SJVFS 2010:7

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:33) om avgifter i växtsortärenden

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:7

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2008:33) om avgifter i

växtsortärenden;

Utkom från trycket

den 1 mars 2010

Omtryck

beslutade den 25 februari 2010.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 26 § växtförädlarrättsförordningen

(1997:383) och 27 § utsädesförordningen (2000:1330) samt efter samråd med

Ekonomistyrningsverket, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2008:33) om

avgifter i växtsortärenden

dels att 6 och 7 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska föras in en ny paragraf, 1 a §, samt närmast före 1 a

§ en ny rubrik av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i ärenden om svensk växtförädlarrätt och om

intagning av växtsorter i den svenska sortlistan. (SJVFS 2008:33).

Definitioner

1 a § De termer som används i utsädeslagen (1976:298) och Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2009:66) om godkännande av bevarandesorter av

lantbruksväxter och om produktion och saluföring av utsäde av sådana sorter, har

samma betydelse i dessa föreskrifter.(SJVFS 2010:7).

Växtförädlarrätt

2 § Den som ansöker om svensk växtförädlarrätt ska betala en avgift på 3 000 kr.

(SJVFS 2008:33).

3 § Den som innehar en växtförädlarrätt ska betala en årsavgift på 3 000 kr. Betalas

årsavgiften efter förfallodagen höjs beloppet till 3 600 kr. (SJVFS 2008:33).

4 § Den som lämnar en ansökan om gemenskapens växtförädlarrätt till Jordbruks-

verket för vidarebefordran till Gemenskapens växtsortmyndighet ska betala en avgift

på 400 kr. (SJVFS 2008:33).

5 § Då växtförädlarrätten har övergått på någon annan eller licens upplåtits eller

överlåtits ska en avgift på 300 kr betalas för anteckning i växtsortregistret. (SJVFS

2008:33).

SJVFS 2010:7

Sortlista

6 § Den som ansöker om godkännande av en växtsort för intagning i den svenska

sortlistan ska betala en avgift på 3 000 kr.

Den som ansöker om förnyat godkännande av en växtsort som är intagen i den

svenska sortlistan ska betala en avgift på 2 000 kr.

Avgiften för förnyat godkännande gäller inte den som är ansvarig för

upprätthållandet av en bevarandesort som är intagen i den svenska sortlistan. (SJVFS

2010:7).

7 § Den som är ansvarig för upprätthållandet av en växtsort som är intagen i den

svenska sortlistan ska betala en årsavgift på 2 000 kr.

Detta gäller inte den som är ansvarig för upprätthållandet av en bevarandesort

som är intagen i den svenska sortlistan. (SJVFS 2010:7).

8 § Provning av en växtsorts särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet som har utförts

i ett annat land eller inhämtande av resultat från sådan provning som tidigare har

utförts i ett annat land ska betalas av sökanden. (SJVFS 2008:33).

Undantag

9

§

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 2008:33).

-------------------------

Denna författning1 träder i kraft den 1 augusti 2008, då Statens växtsortnämnds

föreskrifter (SJVFS 2004:44) om avgifter i ärenden hos nämnden upphör att gälla.

-----------------------

Denna författning2 träder i kraft den 25 mars 2010.

MATS PERSSON

Anna

Pettersson

(Växtodlingsenheten)

1 SJVFS 2008:33

2 SJVFS 2010:7

2