SJVFS 2010:51

Statens jordbruksverks föreskrifter om upplåtelser av mark för vindkraft på statens mark ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:51

Statens jordbruksverks föreskrifter om upplåtelser av

mark för vindkraft på statens mark ovanför odlings-

gränsen i Norrbottens och Västerbottens län och på

renbetesfjällen i Jämtlands län

Utkom från trycket

den 5 juli 2010

beslutade den 1 juli 2010.

Statens

jordbruksverk

föreskriver,

med stöd av 8 § rennäringsförordningen

(1993:384), följande.

Grundläggande bestämmelser

1 § Denna författning reglerar länsstyrelsens upplåtelser i enlighet med 32 § rennär-

ingslagen (1971:437) av mark för att etablera vindkraftverk på statens mark ovanför

odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämt-

lands län.

Upplåtelserna ska enligt 34 § rennäringslagen (1971:437) ske mot avgift.

2 § Markupplåtelse för att etablera vindkraft är av särskild vikt. Länsstyrelsen pröv-

ning ska därför enligt 2 § andra stycket rennäringsförordningen (1993:384) ske efter

samråd med Statens fastighetsverk.

Ansökan och prövning

3 § Ansökan om markupplåtelse ska göras hos den länsstyrelse inom vars verksam-

hetsområde marken helt eller huvudsakligen är belägen.

Om ansökan avser mark inom två länsstyrelsers verksamhetsområden ska den

länsstyrelse, hos vilken ansökan gjorts, pröva frågan om markupplåtelse i samråd

med den andra länsstyrelsen. Vid en upplåtelse ska i detta fall båda länsstyrelserna

underteckna upplåtelseavtalet.

Ansökans innehåll

4 § Till en ansökan om markupplåtelse för att etablera vindkraft ska bifogas

1. en

projektbeskrivning,

2. en näringsmässig konsekvensbeskrivning som visar vilka konsekvenser

planerade vindkraftverk får för renskötseln för berörda samebyar och

3. en ekonomisk redovisning över sökandens förutsättningar att genomföra den

planerade vindkraftsetableringen.

Projektbeskrivningen enligt första stycket 1 ska innehålla en redovisning inne-

hållande karta med uppgifter om vindkraftverkens placering och den infrastruktur

etableringen kräver (vägar och ledningar m.m.), uppgifter om vindkraftverken och

deras antal samt en investerings- och tidsplan.

Den näringsmässiga konsekvensbeskrivningen enligt första stycket 2 ska ut-

arbetas efter samråd med berörda samebyar.

SJVFS 2010:51

Avtal

5 § Upplåtelser ska ske enligt jordabalkens bestämmelser för arrende.

Avvikelser

6 § Om ett uppförande av anläggning för vindkraft avviker från inlämnad ansökan

och länsstyrelsens beslut om godkännande enligt 32 § rennäringslagen (1971:437)

gäller följande. Den del av anläggandet som avvikelsen avser får inte påbörjas innan

denna avvikelse har prövats och godkänts av länsstyrelsen och erforderliga ändringar

i upplåtelseavtalet har genomförts.

Undantag

7 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket efter framställning från läns-

styrelsen medge undantag från bestämmelser i denna författning.

-----------

Denna författning träder i kraft den 1 september 2010

MATS PERSSON

Lennart

Gert

(Nationella

enheten)

2