Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.

(Upplåtelser)

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
1957-05-31
Ändring införd
SFS 1957:259 i lydelse enligt SFS 2012:212
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Om tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617) har lämnats i fråga om sådan offentlig plats som står under kommunens förvaltning, får kommunen ta ut ersättning för användningen. Rätt att ta ut ersättning föreligger också i fråga om användning, som avser salutorg eller liknande plats som kommunen har upplåtit till allmän försäljningsplats.

[S2]Ersättning utgår i form av en avgift med belopp, som kan anses skäligt med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter.

[S3]Grunder för beräkning av avgiften beslutas av kommunfullmäktige.

[S4]Bestämmelserna i andra och tredje styckena gäller inte, när kommunen enligt 3 kap. 2 § andra stycket 2 ordningslagen inte har hörts över ansökan om tillstånd. Lag (1993:1618).

2 §  I den omfattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun ta ut ersättning i form av en avgift för rätten att parkera på sådana offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen har upplåtit för parkering.

[S2]Grunderna för beräkning av avgiften beslutas av kommunfullmäktige. Därvid gäller följande. För att underlätta för näringsidkare och andra med särskilda behov av att parkera i sitt arbete eller för dem som bor i ett visst område att parkera inom området får avgifter tas ut efter särskilda grunder av dem som beslutet gäller. Avgiften får i sådana fall fastställas till ett engångsbelopp för en viss period. Rörelsehindrade får befrias från avgiftsskyldighet.

[S3]För upplåtelse på offentlig plats som står under kommunens förvaltning av särskilda uppställningsplatser för fordon, som används i yrkesmässig trafik för personbefordran eller i taxitrafik, får kommunen ta ut avgift med det belopp som behövs för att täcka kommunens kostnader för användningen. Lag (2012:212).

Prop. 2011/12:80: Paragrafens tredje stycke behandlar möjligheten för en kommun att ta ut avgift för särskilda uppställningsplatser för fordon som används i yrkesmässig trafik för persontransporter. Taxitrafik omfattas inte längre av begreppet yrkesmässig trafik. I paragrafens tredje stycke görs därför ett tillägg för taxitrafik.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.21.

 • NJA 2001 s. 430:Ett kommunägt parkeringsbolag har ansetts ha rätt att ta ut kontrollavgift vid olovlig parkering på en allmän plats där till följd av lokala trafikföreskrifter lagen om felparkeringsavgift inte var tillämplig.
 • HFD 2014:57:En kommuns beslut om att parkeringsavgift inte ska tas ut för miljöbilar har ansetts strida mot lag.
3 § Har upphävts genom lag (1972:102).
4 § Har upphävts genom lag (1972:102).
5 § Har upphävts genom lag (1984:879).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.

Ändring, SFS 1972:102

  Förarbeten
  Prop. 1972:12
  Omfattning
  upph. 3, 4 §§; ändr. 1, 2 §§; omtryck

Lag (1978:236) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.

Förordning (1978:583) om ikraftträdande av lagen (1978:236) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.

  Omfattning
  ikrafttr. av 1978:236

Lag (1979:1084) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.

Lag (1984:879) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Beslut om försöksverksamhet som meddelats enligt den upphävda paragrafen upphör att gälla den 1 januari 1986.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:14
  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1993:1618) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.

Förarbeten
Rskr. 1993/94:1, Prop. 1992/93:210, Bet. 1993/94:JuU1
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
1994-04-01

Lag (2012:212) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2012-06-01