SJVFS 2009:89

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:29) om innesluten användning av genetiskt modifierade växter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2009:89

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:29) om innesluten användning

av genetiskt modifierade växter;

Utkom från trycket

den 21 december 2009

Omtryck

beslutade den 17 december 2009

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 5 kap. 1 § förordningen

(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, samt efter samråd

med Ekonomistyrningsverket, att 12 § verkets föreskrifter (SJVFS 2007:29) om

innesluten användning av genetiskt modifierade växter ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om innesluten användning av genetiskt

modifierade organismer finns i 13 kap.miljöbalken och i förordningen (2000:271)

om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer.

Tillämpningsområde

2 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid innesluten användning av genetiskt

modifierade växter, inklusive frön, knölar och annat förökningsmaterial.

Bestämmelserna omfattar dock inte cellkulturer eller vattenlevande växter.

Definitioner

3 § De termer och begrepp som används i 13 kap.miljöbalken och i förordningen

(2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer har

samma betydelse i dessa föreskrifter.

4 § I dessa föreskrifter avses med

lokal:

ett växthus, en odlings- eller klimatkammare, ett laboratorium eller annat

rum där genetiskt modifierade växter odlas, hanteras eller lagras, och

anläggning:

lokaler som ligger i samma byggnad eller i flera byggnader om

byggnaderna ligger inom ett avgränsat område.

Ansökan om tillstånd för brukande av anläggning

5 § Ansökan om tillstånd för brukande av anläggning enligt 28 § förordningen

(2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer ska göras

på blankett

Ansökan - tillstånd för brukande av anläggning för innesluten

1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om

ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter

för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s.37, Celex 31998L0034), ändrat genom

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

SJVFS 2009:89

2

användning av genetiskt modifierade växter

(V 76). Ansökan ska innehålla de

uppgifter som framgår av blanketten och lämnas till Jordbruksverket.

Anmälan av innesluten användning

6 § Anmälan av innesluten användning enligt 29 § förordningen (2000:271) om

innesluten användning av genetiskt modifierade organismer ska göras på blankett

Anmälan - innesluten användning av genetiskt modifierade växter

(V 77). Anmälan

ska göras av den som avser att bedriva verksamheten och innehålla de uppgifter som

framgår av blanketten. Anmälan lämnas till Jordbruksverket.

Märkning och transport

7 § Lokaler, hyllor, behållare eller liknande ska märkas så att det tydligt framgår att

det är genetiskt modifierade organismer som odlas, hanteras eller lagras där.

8 § När genetiskt modifierade organismer transporteras ska det ske på ett sådant sätt

att spridning av dessa organismer utanför godkända lokaler förhindras.

9 § När genetiskt modifierade organismer transporteras utanför anläggningen ska det

framgå på varje förpackningsenhet att den innehåller genetiskt modifierade

organismer. Namn på företaget, institutionen eller motsvarande och telefonnummer

till en kontaktperson ska också framgå.

Risk för spridning

10 § Om något inträffar som kan leda till oförutsedd spridning av de genetiskt

modifierade växterna eller anlagen ska Jordbruksverket omedelbart underrättas.

Sådan information ska lämnas som behövs för att nödvändiga skyddsåtgärder ska

kunna vidtas. Informationen ska innehålla uppgifter om närmare omständigheter

kring händelsen och vilka åtgärder som har vidtagits.

Avgifter

11 § Ansökan om tillstånd för brukande av anläggning och anmälan av innesluten

användning av genetiskt modifierade växter kostar enligt följande.

1. Ansökan om tillstånd för brukande av anläggning

3 000 kr.

2. Ansökan om tillstånd för ytterligare lokaler

1 000 kr.

3. Anmälan av innesluten användning

– per art

5 000 kr,

– per genetiskt modifierad egenskap

2 000 kr.

12 § För tillsyn av en anläggning och verksamhet med innesluten användning av

genetiskt modifierade växter ska en årsavgift på 5 300 kr betalas.

(SJVFS 2009:89)

Undantag

13 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket ge undantag från

bestämmelserna i 4-7, 9 och 11-12 §§.

SJVFS 2009:89

3

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning2 träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2001:20) om innesluten användning av genetiskt modifierade växter.

3. Den gamla författningen gäller fortfarande i ärenden som har kommit in till

Jordbruksverket före den 1 januari 2008.

-------------------------

Denna författning3 träder i kraft den 1 februari 2010.

MATS PERSSON

Jenny Andersson

(Växtodlingsenheten)

2 SJVFS 2007:29

3 SJVFS 2009:89