SJVFS 2010:12

Statens jordbruksverks föreskrifter om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:12

Statens jordbruksverks föreskrifter om verksamhet

med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin,

får och get;

Saknr M 5

Utkom från trycket

den 12 mars 2010

beslutade den 11 mars 2010.

Statens

jordbruksverk

föreskriver1 med stöd av 2, 4 och 12 §§ förordningen

(2006:816) om kontroll av husdjur m.m., samt 2 § förordningen (1994:542) om

utförsel av levande djur m.m., följande.

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Dessa

föreskrifter

omfattar

tillvaratagande av ägg och embryon,

embryoöverföring, hantering och distribution av ägg och embryon, samt

superovulation. Föreskrifterna omfattar även embryon som behandlas med tekniska

metoder på ett sådant sätt att zona pellucida genombryts, samt embryon som är

resultatet av befruktning in vitro. Föreskrifterna omfattar inte embryon som är

resultatet av cellkärneöverföring eller genetiskt modifierade embryon.

Villkoren i dessa föreskrifter ska tillämpas för ägg och embryon avsedda för

utförsel till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), till Norge och Schweiz,

samt för ägg och embryon avsedda för nationell verksamhet.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter avses med

anläggning: varje form av verksamhet eller byggnad där nötkreatur, svin, får och

getter hålls, förvaras eller hanteras eller för hästdjur, ett stall eller annan plats där

hästdjur hålls, föds upp eller tränas,

anordnare: den som har Statens jordbruksverks tillstånd att bedriva ett eller flera

delmoment i verksamhet med ägg och embryon,

besättning: samtliga djur som hålls i en anläggning som en epidemiologisk enhet,

dvs. en enhet där djuren har sådan kontakt att de får anses ha samma hälsostatus,

CAE: kaprin artrit/encefalit,

CEM: smittsam livmoderinflammation hos häst (contagious equine metritis),

donator: hondjur från vilket ägg eller embryo uttagits eller avses att tas ut,

leukos: enzootisk bovin leukos (EBL),

1

Jfr rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import

från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (EGT L 302, 19.10.1989, s. 1, Celex 31989L0556), senast ändrat genom

rådets direktiv 2008/73/EG (EGT L 219, 14.8.2008, s. 40, Celex 32008L0073), rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992

om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som

inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (EGT L

268, 14.9.1992, s. 54, Celex 31992L0065), senast ändrat genom rådets direktiv 2008/73/EG (EGT L 219, 14.8.2008, s. 40,

Celex 32008L0073), samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den

inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex 32006L0123).

SJVFS 2010:12

embryo: ursprungsstadiet i utvecklingen av ett foster medan det fortfarande kan

överföras till ett annat mottagligt hondjur,

embryoproduktionsgrupp:

en av Jordbruksverket godkänd och registrerad

embryosamlingsgrupp som utför samling av ägg, mognad, befruktning och odling av

ägg och embryon in vitro,

embryosamlingsgrupp: en av Jordbruksverket godkänd och registrerad grupp av

personer som utför samling, behandling och förvaring av embryon,

embryoöverföring: moment omfattande uttagning av embryon ur donator samt

inläggning av embryon i recipienter,

hästdjur: vilda eller domesticerade arter ur familjen hästdjur (Equidae) och

korsningar mellan dessa; i fortsättningen används uttrycket häst för alla hästdjur,

IBR/IPV: infektiös bovin rhinotracheit/infektiös pustulär vulvovaginit (infektion

med bovint herpesvirus 1),

in vitro: förlopp som sker utanför ett djurs kropp,

laminarflow sterilbänk: arbetsbänk med luftflöde anpassat för arbete i steril miljö,

mikromanipulation: tekniska metoder vid vilka zona pellucida genombryts,

ovarium: äggstock,

ovum pick-up (OPU): teknik som anses vara icke kirurgisk och oblodig och som

avser uppsamling av ägg via vagina från levande donator,

parti (av ägg eller embryon): de ägg eller embryon som samlats vid ett och

samma tillfälle från samma moderdjur,

recipient: hondjur som mottagit eller är avsedd att mottaga embryo,

strå: ett förseglat plaströr,

superovulation: åtgärd för att framkalla avgång av ett stort antal ägg,

zona pellucida: skyddande yttre cellmembran som omger ägg och embryon, samt

ägg: honlig obefruktad reproduktionscell (oocyt, ovum).

Tillstånd

3

§

För att bedriva verksamhet med ägg och embryon krävs tillstånd av

Jordbruksverket. Tillstånd kan omfatta något eller flera av nedanstående delmoment

1. uttagning av ägg eller embryon och behandling av donator i anslutning härtill,

2. behandling av embryon för färsk inläggning,

3. behandling av embryon för infrysning,

4. lagring av ägg eller embryon,

5. distribution av ägg eller embryon,

6. behandling av recipienter och inläggning av embryon i dessa, samt

7. produktion

av

embryon

in vitro.

4 § Ansökan om tillstånd ska lämnas till Jordbruksverket och innehålla uppgifter

1. anordnarens namn, adress, telefonnummer, person- eller organisa-

tionsnummer, och i förekommande fall produktionsplatsnummer (SE-

nummer),

2. aktuellt

djurslag,

3. vilket eller vilka delmoment verksamheten ska omfatta och i förekommande

fall vilken behandling som ägg eller embryon ska genomgå,

4. verksamhetens

geografiska läge och dess omfattning,

5. ansvarig veterinär för verksamheten och ett skriftligt åtagande från denne om

kontroll av verksamheten, samt

2

SJVFS 2010:12

6. övrig personal som medverkar i embryosamlings- eller embryo-

produktionsgruppen.

Ansökan om tillstånd för att bedriva verksamhet med ägg och embryon ska göras

på Jordbruksverkets blankett D 15. Det skriftliga åtagandet från den ansvarige

veterinären ska göras på Jordbruksverkets blankett D 52.

Varje embryosamlings- och embryoproduktionsgrupp ska för att godkännas

uppfylla de villkor som anges i bilaga 1.

Ändring av verksamhet

5 § Anordnare ska till Jordbruksverket anmäla ändringar i verksamheten, som

innebär att de uppgifter som lämnats vid ansökan om tillstånd eller de uppgifter som

anges i tillståndet förändrats. Sådan anmälan ska ske innan ändringen genomförs.

Vid förändringar av verksamheten eller byte av ansvarig veterinär ska

Jordbruksverket lämna godkännande innan förändringen genomförs.

Utbildning

6 § Anordnaren ansvarar för att alla personer i verksamheten har den utbildning som

krävs för aktuella delmoment. Prövning av om utbildningen är ändamålsenlig för

verksamheten görs av Jordbruksverket vid ansökningstillfället eller vid

personalförändringar.

Hygien och smittskydd

7 § En god hygien ska upprätthållas i alla led av verksamheten. Åtgärder ska vidtas

för att förebygga smittspridning.

Anordnaren svarar för att det, i samråd med ansvarig veterinär, upprättas en plan

för hur bestämmelserna i första stycket ska följas.

2 KAP. SAMLING, HANTERING OCH FÖRVARING AV ÄGG OCH

EMBRYON

Utförande

1

§

Ägg och embryon ska samlas, hanteras och förvaras av en godkänd

embryosamlings- eller embryoproduktionsgrupp enligt de villkor som anges i bilaga

2 till dessa föreskrifter.

Anordnaren ska ansvara för att samtliga moment i verksamheten med överföring

av embryon följer gällande bestämmelser.

2 § Uttagning av ägg eller embryon och inläggning av dessa i annat hondjur får

endast utföras med metod som inte fordrar kirurgiskt ingrepp.

Frysta ägg och embryon ska lagras i förvaringskärl separat från sperma.

Momentet uttagning av ägg eller embryon ska utföras av eller ske i närvaro av

veterinär. Då ryggmärgsbedövning eller nervrotsbedövning används ska denna

läggas av veterinär.

3 § För embryon avsedda för nationell verksamhet gäller inte de angivna villkoren i

bilagorna på

3

SJVFS 2010:12

1. desinficerbart

utrymme

vid samling av embryon, samt

2. laboratorium vid hantering av embryon.

Då embryon avsedda för nationell verksamhet samlas i anläggning där djur normalt

hålls, eller då hantering av sådana embryon inte sker i ett laboratorium, ska

1. särskild noggrannhet iakttas med avseende på hygien, samt

2. strået eller ampullen i vilket embryon lagras märkas tydligt och förvaras

separat så att förväxling inte ska kunna ske med embryon som uppfyller

kraven i bilagorna.

Identifiering

4 § Ägg och embryon ska hanteras så att de kan identifieras i alla led av hanteringen.

Vid lagring och distribution ska strået eller ampullen identitetsmärkas. Identifiering

ska kunna ske genom stråets eller ampullens märkning och förd journal enligt 3 kap.

2 §. Vid distribution av ägg eller embryon ska dessa åtföljas av härstamningsbevis

och journaluppgifter enligt 3 kap. 2 §. Lagrings- och hanteringsrutiner ska vara

sådana att ägg eller embryon från ett djur inte kan sammanblandas med ägg eller

embryon från ett annat djur. Om flera ägg eller embryon läggs i samma strå eller

ampull ska detta klart anges och alla ägg eller embryon måste då ha samma

härstamning.

Avkomma som tillkommit genom embryoöverföring ska undersökas genom blod-

typning eller DNA-analys och dess härstamning verifieras genom motsvarande -

undersökning av fader och donator.

Villkor donator

5 § Donators identitet, födelsedatum, härstamning, samt avelsvärde om sådant finns,

ska kunna styrkas genom en identitetshandling utfärdad av en av Jordbruksverket

godkänd avelsorganisation eller registerförande förening eller genom en erkänd

utländsk stambok.

Donator ska ha normalt utvecklade könsorgan, normal kroppsbyggnad i övrigt och

normala kropps- och fortplantningsfunktioner.

Hondjur, som enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:106) om

djurskyddskrav vid avelsarbete inte får användas för reproduktion, får inte användas

som donator.

6 § För att kunna användas för samling av ägg (ovum pick-up) eller embryon ska

donatordjuren även uppfylla följande villkor

1. nötkreatur ska under minst sex månader som närmast föregår samlingen ha

vistats inom EU; får och getter avsedda som donatordjur ska antingen vara

födda och ha hållits inom EU sedan födelsen, eller ha importerats från tredje

land enligt gällande regler för import av avelsdjur,

2. nötkreatur och svin ska före samlingen ha vistats minst 30 dagar i en och

samma besättning.

Donatordjuret (samtliga djurslag) ska vid samlingstillfället

1. hållas i en anläggning som inte är underkastad djurhälsorestriktioner och ska,

om donatordjuret förflyttats i samband med samlingen, närmast härröra från en

anläggning som uppfyller samma villkor, samt

2. inte uppvisa några kliniska sjukdomstecken.

4

SJVFS 2010:12

Donatorer av ovarier och annan vävnad som ska samlas efter slakt på ett slakteri,

får inte ha varit avsedda för slakt som ett led i ett nationellt

sjukdomsbekämpningsprogram eller komma från en besättning som är underkastad

djurhälsorestriktioner.

Det slakteri där ovarierna och annan vävnad samlas får inte vara beläget i ett

område som är föremål för djurhälsorestriktioner.

Förutom de allmänna villkor som anges i 5-6 §§, gäller villkoren i 7-9 §§ för

respektive djurslag.

Villkor för nötkreatur

7 § Donatordjur ska komma från besättning som är officiellt fri från tuberkulos,

brucellos och leukos.

Trots vad som anges i första stycket får donatordjuret komma från besättning som

inte är fri från leukos men för vilken ett intyg har lämnats om att det i besättningen

inte har funnits något kliniskt fall av leukos under de senaste tre åren.

Donatordjur får under det närmast föregående året inte ha vistats i besättning som

haft några kliniska tecken på IBR/IPV.

Villkor för häst

8 § Donatordjur

1. får under de senaste 15 dagarna före samlingen av ägg eller embryon inte ha

haft kontakt med hästar som kan misstänkas lida av infektiös eller smittsam

sjukdom,

2. ska före samlingen av ägg eller embryon ha hållits i anläggning som varit fri

från kliniska tecken på

a. CEM i minst 60 dagar,

b. dourine (beskällarsjuka), rots, encephalomyelit och vesikulär stomatit

i minst sex månader,

c. infektiös anemi, eller om donatordjuret vistats i anläggning där

samtidigt djur med denna sjukdom funnits, ha uppvisat negativ

reaktion på två Coggins test som utförts med tre månaders mellanrum

efter det att djur med sjukdomen har avlägsnats från anläggningen,

d. rabies i minst en månad,

e. mjältbrand i minst 15 dagar, samt

3. får inte ha betäckts naturligt under de 30 dagar som föregår samlingen av ägg

eller embryon.

Villkor för svin, får och get

9 § Donatordjur ska

1. uppfylla de tillämpliga kraven för handel inom EU med avels- och

produktionsdjur enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:77)

om utförsel av nötkreatur och svin till länder som ingår i Europeiska unionen

(EU) och till Norge, eller Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:8)

om utförsel av får och getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU)

och till Norge, samt

2. härröra från besättningar som uppfyller de tillämpliga kraven i de

bestämmelser som finns angivna i punkt 1.

5

SJVFS 2010:12

Villkor för fader

10 § Donator måste ha befruktats genom artificiell insemination, alternativt ägget ha

befruktats in vitro, med sperma från ett handjur som samlats på en av Jordbruks-

verket godkänd seminstation, eller med sperma som importerats i enlighet med

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:67) om införsel av embryon och

sperma från nötkreatur samt sperma från svin, eller Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon.

Handjurens identitet, födelsedatum, härstamning och avelsvärde ska kunna styrkas

genom en identitetshandling utfärdad av en av Jordbruksverket godkänd

avelsorganisation eller registerförande förening eller genom en erkänd utländsk

stambok.

Villkor för recipient

11 § Hondjur med sådan konstitution att risk för förlossningskomplikationer kan

bedömas uppkomma får inte användas som recipient. Hänsyn ska härvid tas till

embryots förväntade egenskaper och utveckling.

Recipient ska vara i god allmän kondition.

3 KAP. REGISTRERINGS- OCH UPPGIFTSSKYLDIGHET

Journalföring och rapportering

1 § Anordnaren ska föra journal över varje uttagning och inläggning av ägg eller

embryon samt behandlingar i anslutning härtill. Journalen ska innehålla uppgifter om

1. djurslag, ras, ålder och identitet på de berörda donatordjuren,

2. recipienters och handjurs identiteter,

3. antal uttagna ägg eller embryon samt deras kondition,

4. vilka behandlingar som utförts på donator, recipienter samt ägg eller embryon,

5. vilka metoder som använts för mognad, befruktning och odling av ägg samt

uppgift om odlingsmedier vid in vitro produktion av embryon,

6. platsen där ägg eller embryon har samlats och behandlats,

7. datum för åtgärden, samt

8. vem som utfört överföringen eller delmomentet.

2 § Då ägg eller embryon fryses in och lagras ska en särskild lagerjournal föras. I

lagerjournalen ska anges samtliga inkommande och utgående sändningar av ägg och

embryon från lagret. Lagerjournalen ska innehålla uppgifter om

1. djurslag och ras på ägg och embryon,

2. identifieringen av ägg och embryon, inklusive föräldradjurs identitet (dvs.

donators, och för embryon även handjurs identiteter),

3. platsen för samlingen av ägg eller embryon,

4. datum för samlingen, samt

5. datum när ägg eller embryon tillfördes eller togs ut från lagret.

Vid distribution av ägg eller embryon ska mottagarens namn och adress anges i

journalen. Slutdestinationen för ägg och embryo ska kunna följas genom journaler.

Vid lagring och distribution ska stråets eller ampullens märkning journalföras.

Journaler ska arkiveras i minst fem år.

6

SJVFS 2010:12

3 § Anordnare

ska

rapportera

utförd embryoöverföring till godkänd

avelsorganisation eller registerförande förening. Detta ska ske snarast efter

inläggningen enligt anvisningar från avelsorganisationen eller registerförande

förening.

Sammanställningar

4 § Anordnare ska göra sammanställningar av utförda embryoöverföringar med

avseende på dräktighetsprocent och förlopp vid födslar för dräktigheter som är

resultat av embryoöverföring med in vitro befruktade ägg eller mikromanipulerade

embryon. Sammanställningarna ska årligen sändas till Jordbruksverket.

Ägare till recipient är skyldig att rapportera uppgifter om dräktighet,

födelsedatum, resultat, födelseförlopp samt eventuell förekomst av missbildningar

till anordnaren.

4 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1 § Den ansvarige veterinären ska fortlöpande kontrollera och övervaka den

verksamhet med ägg och embryon som bedrivs av eller via den aktuella anordnaren.

Veterinären ska omedelbart påpeka brister i verksamheten för anordnaren och är

skyldig att rapportera till länsstyrelsen om inte rättelse sker.

2 § Länsstyrelsen ska rapportera till Jordbruksverket om allvarliga brister uppdagas

samt om en anordnare vid upprepade tillfällen inte följt länsstyrelsens eller den

ansvarige veterinärens anvisningar.

3 § En anordnare som inte följer dessa föreskrifter eller villkor som meddelats vid

tillståndsgivningen kan få sitt tillstånd återkallat av Jordbruksverket.

4

§

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 april 2010, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:66) om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur,

hästdjur, svin, får och get ska upphöra att gälla.

CHRISTINA HUHTASAARI

Lotta

Andersson

(Enheten för idisslare och gris)

7

SJVFS 2010:12

Bilaga 1

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE AV EMBRYOSAMLINGS- OCH

EMBRYOPRODUKTIONSGRUPP

Varje embryosamlingsgrupp ska för att godkännas uppfylla följande villkor:

1. Samling, behandling och förvaring av embryon ska utföras av en ansvarig

veterinär, eller under dennes ansvar, av veterinär eller husdjurstekniker som

besitter kompetens och som har fått utbildning av den ansvarige veterinären i

hygienisk metodik och teknik.

2. Embryosamlingsgruppen ska stå under tillsyn av en av Jordbruksverket utsedd

officiell veterinär.

3. Embryosamlingsgruppen ska ha tillgång till ett fast eller ett rörligt

laboratorium där embryon ska undersökas, behandlas och förpackas.

Laboratoriet ska vara utrustat med minst en arbetsyta, ett mikroskop och när

det gäller verksamhet med embryon från nötkreatur även frysutrustning.

4. Ett fast laboratorium ska innefatta

a. ett rum där embryon kan hanteras och som är beläget i anslutning till,

men avskilt från det utrymme som används för hantering av

donatordjuren vid samling av embryon,

b. ett rum eller ett utrymme som är utrustat för rengöring och sterili-

sering av instrument och utrustning som används vid samlingen och

hanteringen av embryon, samt

c. ett rum med lämplig laminarflow sterilbänk som ska rengöras och

desinficeras ordentligt mellan partierna om mikromanipulering av

embryon ska göras.

5. Ett rörligt laboratorium ska ha en särskilt utrustad del av fordonet med två

skilda avdelningar bestående av

a. en ren avdelning för undersökning och hantering av embryon, och

b. en avdelning som är avsedd för förvaring av utrustning och materiel

som kommer i kontakt med donatordjuren.

Ett rörligt laboratorium ska vara knutet till ett fast laboratorium som svarar för

sterilisering av utrustningen och förser det med de vätskor och andra produkter som

krävs för samling och hantering av embryon.

En embryoproduktionsgrupp ska för att godkännas för produktion och hantering

av embryon som är ett resultat av befruktning in vitro och/eller odling in vitro, utöver

villkoren i punkterna 1-5 även uppfylla följande villkor:

1. Personalen ska ha utbildning i lämpliga sjukdomskontrolls- och

laboratorietekniker, särskilt i förfaranden för arbete under sterila förhållanden.

2. Personalen ska ha tillgång till ett fast hanteringslaboratorium vilket ska

innefatta

a. lämplig utrustning och hjälpmedel, som ska omfatta ett separat rum

för uttagning av ägg från ovarier, och separata rum eller utrymmen för

dels hantering av ägg och embryon, dels förvaring av embryon,

b. laminarflow sterilbänk, på vilken alla ägg, sperma och embryon ska

hanteras, dock kan centrifugeringen av sperma genomföras utanför

laminarflow sterilbänken, såvida heltäckande hygieniska

skyddsåtgärder vidtas.

8

SJVFS 2010:12

3. Om ägg och annan vävnad ska samlas på ett slakteri ska embryo-

produktionsgruppen ansvara för samling och transport av ovarierna och annan

vävnad till hanteringslaboratoriet så att arbetet kan utföras på ett hygieniskt

och säkert sätt.

9

SJVFS 2010:12

Bilaga 2

VILLKOR FÖR SAMLING, HANTERING OCH FÖRVARING AV ÄGG

OCH EMBRYON FÖR DEN GODKÄNDA EMBRYO-SAMLINGS- ELLER

EMBRYOPRODUKTIONSGRUPPEN

Samling och hantering

Villkoren i punkterna 1-14 gäller förutom för embryon även för ovarier, ägg och

annan vävnad för användning vid befruktning in vitro och/eller odling in vitro.

1. Embryon ska samlas och hanteras av en godkänd embryosamlingsgrupp utan

att de kommer i kontakt med andra samlingar av embryon som inte uppfyller

de villkor som anges i dessa föreskrifter.

2. Urspolning och samling av embryon ska ske i ett utrymme som är avskilt från

övriga delar av lokalerna eller anläggningen. Detta utrymme ska vara i gott

skick och lätt att rengöra och desinficera.

3. Embryon ska hanteras (undersökas, tvättas, behandlas och placeras i för

ändamålet avsedda sterila behållare) antingen inom ett fast eller ett rörligt

laboratorium som inte är beläget inom en zon som är föremål för

djurhälsorestriktioner.

4. All utrustning som kommer i kontakt med embryon eller donatordjuren under

samlingen eller hanteringen ska rengöras och desinficeras eller steriliseras

noggrant före användningen, såvida inte engångsutrustning används.

5. Produkter av animaliskt ursprung som används under embryosamlingen och i

transportmediet, ska härröra från källor som inte utgör någon djurhälsorisk

eller vara behandlade på ett sådant sätt före användningen att inga sådana

risker föreligger. Alla medier och lösningar ska steriliseras med godkända

metoder enligt rekommendationer i handboken från International Embryo

Transfer Society (IETS )2. Antibiotika kan tillsättas mediet i enlighet med

IETS-handboken.

6. Förvarings- och transportkärl ska rengöras och desinficeras eller steriliseras

noggrant före varje påfyllning.

7. Frysmediet får inte ha använts tidigare för andra produkter av animaliskt

ursprung.

8. Varje strå, ampull eller liknande i vilka embryon lagras och transporteras, ska

vara tydligt kodmärkta på ett sådant sätt att samlingsdatum för embryon och

båda föräldradjurens art, ras och identitet jämte embryosamlingsgruppens

registreringsnummer lätt kan fastställas.

9. Varje embryo ska tvättas minst tio gånger i en speciell vätska för embryon

som ska bytas mellan varje tvätt. Varje tvättning ska motsvara en 100-faldig

utspädning av föregående tvättning och en steril mikropipett ska användas för

att överföra embryot vid varje tillfälle. Embryon från nötkreatur ska tvättas

med en vätska innehållande trypsin i enlighet med IETS-handboken.

10. Zona pellucida ska vara intakt före och efter tvättningen. Endast embryon från

samma donator får tvättas samtidigt. Efter den sista tvättningen ska varje

embryo underkastas mikroskopisk undersökning med en förstoring på minst ×

50 över hela sin yta för att kontrollera att zona pellucida är intakt och fri från

vidhäftande material. All mikromanipulering ska efter den sista tvättningen

2

www.iets.org.

10

SJVFS 2010:12

och undersökningen utföras i de utrymmen som godkänts för ändamålet.

Sådan mikromanipulering får endast utföras på embryon vars zona pellucida

dessförinnan har varit intakt.

11. Varje parti av embryon som har genomgått den kontroll som anges i punkt 10

utan anmärkning ska överföras till strån, ampuller eller liknande som har

märkts i enlighet med vad som anges i punkt 8 och som ska förseglas

omedelbart.

12. Varje embryo ska

a. om det är lämpligt, frysas snarast möjligt och förvaras i kärl utan

kontakt med embryon som ej uppfyller samma krav, samt

b. förvaras på ett ställe som står under kontroll av den ansvarige

veterinären, och som inspekteras regelbundet av en officiell veterinär.

13. Varje embryosamlingsgrupp ska frysa identifierade prover av tvätt- och

sköljvätskor, sönderdelade embryon och obefruktade ägg i samband med

samling av ägg eller embryon avsedda för utförsel till länder som ingår i EU

och till Norge för officiell undersökning av mikrobiell kontaminering.

Undersökningen ska på anmodan av Jordbruksverket utföras av laboratorium

som godkänts av Jordbruksverket. Proverna ska lagras i minst två år.

14. Varje embryosamlingsgrupp ska föra journal över dess verksamhet enligt 3

kap. 1 och 2 §§. Dessutom ska journal föras över de tekniska metoder som har

använts på embryon vid

a. genombrytning av zona pellucida med hjälp av mikromanipulering,

eller vid

b. befruktning in vitro och/eller odling in vitro.

Identifiering av embryon som är resultatet av befruktning in vitro kan göras på

grundval av ursprungspartiets märkning. Journalen ska innehålla uppgifter om

datum och plats för samlingen av ovarier och/eller ägg. Donatordjurens

besättning vid embryosamlingen ska anges.

15. Om ovarier och annan vävnad samlas på ett slakteri ska detta vara officiellt

godkänt och stå under kontroll av en officiell veterinär som ansvarar för att en

inspektion av donatordjuren görs före och efter slakten.

16. Material och utrustning som kommer i direkt kontakt med ovarier och annan

vävnad ska steriliseras före användning och efter steriliseringen användas

uteslutande för detta ändamål. Särskild utrustning ska användas för

hanteringen av ägg och embryon från olika partier.

17. Ovarier och annan vävnad får inte föras in på hanteringslaboratoriet innan

inspektionen av partiet efter slakt har avslutats. Om någon relevant sjukdom

påvisas hos donatorpartier eller hos något djur som slaktats på det slakteriet

samma dag ska all vävnad från det partiet spåras och kasseras.

18. Embryon, ägg eller annan vävnad som genomgått odling in vitro ska tvättas

och undersökas enligt de förfaranden som fastställts i punkterna 9 och 10.

Mikromanipulering får därefter genomföras i enlighet med bestämmelserna i

punkt 10.

Förvaring

Ägg och embryon ska förvaras vid lämplig temperatur i lokaler som har godkänts

för ändamålet av Jordbruksverket.

För att kunna godkännas ska dessa lokaler

11

SJVFS 2010:12

1. innefatta minst ett låsbart utrymme som är avsett enbart för förvaring av ägg

och embryon, och

2. vara lätta att rengöra och desinficera.

Frysta ägg och embryon av häst, svin, får och get som ska distribueras till ett

annat land inom EU eller till Norge ska lagras under godkända förhållanden i minst

30 dagar före avsändningen.

12