranportmedlets produktionsplatsnummer.

24 § Rapportering enligt 21 § första stycket och 22 § ska ske antingen genom att

använda:

1. Jordbruksverkets blankett SJV E16.1,

2. Svensk Mjölk AB:s blanketter som godkänts av Jordbruksverket för detta

ändamål,

3. husdjursföreningarnas ordinarie inrapporteringsvägar för officiella

kontrollprogram till Svensk Mjölk AB,

4. Jordbruksverkets

internettjänst.

Jordbruksverket kan besluta att rapportering enligt 21 § första stycket och 22 § får

ske på annat sätt än vad som framgår av första stycket 1-4.

25 § Vid rapportering ska följande anges:

1. Djurhållarens

produktionsplatsnummer,

2. djurets

identitetsnummer,

3. datum

för

förändringen,

4. djurets

kön,

och

5. vad förändringen av djurinnehavet på produktionsplatsen beror på.

I de fall förändringen av djurinnehavet beror på födelse ska dessutom följande

anges:

1. Moderdjurets identitetsnummer, och

2. kalvens ras; härvid ska de koder som framgår av bilaga 1 användas.

I de fall förändringen av djurinnehavet beror på att djur inkommit till eller utgått

från produktionsplatsen ska det, utöver vad som framgår i första stycket, även anges

till respektive från vilket produktionsplatsnummer djuret har kommit. Vidare ska det

vid import eller export av djur anges det aktuella import- respektive exportlandet i

enlighet med bilaga 2.

6

SJVFS 2009:79

26 § I de fall ett moderdjur tillfälligt hålls på en annan produktionsplats än den

stadigvarande och därvid lämnar avkomma ska avkomman rapporteras med det

produktionsplatsnummer som djuret märks med i enlighet med 12 §.

27 § Förändringar som rapporteras skriftligen enligt 24 § 1, 2 eller 3 ska vara

undertecknade av djurhållaren eller dennes ombud. Vid elektronisk rapportering

enligt 24 § 4 krävs inget undertecknande av djurhållaren.

Avgifter m.m.

28 § har upphävts genom (SJVFS 2007:83).

29 § har upphävts genom (SJVFS 2007:83).

30 § har upphävts genom (SJVFS 2007:83).

31 § För att täcka de kostnader som är förenade med systemet för märkning av djur

ska en djurhållare som beställer originalbrickor enligt:

1. 13 § 1 betala en avgift till Jordbruksverket om 80 kr per beställning,

2. 13 § 2 betala en avgift till Jordbruksverket om 20 kr per beställning.

(SJVFS 2009:54).

32 § Vid utförsel av djur ska en djurhållare hos Jordbruksverket ansöka om ett

nötkreaturspass för varje djur som ska föras ut. I ansökan ska djurens fullständiga

identitetsnummer anges. Ansökan ska ges in till Jordbruksverket senast två veckor

innan utförsel ska ske.

Djurhållaren ska betala en avgift till Jordbruksverket om 60 kronor för varje

utfärdat pass.

Destruktion av använda öronbrickor

33 § Djurhållare på en produktionsplats där slakt eller destruktion bedrivs ska

destruera använda öronbrickor från slaktade djur.

Verifiering av uppgifter med e-legitimation

33 § a Uppgifter som lämnas via Jordbruksverkets internettjänst ska verifieras med

e-legitimation. Dock kan förändringar i djurinnehavet som rapporteras enligt 24 § 4

verifieras av djurhållaren genom en behörighetskod (PIN-kod) som tilldelats av

Jordbruksverket. (SJVFS 2009:54)

Övriga bestämmelser

34 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

7

SJVFS 2009:79

Denna författning6 träder i kraft den 1 januari 2010.

CHRISTINA HUHTASAARI

Niklas Persson

(Registerenheten)

6 SJVFS 2009:79

8

SJVFS 2009:79

Bilaga 1

Raslista

Kod Ras

01

SRB (Svensk röd och vit boskap)

02

SLB (Svensk låglands boskap)

03

SKB (Svensk kullig boskap)

04

SJB (Svensk Jersey boskap)

05

SAB (Svensk Ayrshire boskap)

06

RB (Röd dansk boskap)

08 Hereford

09 Charolais

11 Aberdeen

Angus

12 Limousin

14 Simmental

16 Highland

Cattle

17 Belted

Galloway

18 Blonde

d’Aquitaine

19 Dexter

20 Galloway

21 Tiroler

Grauvieh

22 Piemontese

23

Belgisk blå och vit boskap

24 Gelbvieh

25 Chianina

26 South

Devon

27 Montbéliard

28 Fleckvie

29 Wagyu

30 Dansk

Korthorn

31 Brown

Swiss

40 Rödkulla

41 Fjällko

42 Väneko

43 Bohuskulla

44 Ringamålako

50 Telemarkfe

51 Vestlandsk

fjordfe

52 Dølafe

90

Bison bison (amerikansk bison)

91

Bubalus bubalus (buffel, vattenbuffel)

99

Korsning/ obestämbar ras

9

SJVFS 2009:79

Bilaga 2

SE-nummer

SE-

nummer

Land

SE 000001 Island

SE 000002 Norge

SE 000003 Finland

SE 000004 Danmark

SE 000006 Nederländerna

SE 000007 Belgien

SE 000008 Luxemburg

SE 000009 Tyskland

SE 000011 Frankrike

SE 000013 Spanien

SE 000014 Portugal

SE 000015 Italien

SE 000016 Schweiz

SE 000017 Österrike

SE 000018 Grekland

SE 000019 Irland

SE 000020 Storbritannien

SE 000021 Polen

SE 000022 Estland

SE 000023 Lettland

SE 000024 Litauen

SE 000025 Ungern

SE 000026 Tjeckien

SE 000027 Slovakien

SE 000028 Slovenien

SE 000029 Cypern

SE 000031 Malta

SE 000032 Serbien

SE 000033 Rumänien

SE 000034 Bulgarien

SE 000035 Montenegro

SE 000040 USA

SE 000041 Kanada

SE 000050 Jordanien

SE 000051 Kroatien

SE 000052 Ryssland

SE 000053 Vitryssland

SE 000054 Turkiet

SE 000055 Bosnien och Hercegovina

SE 000060 Australien

SE 000061 Nya Zeeland

SE 000080 Sydkorea

10

SJVFS 2009:79

SE 000081 Malaysia

SE 000082 Japan

(SJVFS 2009:79)

11