SJVFS 2010:52

Staten jordbruksverks föreskrifter om vissa ärendens handläggningstid och besluts giltighetstid inom djurområdet

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:52

Staten jordbruksverks föreskrifter om vissa ärendens

handläggningstid och besluts giltighetstid inom

djurområdet;

Saknr D 4

Utkom från trycket

den 6 juli 2010

beslutade den 2 juli 2010.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 57 b och 75 §§

djurskyddsförordningen (1988:539), 7 b § förordningen (2006:816) om kontroll av

husdjur m.m. och9 b § förordningen (2006:814) om foder och animaliska

biprodukter följande.

Inledande bestämmelser

1 § De begrepp som används i dessa föreskrifter har samma innebörd som i lagen

(2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.

Handläggning av ärenden om tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534)

som avser tjänster och om godkännande enligt 37 § djurskyddsförordningen

( 1988:539 )

2 § Länsstyrelsen ska fatta beslut i ansökningsärenden senast tre månader efter det

att ansökan är komplett och besiktningen är gjord. Om så inte sker ska tillståndet

respektive godkännandet anses beviljat om inget annat har beslutats inom fastställd

eller förlängd tidsfrist.

Handläggning av ärenden om kontroll av cirkus enligt 36 a §

djurskyddsförordningen (1988:539)

3 §

Länsstyrelsen ska färdigställa kontrollprotokoll senast två veckor efter

kontrollen.

Handläggning av ärenden om godkännande enligt 21 § djurskyddslagen

( 1988:534 ) samt tillstånd och godkännanden enligt 19 a § djurskyddslagen

( 1988:534 ) och 55 § djurskyddsförordningen (1988:539)

4 § Beslut ska fattas i ansökningsärenden senast tre månader efter det att ansökan är

komplett och besiktningen är gjord.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på

den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex 32006L0123).

SJVFS 2010:52

Handläggning av ärenden om godkännande enligt 3 § och om tillstånd enligt 4 §

förordningen ( 2006:816 ) om kontroll av husdjur

5 § Beslut ska fattas i ansökningsärenden senast tre månader efter det att ansökan är

komplett.

Handläggning av ärenden om godkännanden enligt 10 § förordningen

( 2006:814 ) om foder och animaliska biprodukter

6 § Beslut ska fattas i ansökningsärenden senast tre månader efter det att ansökan är

komplett.

Övriga bestämmelser

7 §

Om det är motiverat på grund av ärendets komplexa karaktär får

handläggningstiden förlängas en gång under en begränsad tid dock högst med den

ursprungliga tidsfristen. Förlängningen och dess varaktighet ska motiveras och

meddelas sökanden innan den ursprungliga tiden har löpt ut.

Giltighetstid för tillstånd och godkännanden som avser tjänster

8 § Tillstånd och godkännanden som avser tjänster får inte tidsbegränsas.

-----------

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2010 då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2009:88) om vissa ärendens handläggningstid inom djurområdet

upphör att gälla.

HARALD SVENSSON

Ulla

Thofelt-Gynne

(Enheten för veterinära frågor)

2